รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงปวิชญา  โพธิ์ทอง
 
1. นางเกศวลี  มะลิโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขพลาย
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงดาริณี  หัสกุล
 
1. นางสาวสิริมา  ทองใบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายธาม  ธรรมเที่ยงธรรม
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังข่อย 1. เด็กหญิงอรณิชชา  รูปงาม
 
1. นางรัชณี  เสือเหลือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์วงษ์
 
1. นางสาวนิตยฐา  ลิ้มสายสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1. เด็กชายธนกฤต  น้ำสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พรายแก้ว
 
1. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  ไม้แหลม
 
1. นางสาวศรีชล  สอดสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามโคตร
 
1. นางพัชรินทร์  ภูชนะศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขใส
 
1. นายทวีศักดิ์  อยู่ญาติมาก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงณัฐชุลี  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  จาดเมือง
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  บุญธรรม
 
1. นางเกศวลี  มะลิโชติ
2. นางสาววรรณรี  วุ่นนุรักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวทอง
2. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์งอ
3. เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ประจันทร์ทะสี
 
1. นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัณลยา  สุขโพธิ์พะเนา
2. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วกระจ่างกุล
3. เด็กหญิงอริยา  ดวงผุย
 
1. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
2. นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิ์คำรพ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  พุ่มไสว
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  เพ็ชรโยธิน
2. เด็กหญิงรัตดาวัลย์  ใจกว้าง
 
1. นางสาวจินตนา  หัวใจเพชร
2. นางสาวสุชิรา  แสงทองอร่าม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวิวรรธน์  โต๊เอี่ยม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมผัน
 
1. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
2. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  สิงห์ปาน
2. เด็กหญิงวลัยพร  เกียรติศักดิ์
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  ชัยหา
2. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง
 
1. นางรุจิรดา  เวทยนุกูล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายอุกฤษฎ์  อ่อนทรัพย์
 
1. นายดำรงค์ชัย  เขียวไปรเวช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1. เด็กหญิงจินตนา  แก้วเขียว
 
1. นายกันตพัศฐ์  สุขอยู่
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  รักเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองประดับ
3. เด็กหญิงปารวี  แก้วโกลภ
 
1. นางนวลพรรณ   บัวงาม
2. นายศักดิ์ชาย  วงศ์วิศาล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายกิติพงษ์  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงภาวินี  เมียวประโคน
3. เด็กชายวรุฒพงศ์  กลิ่นเกลา
 
1. นางสาวสุวนีย์  ไวยนิกรณ์
2. นางประพีร์  ใหญ่ยง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกนิภา  มีถาวร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลืองสอาด
3. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ตะก้อง
 
1. นางสาวพรรัตน์  กิ่งมะลิ
2. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงนันท์ธิดา  อุ่นจิต
2. เด็กหญิงบี  พม่า
 
1. นายณัชพล  มาทอง
2. นางสาวสุวารี  สิงห์โตงาม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สุมังคู้
2. เด็กหญิงอาริญา  บุญช่วย
 
1. นายกันตพัศฐ์  สุขอยู่
2. นางสาวจิราพร  จังกินา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงนิล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนกร  หูทิพย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงนิล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายชญานนท์  เรณูแย้ม
 
1. นางสาวกัลยา  ชำนาญพล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนันทิชา  วงค์เณร
2. เด็กหญิงษุติกา  คล้ายแก้ว
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
2. นางสาวกัลยา  ชำนาญพล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญมา
2. เด็กชายภัทราวุธ  พลายด้วง
 
1. นางรจนันท์  เผือกประคอง
2. นางกัญญ์ณณัฎฐ์  วิชัยสงค์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายศศิพัฒน์  สิทธิวีระกูล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อยู่ดี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงภัทรภร  สาหร่าย
 
1. นางสาวกัลยา  ชำนาญพล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม
2. เด็กชายธนากร  สารธรรม
3. เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้
 
1. นางสาวสุวิษา   ฤทธิเดช
2. นายชำนาญ  ศรีนิล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  พงษ์โพธิ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยศรี
3. เด็กชายปฎิพล  น้อยจำรัส
 
1. นางสาวกมลชนก  พรหมจรรย์
2. นางจันทร์จิรา  พงษ์โพธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1. เด็กชายณัฐพร  เจตบุตร
2. เด็กชายปุณยวีร์  ทิพย์เที่ยงแท้
3. เด็กหญิงรสิตา  ไตรเพ็ชร์
 
1. นางสาวปนัดดา  บุญคงบ้าน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงคุณาพร  แตงชุม
2. เด็กหญิงมุทิตา  เรืองอร่าม
3. เด็กหญิงรัตนพร  จิรัญดร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทศเจริญ
2. นางหทัยรัตน์  หิ่มเก่า
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กหญิงชุติสรา  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงพีรดา  นาคทัพ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่จู
 
