เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสริษา แสงอุทัย รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางนิยม ตั้งธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวบุปผา มากแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางจิราภรณ์ คำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
16 นายพนม พันธ์จันทร์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
17 นายนุกูล ปานมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
18 นางสาวจิตติมา เทียมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
19 นายวีระพล มหาวีระรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
20 นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
21 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
22 นางนภาพร พลหิรัญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
23 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
24 นายสมสกุล สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
25 นายสมหมาย บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุยบุรี คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
26 นายสัมฤทธิ์ แป้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบน คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
27 นายสุนทร สุขวังไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
28 นายวสันต์ สืบสุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
29 นางอนงค์ พุ่มไสว ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
30 นายไพฑูรย์ ปักษาศิลป์ ครูโรงเรียนวัดกุยบุรี คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
31 นายศิลป์ชัย บุญเกิด ครูโรงเรียนบ้านบน คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
32 นายณฐพล หนูน้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
33 นายอนุสรณ์ อยู่ยืด ครูโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
34 นางสุทาทิพย์ ตันตินิมิตกุล ครูโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
35 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
36 นางสาวสมควร เพชรประดับ ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
37 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
38 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
39 นางอุไรวรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
40 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลับ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
41 นางประยูร เอี่ยมอำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
42 นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
43 นางสาวบุญนำ ยิ่งศิริอำนวย ครูโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
44 นางฉวีวรรณ พุ่มแจ้ ครูโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
45 นางเพ็ญผกา ชัยนา ครูโรงเรียนชลประทานปราณบุรี คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
46 นางเอื้อมพร สงวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
47 นางศรีสุภา ศรีวิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านวังวน คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
48 นางพันธ์แพง สงชาติ ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลับ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
49 นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัย ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
50 นางสาวอุมาพร พินิจภารการณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
51 นางฐิติพร เด็กหลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
52 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหรุ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
53 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
54 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
55 นายพนม เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
56 นายสมควร รัชตวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
57 นายมัด จอสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
58 นายทัศนัย น้อยเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
59 นายสุวัฒน์ งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
60 นางวันดี พูนจารุวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาแดง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
61 นางสาวสาวิตรี บุตรมาดา ครูโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
62 นายสนอง ผิวนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
63 นางภาวนา พรมสะอาด ครูโรงเรียนบ้านดอนมะขาม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
64 นางสัญศิฎา สุขสมัย ครูโรงเรียนวัดทุ่งน้อย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
65 นางสาวสมควร แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
66 นางกนกวรรณ พรมสะอาด ครูโรงเรียนวัดดอนยายหนู คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
67 นางสิรินดา กรรมาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
68 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
69 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลับ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
70 นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
71 นายนุกูล ปานมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
72 นายดิลก ยี่รงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
73 นางกาญจนา อากาศเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
74 นายชาญวิทย์ พรหมม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
75 นายปราโมทย์ หอมชื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
76 นายสนอง อ่วมอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองซอ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
77 นายดุสิทธิ์ ลีลากร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
78 นายชยพล บุญเทศ ครูโรงเรียนบ้านเนินพยอม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
79 นายสมชาย คล้ายเพชร ครูโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
80 นายสายัณห์ นาคเถื่อน ครูโรงเรียนบ้านใหม่ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
81 นายสุธน จันทร์ชูกลิ่น ครูโรงเรียนวัดดอนยายหนู คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
82 นายลำพอง ชมอิ่ม ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระนักบินน้อย
83 นายชัยชนะ ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือน้อย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
84 นายเสรี สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาห้วย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
85 นายสมโภชน์ อนันตโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
86 นางสาวนรินธร สีห์จักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
87 นายศาล เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก์พง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
88 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
89 นางวราพร ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
90 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
91 นางสริษา แสงอุทัย รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
92 นายชุมพร นาคประสบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
93 นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภา คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
94 นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคร้า คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
95 นางวิลาวัลย์ วิเชียร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
96 นายวัชรพงศ์ สรรพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
97 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
98 าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
99 นางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา
100 นายจักรวาล วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
101 นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
102 นางกาญจนา อากาศเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
103 นางสาวญาธิป กรรณสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
104 นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
105 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
106 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
107 ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
108 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
109 นางสาวสุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
110 นายณัฎฐ์ปพล ชวนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
111 นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
112 นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลัย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
113 นางชนิดา ยอดสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
114 นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
115 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
116 นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
117 ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ
118 นายอุดมเดช หนูสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
119 นายดิลก ยี่รงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 นางวริยดา พูลเทอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุใหญ่ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
