เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 สุนทรี เหมือนเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา อำนวยการ
2 นายวรศักดิ์ ภูเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ อำนวยการ
3 นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-3)
4 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายวิทยา ประชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
7 ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายเชาวนาท เพ็งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
10 นายสมยศ พูลผล ข้าราชการบำนาญ กรรมการที่ปรึกษา
11 นายบัญชา สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม กรรมการที่ปรึกษา
12 นางสาวธภร ยิ้มโสภา ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์และการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3)
13 นายรักษิต มีเหล็ก ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์และการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3)
14 นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนโคกสำโรง กรรมการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์และการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3)
15 นางสาวสุนิสา มุสิกะสิน ครูโรงเรียนวัดสระมะเกลือ กรรมการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์และการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3)
16 นางสุวภา บัวแก้ว ครูโรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์และการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3)
17 ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน ประธานกรรมการ การแข่งขันการแสดงตลก (ป.1-ป.6และม.1-ม.3)
18 นายทักศิล ศรีสุคนธมิตร ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และ การจราจร
19 นายสมาน อำลา ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และ การจราจร
20 นายสมหมาย กุลเจริญ นักการภารโรงโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และ การจราจร
21 นายเดือน กระต่ายโพธิ์ นักการภารโรงโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และ การจราจร
22 นายอดุลย์ แสงปานแก้ว ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และ การจราจร
23 นายอดุลย์ แสงปานแก้ว ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และ การจราจร
24 นางทับทิม กรอบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการ การแข่งขันการแสดงตลก (ป.1-ป.6และม.1-ม.3)
25 นางชวัลนุช ปิ่นเอก ครูโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการ การแข่งขันการแสดงตลก (ป.1-ป.6และม.1-ม.3)
26 นายสิทธิโชค ภักดีศุภผล ครูโรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการ การแข่งขันการแสดงตลก (ป.1-ป.6และม.1-ม.3)
27 นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันการแสดงตลก (ป.1-ป.6และม.1-ม.3)
28 นายอดุลย์ แสงปานแก้ว ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน / ประชาสัมพันธ์
29 นายประภาส บุญปั้น ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน / ประชาสัมพันธ์
30 นายประทีป พยุง ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน / ประชาสัมพันธ์
31 นางสาวปาริฉัตร์ ชมภูพันธุ์ ครูธุรการ โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน (โปรแกรม Online)
32 นางสาวชลธิชา กาไวย์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน (โปรแกรม Online)
33 นางพัชรา สายธนู ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน
34 นางสาวทัศนีย์ รัดห่วง ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน
35 นางน้ำอ้อย ทองน้อย แม่บ้านโรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน
36 นางสมาน เมืองแก้ว ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน
37 นางพนมพร ชัยตระกูล ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน
38 นางอุไรวรรณ มาสำโรง ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน
39 นางสาวอรสา เปล่งรัศมี ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และบริการ / ประสานงาน
40 นางสุกัญญา เมธพร ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
41 นางสุธาสินี ยมคุปต์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
42 นางนพรัตน์ แก้วกัลยา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ประธานกรรมการจัดสถานที่การแข่งขัน
43 นางลัดดาวัลย์ กาญจนวาทิน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการจัดสถานที่การแข่งขัน
44 นางพรวิภา ปั้นงา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการจัดสถานที่การแข่งขัน
45 นายสมเกียรติ ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการจัดสถานที่การแข่งขัน
46 นายเชาว์ รอตงาม ลูกจ้างประจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการจัดสถานที่การแข่งขัน
47 นายศรัณย์ คงไทย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่การแข่งขัน
48 นางสาวอัญชลี ธูปพร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ประธานกรรมการฝ่ายปฏฺิคม
49 นางสาวณัฐณิชา มณีจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการฝ่ายปฏฺิคม
50 นางสาวอาภัสรา จันทบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการฝ่ายปฏฺิคม
51 นางสาวสิริภัทร จรัสเนติโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการฝ่ายปฏฺิคม
52 นางสาวพันธิตรา ยศแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการฝ่ายปฏฺิคม
53 นางสาวนรินธารา แลบัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการฝ่ายปฏฺิคม
54 นางอรทัย เกตุนวม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏฺิคม
55 นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ - บันทึกภาพ
56 นางสาวสุพัตรา ทองอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการประชาสัมพันธ์ - บันทึกภาพ
57 นางสาวสุกัญญา สุขรอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการประชาสัมพันธ์ - บันทึกภาพ
58 นายศรัณย์ คงไทย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการประชาสัมพันธ์ - บันทึกภาพ
59 นางกมลริศย์ สุขขี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ประธานกรรมการ รวบรวมผลการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
60 นางสาวอังคณา ท้าวศิริกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
61 นางสาวนรินธารา แลบัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
62 นางกาญจนา กระตุดเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการและเลขานุการ รวบรวมผลการแข่งขันและบันทึกข้อมูล
63 นางสุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ประธานกรรมการ สรุปผลการดำเนินงาน
64 นางสาวสิริภัทร จรัสเนติโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการสรุปผลการดำเนินงาน
65 นางสาวอาภัสรา จันทบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑(บ้านหัวช้าง) กรรมการและเลขานุการ สรุปผลการดำเนินงาน
66 นางสุมารี สวาคฆพรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
67 นางภาวิณี คงมานะ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
68 นางสาวณพัฒน์สา แก้วบวร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
69 นางกาญจนา กระตุดเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
70 นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
71 นางสุวรรณา ศรีจำนงค์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการ การแข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันระบำมาตรฐาน (ป.1-ป.6 และม.1-ม.3)
72 นางสิริวรรณ สมใจ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการ การแข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันระบำมาตรฐาน (ป.1-ป.6 และม.1-ม.3)
