เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางนิตยา เทียนไชย ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
3 นางแสงอรุณ กลิ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
4 นางบุญเรือน เกิดมงคล ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
5 นางสาวจีรนุช ไม้แก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
6 นางสาวศิริภรณ์ ทิมวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
7 นางสาวบุปผา เรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
8 นางสาวนันทิดา ทับแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
9 นางสาวนิตยา หนูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
10 นางสาวเขมจิรา บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
11 นางสาวอนุสรา พลายแดง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
12 นางสาวสุทธิพร หอมชื่น ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
13 นางสาวชมภู่ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
14 นางสาวอรุณนภา ตุ้มกลัด ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
15 นางสาวจิรายุ ศรีใส ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
16 นางสาวสุนันทา สินเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
17 นางสาวสถาพร ติดต่อ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
18 นางสาวพัชรีภรณ์ วรรณา ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
19 นางภัสสพร นรภูมิพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
20 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
21 นางรัตนา เกิดรอด ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
22 นายคมกริช สตารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
23 นายปัณณวิช ยงภูมิพุทรา ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
24 นายวาที พูลนาค ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
25 นายศรชัย ปั้นร้าย ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
26 นายอาทร บุญแต่ง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
27 นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
28 นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
29 นายชัชวาลย์ โอบอ้อม ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
30 ส.อ.สราวุฒิ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
31 นายประมวญ ยอดทอง นักการ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
32 นายพินโย หิ่นเก่า นักการ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
33 นายสุทธิ วงษ์เงิน นักการ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
34 นางนิษา บัวศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
35 นายวรรณชัย นิลผึ้ง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
36 นายสุรชาติ พันธุ์ชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านหนองแขม  
37 นายธีระพร ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านหนองแขม  
38 นางสาวสุขสันต์ ไชยนิล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
39 นายโพยม เกาทัณฑ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มสถานศึกาาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
40 นายไพโรจน์ สมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
41 จ.ส.อ.วิสิษฐ์ ปุศยเวช เจ้าพนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
42 นางนาฏตยา ทิพย์ทิม นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
43 นายสมชาย อินทโสภาส พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
44 นายสันติ ยิ้มรอด พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
45 นายศรัณย์กร ฐิติกรประภาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
46 นายทนงศักดิ์ ศรีธวัช พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
47 นายโชคอำนวย เทียนฟัก พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
48 นายอำนวย มั่นคง พนักงานเครื่องจักรกล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
49 นางณัฏฐียา แก้วถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
50 นางสุพิชชา แสนสวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
51 นางกชพรรณ เบญจนุกร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
52 นางสาวนุศรา อยู่เย็น เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
53 นางสาวชุติกาญจน์ ส้มเทศ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
54 นางนันทนา คชกฤษ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
55 นางฉันทิสา พุ่มไสว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
56 นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
57 นายสมาน คชกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
58 นายชุมพล วีระไพศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
59 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ เลขาคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
60 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ เลขาคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
61 นางสิริมณี โอฬารวัต ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
62 นายเทิม มิตรจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ประธานการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
63 นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ เพชรบุรี เขต 2 เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
64 นางสาวสมจิตร สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
65 นางกชพร มั่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเพชร กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
66 นางสาวสุปัญจมาลย์ พลับพลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาว กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
67 นางสุภาพร ทางทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
68 นายอนุพงษ์ โชติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเกตุ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
69 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ รองผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
70 นายปัญญา ทัศน์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
71 นายเทิม มิตรจิต ู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ประธานการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
72 นางเสนาะ สุขสงวน ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
73 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์ ) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
74 นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธา ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์ ) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
75 นายวรรณชัย นิลผึ้ง ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์ ) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
76 นางสุทิศา สว่างใจ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์ ) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
77 นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ ประธานการแข่งขันสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
78 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
79 นางสาวอำภา เกิดเกษม ครูโรงเรียนบ้านมะขามโพรง กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
80 นางวาสนา หวังรัก ครูโรงเรียนวัดจันทาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
81 นางสาวเมธินี กรีธาธร ครูโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
82 นางสาววิไล ไม้แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองโรง กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
83 นางสายชล สายน้ำผึ้ง ครูโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
84 นางสาวอำภา เกิดเกษม ครูโรงเรียนบ้านมะขามโพรง กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
85 นางเสาวณีย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
86 นายปัญญา มะณีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านซ่องฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
87 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
88 นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
89 นางสาวนิตยา โชคสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
90 นางสาวคณิศร์ณิชา สิงห์โต เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
91 นายเทิม มิตรจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ประธานคณะกรรมการการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
92 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
93 นายวิทยา อยู่เย็น ครู โรงเรียนวัดท่าศาลาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
94 นางสาวกฤษณา กลั่นพิกุล ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
95 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
96 นายเทิม มิตรจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายางฯ ประธานการแข่งขันระดับปฐมวัย  
97 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันระดับปฐมวัย  
98 นางชัชฎา เอกวงษา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
99 นางสาววีรยา ทองไทร ครูโรงเรียนบ้านพุสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
100 นางกฤษณา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
101 นางบุษกร มีมาก ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
102 นางโสภาพรรณ เนียมหอม ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
103 นางนันท์ณภัส คุ้มพงศ์โชติกุล ครูโรงเรียนวัดลาดศรัทธารามฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
104 นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
105 นายสังเวียน อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเด็ง กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
106 นางประกาย แสนกล้า นักวิการศึกษา ชำนาญการ เลขานุการการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
107 นายภมร สุขมาก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
108 วรนิษฐา บัวศิริ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
109 สุภาพร กลิ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
110 อำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
111 โสภารัตน์ คงนุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
112 ภมร สุขมาก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
113 นางสาวโสภา บุญคง ครู โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
114 นางสาวธนาภรณ์ พราหมบุญมี ครู โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
115 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
116 นายสารายุทธ อนันตศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
117 นางสาวนันทรัตน์ บุญเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
118 นางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
119 นางสาวภารุจีร์ สีสง่า ธุรการ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 # mail : ampol_dang@hotmail.com # ID Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]