งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 15 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 15 พ.ย. 2560 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 15 พ.ย. 2560 10.30-12.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 15 พ.ย. 2560 10.30-12.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 15 พ.ย. 2560 10.30-12.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 15 พ.ย. 2560 10.30-12.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 15 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ต้องประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 1 ให้เสร็จสิ้น จึงจะสามารถประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 2 ได้เนื่องจากกิจกรรมลักษณะนี้ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 15 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ต้องประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 1 ให้เสร็จสิ้น จึงจะสามารถประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 2 ได้เนื่องจากกิจกรรมลักษณะนี้ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง conference (หน้าห้อง ผอ.สพป.ปข.2) 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมท้าวโกษา 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมเขาเขียว 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ต้องประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 1 ให้เสร็จสิ้น จึงจะสามารถประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 2 ได้เนื่องจากกิจกรรมลักษณะนี้ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 15 พ.ย. 2560 10.30 เป็นต้นไป ต้องประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 1 ให้เสร็จสิ้น จึงจะสามารถประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 2 ได้เนื่องจากกิจกรรมลักษณะนี้ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 15 พ.ย. 2560 10.30 เป็นต้นไป ต้องประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 1 ให้เสร็จสิ้น จึงจะสามารถประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 2 ได้เนื่องจากกิจกรรมลักษณะนี้ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมเขาเขียว 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ต้องประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 1 ให้เสร็จสิ้น จึงจะสามารถประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ 2 ได้เนื่องจากกิจกรรมลักษณะนี้ไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 15 พ.ย. 2560 13.00-14.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 15 พ.ย. 2560 13.00-14.00
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ อาคารไฟฟ้า 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ประกวดแข่งขันกิจกรรม 1 และ 2 ไปพร้อมกัน
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ อาคารไฟฟ้า 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ประกวดแข่งขันกิจกรรม 1 และ 2 ไปพร้อมกัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายไตรมาส พีพืช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]