รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงหมวย  ปู่หล้า
 
1. นางเสวียน  ดอนมอญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงอรจิรา  ชำนาญ
 
1. นายนนทพงศ์  ดามพวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงอริศรา  ฝาเฟี้ยม
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายกิตตินันท์  คงเสือ
 
1. นายจิโรช  แก้วทุ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงรสนันท์  รักษาพล
 
1. นางทองเจือ  ทองลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. นางสาวชุติกาญจน์  ฝาเฟี้ยม
 
1. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงสุริวิภา  หงษ์จันทร์
 
1. นางสาวอภิวรรณ  เกาะชัยภูมิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงวาทิตยา  รักสนิท
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. นางสาวจันทร์ธิมา  จัตุรัส
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงณิภัคนันท์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เตมีย์ธนะ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   ฤกษ์ใหญ่
 
1. นางสาวนนนินันท์   จันมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีโรจน์
2. เด็กชายภูรินท์  พินโย
3. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ศิริพันธ์
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
2. นางสุภีร์  เปลื้องทุกข์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หวานอารมย์
2. นางสาวพิมพ์วิมล  เจนการ
3. เด็กหญิงศศิชา  ศรีบัวลา
 
1. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
2. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ยาฮะ
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
2. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  จ้อยเจริญ
2. เด็กหญิงบุญยานุช   ทองมาก
 
1. นางสาวสุภาพร  พิสิฎฐ์พัฒนะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงปพิชญา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บำรุงธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ   จูกูล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงนิรุชา  เสนเชื้อ
2. เด็กหญิงอารีญา  เชาว์เจริญ
 
1. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
2. นางสุจิตรา  ดุลยะสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงปวิชญา  มูลเชื้อ
 
1. นางมาลัย  แววศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางพูลพิศมัย  ทองพุ่ม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  แซะจอหอ
 
1. นางสาวภาวิณี  ศิลาขจี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชิตชนก  สายตา
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  พัดพรม
3. เด็กหญิงศิริกานต์  ศรีบูรณะธรรม
 
1. นางสาวพิชชาวี  โพธิ์อุปถัมภ์
2. นางสาวอัจฉรา  เกตุมี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เปรมดี
2. เด็กหญิงจิตวารี  ดาคำ
3. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์เจิม
 
1. นางสาววัชรีพร  ขำเลิศ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงธนพร  ศุภกรพาณิชย์
2. เด็กหญิงวนัชพร  สามสีเนียม
3. เด็กหญิงอาทิติญา  วงษ์ประเทศ
 
1. นางสาวพิชชาวี  โพธิ์อุปถัมภ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  ใจขัติ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เกตุ
2. เด็กหญิงนัฏฐลักษณ์  กลิ่นกลั่น
3. เด็กหญิงไอรดา  กนกเพชร
 
1. นางสาวสุนิตฑา  แสงสุข
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายกช  เครือเทพ
2. เด็กหญิงวรีพร  กาเล็ก
 
1. นางสาวอรณิชา  วิริยวรพงศ์
2. นางสาวชฎาพร  คำผาย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายพายุพัฒน์  แก้วกล่ำ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  มาตรแม้น
 
1. นายดำรงค์  แก้วลมูล
2. นางสาวกนกพร  ลิมป์รัชตรักษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายวชิรวิชญ์   วงศ์สุวรรณ์
 
1. นางสาววิรัชธภรณ์   มิตรทวีสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ศรีแก้ว
 
1. นางสาววิรัชธภรณ์   มิตรทวีสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายยศพล  พึ่งจินดา
 
1. นางสาวนุชนารถ  คำพุด
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายคุณานนต์  นามพงษ์
2. เด็กชายคุณานนต์  โอชารส
 
1. นางสาวพิชชาวี  โพธิ์อุปถัมภ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  ใจขัติ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงบุญญารักษ์  อิสระพันธ์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  คำตัน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก้ว 1. เด็กหญิงสุนิษา  ได้ฤกษ์
 
1. นางสาวอาภัสรา  ไวมือ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกิรณา  หนองกระทุ่ม
2. เด็กชายประณิธิ  สุขาวาปี
3. เด็กหญิงปัณณชนกันย์  ไชยสินันท์
 
1. นางกมลลักษณ์  กิ่งภาร
2. นางสาวรัศนา  กล้าแข็ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายธนากร  วงศ์สกุลภักดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เล็กมาก
3. เด็กชายมาณพ  หน่อแก้วมงคล
 
