รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนางาม 1. เด็กชายอนุรักข์  พันทา
 
1. นางสาวสุภาวดี  พรมโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤตกนก  อุ่นสมบัติ
 
1. นางจันทสุภางค์   สุขทัศน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ศรีชมภู
 
1. นางอรุณี  วรรณกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายวชิรพงษ์  โพธิ์รัตนมณี
 
1. นางสุจารี  สุทธิญาณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ยิ่งยืน
 
1. นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินท์ 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เพ็ชรเจริญ
 
1. นางสาวอุทัย  กรอบทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทนุผล
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายนวสิน  โกยทา
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  กล่อมเกลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงวาริศา  ทรัพย์ทั้งสาม
 
1. นางอวยพร  รัตนโสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนาธร  ชูศรีทอง
 
1. นางชนินันท์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ช่อฉาย
 
1. นางจินตนา  แย้มยิ้ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายพรพิทักษ์  ทองพูล
2. เด็กหญิงอารีญา  พันธ์โยศรี
3. เด็กหญิงแก้วจุฑา  ภุูครองทอง
 
1. นางสิริกาญจน์  ชุณหะนันท์
2. นายมาทิธ  รัตนายน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช  วงษ์นุ่ม
2. เด็กชายธนากรณ์  อุทะกะ
3. เด็กหญิงธนิตา  วิริยะคำ
 
1. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ
2. นางสิริพร  ศิลศร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงปิยะนุช  พงค์วิเศษ
2. เด็กหญิงพิมพาพร  ยอดดำเนิน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุดตา
 
1. นางพัชรี  คงมั่น
2. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายภูพิงค์   เกียรติไทยพิพัฒน์
2. เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงงามเนตร  บุณฑริก
2. เด็กหญิงบุญธิดา  อุตทดารา
 
1. นางจินตนา  แย้มยิ้ม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ประดับมุข
2. เด็กชายภรภัทร  ตุ้ยเต็มวงษ์
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
2. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  กุลวัตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุสาหะ
 
1. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งกิจงามวงศ์
 
1. นางนงนภัส  แก้วมาเมือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล
 
1. นางชุติพร  วงศ์ใหญ่
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายสุธานนท์  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สายทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงภัทร์สิรี  กินจำปา
2. เด็กหญิงอัญชิฐา  เนียมจำรัส
3. เด็กหญิงโชติกา  ธงรัตนะ
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ขำอภัย
2. เด็กหญิงวิสสุตา  การภักดี
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ร่มเย็น
 
1. นางสาวศุลีมาศ  หันตรา
2. นางสาวปิยะพร  ป้อมเกษตร์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  จันทะคุ่ย
2. เด็กหญิงประกาย  มาเรียน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมหวาน
 
1. นางสาวไพริน  มณีศรี
2. นางสาวสังวาลย์  เหมือนเมือง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินท์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  แตงหอม
2. เด็กหญิงปราญารัตน์  ฉ่ำพันธ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เขียวพงษ์
 
1. นางสาวภาวิดา  กองเมือง
2. นางรัชดาพร  เพชรรัตน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายธีประกรณ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายสิทธา  ชาลี
 
1. นางสาวกาญจนา  สายพิมพ์
2. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   สายดวง
2. เด็กหญิงนุจรินทร์   นันทาพจน์
 
1. นางสาวจิรพร  อุทัยกันย์
2. นางสาวธัญญรัตน์   ชัยสุริยงค์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวกาญจนา  สายพิมพ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงวิภาดา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวไพลิน  ค้ำภูเขียว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คงสถิตย์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ชื่นชม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายนัฐพงศ์  แพมณี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภักดีพันธ์
 
1. นางสาววันดี  เต่าทอง
2. นางสาวอารยา  อาจหาญ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงอรนภา  รัตนกูล
2. เด็กหญิงเบญจพร  แพทย์หลักฟ้า
 
1. นายก่อเกียรติ  พุฒหอม
2. นางสาวฉัตรนริน  เดชคง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงประภัสสร  พุลแก้ว
 
1. นายสุพินิจ  บุญหล้า
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายณัชพล  ชาบัญดิษฐ
 
1. นางสาวศุลีมาศ  หันตรา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ไตยธรรม
2. เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ
 
1. นางรุ่งทิวา  มูลละ
2. นางรุ่งนภา  แตงสาตร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   จำปาแขก
2. เด็กหญิงสุพิชญา   มิตรจิต
3. เด็กหญิงอลิษา   แสนปัญญา
 
1. นางสาววิภาดา   จันทร์เสือ
2. นางสาวสุรัตน์ดา   โสดา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กชายปิติภูมิ  สุขรอด
2. เด็กหญิงมณทกานต์  น้อยกมล
3. เด็กชายศุภกิจ  นาคสกุล
 
1. นางสาวมัลลิกา   การกสิขวิธี
2. นางปิยะวรรณ  แม้นญาติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นางสาวดลพร  ขันทธรรม
2. นายปฏิพัทธ์  ศิลารักษ์
3. เด็กหญิงพรรณวดี  สิทธิเขตการ
 
1. นางประนอม  นิลละออ
2. นางนันทนา  บุญคุ้มครอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นาคทองดี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เอี่ยมสกุล
3. เด็กหญิงอารียา   สาวิมาตร์
 
1. นายธัณย์นุชิต   หัสนีย์ธนเดช
2. นางสาวศนันธฉัตร  เปลี่ยนพันธุ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  วงษาไชย
2. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงเนตรดาว  เงินพันธ์
 
1. นางสาววรรธณี  ชูเชื้อ
2. นางสาวกนกกาญจน์  ศรีผ่อง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงปราดิภัทธิ์  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงลักษิกา   กงจิ๋ว
3. เด็กหญิงอธิชา  ดีนาน
 