1. นางสาวลภัสกร  เพชรน้อย
2. นางวาทินี  ไม่น้อย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงทัตพิชา  มีแก้วสุข
2. เด็กหญิงบุญยนุช  รอดไป
3. เด็กชายเจษฎา  มณีล้วนสกุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สีงาม
2. นางสาวสมลักษณ์  ปานไพรศล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กชายวรภาส  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงอำพร  สร้อยดอกไม้
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พลับทอง
 
1. นายธนาวัฒน์  ชาตวิทยา
2. นางสาวเสาวณีย์  แสงนิล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หนีภัย
2. เด็กหญิงบารนา   พรวาทะ
3. เด็กหญิงแพรว  แสวงศรี
 
1. นางสุนิดา  ใบบัว
2. นางสาวกรรณิการ์  สอนวงศา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุตรสงค์
2. เด็กหญิงไปรยา  มีนา
 
1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
2. นางนันท์นภัส  ศรีพรหมทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สังข์ศิลชัย
2. เด็กชายศุภโชค  บัวสุวรรณ
 
1. นายภัทรพล  สุรชิต
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายก้องภพ  ฉัตร์ทัน
2. เด็กชายวรวรรธน์  เข็มกลัด
 
1. นางวาทินี  ไม่น้อย
2. นางสาวธัญญาภรณ์  คงกะเรียน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กชายกฤษฎา  หะดี
2. เด็กชายชัยชนะ  เครือเหลา
 
1. นายถกลพงษ์  ภูมิเพ็ง
2. นายมนูญ  รุ่งเรือง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดขาม 1. เด็กชายมณฑวรรษ  แซ่ดั่น
2. เด็กชายอดิเทพ  โพธิ์ทอง
 
1. นายเอกชัย  อ้นชู
2. นายอำนวย  คงถอด
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ห่วงเนตร
2. เด็กชายแม็กกี้  ตันนะวง
 
1. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
2. นางสาววันวิสาข์  พรพนม
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐชนน  นิลโท
2. เด็กชายรักษิต  สินประเสริฐ
 
1. นายวิชิต  แดงสกุล
2. นางสาวนุสรา  สกิดใจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงช่อลดา   สิงห์คาร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   อิ่มชื่น
3. เด็กหญิงบุณยานุช   คล้ายโพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงรวิกานต์   เหล่าหลำ
5. เด็กหญิงสุภาวัลย์  วงศ์สามารถ
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นางอลิสา  ใบแย้ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  เม่นไพร
2. เด็กหญิงนริศรา  ชูชีพ
3. เด็กหญิงพิรียา  อินเปีย
4. เด็กหญิงลิเดีย  จิค๊อฟ
5. เด็กชายเจนธรรม  รัตนฉายาบรรณ์
 
1. นางพนิดา  หีบแก้ว
2. นางสาวพนารัตน์  เพชรพูลมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงชลธร   พันท้าว
2. เด็กหญิงฐิติมา   ผลเอนก
3. เด็กหญิงนันทกานต์   กมลคร
4. เด็กหญิงปาลิตา   พัดพา
5. เด็กหญิงวรรณกานต์   แซ่ตั้ง
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นายวัลลภ  สุกอร่าม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองไกรทิพย์
2. เด็กหญิงนฤมล  สารินทร์
3. เด็กหญิงรัตนา  กาเผือก
4. เด็กหญิงสขิลา  สุทธิมาลย์
5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  อิดเอื้อ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์บัวขาว
2. นางสาวศรินทิพย์  กองตาพันธ์ุ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงนิรชา  รักยิ่ง
2. เด็กหญิงรุจิรา  นาคน้อย
3. เด็กหญิงวรรณิดา  รังสีวิจิตรประภา
4. เด็กหญิงวิชญาพร  งามขำ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สอนสาย
 
1. นางเอื้อมพร  สงวนวงษ์
2. นางธีราพร  คนบุญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงปรียานุช  น้ำกลั่น
3. เด็กหญิงวาสนา  บัวพินธุ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์หร่าย
5. เด็กหญิงเอมอร  คลาดแคล้ว
 
1. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
2. นายณัฐพล  ดำนงค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมีศรี
2. เด็กชายยศวีร์  โพธิรัตช๋
3. เด็กชายศักดิ์นฤน  อินทร์จวง
4. เด็กหญิงสุภัชชา  พูลพิพัฒน์
5. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  พักกระสินธุ์
 
1. นายปวีณ์  เกาะแก้ว
2. นางสาวศิริลดา  ช่วยศรีนวล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ตั้งจินดารัตน์
2. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิพันธ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ขำเหมือน
4. เด็กหญิงอาทิตญา  สีเมฆ
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุตรน้ำเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
2. นางมณิฐชญาณ์  พินิจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ห้วงน้ำ
 