1. นางสาวรัตนา  พันธ์สอาด
2. นายสุกรี  คำดวง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  ศุภรัตน์ศิริชาติ
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายเบญญาภา  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีมงคล
2. นางสาวณฤดี  สาระบัว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงษ์งาม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คูณวัฒน์
3. เด็กหญิงปณิดา  บุญรือง
 
1. นางสาวหทัย  แก้วเพ็ชร
2. นางสาวเมธาวี  มาสแสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง  สินเปีย
2. เด็กหญิงลลิตา  น้อมธรรม
3. เด็กชายเมธิชัย  มหิธรพิทักษ์
 
1. นางสาวกุมารี  อัษฎานุวัฒน์
2. นางสาวเมษิณี  งุมเกาะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงกานดา  ผลาหาญ
2. เด็กชายพัฒนพล  เกตุมา
3. เด็กหญิงวราพร  โอชาวงษ์
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ชื่นชม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ดวงดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตาทิพย์
3. เด็กหญิงจิรัชฌญา  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวสุมิตรา  โนมะยา
2. นางสาวสุภาวดี  อาจจุฬา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 1. เด็กชายกวีพงษ์  สมใจ
2. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยองอาจ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสมัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ประเทพา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรณิษฐ์  ภามัง
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  เรืองศิลป์
2. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองคำ
2. เด็กหญิงเมธาพร  ชูเศียร
 
1. นางสมจิตร  วงษ์สว่างศิริ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายธนวินท์  ราดสาย
2. เด็กชายวราวุธ  วงษ์ศิลา
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
2. นางวรรณา  จันทร์สูรย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายจรูญ  ภูมิชัย
2. เด็กชายลือชา  อุ่นถิ่น
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
2. นางสาวปาลิตา  จันทรลีวรรณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายกชกร   พันธศรี
2. เด็กชายนิพัฒน์   ขจรล่า
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
2. นางสาวนนท์ธิดา  ถนอมทรัพย์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายกันตภณ  หินโทน
2. เด็กชายสหรัฐ  ทวีสิน
 
1. นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายนพดล  กระจ่างจันทร์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  อารีย์
 
1. นายอดุลย์  ศิริธรรมพิทยา
2. นายสุกรี  คำดวง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกรกนก  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีเกษ
3. เด็กหญิงภาณรินทร์  นึกรัก
4. เด็กหญิงอภิชญา  มณีเลิศ
5. เด็กหญิงอิสริศา  อ่อนหวาน
 
1. นางธนัชภรณ์  ดาพันธ์
2. นางนพเก้า  เจริญกฤติยาวุฒิ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิทธิมงคล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรียนศรี
3. เด็กหญิงณัชชา  ศรีผ่อง
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  ลับแสง
5. เด็กหญิงปัญจพร  ทองหยด
 
1. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
2. นางจิดาภา  ชยพัชรกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงชลดา  คลังเพ็ชร
2. เด็กหญิงชุติรส  เจริญเขต
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สามารถ
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ค่ำคูณ
5. เด็กหญิงสุภัทรตรา  นาคาอินทร์
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
2. นางสุวณี  พาลพ่าย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  ประภักดี
2. เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  ตรีถวัลย์
3. เด็กหญิงพลอยพุทธา  พากเพียรศิลป์
4. เด็กหญิงพิชาวีร์  สุขสัมพันธ์
5. เด็กชายพีรัช  ราชพิทักษ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
2. นางประนอม  ศรีขาว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญนาค
2. เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง
3. เด็กหญิงจิดาภา  เวียงใน
4. เด็กหญิงปนัสยา  สาโรจน์
5. เด็กหญิงปิยรัตน์  สงวนศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
2. นางปวีณา  โพธิ์ชู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงจริญา  ทองคำแสง
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  ฟุ้งมาก
3. เด็กหญิงทิพย์ภาพรรณ  ศรีผทัย
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์มั่น
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พุ้งสวรรณ
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
2. นางสุวณี  พาลพ่าย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. นางสาวญาดา  บูรณะศิริ
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์งาม
3. นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีสุข
4. เด็กชายสุรชัย  คำดี
5. เด็กหญิงเกศกนก  เตสะดี
 
