สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 52 11 4 0 67
2 วัดนราภิรมย์ 42 13 8 6 63
3 วัดโพธิ์ 33 17 7 3 57
4 วัดไร่ขิง 32 9 2 2 43
5 บ้านกระทุ่มล้ม 29 12 6 1 47
6 วัดดอนหวาย 29 8 4 2 41
7 วัดศรีมหาโพธิ์ 28 7 6 2 41
8 นาคประสิทธิ์ 26 7 0 0 33
9 วัดจินดาราม 25 13 7 4 45
10 วัดบางหลวง 25 8 3 4 36
11 วัดลานตากฟ้า 24 9 8 5 41
12 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 21 11 5 3 37
13 วัดบึงลาดสวาย 18 13 7 7 38
14 วัดลานคา 18 9 1 3 28
15 วัดท่าพูด 16 11 1 3 28
16 สุคนธีรวิทย์ 16 8 0 1 24
17 วัดไผ่หูช้าง 16 5 5 2 26
18 วัดกลางบางแก้ว 15 7 0 2 22
19 บ้านบางเลน 14 13 2 1 29
20 บ้านคลองใหม่ 14 6 1 2 21
21 วัดประชานาถ 13 3 3 1 19
22 วัดไทร 13 2 3 2 18
23 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 13 2 0 2 15
24 วัดวังน้ำขาว 12 6 2 1 20
25 วัดหอมเกร็ด 11 8 3 2 22
26 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 11 5 6 1 22
27 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 11 2 1 2 14
28 วัดบางปลา 10 6 1 1 17
29 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 10 4 1 2 15
30 วัดศีรษะทอง 10 4 1 1 15
31 วัดเชิงเลน 10 1 2 0 13
32 วัดบัวหวั่น 9 6 0 2 15
33 วัดตุ๊กตา 9 3 2 1 14
34 ยอแซฟอุปถัมภ์ 9 0 0 0 9
35 บ้านประตูน้ำพระพิมล 8 8 0 1 16
36 วัดบางพระ 8 3 4 0 15
37 วัดรางกำหยาด 8 2 0 2 10
38 บ้านดงเกตุ 8 1 1 1 10
39 วัดสรรเพชญ 7 5 0 2 12
40 วัดโคกเขมา 7 1 0 0 8
41 บุณยศรีสวัสดิ์ 6 4 2 0 12
42 วัดสว่างอารมณ์ 6 4 1 0 11
43 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 6 4 1 0 11
44 วัดท่าข้าม 6 4 0 0 10
45 วัดเกษตราราม 6 2 0 1 8
46 วัดละมุด 6 2 0 0 8
47 ตลาดรางกระทุ่ม 6 1 6 3 13
48 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 5 6 2 3 13
49 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 5 4 1 2 10
50 วัดบางช้างใต้ 5 4 1 0 10
51 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 5 3 2 4 10
52 ตลาดเกาะแรต 5 3 1 0 9
53 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 5 3 0 0 8
54 วัดปรีดาราม 5 2 1 0 8
55 วัดบางไผ่นารถ 5 2 0 1 7
56 วัดบ่อตะกั่ว 5 2 0 1 7
57 สกลวิทยา 5 2 0 0 7
58 วัดเกาะแรต 5 1 1 1 7
59 บ้านไผ่หลวง 5 1 1 0 7
60 วัดดอนยอ 5 1 0 1 6
61 คลองบางกระทึก 4 2 2 0 8
62 วัดเวฬุวนาราม 4 1 3 1 8
63 วัดนิลเพชร 4 1 3 1 8
64 วัดพุทธธรรมรังษี 4 0 1 0 5
65 วัดพระมอพิสัย 3 5 1 0 9
66 วัดท้องไทร 3 4 3 3 10
67 บ้านห้วยพลู 3 4 0 1 7
68 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 3 1 2 7
69 วัดน้อย 3 2 0 0 5
70 วัดสาลวัน 3 1 1 0 5
71 วัดเกษมสุริยัมนาจ 3 1 0 1 4
72 วัดทรงคนอง 3 1 0 0 4
73 นักบุญเปโต 3 1 0 0 4
74 วัดผาสุการาม 3 1 0 0 4
75 วัดงิ้วราย 3 0 1 1 4
76 วัดไผ่สามตำลึง 3 0 1 0 4
77 เม่งฮั้วกงฮัก 3 0 1 0 4
78 มารีย์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
79 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 0 0 0 3
80 บ้านหอมเกร็ด 2 4 0 0 6
81 วัดศิลามูล 2 2 1 0 5
82 บ้านตากแดด 2 2 0 0 4
83 วัดบางน้อยใน 2 2 0 0 4
84 วัดสุขวัฒนาราม 2 2 0 0 4
85 วัดไทยาวาส 2 2 0 0 4
86 วัดกกตาล 2 1 1 1 4
87 บ้านลานแหลม 2 1 1 0 4
88 บ้านคลองนกกระทุง 2 1 0 0 3
89 บ้านคลองบางกระจัน 2 1 0 0 3
90 บ้านฉาง 2 1 0 0 3
91 บ้านบางประแดง 2 1 0 0 3
92 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
93 อนุบาลแสงอรุณ 2 0 0 0 2
94 กันตวิชญ์ 2 0 0 0 2
95 วัดสำโรง 2 0 0 0 2
96 วัดทุ่งน้อย 2 0 0 0 2
97 บ้านห้วยกรด 1 3 1 0 5
98 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 2 3 2 6
99 บ้านคลองพระมอพิสัย 1 2 1 1 4
100 บ้านพาดหมอน 1 2 0 0 3
101 เอกดรุณ 1 2 0 0 3
102 บ้านเพลินวัฒนา 1 1 2 0 4
103 ตลาดเจริญสุข 1 1 1 1 3
104 บ้านคลองโยง 1 1 0 0 2
105 บ้านนราภิรมย์ 1 1 0 0 2
106 วัดห้วยตะโก 1 1 0 0 2
107 วัดไผ่จรเข้ 1 1 0 0 2
108 วัดกลางครูเวียง 1 0 1 1 2
109 วัดบัวปากท่า 1 0 1 1 2
110 วัดกลาง 1 0 1 0 2
111 บ้านท่าตลาด 1 0 0 1 1
112 วัดบางภาษี 1 0 0 1 1
113 วัดเดชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
114 เบญาพัฒน์ 1 0 0 0 1
115 คลองทางหลวง 1 0 0 0 1
116 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
117 บ้านดอนทอง 1 0 0 0 1
118 บ้านบางเตย 1 0 0 0 1
119 บุญยศรีสวัสดิ์ 0 2 0 0 2
120 บ้านหัวอ่าว 0 1 1 0 2
121 วัดเสถียรรัตนาราม 0 1 0 0 1
122 บ้านบางม่วง 0 1 0 0 1
123 วัดบางช้างเหนือ 0 1 0 0 1
124 เซนต์แอนดรูว์ 0 1 0 0 1
125 วัดลาดสะแก 0 0 0 1 0
126 วัดสัมปทวน 0 0 0 0 0
รวม 914 395 160 114 1,469