การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   30 พ.ย. 2560   1 ธ.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 2/1 30 พ.ย. 2560 09.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 2/1 30 พ.ย. 2560 13.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 2/2 30 พ.ย. 2560 09.30
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 2/2 30 พ.ย. 2560 13.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 2/3 30 พ.ย. 2560 09.30
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 2/4 30 พ.ย. 2560 09.30
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 2/4 30 พ.ย. 2560 13.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 5/1 30 พ.ย. 2560 09.30
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 5/2 30 พ.ย. 2560 09.30
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 5/3 30 พ.ย. 2560 09.30
11 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 5/4 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 6/1 30 พ.ย. 2560 09.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 6/1 30 พ.ย. 2560 13.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 6/4 30 พ.ย. 2560 09.30
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 6/5 30 พ.ย. 2560 09.30
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ห้อง COMPUTER 1 30 พ.ย. 2560 09.30
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ห้อง EP1 30 พ.ย. 2560 09.30
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 1 ห้อง EP2 30 พ.ย. 2560 09.30
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 6/2 30 พ.ย. 2560 09.30
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 6/3 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 4 ห้อง EP3 30 พ.ย. 2560 09.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ห้อง วิทยาศาสตร์ 30 พ.ย. 2560 09.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ห้อง เรียนสีเขียว 30 พ.ย. 2560 09.30
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 30 พ.ย. 2560 10.30
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ ห้อง ลานด้านข้างฝั่งห้องประชุม 30 พ.ย. 2560 09.30
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงยิมเนเซียม ชั้น 3 ห้อง สนามบาสเก็ตบอล 30 พ.ย. 2560 09.30
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดม 1 ชั้น 1 ห้อง หน้าเวที 30 พ.ย. 2560 09.30
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดม 1 ชั้น 1 ห้อง โดม 1 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/1 30 พ.ย. 2560 09.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/2 30 พ.ย. 2560 09.30
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 3 ห้อง 4/3 30 พ.ย. 2560 09.30
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/4 30 พ.ย. 2560 09.30
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 30 พ.ย. 2560 13.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 30 พ.ย. 2560 09.30
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 30 พ.ย. 2560 09.30
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/5 30 พ.ย. 2560 09.30
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/5 30 พ.ย. 2560 13.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 พ.ย. 2560 09.30
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 พ.ย. 2560 09.30
12 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป 4/3 (เดิม) 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดมสนามบาสเก็ตบอล 30 พ.ย. 2560 09.30
2 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดมสนามบาสเก็ตบอล 30 พ.ย. 2560 13.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 2 ห้อง 3/1 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง อ 1/5 30 พ.ย. 2560 09.30
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง อ 2/1 30 พ.ย. 2560 09.30
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี มิตรรักษ์ ชั้น 2 ห้อง ป 1/1 30 พ.ย. 2560 09.30
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี มิตรรักษ์ ชั้น 2 ห้อง ป 1/2 30 พ.ย. 2560 09.30
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี มิตรรักษ์ ชั้น 2 ห้อง ป 1/3 30 พ.ย. 2560 09.30
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี มิตรรักษ์ ชั้น 2 ห้อง ป 1/4 30 พ.ย. 2560 09.30
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โรงอาหาร 30 พ.ย. 2560 09.30
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โรงอาหาร 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
7 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
9 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
11 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
12 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
14 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารดอกแก้ว 30 พ.ย. 2560 09.00
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี โรงอาหาร ห้อง ตำหรับไทย 30 พ.ย. 2560 09.30
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี โรงอาหาร ห้อง ตำหรับไทย 30 พ.ย. 2560 13.30
17 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารทานตะวัน ห้อง ธนาคาร 30 พ.ย. 2560 13.00
18 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารทานตะวัน ห้อง ธนาคาร 30 พ.ย. 2560 09.00
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารทานตะวัน ห้อง ธนาคาร 30 พ.ย. 2560 10.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารทานตะวัน ห้อง ธนาคาร 30 พ.ย. 2560 14.00
21 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารทานตะวัน ห้อง ธนาคาร 30 พ.ย. 2560 11.00
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารทานตะวัน ห้อง ธนาคาร 30 พ.ย. 2560 15.00
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 30 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารอเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 09.30
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารอเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 13.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารอเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 10.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารอเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 14.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารอเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 11.00
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารอเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 11.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 3 ห้อง ป 3/3 30 พ.ย. 2560 09.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 3 ห้อง ป 3/3 30 พ.ย. 2560 10.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 3 ห้อง ป 3/3 30 พ.ย. 2560 13.00
4 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 3 ห้อง ป 3/3 30 พ.ย. 2560 14.00
5 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 3 ห้อง ป 3/4 30 พ.ย. 2560 09.30
6 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 3 ห้อง 3/4 30 พ.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารเอนกประสงค์ ห้อง สนามด้านข้าง 30 พ.ย. 2560 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี สนามกีฬาจังหวัด 30 พ.ย. 2560 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี สนามกีฬาจังหวัด 30 พ.ย. 2560 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี หางนกยูง ชั้น 1 ห้อง 612 30 พ.ย. 2560 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี หางนกยูง ชั้น 1 ห้อง 611 30 พ.ย. 2560 10.00
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารทานตะวัน ห้อง computer 30 พ.ย. 2560 09.00
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารทานตะวัน ห้อง computer 30 พ.ย. 2560 09.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาคารหางนกยูง ห้อง 622 30 พ.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 2 ห้อง com 1 30 พ.ย. 2560 09.30
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 2 ห้อง com 1 30 พ.ย. 2560 09.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 2 ห้อง com 2 30 พ.ย. 2560 13.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 2 ห้อง com 2 30 พ.ย. 2560 09.30
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 2 ห้อง com 2 30 พ.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี มิตรรักษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประสัมพันธ์ 30 พ.ย. 2560 09.30
2 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี มิตรรักษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประสัมพันธ์ 30 พ.ย. 2560 09.30
3 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี มิตรรักษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประสัมพันธ์ 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 09.30
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 09.30
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 09.30
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ ห้อง เต๊น 30 พ.ย. 2560 09.30
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 09.30
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ ห้อง เต๊น 30 พ.ย. 2560 09.30
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ ห้อง เต๊น 30 พ.ย. 2560 09.30
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ ห้อง เต๊น 30 พ.ย. 2560 09.30
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง อ 1/1 - อ 1/2 30 พ.ย. 2560 09.30
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง อ 1/3 - อ 1/4 30 พ.ย. 2560 09.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1=ปรีชา เดชะไชย โทร.037211066 ,081 5595250
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]