1. นางสาวพรทิวา  โม้งปราณีต
2. นางกัลยา  กิตติรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กชายกุลเดช  สมจันทร์ทรา
2. เด็กหญิงชนิตา  คู่คิด
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  เบ้าเจริญ
4. เด็กชายชัยมงคล  ตัดป่วง
5. เด็กหญิงณริศรา  ชาลี
6. เด็กหญิงทรรศนีย์  จุมทา
7. เด็กหญิงธิติมา  ทองหยด
8. เด็กชายนพดล  ทองไพจิตร
9. เด็กหญิงนิรภัฏ  ประสาร
10. เด็กหญิงพัณณิตา  สำนักดี
11. เด็กชายภัทรภูมิ  ชุ่มทรัพย์
12. เด็กชายวชิรวิทย์  ปีเอี่ยม
13. เด็กชายวราวุธ  แขนโพธิ์
14. เด็กหญิงศศิธร  ชาลี
15. เด็กชายศุภกร  โสตะการ
16. เด็กหญิงสุภาสินี  ผัดเป้า
17. เด็กหญิงอรอุษา  ชาลี
18. เด็กหญิงอริสา  มั่นยิ้ม
19. เด็กหญิงเบญญาภา  แสวงดี
20. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชาวบล
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
2. นางรัตนา  วัฒนใย
3. นางสาวนวรัตน์  คนเสงี่ยม
4. นางชูศรี  ถกลประจักษ์
5. นางชลอพร  ช่างกลึง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วกล้า
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โคตะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายธเนศพล  น้อยชาคำ
 
1. นางสาวอัมพร  นพนนท์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุจริตจันทร์
 
1. นางสาวอัมพร  นพนนท์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายนพเก้า  พนไพ
2. เด็กหญิงภนาวรรณ  บุญรัตน์
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายชโลธร  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงฑุลิกา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายณัฐฐาพล  นาคนาคา
2. เด็กหญิงสุธาริณี  ลุยทอง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  บ้านใหม่
2. นางสาวสุพัตรา   สุวรรณกล่อม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงกมลภัทร  กุลธรรม
2. เด็กชายก่อกุศล  หมวดศรี
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สระแก้ว
4. เด็กหญิงทีปกา  ทารัตน์
5. เด็กหญิงธนัชชา  นะตาปา
6. เด็กหญิงพัชราภา  เวชยา
7. เด็กหญิงภัคจิรา  ตรงฉิน
8. เด็กหญิงวรรณิดา  ดอนทอง
9. เด็กหญิงวิมลสิริ  แพงมา
10. เด็กหญิงสุชานันท์  มลิเกตุ
 
1. นางพรอนงค์  แก้วสีคราม
2. นางสาวศิริวรรณ  เปรมวินัย
3. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  กรกรรณ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  กรกรรณ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  กำปั่นทอง
4. เด็กหญิงนฤมล   รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงพิชญา  พุทธรักษ์
6. เด็กหญิงวิชิรินทรา   กิ่งโด
7. เด็กหญิงสิริวิมล  เชือนรัมย์
8. เด็กหญิงอธิติยา   ราชไทย
9. เด็กหญิงอรจิรา   จวบศรี
10. เด็กหญิงอรุโณทัย  ศิลปาโน
 
1. นายอาทิตย์  จูรกรรณ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงกัณนิกา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ฉ่ำศิริ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปานทอง
4. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บ่อทอง
5. เด็กหญิงชนาภา  อุทธพันธ์
6. เด็กหญิงชลวารี  สุวรรณมิตร
7. เด็กหญิงณัฐวรา  อุ่นถิ่น
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีงาม
9. เด็กหญิงวีรยา  จันทร์นวล
10. เด็กหญิงเหรียญไทย  ยักษ์คะพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งระวี  งามแป้น
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 1. เด็กชายคณิศร  วุฒิแสง
2. เด็กหญิงญาดา  หอมหวล
3. เด็กชายณัฐดนัย  ใจเป็ง
4. เด็กหญิงดวงกมล  มากเดช
5. เด็กชายธีรภัทร์  วิบูลย์จารุวงค์
6. เด็กชายสิรภพ  งามทาน
7. เด็กหญิงอรจิรา  จ้อยวัง
8. เด็กชายเธียรา  เนียง
9. เด็กหญิงเร  ชัยยะแสง
 
1. นายกรกช  วิไลวงษ์
2. นางนุชนาถ  หมอยาสิทธิ์
3. นางสาวกรรณิการ์  ประเสริฐพรม
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงธีร์นานา   สุเรืองชโยธิน
2. เด็กหญิงอภิญญา  กรัตพงษ์
 
1. นายแสนศักดิ์   หาคำบุตร
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  สร้อยศรีวรรณ
2. เด็กชายอิทธิพล  งามพิศ
 
1. นายจำนงค์   มาหา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธนมน  รัศมี
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุสนธิ์
 