1. นายวิชา  จรเดช
2. นายหยด  คณโฑทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแกราบ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองใบใหญ่
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สวัสดี
3. เด็กหญิงสลิสา  ใจตรงกล้า
 
1. นายวิชา  จรเดช
2. นายหยด  คณโฑทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กชายธันวา  พุ่มโพธิ์งาม
2. เด็กชายภัทรชนน  จันเดชา
 
1. นายธัณย์นุชิต   หัสนีย์ธนเดช
2. นางสาวศนันธฉัตร  เปลี่ยนพันธุ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายกฤษณพล  ใจเด็ด
2. เด็กชายอมรเทพ  รอดพันธ์
 
1. นางสาววรรธนา  ภู่ทองดี
2. นางสุรางค์  ชาติวงศ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายชัยเนตร  เข็มงาม
2. เด็กชายณัฐภัส  วัฒนใย
 
1. นางสาวสุภาสินี  จันทะพัน
2. นางสาวกาญจนา  ภิเภก
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพอำไพ 1. เด็กชายปิยพงษ์  นาคยศ
2. เด็กชายอโนทัย   ฟั่นแจ้ง
 
1. นายสายชล  ทับพุ่ม
2. นางเรณู  โพธิ์ทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชาย นราธิป  คำเทศ
2. เด็กชายพีระวุฒน์   ทองแผ่
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวสุรัตน์ดา   โสดา
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายสิริวัฒน์   สังข์ศิริ
2. เด็กชายอนุชา    นวลละออง
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางโกสุม  เพ็งภู่
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายศุภกฤต  หน่ายสังขาร
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  บุญพา
 
1. นางสาววรรธนา  ภู่ทองดี
2. นายประสาท  แจ่มผล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ทองสุข
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิ่มสลักเพ็ชร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมเกลา
4. เด็กหญิงสวิชญา  สัตย์ซื่อ
5. เด็กหญิงอนันตญา  พัตรภักดิ์
 
1. นางสาวชนัญญา  นาแซง
2. นางพัชรี  ฉลองบุญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  หรุ่นเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐวิมล  พวงลัดดา
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  เที่ยงมาก
4. เด็กหญิงผกาภรณ์  สมศรี
5. เด็กหญิงภัทรพร  วันทายนต์
 
1. นางสุพัตรา  พนมมาศ
2. นางจารุนันท์  คงพันธุ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองเอี่ยม
2. เด็กหญิงพรชิตา  เทียนปัญจะ
3. เด็กหญิงพรรณราย  ภิลัยวรรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบุญ
5. เด็กหญิงพิยดา  ช้างน้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ดอนโพธิ์ศรี
2. นางสุพรทิพย์  ดิษสร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงปวีณ์อร  ขุมเพ็ชร
2. เด็กหญิงปัณณธร  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงอธิณี  จันทะบุตร
4. เด็กหญิงเจตปรียา  สุขขะ
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พรมศรี
 
1. นางอาริษา  ช่วยบุญ
2. นางสาวปิยะนุช  ตรีชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกชพร  เพชรดีศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พูลศิริ
3. เด็กหญิงภัทธิรา  จาตกานนท์
4. เด็กหญิงวรรณนิษา  ศิริปาน
5. เด็กหญิงสายรุ้ง  สายธนู
 
1. นางรุ่งทิพย์  มาลินันท์
2. นางสาวสุนิสา  ตากรวด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายกฤษดา  ทิมดา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แสงม่วง
3. เด็กหญิงฐิตาพร   วรรณวิจิตร
4. เด็กหญิงวิลัยพร   ปิ่นสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุพัตรา   พรมพันธ์
 
1. นางอาริษา  ช่วยบุญ
2. นางสาวปิยะนุช  ตรีชัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงญาดา  ธนะวงค์
3. เด็กหญิงทิพย์ฌานา  ใจยืน
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมานำ
5. เด็กหญิงอชิรญา  เคร่งใจ
 
1. นายวัชรชัย  ลิ้มสกุล
2. นางสาววาทินี  อนุเสฐียร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กชายจตุรงค์  ฉลาดเก็บ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนูนิล
3. เด็กชายธิเบต  โคมแก้ว
4. เด็กชายสุเมธ  นาทิพย์
5. เด็กชายโพธิพงศ์  แก้วม่วง
 
1. นายรัตนชัย  ศรีโสภณ
2. นางสาวภัทรวรรณ  แสวงเจริญ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1. เด็กชายปรวัฒน์  เย็นสันเทียะ
 
1. นายชาคริษ  พูลเพิ่ม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายภูตะวัน  บุญอนันต์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เย็นแจ้ง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงปภาวดี  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นายสันติภาพ   จันทร์งาม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  คงคืน
2. เด็กหญิงแพรวาภา  เค้าทอง
 
1. นางอรทัย  นกยูงแดง
2. นางจำเนียร  อ่อนศรี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภาพิมล  สิทธิเขตการ
2. เด็กชายศิวกร  แก้วสุข
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
2. นางลักษณา  ทองสุก
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไตรธรรม
2. เด็กชายวรกร  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสุภศิริ  ชาดวง
2. นางสาวศิรินันท์นภัส  โลมะบัญ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พันพ่วง
2. เด็กหญิงกิรติภา  นิคมภักดิ์
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วงษ์คำ
4. เด็กหญิงณัฏฐากร  คำยิ่ง
5. เด็กหญิงนพร  แสงอร่าม
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะนะเปรม
7. เด็กหญิงบุญศิลา  เม้ยขันหมาก
8. เด็กหญิงมณิสร  อยู่ยืน
9. เด็กหญิงลภัสรดา  เทียนคงชล
10. เด็กหญิงโชติกา  เทียนศรี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อาวรณ์
2. นางสาวกุลจิรา  พิมลพรรณ
3. นางภาณุมาศ  สุขไมตรี
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กหญิงจิระประภา  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงปรายฝน  ลุยทอง
3. เด็กหญิงปิ่นแก้วกานต์  ไกรทอง
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงมารุดา  สุระเสียง
6. เด็กหญิงษิญาภา  ขันตี
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขาวดี
8. เด็กหญิงอนัญญา  พงษ์ภมร
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  จีนประชา
10. เด็กหญิงเกวลิน  แสงภูเวียง
 
