สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 50 10 3 0 63
2 วัดนราภิรมย์ 42 13 8 6 63
3 วัดดอนหวาย 29 7 4 2 40
4 บ้านกระทุ่มล้ม 27 12 6 1 45
5 วัดศรีมหาโพธิ์ 26 7 6 2 39
6 นาคประสิทธิ์ 26 7 0 0 33
7 วัดจินดาราม 25 13 7 4 45
8 วัดบางหลวง 25 8 3 4 36
9 วัดโพธิ์ 24 14 7 3 45
10 วัดลานตากฟ้า 23 9 8 5 40
11 วัดไร่ขิง 23 8 1 2 32
12 วัดลานคา 18 9 1 3 28
13 วัดท่าพูด 16 11 1 3 28
14 สุคนธีรวิทย์ 16 8 0 1 24
15 วัดไผ่หูช้าง 16 5 5 2 26
16 วัดบึงลาดสวาย 15 12 7 7 34
17 บ้านบางเลน 14 13 2 1 29
18 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 14 11 5 3 30
19 บ้านคลองใหม่ 13 5 1 2 19
20 วัดกลางบางแก้ว 13 4 0 2 17
21 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 13 2 0 2 15
22 วัดวังน้ำขาว 12 6 2 1 20
23 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 11 2 1 2 14
24 วัดหอมเกร็ด 10 8 3 2 21
25 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 10 5 6 1 21
26 วัดบางปลา 10 5 1 1 16
27 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 10 4 1 2 15
28 วัดศีรษะทอง 10 4 1 1 15
29 วัดเชิงเลน 10 1 2 0 13
30 วัดบัวหวั่น 9 6 0 2 15
31 วัดไทร 9 2 3 2 14
32 ยอแซฟอุปถัมภ์ 9 0 0 0 9
33 บ้านประตูน้ำพระพิมล 8 8 0 1 16
34 วัดบางพระ 8 3 4 0 15
35 วัดรางกำหยาด 8 2 0 2 10
36 วัดตุ๊กตา 8 1 2 1 11
37 วัดสรรเพชญ 7 5 0 2 12
38 วัดประชานาถ 7 3 3 1 13
39 วัดโคกเขมา 7 1 0 0 8
40 บุณยศรีสวัสดิ์ 6 4 2 0 12
41 วัดเกษตราราม 6 2 0 1 8
42 วัดละมุด 6 2 0 0 8
43 ตลาดรางกระทุ่ม 6 1 6 3 13
44 บ้านดงเกตุ 6 1 1 1 8
45 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 5 6 2 3 13
46 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 5 4 1 2 10
47 วัดบางช้างใต้ 5 4 1 0 10
48 วัดสว่างอารมณ์ 5 4 1 0 10
49 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 5 3 2 4 10
50 ตลาดเกาะแรต 5 3 1 0 9
51 วัดปรีดาราม 5 2 1 0 8
52 วัดบางไผ่นารถ 5 2 0 1 7
53 วัดบ่อตะกั่ว 5 2 0 1 7
54 สกลวิทยา 5 2 0 0 7
55 วัดเกาะแรต 5 1 1 1 7
56 วัดดอนยอ 5 1 0 1 6
57 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 4 3 1 0 8
58 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 4 3 0 0 7
59 คลองบางกระทึก 4 2 2 0 8
60 วัดท่าข้าม 4 2 0 0 6
61 วัดเวฬุวนาราม 4 1 3 1 8
62 บ้านไผ่หลวง 4 1 1 0 6
63 วัดนิลเพชร 4 0 2 1 6
64 วัดพุทธธรรมรังษี 4 0 1 0 5
65 วัดท้องไทร 3 4 3 3 10
66 บ้านห้วยพลู 3 4 0 1 7
67 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 3 1 2 7
68 วัดน้อย 3 2 0 0 5
69 วัดสาลวัน 3 1 1 0 5
70 วัดเกษมสุริยัมนาจ 3 1 0 1 4
71 นักบุญเปโต 3 1 0 0 4
72 วัดผาสุการาม 3 1 0 0 4
73 วัดงิ้วราย 3 0 1 1 4
74 วัดไผ่สามตำลึง 3 0 1 0 4
75 เม่งฮั้วกงฮัก 3 0 1 0 4
76 มารีย์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
77 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 0 0 0 3
78 วัดพระมอพิสัย 2 5 1 0 8
79 วัดศิลามูล 2 2 1 0 5
80 บ้านตากแดด 2 2 0 0 4
81 วัดบางน้อยใน 2 2 0 0 4
82 วัดสุขวัฒนาราม 2 2 0 0 4
83 วัดไทยาวาส 2 2 0 0 4
84 วัดกกตาล 2 1 1 1 4
85 บ้านคลองนกกระทุง 2 1 0 0 3
86 บ้านฉาง 2 1 0 0 3
87 บ้านบางประแดง 2 1 0 0 3
88 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
89 อนุบาลแสงอรุณ 2 0 0 0 2
90 กันตวิชญ์ 2 0 0 0 2
91 วัดสำโรง 2 0 0 0 2
92 วัดทุ่งน้อย 2 0 0 0 2
93 บ้านห้วยกรด 1 3 1 0 5
94 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 2 3 2 6
95 บ้านคลองพระมอพิสัย 1 2 1 1 4
96 บ้านพาดหมอน 1 2 0 0 3
97 เอกดรุณ 1 2 0 0 3
98 บ้านเพลินวัฒนา 1 1 2 0 4
99 ตลาดเจริญสุข 1 1 1 1 3
100 บ้านลานแหลม 1 1 1 0 3
101 บ้านคลองโยง 1 1 0 0 2
102 วัดทรงคนอง 1 1 0 0 2
103 บ้านนราภิรมย์ 1 1 0 0 2
104 วัดห้วยตะโก 1 1 0 0 2
105 วัดไผ่จรเข้ 1 1 0 0 2
106 วัดกลางครูเวียง 1 0 1 1 2
107 วัดบัวปากท่า 1 0 1 1 2
108 วัดกลาง 1 0 1 0 2
109 บ้านท่าตลาด 1 0 0 1 1
110 วัดบางภาษี 1 0 0 1 1
111 วัดเดชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
112 เบญาพัฒน์ 1 0 0 0 1
113 คลองทางหลวง 1 0 0 0 1
114 บ้านคลองบางกระจัน 1 0 0 0 1
115 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
116 บ้านดอนทอง 1 0 0 0 1
117 บ้านบางเตย 1 0 0 0 1
118 บ้านหอมเกร็ด 0 2 0 0 2
119 บ้านหัวอ่าว 0 1 1 0 2
120 วัดเสถียรรัตนาราม 0 1 0 0 1
121 บ้านบางม่วง 0 1 0 0 1
122 วัดบางช้างเหนือ 0 1 0 0 1
123 เซนต์แอนดรูว์ 0 1 0 0 1
124 วัดลาดสะแก 0 0 0 1 0
รวม 847 372 157 114 1,490