1. นางสาวสุวีรา  คงเมือง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กชายเจนภพ  ภาคสุทธิผล
 
1. นางสาวสิริมาลย์  ยี่รงค์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองคำ
 
1. นางสาวศิริมล  กาลกชา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุมรักษา
2. เด็กชายอชิระ  นพรัตน์
 
1. นางสาวรชนิกร  เหล่าภักดี
2. นางสาวสมิตา  วังเย็น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงกิรณา  เปี่ยมพร้อม
2. เด็กชายนาวิน  สายสกล
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นางอลิสา  ใบแย้ม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ศรีไทรทอง
2. นายรวมพล  โทอาษา
 
1. นางสาวจันทรา  ต้นแจง
2. นางสาวศิริพร  คิ้วยม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กหญิงกิตติฌา  แก้วสอาด
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงนิล
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ขันธ์ทอง
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  สาริก
5. เด็กหญิงปุญยวีร์  เตี้ยแจ้
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กลั่นแก้ว
7. เด็กหญิงวาสินี  จันทร์ชูกลิ่น
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  วัดโลก
9. เด็กหญิงศุภิสรา  สนธิ
10. เด็กหญิงเกวลิน  บริบูรณ์
 
1. นายสนอง  ผิวนิ่ม
2. นางสาวดวงตา  นาเมือง
3. นางสาวจุฬารัตน์  เกตุย้อย
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอี่ยมสุวรรณ์
4. เด็กหญิงชาลิสา  คำยิ่งยง
5. เด็กหญิงณิชกานต์  เหมือนหนู
6. เด็กหญิงบุญญิสา  เอี่ยมสำอางค์
7. เด็กชายบุญรอด  สมบูรณ์
8. เด็กหญิงปวีณา  สุดโท
9. เด็กชายอติวัณณ์  เปรมนิ่ม
10. เด็กชายอนนท์  หอมกลิ่น
 
1. นางภัสกนก  กาญจนทอง
2. นางกนกรส  เนียมศร
3. นายวิทยา  บุญละดี
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงชนาธป  ลำพูน
2. เด็กหญิงชินันพร  อ่อนคำตา
3. เด็กหญิงญาณินท์  ยิ้มกา
4. เด็กหญิงณัฐฐา  ศรีสอาด
5. เด็กหญิงณิชกานต์  มีบำรุง
6. เด็กหญิงธนสร  เพ็งเกษม
7. เด็กหญิงพะเเพง   ศรีสอาด
8. เด็กหญิงพิมพ์อร  ปิ่นพัฒนพงศ์
9. เด็กหญิงพีรดา  ร่วมวงษ์
10. เด็กชายสุดที่รัก  ทองหีต
 
1. นางสาววรรษมน   เนตรเพชร
2. นายเกรียงไกร  จันทวงค์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา   วงศ์น้อย
2. เด็กหญิงสุภิดา  เทียมทัด
 
1. นายสุธี  วงศ์น้อย
2. นางปิยากร  ศิลปสธรรม
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย  พรมสะอาด
2. เด็กชายวรวัส  พูนเพชร
 
1. นายปรีชา  ตั้งธรรม
2. นายวีระ  สองเมือง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กชายธันยบูรณ์  บูรณะเสน
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  สินหมู่
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรสริน   พลอยเกลื่อน
 
1. นางสาวก็  หน่อทิม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  คงจริง
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงรญา   คำศิลป์
 
1. นางสมคิด  โคมเมือง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงพรพิมล  เปรมปรีดิ์
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงสุชาดา  อุเซ็ง
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  เผือกผุด
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เชื้อปรางค์
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แม้นมาลัย
2. เด็กหญิงปัณชนิดา  บาระเฮ็ม
 
1. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
2. นางสาวจุฑามาศ  สืบเนียม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนาภัทร  สิงห์คาร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เทียมเทศ
 
1. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
2. นางสาวจุฑามาศ  สืบเนียม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงทัดดาว  ทองแช่ม
2. เด็กหญิงสุทาทิพย์  ดวงลายทอง
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวสุกัญญา  มาหนองโดน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายอภินันท์  แก้วละเอียด
 
1. นายจรรยา  จันทร์สว่าง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 1. เด็กชายพิชญะ  วงษ์ชอบพอ
2. เด็กชายอัครเดช  หลำบำรุง
3. เด็กชายอินอาม  แก้วพิศดาร
 
1. นางสาวนุชรี  เขียวคลี่
2. นางสาวกรภัค  เลิศศรี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงพิมชนก  แก้วพันงาม
2. เด็กชายพีรยศ  ไกรทอง
3. เด็กหญิงรัชนี  แอม
 