1. นางณิชากร  พานทอง
2. นางเยาวรัตน์  ศิลปศร
3. นางสาวกนกวรรณ  พิมพัฒน์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์สอน
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ  มหาผล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคาคง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  หอมสุข
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่องลออ
6. เด็กหญิงศริยา  ศรีเชื้อ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  คำภีทูล
8. เด็กหญิงสุชานันท์  เที่ยงธรรม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยสร้อย
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  พวงพันธ์
 
1. นายศรายุทธ  เครือแก้ว
2. นางสาวไพริน  มณีศรี
3. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์เผือก
2. เด็กหญิงพัชรดา  แสงทับทิม
3. เด็กหญิงพิชญาภา  มาขุนทด
4. เด็กชายภูธเนศ  โภคา
5. เด็กหญิงวรรธนา  พหลยุทธ์
6. เด็กชายศักรินทร์  สุภรณ์
7. เด็กหญิงอทิติยา  ออกแมน
8. เด็กชายอนุภัทร  อยู่นุ้ย
 
1. นางลักษณี  สิงคะอุดม
2. นายศักดิ์ดา  น้อยเจริญ
3. นางสาวศรีพร   คุ้มพร้อม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงกัญญาวี  ฉลาดเก็บ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารโพคา
3. เด็กหญิงญาณภา  จูประจญ
4. เด็กหญิงฐิติพร  บุญขวาง
5. เด็กชายธนพล  สายทอง
6. เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงจันทร์
7. เด็กชายธันยพร  แพรเขียว
8. เด็กชายวีรชัย  หนุนบุญ
9. เด็กหญิงอโรชา  สิทธินาม
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อำพันทอง
 
1. นายกฤษฎา  ทองโต
2. นางเพ็ญนภา  พรมมา
3. นางสาวสุภัสรา  ทองงาม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หนาทา
2. เด็กหญิงฐิติภา  ชิญหงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ขุนแผน
4. เด็กหญิงธีรกานต์  อ่อนสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปริณดา  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงวรรณิภา  ฉลาดทำ
7. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีธาตุ
8. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญขวาง
9. เด็กหญิงหทัยรัต  จีนทรี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สระแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  ทองโต
2. นางสาวสุธานาถ  ฐานะ
3. นางสาวกัลยารัตน์  ชอบค้าขาย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำจรวิทย์ 1. เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์
2. เด็กหญิงวิสารัตน์  จันทร
 
1. นางบุญสม  ซุ่นสั้น
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีศิริ
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  ทองชื่น
 
1. นางระวิกุล  นิลสกุล
2. นางเตือนตา  เมืองบุญชู
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัญญณัท  แก้วชาติ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรสัมฤทธิ์วงศ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แสงอิ่ม
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  พวงประดับ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงฑิตยา  เครือวงษา
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกันติทัต  ใจอารีย์
 
1. นายมาทิธ  รัตนายน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงณิชานนท์  คัมภีระ
 
1. นายชัยณรงค์   เอกวัฒน์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์  ลือนาม
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โชติสกุล
 
1. นางสาวฐิติพร  พันธุ์ดี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเชื้อ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงบุษบา  วงค์หวัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญโสต
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านทราย 1. เด็กหญิงพิมพิกา  จำปางาม
2. เด็กหญิงศุภณัฐ  บุญชู
 
1. นางรัชนี  จันทบาล
2. นางดวงดาว  สุมะลิ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นันทแก้ว
2. เด็กหญิงอริสา  พืชนะ
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  พลไธสง
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กชายธนาวินท์  สาหา
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ประคองศรี
3. เด็กชายเตชินท์  บุญมาก
 
1. นางสาวประณิชญา  เปล่งอรุณ
2. นางศรัญญา  เปล่งอรุณ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สึมกำปัง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีดา
3. เด็กหญิงชนัญญา  แกมนิรัตน์
 
1. นายอรรถวุฒิ  โปร่งเจริญ
2. นางบุญหอม  หงษ์สิงห์ทอง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายณัฐนนท์  จุ้ยมณี
2. เด็กชายพงษ์ชัย  ทับแสง
3. เด็กชายมงคลชัย  ทิศแดง
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กชายพิทักษ์  วงศ์เที่ยงธรรม
 
1. นายพิชญะ  เที่ยงแช่ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายณัฐวร  สายทอง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  สลุงสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กหญิงศรัณรัชน์  กายสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพสิษฐ์  ขจรเดชามา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กชายหัสนัย  พุ่มบานเย็น
 
1. นางวัฒนา  คลี่บุญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจงแต่ง
 
1. นางสาววันทนา  พรมมา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพึ่ง 1. เด็กชายโชคทวีชัย  ดาวลาย
 
1. นางวัฒนา  คลี่บุญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เพชรไทย
 
1. นางสาวภัทรจิตร  กรอบเพ็ชร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กหญิงชัญญา  นามสะอาด
 
1. นายสันติ  เทียนศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงนวล
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. นางสาวรุ่งอรุณ  วรชิต
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  บุญผาสุข
 
