สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 14 11 11 36 50 10 3 0 63
2 วัดดอนหวาย 14 10 2 26 29 7 4 2 40
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 12 7 5 24 26 7 6 2 39
4 วัดนราภิรมย์ 11 12 11 34 42 13 8 6 63
5 บ้านกระทุ่มล้ม 10 6 8 24 27 12 6 1 45
6 วัดท่าพูด 7 5 4 16 16 11 1 3 28
7 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 7 3 6 16 14 11 5 3 30
8 บ้านคลองใหม่ 7 0 1 8 13 5 1 2 19
9 วัดบางหลวง 6 7 5 18 25 8 3 4 36
10 สุคนธีรวิทย์ 6 5 4 15 16 8 0 1 24
11 วัดลานคา 6 3 1 10 18 9 1 3 28
12 วัดศีรษะทอง 6 1 0 7 10 4 1 1 15
13 นาคประสิทธิ์ 5 10 5 20 26 7 0 0 33
14 วัดไร่ขิง 5 8 2 15 23 8 1 2 32
15 วัดจินดาราม 5 7 9 21 25 13 7 4 45
16 วัดโพธิ์ 5 7 5 17 24 14 7 3 45
17 ยอแซฟอุปถัมภ์ 5 0 2 7 9 0 0 0 9
18 วัดบางปลา 4 3 1 8 10 5 1 1 16
19 วัดไผ่หูช้าง 3 6 5 14 16 5 5 2 26
20 วัดบึงลาดสวาย 3 5 3 11 15 12 7 7 34
21 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 3 3 2 8 13 2 0 2 15
22 วัดไทร 3 1 0 4 9 2 3 2 14
23 วัดดอนยอ 3 0 1 4 5 1 0 1 6
24 วัดกลางบางแก้ว 2 3 3 8 13 4 0 2 17
25 วัดลานตากฟ้า 2 2 4 8 23 9 8 5 40
26 วัดวังน้ำขาว 2 1 4 7 12 6 2 1 20
27 วัดเกษตราราม 2 1 1 4 6 2 0 1 8
28 วัดประชานาถ 2 0 2 4 7 3 3 1 13
29 วัดละมุด 2 0 1 3 6 2 0 0 8
30 วัดบางช้างใต้ 2 0 1 3 5 4 1 0 10
31 วัดเวฬุวนาราม 2 0 1 3 4 1 3 1 8
32 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1 4 2 7 10 5 6 1 21
33 วัดเชิงเลน 1 3 2 6 10 1 2 0 13
34 ตลาดเกาะแรต 1 2 3 6 5 3 1 0 9
35 วัดตุ๊กตา 1 2 1 4 8 1 2 1 11
36 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2 1 4 3 3 1 2 7
37 สกลวิทยา 1 2 0 3 5 2 0 0 7
38 มารีย์อุปถัมภ์ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
39 บ้านดงเกตุ 1 1 0 2 6 1 1 1 8
40 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 1 1 0 2 4 3 1 0 8
41 คลองบางกระทึก 1 1 0 2 4 2 2 0 8
42 วัดนิลเพชร 1 1 0 2 4 0 2 1 6
43 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 0 2 3 5 4 1 2 10
45 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 0 2 3 5 3 2 4 10
46 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 1 2 5 4 1 0 10
47 นักบุญเปโต 1 0 1 2 3 1 0 0 4
48 อนุบาลแสงอรุณ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
49 วัดสรรเพชญ 1 0 0 1 7 5 0 2 12
50 วัดบางไผ่นารถ 1 0 0 1 5 2 0 1 7
51 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 0 0 1 4 3 0 0 7
52 วัดท่าข้าม 1 0 0 1 4 2 0 0 6
53 วัดไผ่สามตำลึง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
54 กันตวิชญ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านพาดหมอน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
56 ตลาดเจริญสุข 1 0 0 1 1 1 1 1 3
57 วัดบางพระ 0 3 1 4 8 3 4 0 15
58 วัดหอมเกร็ด 0 2 2 4 10 8 3 2 21
59 วัดบัวหวั่น 0 2 1 3 9 6 0 2 15
60 วัดบ่อตะกั่ว 0 2 1 3 5 2 0 1 7
61 บุณยศรีสวัสดิ์ 0 2 0 2 6 4 2 0 12
62 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 0 2 0 2 5 6 2 3 13
63 วัดรางกำหยาด 0 1 3 4 8 2 0 2 10
64 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 1 2 3 10 4 1 2 15
65 บ้านคลองนกกระทุง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
66 วัดโคกเขมา 0 1 0 1 7 1 0 0 8
67 วัดปรีดาราม 0 1 0 1 5 2 1 0 8
68 วัดท้องไทร 0 1 0 1 3 4 3 3 10
69 บ้านห้วยพลู 0 1 0 1 3 4 0 1 7
70 วัดศิลามูล 0 1 0 1 2 2 1 0 5
71 บ้านตากแดด 0 1 0 1 2 2 0 0 4
72 วัดเดชานุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านบางเลน 0 0 6 6 14 13 2 1 29
74 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 0 0 2 2 11 2 1 2 14
75 บ้านไผ่หลวง 0 0 2 2 4 1 1 0 6
76 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 2 2 3 1 0 1 4
77 บ้านประตูน้ำพระพิมล 0 0 1 1 8 8 0 1 16
78 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 1 1 6 1 6 3 13
79 วัดเกาะแรต 0 0 1 1 5 1 1 1 7
80 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 1 1 4 0 1 0 5
81 วัดสาลวัน 0 0 1 1 3 1 1 0 5
82 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 1 1 3 0 1 0 4
83 วัดพระมอพิสัย 0 0 1 1 2 5 1 0 8
84 วัดสำโรง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 บ้านห้วยกรด 0 0 1 1 1 3 1 0 5
86 เอกดรุณ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
87 บ้านคลองโยง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 วัดทรงคนอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
89 เบญาพัฒน์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 วัดน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
91 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
92 วัดงิ้วราย 0 0 0 0 3 0 1 1 4
93 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
94 วัดบางน้อยใน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
95 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
96 วัดไทยาวาส 0 0 0 0 2 2 0 0 4
97 วัดกกตาล 0 0 0 0 2 1 1 1 4
98 บ้านฉาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
99 บ้านบางประแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0 0 1 2 3 2 6
102 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
103 บ้านเพลินวัฒนา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
104 บ้านลานแหลม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
105 บ้านนราภิรมย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 วัดห้วยตะโก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 วัดไผ่จรเข้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 วัดกลางครูเวียง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
109 วัดบัวปากท่า 0 0 0 0 1 0 1 1 2
110 วัดกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
111 บ้านท่าตลาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
112 วัดบางภาษี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 คลองทางหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านคลองบางกระจัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านบางเตย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านหอมเกร็ด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 บ้านหัวอ่าว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
120 วัดเสถียรรัตนาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 เซนต์แอนดรูว์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดลาดสะแก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 191 171 163 525 847 372 157 114 1,376