1. นางรักชนก  แววมณี
2. นางสาวบุณยดา  พงษ์พิมพ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์บัว
3. เด็กหญิงอุษา  ฆารประเดิม
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายวราเทพ  ดีเสมอ
 
1. นางอัญชลี   กองมาก
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุฑามาศ  นิ่มวาด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงจารุณี  ฉำ่ชื่น
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายชาณณ  ม่วงใหม่
 
1. นางสาวกันยกมล  ลิ้มพัธยาเนตร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายพันคีรี  เปล่งปลั่ง
 
1. นายปัณณวัฒน์  โกลากุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ไทยอุดมทรัพย์
 
1. นางสาวบงกชรัตน์  บุญยืน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
 
1. นางสาวทิพารัตน์  นพเก่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายรัตนชัย  ม่วงไหมทอง
 
1. นายปัณณวัฒน์  โกลากุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
 
1. นางสาวทิพารัตน์  นพเก่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงพนิดา  สุขศรี
 
1. นายทวีวัฒน์  จูมศิลปฺ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันพงศ์
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงทับทิม
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงทับทิม
3. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวจอม
4. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
5. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
6. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันพงศ์
7. เด็กหญิงพนิดา  สุขศรี
8. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
9. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงจันทร์
 
1. นายอำนาจ  เพชรอยู่
2. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
3. นางทัศนีย์  อินทศร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ไทยอุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
3. เด็กชายชาณณ  ม่วงใหม่
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงทับทิม
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาทอง
6. เด็กชายณิชกานต์  บัวจอม
7. เด็กชายธนเกียรติ  กระแสชล
8. เด็กหญิงบุณยาพร  สติกุล
9. เด็กชายปภินวิทย์  สูงตรง
10. เด็กหญิงปาลิตา  หิรัญอนันพงศ์
11. เด็กหญิงพนิดา  สุขศรี
12. เด็กชายพิชิตชัย  มีแก้วสุข
13. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
14. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงจันทร์
15. เด็กหญิงมนัสพร  กำเนิดแก้ว
 
1. นายอำนาจ  เพชรอยู่
2. นางทัศนีย์  อินทศร
3. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
4. นางชนิดา  ยอดสาลี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายจิดาภา  ร่มโพะิ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิเชียรเชิด
3. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
4. เด็กชายวราเทพ  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงวารุณี  ฉำ่ชื่น
6. เด็กหญิงศรีสุดา  พลยุทธ์ุ
7. เด็กชายสันติราษฎร์  มวยจันทร์
8. เด็กชายสุเมธ  ภวังครัตน์
9. เด็กชายอัศวิน  ดวงมณี
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
2. นายสามารถ  เกิดมงคล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายกิตติภณ  ทินวงษ์สวย
2. เด็กชายจตุรพร  ทรัพย์สิงห์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินทร์สิงห์ทอง
4. เด็กชายชินพัฒน์   ฤทธิ์ชัย
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิรินันท์
6. เด็กชายณัฐพล  ทินวงษ์สวย
7. เด็กหญิงณัฐรดา  สามบุญรอด
8. เด็กหญิงดารารัตน์  ปรีทอง
9. เด็กชายธีรพล  แสงนาค
10. เด็กหญิงปภาวรินท์  พลอยยิ้ม
11. เด็กหญิงภัควลักษ์  สุวรรณเกิด
12. เด็กหญิงมาลินี  ท้วมอาจ
13. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศิรินันท์
14. เด็กชายศรายุธ  บุญยง
15. เด็กหญิงศุภานันท์  กิจเดช
16. เด็กหญิงสุวนันท์  ม่วงงาม
17. เด็กหญิงเปมิกา  สิงหาวร
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทินวงษ์สวย
19. เด็กชายโชคทวี  แย้มยี่สุ่น
20. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทร์สีชัง
 
1. นางมัลลิกา   ชิตมณี
2. นางสาวรุ่งทิวา  สมิงนรา
3. นางระหงษ์  ดีล
4. นางสาวชลธิชา   น้อยวิจิตร
5. นายจักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง
6. นางอัจฉรา  สังข์พราหมณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายก้องภพ  ศีลมั่น
 
1. นายยุทธพงษ์  สุขประเสริฐ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กหญิงศิวปรีชา  ทองพร้อม
 
1. นางพัชรินทร์  มูลนาวา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนากร  ระยะกุญชร
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ลาภส่งผล
 
1. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  สร้อยสงค์
 
1. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. นางสาวสุพรรษา  เจียมไทยสง
 
1. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 1. เด็กชายศุภกร  จันทร์มาก
 
1. นางสาวนิชาพร  ตุ่มอ่อน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  นาคกระจาย
 