1. นางชุติมา  มีมาก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาววิชิตา  บุญชม
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงธิชานันท์  สุตะโท
 
1. พระครูสังฆรักษ์พงษ์เทพ  วํสเทโว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปราบพาล
 
1. นางอารีย์  เจริญ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พรมเพ็ชร
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ด่านดี
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงกันยากรณ์  จันทร์ใส
2. เด็กหญิงณัฐมน  เหียรหัน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เหียรหัน
2. นางสาวกมลพรรณ  บุตรดี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ราดสาย
 
1. นางกุลธิดา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวปาลิตา  จันทรลีวรรณ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณพร   ขจรล้า
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   กล้าอาษา
 
1. นางอุไรรัตน์  เหลืองอ่อน
2. นางสุรีรัตน์  แก้วประเสริฐสม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1. เด็กชายรุ่งอรุณ   มีแป
 
1. นางสาวสมจวน  มานะก่อ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงจิรพันธ์ุ  ทันธะเนตร์
2. เด็กหญิงชื่นกมล  แว่นแซ่ง
3. เด็กหญิงปิยากร  ยงยิ่ง
 
1. นางสาวธาราทิพย์  สอนหัด
2. นางสุกัญญา  เกตุทองมงคล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กชายชนะพงษ์  ไพเราะ
2. เด็กชายธนากร  นามพระองค์
3. เด็กหญิงอายดา  สุภิตาภรณ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  อินทะเว
2. นางสาวกมลพรรณ  บุตรดี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  วงษ์เวียน
2. เด็กชายศิริมงคล  โคตรวงศ์
3. เด็กชายสิทธิโชค  สำราญใจ
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันสุวรรณ์
 
1. นายอนุพงศ์  ศรีชมภู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคสุข
 
1. นายพรชัย  ผ่องแผ้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   เสือนาค
 
1. นายพรชัย   ผ่องแผ้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงอรทัย  สายสุวรรณ
 
1. นายทักษ์ดนัย  พันธ์ธรรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจเย็น
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีชมภู
 
1. นายอนุพงศ์  ศรีชมภู
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงสิรินยา  เจนจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์  โกศิยะกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กชายปฏิภาน  ศรเพชร
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นายนนทวัฒน์  แสงอรุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุรินทร์  โกศิยะกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงศิริพร  รวมทรัพย์
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  แสงพันธ์
2. เด็กหญิงทัณฑิกา   สีกาแก้ว
3. เด็กชายธีรวิทย์  พนมคุณ
4. เด็กชายนนทกานต์  จิตตวงศ์
5. เด็กชายนพพร  รินทอน
6. เด็กหญิงศิริวิภา  ท้ายปาก
7. เด็กชายศุภชัย  จันทร์ตา
8. เด็กหญิงสายพิน  แสนสุด
9. เด็กหญิงสุภาดา  นาเขตร
 
1. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
2. นายสิทธิพล  คำเงิน
3. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. นางสาวกัญญาพร  ไพเราะ
2. เด็กชายจักรภัทร  ตาดี
3. นางสาวชนิดา  วังเย็น
4. เด็กชายทักษิณ  มืดลาย
5. เด็กหญิงธารทอง  พิมโสดา
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจเย็น
7. เด็กชายยุทธพิชัย  บุตรดีวงษ์
8. เด็กชายวัขรพล  คำป้อง
9. เด็กชายศิวกร  ทองคำชู
 
1. นายสิทธิพล  คำเงิน
2. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น
3. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุยายใบ 1. เด็กชายเดชาวัต  พันสวัสดิ์
 
1. นายสุรสิทธิ์  ผาสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายสงคราม  รูปทอง
 
1. นางชลอรัตน์  โลเเพทย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 1. เด็กหญิงสวรส  เนื่องศรี
 
1. นางเพลินใจ  พ้นเคราะห์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1. เด็กหญิงชนาพร  ฉ่ำชื่น
 
1. นายชัยรัตน์  วิสาสะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายกฤษณะดนัย  พิมพ์สอน
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายจักรี  วินากรม
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงกฤตพร  เปลื้องทุกข์
 
1. นายศาศวัต  ดวงวิเชียร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาวนัญชกาญจน์   นรินทร์รัตน์
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนานุกุล
 
1. นางสาวอภิญญา  ผ่องอำไพ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธณัสนันท์  ทองทาย
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาวณัฐธิดา  บัวริบาล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เอื้อเฟื้อ
 
1. นายณัฐวุฒ  ต้นแพง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จินดาเทพกาญจน์
 
1. นางสาวกันติยา  อินทร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1. เด็กหญิงธิติมา  นาสืบ
 