1. นางอุมาพร  สุตานนท์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวภัทรจิตร  กรอบเพ็ชร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เกษม
 
1. นายอำพล  อ่อนหวาน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงอภิชญา   เครือท้าว
 
1. นางทับทิม  กรอบทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงทัตพิชา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางโสพิณ  เล็กประชา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินท์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แย้มสกุล
 
1. นางสาวอุทัย  กรอบทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แสงนวล
2. เด็กหญิงชนาภา  สาริกา
3. เด็กหญิงดุสิตฏา  ชมวงศ์
4. เด็กหญิงทักษพร  จันทร์เทาว์
5. เด็กชายธนพนธ์  สุคันธจันทร์
6. เด็กชายพงศกร  กรอบเพ็ชร
7. เด็กชายพลชาติ  คงสถิตนนท์
8. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ลานตวน
9. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  สุคันธจันทร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉลิมสุข
2. เด็กหญิงขวัญรัตน์  นามสง่า
3. เด็กหญิงชนกานต์  เชิดพงษ์พันธ์ุ
4. เด็กชายชัชชัย  ผาจินดา
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง
6. เด็กหญิงณัฐฌารีย์  จวบมี
7. เด็กชายทรงธรรม  ทองชมภู
8. เด็กชายนนทวัช  เพ็ชรใส
9. เด็กหญิงนภัสรา  บุญจันทร์
10. เด็กหญิงศรุตยา  กระต่ายโพธิ์
11. เด็กหญิงสุทินา  พุ่มโพธิ์งาม
12. เด็กหญิงสุปภร  อึ้งกล้า
13. เด็กหญิงสุพิชญา  เชนสุวรรณ
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญชู
15. เด็กชายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
2. นายทองใบ  เพ็ชรครุฑ
3. นายโอภาาส  ประภาสโนบล
4. นางสาวนันจนันท์  สุวรรณโมลี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์   ภู่ภักดี
2. เด็กชายณัฐกรณ์   ปรางทอง
3. เด็กชายณัฐชนนทร์  กาจสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัลยาณพันธ์
5. เด็กหญิงนริศรา   ช่างกลึง
6. เด็กหญิงปาริชาต  แก้วมูล
7. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   จรรยา
8. เด็กหญิงพัชรา   รักดี
9. เด็กชายภานุวัฒน์   พันธ์วงษ์
10. เด็กหญิงวิไลพร  วรรณสาย
11. เด็กหญิงเกตุกมล  บุญพา
12. เด็กชายเศวกศิลา   กัลยาณพันธ์
 
1. นายพีระพล   ชั่งใจ
2. นางพิมพ์กุล   อัศวะรวีภัทร์
3. นายยุทธศักดิ์   เชื้อพราหมณ์
4. นางวาสนา   นิยมชื่น
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   โอภาส
2. เด็กหญิงชนิตา   ป้อมโพธิ์
3. เด็กหญิงฐนัดดา   นาสวน
4. เด็กหญิงณัฐพร  ปาระมี
5. เด็กหญิงนิตยา   ขันนิยม
6. เด็กหญิงปภัสรา   พรหมสอาด
7. เด็กหญิงปาริชาติ  หอมสุข
8. เด็กหญิงภาริดา    สินศิริ
9. เด็กชายระพีพัฒน์   โกมล
10. เด็กหญิงสุนิตา   ศิริภาพ
11. เด็กหญิงอภิสรา    เกิดผล
12. เด็กหญิงใบพร   กาหลง
 
1. นายพีระพล   ชั่งใจ
2. นางพิมพ์กุล  อัศวะรวีภัทร์
3. นายยุทธศักดิ์   เชื้อพราหมณ์
4. นางสาววรรธนา  ภู่ทองดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วสา
2. เด็กชายชนะชัย  คำพงษ์
3. เด็กหญิงชนาพร  ขำรอด
4. เด็กหญิงฐิดาพร  บุญศรี
5. เด็กชายณรงค์  วงษ์ทองดี
6. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอ้อย
7. เด็กชายธีรพล  โยธา
8. เด็กชายธีรภัทร  เสวะขุนทศ
9. เด็กหญิงปนัดดา  เหน็บใจหาญ
10. เด็กชายพีรพล  อร่ามโรจน์
11. เด็กชายภาณุวิชญ์  สังคง
12. เด็กชายวรนัฐ  อ่อนน้อม
13. เด็กหญิงวรินทร  อร่ามโรจน์
14. เด็กชายวิชัยรัตน์  ทองอินทร์
15. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วมนตรี
16. เด็กหญิงสุภาวดี  ฆ้องรัตน์
17. เด็กชายอดิศร  ติดบุตร
18. เด็กหญิงอรพรรณ  แก่นเผือก
19. เด็กหญิงเมธาวี  คงเหลี่ยม
20. เด็กชายไชยวัฒน์  แจ่มใส
 
1. นายสวอง  ชื่นชอบ
2. นายวินัย  บุญเรือง
3. นายสาคร  อินพันธ์
4. นางสาวนิภารัตน์  อ่วมภักดี
5. นางวรรณา  โพธิ์ช่วย
6. นางวีนา  ทองศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสงทอง
2. เด็กชายนครินทร์  ชอบธรรม
3. เด็กชายภูบดี  ขันเขียว
4. เด็กชายสายฟ้า  ใจดี
5. เด็กชายเลอศักดิ์  มาลีหอม
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวเนาวนิตย์  กฤษอาคม
3. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตนวณิช
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายทัศนวัฒน์  สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
 
1. นายเจนณรงค์  สันติวงษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงพิรัตน์ดา  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงยุพิน  พ่วงประเสริฐ
 