1. นายธนวิทย์  สิทธิชาติบูรณะ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  แก้วตาทิพย์
 
1. นางพรพิมล  ประดิษฐ์ศิริงาม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศุภรนานา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายธีรเดช  ภูบุญศรี
 
1. นางจรรยา  จันทร์สว่าง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายสุขสันต์  ลีอร่าม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   แก้วเรืองฤทธิ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กหญิงศิวปรีชา  ทองพร้อม
 
1. นางสลิล  กุลภัทรสกุล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงยุวดี  ศุภรนานา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงขันธรัตน์  เมืองธรรม
2. เด็กหญิงณฐพร  คำบุญเรือง
3. เด็กชายนรภัทร  ทองเจิม
4. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์งอ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวทอง
6. เด็กหญิงภัทรกันย์  นกน้อย
7. เด็กหญิงรดารัตน์  แซ่แต้
8. เด็กหญิงวรวลัญช์  สันติวิกรานนท์
9. เด็กหญิงวรัชญา  แซ่แต้
10. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขศรี
11. เด็กหญิงฮันนาห์  งามศิริศักดิ์
 
1. นายสิปปกร  ศรีพรหมทอง
2. นางจงใจ  ธรรมชาติ
3. นางสาวอาภรณ์  คำผา
4. นางสาวจันทิมา  อนุกูล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกนกกร  พึ่งสุ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เผ่าพงษา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แจ่มจันทร์
4. เด็กชายภัทรพล  บัวตูม
5. เด็กชายภานุวัฒน์  กลิ่นลำภู
6. เด็กชายวรพจน์  สุฐิติวนิช
7. เด็กชายสรวิศ  สมประสงค์
8. เด็กหญิงสุนิตา  รวยภิรมย์
 
1. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
2. นางสุวรรณา  สุขเจริญ
3. นางวันวิษา  โรจน์ทนง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายกมลภพ  ตะบองเหล็ก
2. เด็กชายกิจธนา  แสนกุล
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เทพทอง
4. เด็กชายปัญจพล  กันเจริญ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญช่วย
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  กองไธสงค์
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ลันด็เกร็น
8. เด็กหญิงอนันตา  มั่งมี
9. เด็กหญิงอัญชลี  งามท้วม
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  น่วมสกุล
 
1. นางกรรณิมา  จงชนะบริบุรณ์
2. นางรัตนา  สังขืพุก
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงธวัลพร  บุษบา
2. เด็กหญิงปารวีย์  สวัสดิ์เอื้อ
3. เด็กหญิงปิยนุช  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงลักษมีวรรณ  เอี่ยมเทศ
5. เด็กหญิงสุนิตา  แรกบุตร
6. เด็กหญิงอาทิตญา  เผ่าพงษา
 
1. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
2. นางสุวรรณา  สุขเจริญ
3. นางวันวิษา  โรจน์ทนง
4. นายวิทยา  บุญละดี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุทธา
2. เด็กหญิงชโลธร  ฉายแก้ว
3. เด็กหญิงณฐพร  พ่วงไป
4. เด็กหญิงทัดดาว  มอญเก่า
5. เด็กหญิงศศินิภา  ร้องจิก
6. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ปลอดโปร่ง
 
1. นางกานต์พิชชา  พลหาญ
2. นางสาวสว่างวรรณ  กล่อมบรรจง
3. นางสาวนารถนภา  ไตรจอหอ
4. นายจตุรงค์  ถนอมนวล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัณลยา  สุขโพธิ์พะเนา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผือกผุด
4. เด็กหญิงบงกชกร  สีเมฆ
5. เด็กหญิงภัทรศราภรณ์  คำพิมพ์
6. เด็กหญิงวีรนุช  สายพิมพ์
7. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วกระจ่างกุล
8. เด็กหญิงไอลดา  ยังกิญจิ
 
1. นายวัณณุวรรธน์  หอมฤทธิ์
2. นายณัฐพล  ดำนงค์
3. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
4. นางสาวภัสสร์นภันต์  เรืองอร่าม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกรวิทย์  ยังกิญจิ
2. เด็กหญิงกัณลยา  สุขโพธิ์พะเนา
3. เด็กหญิงกุลธิดา  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผือกผุด
5. เด็กชายณัฐพนธ์  ทรัพย์ประเสริฐ
6. เด็กชายทวีศักดิ์  คุ่ยกระบวน
7. เด็กชายธนาธิป  กลิ่นอยู่
8. เด็กหญิงบงกชกร  สีเมฆ
9. เด็กหญิงภัทรศราภรณ์  คำพิมพ์
10. เด็กหญิงวีรนุช  สายพิมพ์
11. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทร์หร่าย
12. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วกระจ่างกุล
13. เด็กหญิงอารียา  นิลโท
14. เด็กหญิงเบญจา  พันธ์ทุมสาร
15. เด็กหญิงเอมอร  คลาดแคล้ว
16. เด็กหญิงไอลดา  ยังกิญจิ
 