1. นายชัยรัตน์  วิสาสะ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ส่องแสงจันทร์
2. เด็กชายกฤตวร  บุตรแสงดี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บัวส่องใส
4. เด็กชายกิตติทัต   ยศศรี
5. เด็กชายกิตติพัฒน์   รัตนโมรา
6. เด็กหญิงชนิดา  แซ่ฉั่ว
7. เด็กชายชยธร   อ่อนน้อม
8. เด็กชายชยางกูร   สิงห์ทน
9. เด็กชายชินปังกร   โคตรพัฒน์
10. เด็กชายณภัทร   สุวรรณชาติ
11. เด็กหญิงณัฏฐพร   ชมภูน้อย
12. เด็กชายณัฐกิตติ์  เอื้อเฟื้อ
13. เด็กหญิงณัฐณิชา   กรเกตุ
14. เด็กหญิงณัฐณิชา   วัฒนวงศ์
15. เด็กหญิงณิชานันท์  ช่องาม
16. เด็กชายธนกฤต   อักษรณรงค์
17. เด็กชายธนพัฒน์  ธนเศรษฐ์วิภพ
18. เด็กชายธนากร   ปริยาภัทรสกุล
19. เด็กหญิงธมนวรรณ   พรมขาว
20. เด็กหญิงธิดารัตน์   ฝีมือช่าง
21. เด็กหญิงนัสญา   เพ็งบุบผา
22. เด็กชายนิธิพัฒน์  โพนหนา
23. เด็กหญิงปทิตตา   แสงอรุณรุ่งรัตน์
24. เด็กชายปรเมษฐ์   คำพิพจน์
25. เด็กชายพงศ์เทพ   นันชะนะ
26. เด็กหญิงพรไพลิน   ศิลปาโน
27. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลี้หลบภัย
28. เด็กชายภูวรินทร์   กันทะวงษา
29. เด็กหญิงรัชฎาพร  แดงวิเศษ
30. เด็กชายวีรภัทร  เสี้ยวเส็ง
31. เด็กหญิงศยามล  ผิวเอี่ยม
32. เด็กชายศุภวิชญ์  ยอดสุด
33. เด็กชายสรวิศ   วุฒิแสง
34. เด็กหญิงสุจิรา   โพกรัก
35. เด็กชายอธิพันธ์  ไตรรมย์
 
1. นายณัฐวุฒ  ต้นแพง
2. นายธนกฤต  ศรีพรมมา
3. นางวริศรา  กระจายศรี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจรรยพร   วรรณวุฒิ
2. เด็กชายจิรภัทร   แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงณัฐชา    นาลา
4. เด็กชายทรงพล   คำแสง
5. เด็กชายธาวิน   ตาดสุวรรณ์
6. เด็กหญิงพนิดา   วารินทร์
7. เด็กชายภูวดล   วงษ์ภา
8. เด็กหญิงมาลิสา   บุราคร
9. เด็กชายอรไพลิน   สังข์แจ่ม
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์    ภูเดช
 
1. นางสาวสายฝน   กินรี
2. นางลำไพร   จันทร์แจ้ง
3. นายยุทธนา   บุญนาม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์  กองทุ่งมน
2. เด็กหญิงชฎาธาร  ฐานะ
3. เด็กหญิงชนากาญ  แก่นเผือก
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีบุญ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครื่องสาย
6. เด็กหญิงบุษบา  คงสวัสดิ์
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
2. นางสาวนิตยา  บัวแก้ว
3. นางนุสรา  ชูศรี
4. นางสุภาภรณ์   เครื่องสาย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาวกานต์ธิดา  ต่อชีพ
2. เด็กหญิงจิรอภิญญา  สีทา
3. เด็กหญิงญาตาวี  ภักดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดี
5. เด็กหญิงวราภรณ์   แคลนเครือ
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พิลาบุตร
7. นางสาวสุทธิดา  หุนกระโทก
8. เด็กหญิงไปรยา  ทรงศักดิ์
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
2. นางสาวทิพวรรณ  รอยสุวรรณ
3. นางสาวจิตตรา  เชื้อเชิง
4. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   บุญยะนิวาสน์
2. เด็กชายอชิติกร   เหล็กศิริ
 
1. นายแสนศักดิ์   หาคำบุตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทองศรี
 
1. นางสาวอภิญญา  ผ่องอำไพ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงภัทณียา  ศิลาภรพรรณ
 
1. นางสาวรัตนภรณ์  ดาวสกุล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกิดมงคล
 