121 นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปู คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
122 นางบุษบา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
123 นายชาญวิทย์ พรหมม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
124 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
125 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
126 ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นางสริษา แสงอุทัย รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
128 นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
129 นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
130 นายนนทศักดิ์ ยุวดีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังข่อย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
131 นางสาวรัชนก เทียนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
132 นางสุภรดา ผ่องฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
133 นายวิโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
134 นางอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
135 นางนิตยา เกษสุริยงค์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
136 นายปัญญา แจ่มฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
137 นางเสาวรส แสงสุระจันทรกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคล คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
138 นางสมหมาย บุญเทศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
139 นายชยพล บุญเทศ ครูโรงเรียนบ้านเนินพยอม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
140 นางระหงษ์ ดีล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
141 นายชาติชาย บุปผาชาติ ครูโรงเรียนบ้านวังข่อย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
142 นางสำราญ แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านทับใต้ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการงานอาชีพ
143 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
144 นางสริษา แสงอุทัย รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
145 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
146 นางนิตยา ฤทธิ์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
147 นายประเทือง มัททวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวไลย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
148 นางประภัสสร พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
149 นางสุจิรา เมฆนิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
150 นางวนิดา ครุฑกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนละเมาะ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
151 นางสมจิตร์ เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
152 นางสาวปุณณิศา แสงอัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
153 นางสาววาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี
154 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเรียนรวม
155 นายชาญชัย เสียงกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเรียนรวม
156 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามกระทาย คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเรียนรวม
157 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโหรง คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเรียนรวม
158 นางเอมอร ลำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเรียนรวม
159 นายปฐม หิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถล่ม คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเรียนรวม
160 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเรียนรวม
161 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ คณะกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระเรียนรวม
162 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
163 นางนภาพร พลหิรัญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
164 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
165 นางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
166 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
167 นางวราพร ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
168 นายไตรมาส พีพืช เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
169 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
170 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
171 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายเลขานุการ
172 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
177 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
178 นางสมสวย เจียรนัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
179 นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
180 นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
181 นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
182 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
183 นางอุษา ยี่รงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
184 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
185 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
186 นางสาวสมฤดี สีนาค เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายพิธีเปิด
187 ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
188 นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
189 นางนิยม ตั้งธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
190 นางสาวยุพิน สว่างศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
191 นางมะลิ เมฆขยาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
192 นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
193 นางสาววาทินี ครุฑธา นันักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
194 นางสาววิภาวรรณ เดิมรัตนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
195 นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายการเงิน
196 นางสริษา แสงอุทัย รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
197 นางจิราภรณ์ คำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
198 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
199 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
200 นายมานพ พลายมีสี ช่างไม้ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
201 นายจีระศักดิ์ บุญเกิด พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
202 นายทองใบ ไทยถนอม พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
203 นายรุ่งอรุณ สุวณิช พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
204 นายสาย อุ่นใจ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
205 นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม แม่บ้าน คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
206 นางสรรสุนีย์ สุขศรี แม่บ้าน คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
207 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่
208 นางสริษา แสงอุทัย รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
209 นางจิราภรณ์ คำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
210 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
211 นางเสาวนีย์ ขวงพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
212 นางสาวพัชรา เกตุธิโภค นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
213 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
214 นายมานพ พลายมีสี ช่างไม้ 4 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
215 นายจีระศักดิ์ บุญเกิด พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
216 นายทองใบ ไทยถนอม พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
217 นายรุ่งอรุณ สุวณิช พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
218 นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม แม่บ้าน คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
219 นางสรรสุนีย์ สุขศรี แม่บ้าน คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
220 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
221 นางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
222 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
223 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
224 นางวราพร ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
225 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
226 นายไตรมาส พีพืช เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
227 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายปฏิคมและบริการ
228 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน
229 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน
230 นางบุษบา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน
231 นางนิยม ตั้งธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน
232 นางสาวบุปผา มากแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน
233 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน
234 นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิถี คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน
235 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน
236 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายวัดผล ประเมินผลและบันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายไตรมาส พีพืช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]