1. นายวัณณุวรรธน์  หอมฤทธิ์์
2. นางสาวกิตติธรา  ทับชัย
3. นายเฉลิมพล  บุรีศรี
4. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
5. นางสาวจินดาภรณ์  แซ่จัง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายธนัช  ชูช่วย
2. เด็กชายรัชชานนท์  สำเนียงสูง
3. เด็กชายสมศักดิ์  ไทรชมภู
4. เด็กชายออ  ชาวพม่า
5. เด็กชายไข่เมซาย  ชาวพม่า
 
1. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
2. นางสาวปราณี  ชูศรี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางชุม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เกิดพร้อม
2. เด็กชายนาวา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวสุพิชญา  ตั้งธรรม
2. นางมณี  หิรัญวงศ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงมลธิรา  ยวนานนท์
 
1. นางนันธิดา  บรานซ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กชายเจฟฟี่ เบญจกุล  อดอล์ฟ
 
1. นางเปรมจิตร  มอร์ริสซี่
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงIris  Taylor
 
1. MissLucy  Broome
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนารีย์  โซนี่
 
1. นางชลภัสสรณ์  มีสมศักดิ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ศรสินชัย
 
1. นางสาวฐิติกุล  สุวรรณศรี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เยือร์เกนส์
 
1. นายอารักษ์  สุวรรณศรี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายนาธาน เจมส์  มาเล็ต
 
1. Mr.Ryan  Ancha
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายคณพศ  ศรีหิรัญ
2. เด็กหญิงณัชณิชา  พิลิแก้ว
3. เด็กหญิงมณีกานต์  คาวตัน
4. เด็กหญิงรุจิยาภา  ทองกี
5. เด็กชายสุรนาท  ขาวละออง
 
1. นางพัชญ์สิตา  เรืองกิจโชติเศวต
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายก้วน ตง   จู
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร
 
1. MissYajing  Zhu
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายชณานันท์  พิมพ์ยนต์
2. เด็กชายนฤเบศร์  สวนชำนิ
 
1. นางสาวตีรณา  เพ็งเกษม
2. MissJiali  Wang
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ชวนพิณ
2. เด็กหญิงมาตา  เสือพาณิชย์
 
1. นางสาวปิ่นณัฐชา  ฤกษ์งาม
2. Mrs.Junko  Tahara
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายสรยุทธ  วิสานิตย์
2. เด็กหญิงสิเรียม  เมียน
 
1. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
2. นางอรยา  จอสูงเนิน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายจักรภัทร  เปล่งปลั่ง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  อ่อนอภัย
 
1. นางรัชฎกร  มูลวงค์
2. นายยุรนันท์  วรรณรักษ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายตะวัน  แสงจันทร์
2. เด็กชายธนดล  แก้วภูมิแห่
3. เด็กหญิงฝนเหนือ  ราชบุตร
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ตอลู่
5. เด็กชายยนต์  ราชบุตร
6. เด็กชายศุภชัย  พึ่งพักดิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
2. นางสาววันวิสาข์  พรพนม
3. นายมะคอลา   แวฮูลู
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายกิตตินันท์  แย้มเปลี่ยน
2. เด็กชายจริวัฒน์  สุวรรณะ
3. เด็กชายทรงธรรม  สุภาพพรชัย
4. เด็กชายธีรพัฒน์  เกตุเอม
5. เด็กชายพัชพล  เกาะเกตุ
6. เด็กชายวีรภัทร  ทับซ้อน
 
1. นายรุ่ง  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวพรพิไร  ตันติวรธรรม
3. นายอัญชลี  เรืองสว่าง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายคเชนธ์  ชายา
2. เด็กชายชาติไทย  ชูชาติ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวล้อม
4. เด็กชายตะวัน  อิบาว
5. เด็กชายธีรภัทร  คงกระพันธ์
6. เด็กชายพัทธพล  สวัสดี
7. เด็กชายสิทธิชัย  วชิระ
8. เด็กชายเปอะ  วชิระ
 
1. นายณัฐพล  ดำนงค์
2. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
3. นางนวรัตน์  ทองแท้
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ประชุมเทศ
2. เด็กหญิงญาดา  สายแก้ว
3. เด็กหญิงณภัทรชา  สิงห์ขอน
4. เด็กหญิงณัชชา  สารารัตน์
5. เด็กหญิงพัชรพร  งามขำ
6. เด็กหญิงพีรภัทร   พรายแก้ว
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สีเมฆ
8. เด็กหญิงรัสวีพัทร  แต้ธนัตร์พงศ์
9. เด็กหญิงวนัชพร  พราหมณ์วงค์
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยทอง
 