1. นางพยงค์  นาคสัมฤทธิ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 1. เด็กหญิงเพียงพอ  พุทธพูลตระกูล
 
1. นางสาวยาใจ  ใยสุ่น
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายวรภพ  เริงกิจ
 
1. นางพนาวรรณ  พูลเจริญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เนินยอด
 
1. นางสาวพัทชรศรี  ศรีมานพ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  จันทร์หล้า
 
1. นางสาวภาวินี  ภูผา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  กอนแสน
2. เด็กหญิงฐาปณีย์  คชสีห์
 
1. นายGu  Quanshui
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลาพงษ์
2. เด็กหญิงอภิฤดี  ลาพงษ์
 
1. นางสายฝน  กระษาปณ์การ
2. นางสาวเบญจรัตน์  เรืองศิลป์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงรัตติกัลยา  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงสมหญิง  รักไทย
 
1. นางสาวชิดชนก  ไชยฤทธิ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเตย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ชรผุดผ่อง
2. เด็กชายทนะชัย  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงวงศ์วิจิตร  แสงฉาย
4. เด็กชายวีรภัทร์  สีเสมอ
5. เด็กหญิงอภิชยาพร  รักษาภักดี
6. เด็กชายเทียว  นัย
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใยอ่อน
2. นายเขจร  โชติธรรม
3. นางประภา  โฉมยง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 1. เด็กชายกิตติภพ  ทาประเสริฐ
2. เด็กชายฐาปนพงศ์  งามหาญ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตราชู
4. เด็กชายรุ่งรวิน  ศิริขันแสง
5. เด็กชายอัศวิน  ศิลาเลิศ
6. เด็กชายเลิศศักดิ์  มูลม้าย
 
1. นายไพบูลย์  ทองเฟื่อง
2. นายประวิทย์  ประสมสิน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายธนสรณ์  ภาระเวช
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สาดา
3. เด็กชายภากร  เดชดี
4. เด็กหญิงภานรินทร์  ศิลปศาสตร์
5. เด็กชายวันชัย  บุญเติม
6. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สาวน้อย
7. เด็กชายศักดา  บุญผล
8. เด็กหญิงสิรินทรา  ศิลปศาสตร์
 
1. นายนิวัติ  พานทอง
2. นางสาวภาวิณี  ศิลาขจี
3. นางสาวรัศมี  เสี่ยงเจริญผล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพระ 1. เด็กชายคณาธิป  ยิงธนรัฐบาล
2. เด็กหญิงจริญา  ดวงจิตต์
3. เด็กชายณพล  พุฒตีบ
4. เด็กชายธนภูมิ  เนตรสว่าง
5. เด็กหญิงพลอย  บัวเล็ก
6. เด็กชายวงศธร  เกิดปลั่ง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ทันใจ
8. เด็กหญิงอรวรรณ  นวลอ่อน
9. เด็กชายโอฬาร  พุทธสอน
10. เด็กหญิงไพลิน  สุขอำพร
 
1. นางจารุนันท์  คงมาลา
2. นางรำไพพรรณ  บุญภูมิ
3. นางสาวอรทัย  พัฒนากุล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงกรรนิกา  หมื่นหาญ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  โห้ประเสริฐ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พูลเจริญ
4. เด็กหญิงวรรณษา  สีทา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขยันคิด
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ล้วนศรี
7. เด็กชายอดิเทพ  ดอกไม้ไฟ
8. เด็กหญิงอรพรรณ  สร้อยทอง
9. เด็กหญิงเมทินี  ยอดยิ่ง
10. เด็กหญิงโชติกา  พูลทรัพย์
 
1. นางจันทร์ธิมา  เทียนเงิน
2. นางอำไพ  สารีบท
3. นางสาวขนิษฐา  ศรีวัฒนะ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายภัคจิดา  อุกอาจ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ดีประวี
3. เด็กหญิงอลิซ  คูห์น
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
2. นางสาวทิพรัตน์  ตะเภาพงศ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายปฏิภาณ  เสนาบัว
2. เด็กหญิงพลอยเพชร  บุญนัด
3. เด็กหญิงเฮเลน  คูห์น
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
2. นายเอนก  บุญยรัตน์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงทัศนิตา  สอนกอง
2. เด็กหญิงรัตนาวรรณ์   จรรยาดี
3. เด็กหญิงศิริวดี  ออมทรัพย์วัฒนา
 
