สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 15 12 11 38 52 11 4 0 67
2 วัดดอนหวาย 14 11 2 27 29 8 4 2 41
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 14 7 5 26 28 7 6 2 41
4 บ้านกระทุ่มล้ม 12 6 8 26 29 12 6 1 47
5 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 12 4 7 23 21 11 5 3 37
6 วัดนราภิรมย์ 11 12 11 34 42 13 8 6 63
7 วัดไร่ขิง 10 10 2 22 32 9 2 2 43
8 วัดโพธิ์ 10 9 7 26 33 17 7 3 57
9 วัดท่าพูด 7 5 4 16 16 11 1 3 28
10 บ้านคลองใหม่ 7 0 2 9 14 6 1 2 21
11 วัดบางหลวง 6 7 5 18 25 8 3 4 36
12 สุคนธีรวิทย์ 6 5 4 15 16 8 0 1 24
13 วัดลานคา 6 3 1 10 18 9 1 3 28
14 วัดศีรษะทอง 6 1 0 7 10 4 1 1 15
15 นาคประสิทธิ์ 5 10 5 20 26 7 0 0 33
16 วัดจินดาราม 5 7 9 21 25 13 7 4 45
17 ยอแซฟอุปถัมภ์ 5 0 2 7 9 0 0 0 9
18 วัดบึงลาดสวาย 4 7 3 14 18 13 7 7 38
19 วัดบางปลา 4 3 2 9 10 6 1 1 17
20 วัดไทร 4 1 2 7 13 2 3 2 18
21 วัดไผ่หูช้าง 3 6 5 14 16 5 5 2 26
22 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 3 3 2 8 13 2 0 2 15
23 วัดลานตากฟ้า 3 2 4 9 24 9 8 5 41
24 บ้านดงเกตุ 3 1 0 4 8 1 1 1 10
25 วัดดอนยอ 3 0 1 4 5 1 0 1 6
26 วัดกลางบางแก้ว 2 3 3 8 15 7 0 2 22
27 วัดประชานาถ 2 2 5 9 13 3 3 1 19
28 วัดวังน้ำขาว 2 1 4 7 12 6 2 1 20
29 วัดเกษตราราม 2 1 1 4 6 2 0 1 8
30 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 1 3 6 4 1 0 11
31 วัดละมุด 2 0 1 3 6 2 0 0 8
32 วัดบางช้างใต้ 2 0 1 3 5 4 1 0 10
33 วัดเวฬุวนาราม 2 0 1 3 4 1 3 1 8
34 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 2 0 0 2 5 3 0 0 8
35 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1 5 2 8 11 5 6 1 22
36 วัดเชิงเลน 1 3 2 6 10 1 2 0 13
37 วัดตุ๊กตา 1 3 2 6 9 3 2 1 14
38 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 1 3 0 4 6 4 1 0 11
39 ตลาดเกาะแรต 1 2 3 6 5 3 1 0 9
40 วัดหอมเกร็ด 1 2 2 5 11 8 3 2 22
41 วัดท่าข้าม 1 2 1 4 6 4 0 0 10
42 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2 1 4 3 3 1 2 7
43 สกลวิทยา 1 2 0 3 5 2 0 0 7
44 มารีย์อุปถัมภ์ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
45 คลองบางกระทึก 1 1 0 2 4 2 2 0 8
46 วัดนิลเพชร 1 1 0 2 4 1 3 1 8
47 บ้านหอมเกร็ด 1 1 0 2 2 4 0 0 6
48 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 0 2 3 5 4 1 2 10
50 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 0 2 3 5 3 2 4 10
51 บ้านไผ่หลวง 1 0 2 3 5 1 1 0 7
52 วัดทรงคนอง 1 0 2 3 3 1 0 0 4
53 นักบุญเปโต 1 0 1 2 3 1 0 0 4
54 อนุบาลแสงอรุณ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 วัดสรรเพชญ 1 0 0 1 7 5 0 2 12
56 วัดบางไผ่นารถ 1 0 0 1 5 2 0 1 7
57 วัดไผ่สามตำลึง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
58 กันตวิชญ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านพาดหมอน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 ตลาดเจริญสุข 1 0 0 1 1 1 1 1 3
61 วัดบางพระ 0 3 1 4 8 3 4 0 15
62 วัดบัวหวั่น 0 2 1 3 9 6 0 2 15
63 วัดบ่อตะกั่ว 0 2 1 3 5 2 0 1 7
64 บุณยศรีสวัสดิ์ 0 2 0 2 6 4 2 0 12
65 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 0 2 0 2 5 6 2 3 13
66 วัดรางกำหยาด 0 1 3 4 8 2 0 2 10
67 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 1 2 3 10 4 1 2 15
68 วัดพระมอพิสัย 0 1 1 2 3 5 1 0 9
69 บ้านคลองนกกระทุง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
70 วัดโคกเขมา 0 1 0 1 7 1 0 0 8
71 วัดปรีดาราม 0 1 0 1 5 2 1 0 8
72 วัดท้องไทร 0 1 0 1 3 4 3 3 10
73 บ้านห้วยพลู 0 1 0 1 3 4 0 1 7
74 วัดศิลามูล 0 1 0 1 2 2 1 0 5
75 บ้านตากแดด 0 1 0 1 2 2 0 0 4
76 วัดเดชานุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านบางเลน 0 0 6 6 14 13 2 1 29
78 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 0 0 2 2 11 2 1 2 14
79 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 2 2 3 1 0 1 4
80 บ้านประตูน้ำพระพิมล 0 0 1 1 8 8 0 1 16
81 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 1 1 6 1 6 3 13
82 วัดเกาะแรต 0 0 1 1 5 1 1 1 7
83 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 1 1 4 0 1 0 5
84 วัดสาลวัน 0 0 1 1 3 1 1 0 5
85 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 1 1 3 0 1 0 4
86 บ้านลานแหลม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
87 วัดสำโรง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านห้วยกรด 0 0 1 1 1 3 1 0 5
89 เอกดรุณ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
90 บ้านคลองโยง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 เบญาพัฒน์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 วัดน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
93 วัดผาสุการาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
94 วัดงิ้วราย 0 0 0 0 3 0 1 1 4
95 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
96 วัดบางน้อยใน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
97 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
98 วัดไทยาวาส 0 0 0 0 2 2 0 0 4
99 วัดกกตาล 0 0 0 0 2 1 1 1 4
100 บ้านคลองบางกระจัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 บ้านฉาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านบางประแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0 0 1 2 3 2 6
105 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
106 บ้านเพลินวัฒนา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
107 บ้านนราภิรมย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 วัดห้วยตะโก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 วัดไผ่จรเข้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 วัดกลางครูเวียง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
111 วัดบัวปากท่า 0 0 0 0 1 0 1 1 2
112 วัดกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
113 บ้านท่าตลาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
114 วัดบางภาษี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
115 คลองทางหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านบางเตย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บุญยศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 บ้านหัวอ่าว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 วัดเสถียรรัตนาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 เซนต์แอนดรูว์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 วัดลาดสะแก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 วัดสัมปทวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 222 190 177 589 914 395 160 114 1,469