1. นางเพ็ญศรี  สาคำภีร์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายหัฏฐกร  แสงพันธ์ดี
 
1. นางสุจินตนา  โยวบุตร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ยอดระยับ
 
1. นางนิตยา  ยอดระยับ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงรัตน์กา  ประคองเก็บ
 
1. นางเพ็ญศรี  สาคำภีร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายภักดิ์  กีรติศานติ์
 
1. นางสาวนรินทร์พร  อุยสกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงเปมิกา  คำมาพล
 
1. นางปรีฑาภรณ์  สายโคกสูง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กลิ่นถือศีล
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจงแต่ง
 
1. นางสาววันทนา  พรมมา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กลมแก้ว
 
1. นางสุริวัสสา  ขรรทมาศ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 1. เด็กชายกฤตนัย  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ปานดี
3. เด็กหญิงกุลณิภา  แซ่ว่าง
4. เด็กชายก้องภพ  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แซ่กือ
6. เด็กหญิงจิรวรรณ  เพชร์ฤทธิ์
7. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่กือ
8. เด็กชายชยพล  แซ่จ๊ะ
9. เด็กหญิงชลธิฌา  ศรีประสม
10. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แซ่ม้า
11. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่ลี
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยโสด
13. เด็กชายณัฐพล  แซ่ว่าง
14. เด็กชายธนกฤติ์  สกุลสุขเกษม
15. เด็กชายธีระวิทย์  แซ่ม้า
16. เด็กหญิงนัชชา  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงบัว  แซ่หลอ
18. เด็กชายปัญญากร  มุกดา
19. เด็กหญิงมาลี  แซ่ว่าง
20. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ซ้ง
21. เด็กชายวรพจน์  แซ่เท้า
22. เด็กหญิงวรางคณา  ไต๋สกุล
23. เด็กหญิงศิวกร  คงงาม
24. เด็กชายศิวัฒร์  แซ่จ้าง
25. เด็กชายศุภชัย  สายพิมพา
26. เด็กชายสันติ  เปลี่ยนเจริญ
27. เด็กหญิงสายฝน  แซ่ว่าง
28. เด็กชายสิริพิเดช  ร่มแก้ว
29. เด็กหญิงสุนิตา  งามวิลัย
30. เด็กหญิงสุภาพร  วาจาสัจกุล
31. เด็กชายสุรพิชญ์  แซ่โซ้ง
32. เด็กหญิงสุวภัทร  แซ่โซ้ง
33. เด็กชายสุุริยา  ผาสุข
34. เด็กหญิงอดิวรรณ  จันทูล
35. เด็กชายอดิศร  แซ่เท้า
36. เด็กชายอภิวัฒน์  ชังภัย
37. เด็กชายอภิโชค  ชมบุญ
38. เด็กชายอานันท์  ปานดี
39. เด็กชายเกศรินทร์  ชังภัย
40. เด็กหญิงเยาวเรศ  มุธิกะพันธ์
 
1. นายดุสิต  เลิศมานพ
2. นายวันชัย  อยู่สุข
3. นายสิทธิชัย  เลิศหัสดีรัตน์
4. นายคนอง  สีทำมา
5. นางสมภิตย์  อินปาน
6. นางสาวกรัณยภรณ์  โตสวัสดิ์
7. นางสาวนภัทร์สิริ  ศรีสวัสดิ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เศวกพันธุ์
2. เด็กหญิงทศภรณ์  ขยันกิจ
3. เด็กหญิงธนพร  ยิ้มลำไย
4. เด็กชายพรวัฒนา  ขำยินดี
5. เด็กหญิงพอตา  พุ่มพฤกษ์
6. เด็กชายมังกร  มณีโชติ
7. เด็กชายรัฐชาติ  บึงจันทร์
8. เด็กชายสิรวิญชุ์  เครือนิล
9. เด็กชายอภิชาติ  เกี๋ยสกุล
10. เด็กหญิงอริสา  คธาวุธ
 
1. นางสุภาพร  เอี่ยมประเสริฐ
2. นางชนิตา  จันทร์อยู่
3. นางวรรดี  ดำขำ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สร้อยมะลิ
2. เด็กชายธนดล  สงห์ทอง
3. เด็กชายปกรณ์  สุวรรณ์
4. เด็กหญิงมลฤดี  ลาภสิบ
5. เด็กชายวินัยธร  อ่อนตา
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  พงษ์ภมร
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาคสุข
8. เด็กหญิงเกศราภรณ์  นิคมทัศน์
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หอมหวาน
2. เด็กหญิงธีริศรา  หัสโร
3. เด็กหญิงนันทิพร  ประกำแหง
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์   บุญเกลี้ยง
5. เด็กหญิงพนัชกร  หอมหวาน
6. เด็กหญิงสรัลชนา  แหลมหลัก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   บุญประดิษฐ
2. นางลำดวน  พงษ์ประยูร
3. นางมัลลิกา  ประทุมถิ่น
4. นางนาถชนก   ปิดทองคำ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วมาก
2. เด็กหญิงดรรชนี  ทับงาม
3. เด็กหญิงมาลิณี   ทิมพิทักษ์
4. เด็กหญิงรดีวรรณ   มีศรี
5. เด็กหญิงวรรณวลี   มามี
6. เด็กหญิงหัทยา  อยูุ่สุข
 
1. นางสุพิชฌาย์  เหลืองบุศราคัม
2. นางสาวรัตนพร   อุยสกุล
3. นายภควัฒน์  คงดี
4. นางสาวประภาภรณ์  บุญศรี
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เมฆหมอก
2. เด็กหญิงนฤมล  สีวันทา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปิ่นน้อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วไทย
5. เด็กหญิงอัจจิมา  บัวรินทร์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  บัวรินทร์
 