1. นางสาวรัตติกาล  เบิกบาน
2. นางสาววารีรัตน์  พันธุ์เพ็ง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชลธิมาภรณ์  ถึงหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ทำสุนา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีพลกรัง
2. นางนฤมล  พงษ์สวัสดิ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. นางสาววรรณวิษา  อิ่มทูป
2. นางสาววราภัสร์  ศุภศิริเรืองรัช
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. นางสาวภัทรวดี  นุสุวะ
2. นางสาววลัยภรณ์  ไร่วิบูลย์
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นางสาวชฎาพร  คำผาย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายปฏิภาณ  เอื้อการณ์
2. เด็กหญิงระพีพร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวเยาวภา   ศิลาภรพรรณ
2. นายสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายกฤษตินันท์  สุขดี
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มาเจริญสุข
 
1. นายสิทธิชัย  เฟื่องสำรวจ
2. นางสาวประไพวรรณ  ถนัดรบ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ไชโย
2. เด็กหญิงนาริศา  อินทสร
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นายคมกริช  ทัพกิฬา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาวมาริสา  สุขศรี
2. นางสาววันวิสาข์  บุญนอก
 
1. นางสาวปนิตา  รอดไทย
2. นางสาวจิตตรา  เชื้อเชิง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายบวรภัค  จันทร์พิลา
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์   กังฮวด
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นายคมกริช  ทัพกิฬา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โอสถานนท์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  เกตุโคกกรวด
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
2. นางพุทธศิษย์ตรี  ปาณะลักษณ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายปรมินทร์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงสุธิรา  หอมสุคนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  เฟื่องสำรวจ
2. นางสาวประไพวรรณ  ถนัดรบ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายปณิธาน  แก้วชา
2. เด็กชายมินทดา   อาริยะยิ่ง
3. เด็กชายศรัญยู  เอื้อการณ์
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
2. นางพุทธศิษย์ตรี   ปาณะลักษณ์
 
141 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   โอสถานนท์
2. เด็กชายบวรภัค   จันทร์พิลา
3. เด็กหญิงสุธิดา   วงศ์เลิศ
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
2. นางสาวปาลิตา  จันทรลีวรรณ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางขาม 1. เด็กชายวายุภักดิ์  บุญช่วยนำผล
2. เด็กชายอดิเทพ  เกตุกิ่ง
3. เด็กชายใหม่  พอล
 
1. นางสาวดาริกา  ขันทะโคตร
2. นางสาวรัตนา  อิ่มใจ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1. เด็กชายฐิติกร  เจิมพันนิตย์
2. เด็กชายธนภัทร  จันทร์โต้ง
3. เด็กชายระพีพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสมพิศ  ทีประติ้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงรัฐทิดา  บัวศรี
2. เด็กหญิงวีรยา  พัสดุ
3. เด็กชายอนุชา  ผงจันทึก
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางสาวเบญจรัตน์  เรืองศิลป์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ปัญญา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ไพเราะ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มะโนภัย
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
2. นางวิจิตตรา  จันทร์ศิริ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระข่อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ด่านดี
2. เด็กหญิงทัศมาลี  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงนันทินี  แหลมศรี
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โกประพันธ์
5. เด็กหญิงสกาวใจ  แก่นจำปา
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล้าเหิม
 
1. นายนพเก้า  ต้นแพง
2. นางสาวมณฑี  ไชยทุ่งฉิน
3. นางสาวพัฒน์ชฎาภรณ์  นามโคตร
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กหญิงชนมน  หาดทราย
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุตรศรี
3. เด็กหญิงศุภากร  โคตะบิน
 
1. นางวัลลิกา   แก้วขจร
2. นายบรรจบ  เนตรวงค์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายปิยวัช  แขกพงษ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงอุษามณี  จันทร์แก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ใจยงค์
2. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวซาวิทยา 1. เด็กชายนราศักดิ์  อ่อนเชื้อ
2. เด็กชายปัณฑ์ธร  ปัตสะ
3. เด็กชายพงศกร  กรีบาง
 
1. นางสาวกมลชนก  ขำวิชัย
 
150 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุชิตา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เฉลิมลอย
3. เด็กหญิงลักษิกา  สบายกาย
 
1. นางสุรีรัตน์  อินธิรัตน์
2. นางสาวสุกานดา  นาคพงษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงธารา  รอดภัย
2. เด็กหญิงพรนิภา  เพียซ้าย
3. เด็กชายแสน  สุกาน
 
1. นางสาวสินินาฎ  แสงเพ็ชร
2. นางสาวฐิติรัตน์  ตรีวิริยะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสว่าง 1. เด็กหญิงกชพร  สีทองสา
2. เด็กหญิงชนาภา  ชลารักษ์
3. เด็กหญิงอภิษฎา  จันทคุณ
 