1. นางบุปผวรรณ  หนูเทพ
2. นางศรีสำอางค์  แฉ่งฉายา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงมินตรา  สนสาขา
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงอุมากรณ์  รอดเพชร
 
1. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
2. นางสาวธัญญารัตน์  เอี่ยมสอาด
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์อิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรพร  งามขำ
3. เด็กหญิงรัสวีพัทร  แต้ธนัตร์พงษ์
 
1. นางสำราญ   แก้วประเสริฐ
2. นายสุชิน  แก้วประเสริฐ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงนรกมล  บุญธรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์  กาเผือก
3. เด็กชายเอมชาย  ชาวพม่า
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
2. นายอธิวัฒน์  ปรีดิ์เปรม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 1. เด็กชายวุฒิกานต์  สุริยันต์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  สามงาม
 
1. นางวลัยพร   ทองคล้าย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสิริภาส  ปิยานุลักษณ์
2. เด็กชายอุทัย  ฤทธิ์วิชัย
 
1. นายสมบัติ  ถวิลอ่อน
2. นายกรัณฑา  นามทิพย์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายกิตติธัช  ใจกล้า
2. เด็กชายศุภโชค  บัวสุวรรณ
 
1. นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล
2. นางอารียา  ฉลองขวัญ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 1. เด็กชายสุรไกร  พิมพเนตร
2. เด็กชายอมฤต  เอี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์   ภู่มาลัย
2. นายสุริยันต์  พุฒิซ้อน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายธนพล  เอกนุ่ม
2. เด็กชายนัฐวัตร  หิรัญ
 
1. นางสาวรติทัต  ปิ่นทอง
2. นางนิชนิภา  เลือดแดง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งมณี  ตุ้มกระทึก
 
1. นายนพเชรษฐ์  สิริสุริยกมลชัย
2. นางสุดา  คำโม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กชายจิรภัทร  เชิงชม
2. เด็กชายภคพล   ศรีวัฒนา
 
1. นายยุทธนา  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บน 1. เด็กชายนิติวัฒน์  พวงทอง
2. เด็กหญิงพัชรีพร  จันทร์สุก
 
1. นางเรียม  ทองรอด
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีวงศ์อยู่
2. เด็กชายภาคภูมิ  เทียมเทศ
 
1. นายพาสกร  พรหมวิหาร
2. นางสาวอภิชญา  พงษ์สมบูรณ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไมตรีจิตร
2. เด็กหญิงพีระกา  วงษ์วรวานิช
 
1. นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาววิชุดา   เซี่ยงฉิน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองใส
2. เด็กหญิงวริศรา  วารุณประภา
 
1. นางสาววิชุดา   เซี่ยงฉิน
2. นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงณภัทรชา  สิงห์ขอน
2. เด็กหญิงวนัชพร  พราหมณ์วงค์
3. เด็กหญิงอทิตยา  สีเมฆ
 
1. นายยุทธนา  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายฐิสันต์จิต  ร่มโพธิ์ธารทอง
2. เด็กชายปฏิรูป  ปรีดิ์เปรม
3. เด็กชายอัครชัย  สัมพันธารักษ์
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
2. นางสาวปรียานุช  โรจน์บวรวิทยา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กระแสชล
2. เด็กชายสราวุฒิ  อรชร
3. เด็กชายโสรส  แช่มเครือ
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
2. นางจันทรา  ทองสำราญ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายธนพนธ์  เมฆอากาศ
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  พ่วงแพ
3. เด็กชายพรชัย  ทองคอน
 
1. นายพรชัย  แก่นจักษ์
2. นางวาสนา  แย้มไพฑูรย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ขันแสง
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  สื่อสาร
3. เด็กหญิงผกามาศ  แผลงนอก
 
1. นางศุภลัคน์  แจ่มจำรัส
2. นางสาวสุภาภรณ์  สินพูล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายกมลชัย  ด้วงไพร
2. เด็กชายธวัชชัย  เทศผ่อง
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  วงษ์ดี
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชคสุขอนันท์
2. เด็กหญิงปณิตา  นาคดี
3. เด็กหญิงอลิษา  -
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงกณิการ์   ศุภศร
2. เด็กหญิงครองขวัญ  ขอบใจ
3. เด็กหญิงนิศากร  ทองสุข
4. เด็กชายพรนิภา  สุขผ่อง
5. เด็กหญิงวราพร  ขวัญเรือน
6. เด็กหญิงอมริสา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางศิริภรณ์  ว่องไว
3. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงณัฐทกานต์   ทรัพย์มา
2. เด็กหญิงปาณิศา  สำราญรื่น
3. เด็กหญิงพรรษชล  อุดหนุน
4. เด็กหญิงมินตรา  เต็งสกุล
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินเสน
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สิมวิลา
 
