เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) โรงเรียนวัดท่าพูด และโรงเรียนวัดดอนหวาย
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
2 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
3 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
4 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
5 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
6 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
7 นายสุภัค แฝงเพ็ชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
8 นางสาวสายใจ ฉิมมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
9 นางสาวเกริน ช้อยเครือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
10 นางสาววีรวรรณ เจริญสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
11 นางกรองขวัญ แซ่เฮง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
12 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
13 นางเยาวรัตน์ เพาะพืช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
14 นายกำธร ศรีวราสาสน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
15 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
16 นางศุภนา โพธิ์อุบล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
17 นางศิลามล เทียนสมบัติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
18 นายกำธร ศรีวราสาสน์ กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
19 นางศุภนา โพธิ์อุบล กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
20 นายหนึ่ง ภุมมาลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดท่าพูด
21 นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดท่าพูด
22 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเขียว กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดท่าพูด
23 นางสาวปัทมา ชั้นอินทร์งาม กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดท่าพูด
24 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดดอนหวาย
25 นายสันทัด สุวิมล กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดดอนหวาย
26 นายวิฑูร ประสพผล กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดดอนหวาย
27 นางสาวเยาวดี ใจรักดี กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดดอนหวาย
28 นางสาวปาลิตา จันทะพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดดอนหวาย
29 นางพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนไร่ขิงวิทยา
30 นางสาวภคปภา กิจประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนไร่ขิงวิทยา
31 นางสาวณพัฐกรณ์ เลิศชำนาญสวน กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนไร่ขิงวิทยา
32 นายธนชัย อินทร์ดิษฐ์ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนไร่ขิงวิทยา
33 นายชูชัย ฤทธิ์คำรณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
34 นางสาวธัญญพัฒน์ ต้นวัฒนเสรี กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
35 นางสาวติณณา ศรีนะพรม กรรมการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
36 นางสาวสุพรรณี ใจตรง กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการกลางฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบและบันทึกคะแนนการแข่งขันประจำศูนย์โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
37 นางเกษร อุบล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
38 นางสมจิตร แพเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
39 นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชรานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
40 นางสาวรสริน คณาคุปต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
41 นางเจริญศรี จำปี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
42 นายสันติ อินทิราวรนนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
43 นางสาวนงค์นุช เสมลับ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
44 นายชูพงษ์ กำลังงาม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
45 นายปราโมทย์ หลีค้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
46 นางสาวนิตยา ศิริจรรยาพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
47 นายมานพ พูลสำราญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
48 นายอานนท์ สิริสันต์วชิระ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
49 นายสิทธิพงษ์ ไชยรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
50 นายพงศธร ดำริห์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
51 นางสาวปุณยนุช สิริสันต์วชิระ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
52 นายชนะ ตระกูลราษฎร์ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดท่าพูด
53 นายวีระ พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
54 นางสาวเอื้ออารีย์ คำดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
55 นางสาวดาวใจ วงศ์สมศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
56 นางขนิษฐา กายวิภาคบรรยาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
57 นางสุจิตรา มณีวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
58 นางสาวปาลีภัสร์ ทองขาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
59 นางสาวอุทุมพร สิงห์ปี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
60 นางสาวอณีวัณณ์ พันธุ์อุทัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
61 นางสาวสุชาดา อู่ตะเภา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
62 นางสาวเพ็ญศรี พรพงษ์ไพศาลกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
63 นางสาวยานีย์ นาคแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
64 นางสาวมธุรส อิ่มใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
65 นางสาวนิลุบล จันทร์นิยม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
66 นางบุปผา ชัยภูมิ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
67 นางนุชนาจ ทาบิดา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
68 นางศิริกานดา แก้วควรชุม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
69 นางประนอม แสงเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
70 นางสาวเรณุกา จิตนาริน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
71 นางสาวมนชิดา เรืองรัมย์ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดดอนหวาย
72 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
73 นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
74 นายวิเชียร เถาว์มูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
75 นางสาวรัตนา แสงโพธิ์แก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
76 นางสุรภี ทองแท้ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
77 นางมาลัย กุลประยงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
78 นางขนิษฐา ห้วยหงส์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
79 นายณัฐกรณ์ นาลสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
80 นางสาวสาวิตรี เปาะสันต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
81 นายเอกภัท เจริญสมัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
82 พันจ่าเอกธรรมศักดิ์ สายบุ่งคล้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
83 นายสราวุธ พันธุ์จินดา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
84 นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
85 นางสาวณัฐณิชา แดงสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
86 นายวิชัย แสงเพชร กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
87 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนไร่ขิงวิทยา
88 นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนไร่ขิงวิทยา
89 นางสาวณีรนุช หวานตลอด กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณศุภนา โพธิ์อุบล โทร.089-5096157,ครูหนึ่ง ภุมมาลา โทร.081-8057166,ครูจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร.081-4397577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]