1. นางสาวรัตติยากร  พิพัฒศรี
2. นางนุชรี  พิพัฒศรี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิติสกนธ์
2. เด็กชายธนดล  บุญปัญญา
3. เด็กชายปรัชญาพงษ์  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ประสาทเขตรกร
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีชื่น
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกิดมั่น
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  พงษ์ณรงค์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสียงเย็น
3. เด็กชายอารักษ์  สมบูรณ์
 
1. นางสุทิน  พงษ์แผน
2. นางสายพิณ  พันธุ์เจริญ
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงประภัสสร  เที่ยงอวยพร
2. เด็กหญิงภัทรอัปสร  วงษ์ครุฑ
3. เด็กหญิงภัสนี  ปราบวงษา
 
1. นางมะลิวัลย์  เพียรค้า
2. นางสาวจิตรา  เขตหลัก
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายกฤษดาพงษ์  ยินดี
 
1. นางชมนาด  โคมทอง
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงภัทรวริญ  ดวงแก้ว
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
 
159 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทวงษา
 
1. นางสุรีย์พร  ศรีกะชา
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กชายจันทกร  วงษา
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  เทพอินทร์
3. เด็กหญิงสุรีพร  ผ่องศรี
 
1. นางนันทิยา  ยิ้มสุข
2. นางสาวศราวินี  กิตติวงศกร
 
161 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 1. เด็กหญิงสุกมลรัตน์  วันเพ็ญ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  สีไพล
 
1. นางสาวปรารถนา  มีคลองโยง
2. นายชลธิชา  ศิลธรรม
 
162 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายนวมินทร์  ขุนเภา
2. เด็กหญิงศิริณภา  พูลผล
 
1. นางมาลีวรรณ  ปรากฏ
2. นางวิริยา  แฉ่บาง
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1. เด็กชายยุทธนันท์  ปราบพราน
 
1. นายชุมพล  จันทร์ศิริธุวงศ์
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายสุรเกียรติ  แสงส่ง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กลิ่นขจร
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายศิรัฐกร  วัฒนานิกร
 
1. นางอัมพวา  ไชยกูล
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายภูวไนย  สีลาพรหม
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กกฟ้า
 
1. นางสาวศุทธินี  ธวัชชัยพรพงษ์
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงเจนจิราพร  ชมนก
 
1. นางแววดาว  พุ่มเดชังกูล
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. นายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกรด 1. เด็กชายณัฐชานนท์  กัณหาชาลี
2. เด็กชายณัฐพล  จัตุรัส
3. เด็กชายธีรภัทร์  สิงจอน
4. เด็กชายพนมกร  ทองคำ
5. เด็กหญิงพรนภัส  บัวอ่อนศรี
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  จีนสม
7. เด็กชายเจตษฎา  บุญเกิด
 
1. นางวงเดือน  ใจกล้า
2. นางสาวราตรี  เทียนดำ
3. นางสุนี  ภัทราภัย
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายธราเทพ  ธรรมมะ
2. เด็กหญิงพนิตพร  ศรีนาวร
3. เด็กชายศักดิ์ดา  เลี้ยงวงษ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ตรีวิริยะ
2. นางสาวสินินาฎ  แสงเพ็ชร
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สว่างประทีป
2. เด็กหญิงปวีณา    สีสุข
3. เด็กชายสุรเชษฐ   รุ่งเรือง
 
1. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
2. นางสาวจิราภรณ์  ยืนทน
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนวัตร  ไพเราะ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  เจริญผล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สัตย์ซื่อ
 
1. นางธีราวรรณ  เจียมวิไล
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายณัฐกิตต์  พิกุลทอง
2. เด็กชายธนกฤต  รักพงษ์
3. เด็กชายพิสุทธิ์  จันทร์วิวัฒน์
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
2. นางโสภา  นาคพงษ์
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายสมโภชน์  บุญศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลับเจริญสุข
 
1. นางสายทอง   มณีเชษฐา
2. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกรด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายธนาพัฒน์  สุวรรณเกตุ
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  โฉมฉิน
 
1. นางเกษร  พงศ์สิริวรวัฒน์
2. นางวาสนา  การะเกตุ
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายดุลยวัต  หอมดวง
2. เด็กชายนัฐพล  บุษดีวงศ์
3. เด็กชายสมพงษ์  ค่ำคูณ
 
1. นายยุทธพงษ์  เจนพานิช
2. นางสัญญลักษณ์  แสงนุภาพ