1. นางสาวจินตานา  แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
3. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ชูเชิด
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทิมเทียม
3. เด็กหญิงอัสมา  บัวล้อม
 
1. นางจริยา  ฉายศรี
2. นางวิภาดา  กันตพฤกษ์
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คล้ายสังข์
2. เด็กหญิงภาวิตรี  เวียงคำมา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายทิพย์
 
1. นางจริยา  ฉายศรี
2. นางชนัดดา  รวดเร็ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  หนูศรีคง
2. เด็กชายปราณพงศ์  มูลโมกข์
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  รังวัด
 
1. นายชัยชนะ  ทองเปี่ยม
2. นายสมควร  จามจุรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงปรียานุช  น้ำกลั่น
3. เด็กหญิงวาสนา  บัวพินธุ์
 
1. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
2. นายณัฐพล  ดำนงค์
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ปรางค์ศรี
2. เด็กชายธีรพล  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวพรพิไร  ตันติวรธรรม
2. นางสาวอัญชลี  เรืองสว่าง
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  พรมสะอาด
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  คงมั่น
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นิลดำ
 
1. นางสาวมัลลิกา  นิติวัฒนชัย
2. นางสาวชมขวัญ  ศรีละคร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ศิริกุล
2. เด็กหญิงพัชรา  ดวงรัตน์
3. เด็กหญิงยุวดี  พานทองคำ
 
1. นางพรศรี   เพชรโสม
2. นางวิภาวรรณ  ทะนนท์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  ถนอมผล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุตรทองคำ
3. เด็กหญิงไฉไล  ชาวพม่า
 
1. นางปิยะนันท์  เที่ยงทัน
2. นางสาวกัณทิมา  ชอบชู
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กชายธนกร  แก้วทองแดง
2. เด็กหญิงยาญา  อิสลาม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หน่อทิม
 
1. นางจุไร  ต้นเถา
2. นายชัยชนะ  ทองเปี่ยม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปรุดรัมย์
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  วรบุญ
3. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นางศุภลัคน์  แจ่มจำรัส
2. นางสาวสุนีย์  พุดเทศ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายจิรภัทร   พุฒศรี
2. เด็กชายชัยรัตน์  ทับเนียม
3. เด็กชายวีรชน  ทองย้ำ
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  จันทร์หร่าย
2. เด็กชายธนพนธ์  สรรพงค์
3. เด็กชายเจษฎา  ธัญจรัสรักษ์
 
1. นางสาวจินตานา  แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  เปรมปรีดิ์
3. เด็กชายพัชรพล  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บุญขจาย
2. นางสาวสิริรัตน์  รุ่งเรือง
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาวพม่า
2. เด็กชายภาสวิชญ์  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  จำปาวัน
 
1. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
2. นางน้ำค้าง  สุขชู
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายอภิรักษ์  ทับทิม
 
1. นางสาววลัยวรรณ  ทองสัมฤทธิ์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธงชัย  พราหมณ์น้อย
 
1. นางศิรัชญา  เปลี่ยนปราณ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กชายพิริยะพงศ์  ผาจันทร์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  แสงนิล
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สินธุรัตน์
2. เด็กชายศิลา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางวาสนา  ยังสุ่ม
2. นางสาวบุญยดา  พงษ์พิมพ์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงทอง
 
1. นางสาวดุจเดือน  ยิ้มใย
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บน 1. เด็กหญิงศศิภา  บุญมา
 
1. นางทิพมล  อยู่เหมาะ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงไพจิตรา  บวบหอม
 
1. นายพเนิน  ศรีงาม
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ประสบโชค
 
1. นายสมชาย  คล้ายเพชร
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธราเทพ  รุ่งสว่าง
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กชายพิริยะพงศ์  ผาจันทร์
 
1. นางวงเดือน  คชกฤษ
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายคฑาวุธ  ซื่อตรง
 
1. นางสาวปารวี  อุดมศักดิ์
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายกิจจา  ถือแก้ว
2. เด็กชายจักรี  ศรีวิลัย
3. เด็กชายพรชัย  ทองคอน
 
1. นายศิวดล  ปักษา
2. นางสาวนฤมล  จานนอก
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายนนทกานต์  วงค์เณร
2. เด็กชายสถาพร  เต็มเปา
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์  คุ้มมัน
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กชายจักรวิทย์  คุ้มรอบ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์หอม
 
1. นายสมคิด  รุ่งมณี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  การประกอบ
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกิตติพศ  ลิบลับ
2. เด็กชายชัชวาล  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงศศิธร  น้อยเมือง
 
1. นางปวีณา  เสือกลิ่น
2. นางสาวณัฐริกา  ประเสริฐสาย