1. นางสาวยุพาพร  ศรีคำขลิบ
2. นางสุรีพร  กินจำปา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  มาอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  ลาลี
3. เด็กหญิงกิตติยา  ทองน้อย
4. เด็กหญิงนับพระพร  นามวิเศษ
5. เด็กหญิงนิลรัตน์  ยอดเงิน
6. เด็กหญิงปราณปรียา  บุญปลูก
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  วงษา
8. เด็กหญิงรสริน  ปรางค์โบราณ
9. เด็กหญิงสุจินันท์  จั่นสำอาง
 
1. นางกิตติมา  สุขมา
2. นางอนงค์นาฎ  พลพิมพ์
3. นายธัชชัย  สาระเดโช
4. นางสาวเพ็ญสุภา  พึ่งพิง
5. นางสาววดี  โคประยูรณ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทับยา
2. เด็กชายธงฉัตร  งามโสภา
3. เด็กหญิงภัสสร  เกียรติสูงส่ง
4. เด็กชายวรพล  หอมสุข
5. เด็กชายสุรวิทย์  ธรรมชาติ
 
1. นายอัมรินทร์  เกตุหอม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤตศราภัช  สารพัฒน์
 
1. นางอัญชลี  กีรติศานติ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจชื้น
 
1. นางสุกัญญา   กิจศิลป์ชัย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายสิทธา  ติณวงศ์สุวรรณ
 
1. นางดุจฤทัย  เทียนศิริ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณภัทร  สุขมา
 
1. นางนันท์นภัส  ขงขันมณีเวช
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงเวณิกา   สุทธา
 
1. นางสาวจีรวรรณ   จิตรเกตุ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โกสินทร์ตระการ
 
1. นางนฤมล   จันทร์เทียน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นางสาวกษมา  บุญเลิศ
 
1. นางนันทิยา  เสือปาน
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงนพรัตน์   เดชนิ่ม
2. เด็กหญิงปลายฝน   เดชสนธิ
3. เด็กหญิงวณัฐนันท์  อยู่นันท์
4. เด็กหญิงวนิดา   สุวรรณสุข
5. เด็กหญิงศิริพร   รุ่งบรรเทา
 
1. นางกนพวัลย์   กลิ่นจันทร์
2. นางกาญจนา   บุญไว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกุลิสรา  คนโทเงิน
2. เด็กหญิงณิชา  ดำดล
 
1. นางกุลชลี  ตาลช่วง
2. นางสาววัฒมน  ระฤกชาติ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงวรพิชชา  หอลัดดา
2. เด็กชายเตชิต  นาคสมบูรณ์
 
1. นางอัญชลี  กีรติศานติ์
2. นางสาวสุจิตรา  วงษ์นิ่ม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงเมลานี  ฟุคส์
 
1. นางปาริชาด  เกษมสิน
2. นางสาวทิพวรรณ  เรียนศรี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุวานิช
2. เด็กชายรัฐวัฒน์  ธนูวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปัตแวว
4. เด็กหญิงสิริวิมล  เรืองฉาย
5. เด็กชายสุรทิน  ขลิบเงิน
6. เด็กหญิงแพรวา  พรมพิลา
 
1. นายสิทธิกร  พงษ์ชัยอินทร์
2. นายฉลอง  สุดแสวง
3. นางสาวคมคาย  ปาระมี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1. เด็กชายบัณทัต  เย็นรัมย์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ภู่แส
3. เด็กชายวรเมธ   ทานาค
4. เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยบุญ
5. เด็กหญิงสุจาริณี  ใจมั่น
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทร์โทโล่
 
1. นายสุรชัย  กลิ่นศรีสุข
2. นางสำเภา  ทับทิมศรี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงมนัสมนต์    พุฒติ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   สุขนุ่ม
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ภู่ระหงษ์
 
1. นางเพ็ญศรี   จันทร์อินทร์
2. นางสังวาลย์   บุญยะวงศ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เพิ่มพร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูสูง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  คุณรักษ์
 
1. นางจินตนา  แย้มยิ้ม
2. นางนันทนา  บุญคุ้มครอง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริวุธ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์อุไร
3. เด็กชายธนทัต  พนมทิพย์
 
1. นางขนิษฐา  สละอวยพร
2. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 1. เด็กชายกฤตนัย  ละอองบัว
2. เด็กชายปกาสิษ  ชุมแสง
 
1. นายอนุสรณ์   พัดเย็น
2. นางสาวญาดา  เพิ่มพูล
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายรชตนันท์   เอกอินทร์
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สายจันทร์ยูน
 
1. นายสมชาย  สัพโส
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. นายวริทธิ์ธร  ทับพรม
2. เด็กชายเจษฎา  สุวรรณ์วงศ์
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
2. นางสาวศิวรัตน์  มิตรานนท์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 1. เด็กชายสุทนทัศน์  หาภักดี
2. เด็กชายอดิศร  จันทร์มนตรี
 
1. นางขวัญจิตร  สวนสำราญ
2. นางสาวสิวภรณ์  สัทธรรม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประคองเก็บ
2. เด็กชายนฤพล  สกุลดี
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
2. นางสาวศิวรัตน์  มิตรานนท์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  มาศิริ
2. เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช
 
1. นายถนัดกิจ  จูฑะสุวรรณ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชลิตา  สีหาพล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทับสกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
2. นางสาวนิพัตรา  ศรีดี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กชายปิติกร  ไกรสกุล
2. เด็กชายรณวิทย์  บุญนำมา
 
1. นางสาวสุปรียา  บุญหนุน
2. นายบัณรัตน์  บุญหนุน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1. เด็กชายดรุณ  อินทรวงษ์
2. เด็กชายธนสิษฐ์  สถาผล
 
1. นายถนัดกิจ  จูฑะสุวรรณ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดทอง
2. เด็กหญิงพรพรหม  พรมรักษา
 
1. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
2. นางสาวนิพัตรา  ศรีดี
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกนต์ธร  สุชาวา
2. เด็กชายจตุรวิทย์  ลาเกลี้ยง
3. เด็กชายณฐพน  คำสด
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนวิชญ์  อำ่สว่าง
2. เด็กชายภัทธพล  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายอรรถพล  แสงเมือง
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายทศพร  ซื่อตรง
2. เด็กชายธนพัฒน์  เพชรล้อม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองไพโรจน์
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนกร  กันหะริ
2. เด็กชายศิริชัย  วัดศรี
3. เด็กชายสุปวีร์  พิบูลธนกิตติ
 
1. นางสาวกชพร  สระคูพันธ์
2. นางสาวน้ำฝน  น้อยเมือง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายวรากร   หนูคำเชื้อ
2. นายอนุชา  อาสานอก
3. เด็กหญิงอินธิรา  เพ็งทอง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
2. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายจีรพันธ์  หาลาภ
2. เด็กชายณฐพน  คำฮด
3. เด็กชายสุชาติกมล  สังสอาด
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายชนาธิป  กระตุดเงิน
2. เด็กชายธีรภัทร  ขุมทอง
3. เด็กชายอัมรินณ์  เต่าทอง
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายจักรพงษ์   เอี่ยมเทียม
2. เด็กชายณัฐพนธ์   พันธนี
3. เด็กชายธนดล   รักดี
 
1. นายสมชาย  สัพโส
2. นายประสาท  แจ่มผล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลนิภา  เหวขุนทด
2. เด็กหญิงนรชพร  เปรมปรี
3. เด็กหญิงสุชัญญา  พิมพ์สอน
 
1. นางพรทิพย์  เปรมปรี
2. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชยณัฐ   คำนวนชอบ
2. เด็กหญิงณัฐพร   แก้วจีน
3. เด็กชายศิรสิทธิ์   โตบุญช่วย
 
1. นางศุรภา   ดำรงค์เผ่า
2. นางสาวสุรัตน์ดา   โสดา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงกชพร  รุ่งหัวไผ่
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร
3. เด็กหญิงณิชากร  ฉุยฉาย
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  สะตะ
5. เด็กหญิงสรวีย์  สุริย์จามร
6. เด็กหญิงเขมิกา  กล่อมปัญญา
 
1. นายสุริยา   ขาวช่วง
2. นางกิ่งทอง   เอกวัฒน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สกุลชู
2. เด็กหญิงพัชรา  ทองชื่น
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์ธรรม
4. เด็กหญิงสายชล  สีห์บุตร
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์พรภิรมย์
6. เด็กหญิงอรไพลิน  ปทุมมาลย์
 
1. นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี
2. นายวีระพล  พรหมพล
3. นางเสงี่ยม  งามวิลัย
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงพรรณวดี  วามิล
3. เด็กหญิงมติสวรรค์  เพ็งยอด
 
1. นางรุ่งทิวา  สำลีอ่อน
2. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงทิพลักษณ์  ศรีอินทร์
2. เด็กหญิงนภัส  ศาสตร์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสายธาร  อรเอี่ยม
 
1. นางศินีนาฏ  อำลา
2. นายสมาน  อำลา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยิ้มอยู่
2. เด็กหญิงวิชญาดา  อำลา
3. เด็กหญิงเกษราพร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสุวรรณา  ภู่แพร
2. นางณัฏฐวรรณ  พงษ์พรหม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนแค 1. เด็กชายฉัตรชัย  ใจดี
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  เกิดอยู่
3. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ศรีชมภู
 
1. นางอรุณี  วรรณกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  อินทรสมใจ
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายจิรวัช  ศิริอำมาตย์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งเปลี่ยน
3. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  อัศวสันติ
 
1. นางรุ่งทิวา  เพชรเจ้ย
2. นางรันทม  คำชามา
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1. เด็กชายธนภูมิ  ยาวงษ์
2. เด็กหญิงปาณิศา  เจตเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุภัสสร  มั่นเจริญ
 
1. นางลัดดา  สุทธา
2. นางสุริยาพร  รัชนิพนธ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงชรินทิพย์  อ่อนตา
2. เด็กหญิงวันวิสา  พูลเตี้ย
3. เด็กหญิงอัญชลี  สุขเจริญ
 
1. นางพวงพ็ญ  สื่อแสงทอง
2. นางศศิพงษ์  เพชรดี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  จันทนาน
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ผมงาม
3. เด็กหญิงเบญญา  สนดำ
 
1. นางสาวชุลีพร  คำดี
2. นางวีรวรรณ   เกตุตรง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายปรวีย์  มัชฌิมา
2. เด็กชายวงศกร  อินทร์เลิศ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปลื้มจิตร
 
1. นางพรทิพย์  ศิริจิวานนท์
2. นางสุนีย์  รุ่งเรือง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงพิยดา  บุญอ่อน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญมาวัตร์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  พวงมาลา
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
2. นางนิรมล  สมประสงค์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงดนยา  ดลลม
2. เด็กหญิงนันฑกา  สาลี
3. เด็กหญิงศรัญญา  ทนเหลือ
 
1. นางพยุง  ควันทอง
2. นางมธุรินทร์  ลุประสงค์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สร้อยสั้น
2. เด็กหญิงณัฐทิตา  ฟุ้งมี
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  ม่วงศรี
 
1. นางสาวหัสยา  นิ่มโชคชัยเจริญ
2. นางกาญจนา  คำนวนศักดิ์
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงปริญรัตน์  ราชดา
2. เด็กหญิงรุศดา  บัวเพ็ชร์
3. เด็กหญิงสุพนิตา  หมื่นห่อ
 
1. นางอัญชลี  ขุมแร่
2. นางประกาย  ถินจันทร์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงบุศร์ดารา  ชูชัยมงคล
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  จันปัญญา
 
1. นางวรรณา  สุนานันท์
2. นางสาวณัฐธญาน์  กะสินัง
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงวันวิสา  พันธิจาร
 
1. นางสุนันท์  บริหาร
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินท์ 1. เด็กชายนพนันท์  เส็งขำ
 
1. นายจีรยุทธ  กันทิม
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกฤษติกุล  ต่ายจันทร์
 
1. นางอรทัย  นกยูงแดง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงภารดี  แก้วกงพาน
 
1. นายยศศักดิ์  ก่อแก้ว
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองพูล
 
1. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายนนทนันท์  นุ่มอุปถัมภ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธุ์นุช
3. เด็กชายสุธี  ชำนาญโพธิ์
 
1. นางชไมพร  ผากา
2. นางสาวพณิดา  เพ็ชรงาม
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  คุ้มแก้ว
2. เด็กชายมาย  โพธิ์เกลี้ยง
3. เด็กชายสิทธิโชค  ตระกูลแก้ว
 
1. นางมรรษมน  พูนอ้อย
2. นางศิรินุช  โตจาด
 
192 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายศักรินทร์  ปั้นงา
2. เด็กหญิงแพรวภัสสร  เอี่ยมรอด
 
1. นางประยงค์  รอนไพริน
 
193 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  เมธีวุฒิกุล
2. เด็กชายสุรวิชญ์  เมธีธวัช
 
1. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
2. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แดงพงษ์
 
1. นายจรัญ  สง่าเม่น
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามิภักดิ์
 
1. นายจรัญ  สง่าเม่น
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย   เกษทอง
 
1. นางทับทิม  กรอบทอง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายสิทธิชัย   กันทะกลม
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   เกตุพรหมมา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เยี่ยมราษฎร์
 
1. นายสมเจตน์  นาคเจริญ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายอมรเทพ  งาหอม
 
1. นางสาวศิรินทร์  อู่อ้น
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  โลกรักษ์
 
1. นางสมถวิล  พูลฤทธิ์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงอาชัญญา  คุ้มสิน
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายพรเทพ    มีมุข
 
1. นางสาวนวลสวาท   เพ็ชร์สุขุม
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายรชานนท์  วุฒิยานันท์
 
1. นางสาวอัชฌา  เฉลยจิตร์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปราบภัย
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มหาพราหมณ์
3. เด็กหญิงณัฐญา  สมงาม
4. เด็กหญิงณัฐมล  กิ่งแก้ว
5. เด็กชายปิยกูล  พวงจำปี
6. เด็กหญิงพัชรี  พงษา
7. เด็กหญิงวริศรา  คำเจริญ
 
1. นางกันยารัตน์  อดิศรชูชัย
2. นางมณเฑียร  เลิศหัสดีรัตน์
3. นางอุษา  สุรนารถ
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญิกา  แสงคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา   ยิ้มพ่วง
3. เด็กหญิงเกวริน  เถื่อนวิธี
 
1. นางสาวศันสนีย์  เกิดดี
2. นายดัสกรณ์  เพชรดี
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเม่า 1. เด็กชายจักรภัทร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนุสรา  ทองมาก
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงกลาง
 
1. นางดวงนภา  อยู่สุข
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  ทะยอม
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายต้นข้าว  ไขกันหา
2. เด็กชายพงศ์ภานุ  บุญชุม
3. เด็กชายพันธกาญจน์  พรหมวันนา
 
1. นางสุภารัตน์  วัฒนจันทร์
2. นางสุภารัตน์  วัฒนจันทร์
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กชายปภาวิน  มะเห
2. เด็กชายศราวุฒิ  บุญเรือง
3. เด็กชายเตชะนันท์  อิ่มขำ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวชลธิชา  ดินรมรัมย์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สีดาจันทร์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ชิตาลักษ์
3. เด็กชายสิริชัย  มายาต
 
1. นางรัตณา  สุนันทวนิช
2. นางสาวอรทัย  นุ่มฤทธิ์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงกรนิกา  จิตวิขาม
2. เด็กชายจีรวัฒน์  บุญส่ง
3. เด็กหญิงสิรินญา  หวังเจริญ
 
1. นางวรนันท์  หอมละม้าย
2. นางสาวจุฬารัตน์  ทองน้อย
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สังฆะพันธ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ลี้
 
1. นางนิตยา  กิ่งทวยหาญ
2. นางมรรษมน  พูนอ้อย
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กชายกิติพัฒน์  นกจั่น
2. เด็กชายพายุ  ชนะวงศ์
 
1. นางอัมพร  สุขเกษ
2. นางสาวเบญจรัตน์  มะวงศ์ษา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนเพียร
2. เด็กชายวิศรุฒน์  ตาลชัยภูมิ
 
1. นางนิตยา  กิ่งทวยหาญ
2. นางศิรินุช  โตจาด
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ชมชื่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อท้าว
3. เด็กหญิงธนาทิพย์  ทิมทอง
 
1. นางรัตณา  สุนันทวนิช
2. นางสาวเกษสุรางค์  เกตุอยู่
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หริรักษ์
2. เด็กชายธนากร   ศรีสง่า
3. เด็กชายเอกลักษณ์   อิ่มผ่อง
 
1. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
2. นายธนวรรณ  ตรีธนะ