73 นางภาสวรรณ จันทร์ปาน ครูโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการ การแข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันระบำมาตรฐาน (ป.1-ป.6 และม.1-ม.3)
74 นางสาวณพัฒน์สา แก้วบวร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการ การแข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันระบำมาตรฐาน (ป.1-ป.6 และม.1-ม.3)
75 นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันรำวงมาตรฐานและการแข่งขันระบำมาตรฐาน (ป.1-ป.6 และม.1-ม.3)
76 นางสุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
77 นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
78 นายวรวิทย์ คำพลึก ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
79 นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,หุ่นยนต์
80 นายบัญชา สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
81 นายดัสกร เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
82 นายดุสิต เลิศมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
83 นายวีระพล พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
84 นายไพฑูรย์ เฮงเจริญ ครูโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
85 นายบัญชา สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
86 นายดัสกร เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
87 นายดุสิต เลิศมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
88 นายวีระพล พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
89 นายไพฑูรย์ เฮงเจริญ ครูโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
90 นายบัว โพธิ์ทอง ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการที่ปรึกษาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
91 นายบุรินทร์ สิงโต ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการที่ปรึกษาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นายสุริยา สีขาว ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการที่ปรึกษาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นายศิลปะชัย พุ่มห้วยรอบ ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการที่ปรึกษาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 นางกนกวรรณ นาสิงห์ ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการที่ปรึกษาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 นายเม่น แตงงาม ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการที่ปรึกษาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นางอัปสร สุรโชติ ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการที่ปรึกษาสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพาน ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทานทุกประเภทความบกพร่อง
98 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทานทุกประเภทความบกพร่อง
99 นางรุ่งทิพย์ บัติดอน ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานทุกประเภทความบกพร่อง
100 นางกฤษฎา พานย้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานทุกประเภทความบกพร่อง
101 นายจำนง เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาสอน ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
102 นางนภาวัลย์ ซิ่วนัส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทานทุกประเภทความบกพร่อง
103 นายชาติชาย กันทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุง รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
104 นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
105 นางอังคณา ชำนาญระเบียบกิจ ครูโรงเรียนวัดใดยาว กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
106 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยา ประธานกรรมการการตัดสินกิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ทุกประเภทความบกพร่อง
107 นายณัชภัค แสงเพ็ชร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
108 นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคู รองประธานกรรมการตััดสินกิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ทุกประเภทความบกพร่อง
109 นางอรอนงค์ ชั่งใจ ศึกษานิเทศน์ ศธจ. ลพบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ทุกประเภทความบกพร่อง
110 นางนิตยา ริมสีม่วง ครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ทุกประเภทความบกพร่อง
111 นายคำรณ พงศ์อัมพรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทอง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-6
112 นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการตัดสินและเลขานุการตัดสินกิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ทุกประเภทความบกพร่อง
113 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ ประธานกรรมการตััดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 4-6 )
114 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาว รองประธารกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-6
115 นางชไมพร ผากา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-6
116 นางกฤษณา อ่อนไสว ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-6
117 นายมนตรี พ่วงวงษ์ ศึกษานิเทศน์ ศธจ. ลพบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 )
118 นางปวีณา จ่าแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ระดับชั้น ป.1-6
119 นางอุษา สุรนารถ ครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 )
120 นายปัญญา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6
121 นางสาวประภาศรี จิตลำไย ครูโรงเรียนบ้านห้วยส้ม กรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 )
122 นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม รองกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6
123 นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 )
124 นางเพชรรัตน์ รักสุภาพ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6
125 นางสาวนฤดี บุญนฤธี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6
126 นางสาวปานน้ำผึ้ง ชะเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและเลขานุกาารตัดสินการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6
127 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
128 นางอรวรรณ แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
129 นางวนิดา เพชรมณี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
130 นางสาวธันย์นิชา วิรัตน์ศุภศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
131 นางประจุพร แย้มกมล ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
132 นายอาทร บุญคุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี ( บกพร่องการได้ยิน ทางสติปัญญา และทางร่างกาย ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 )
133 นายสุรัช พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
134 นายยุทธภูมิ ตันติมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
135 นายประสพ สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี ( บกพร่องการได้ยิน ทางสติปัญญา และทางร่างกาย ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 )
136 นางชณาภา แก้วนิยม ครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
137 นางภาสวรรณ จันทร์ปาน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
138 นางสาวปองขวัญ บุญเลิศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลป่าตาล กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี ( บกพร่องการได้ยิน ทางสติปัญญา และทางร่างกาย ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 )
139 นางขนิษฐา คุ้มทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี ( บกพร่องการได้ยิน ทางสติปัญญา และทางร่างกาย ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 )
140 นายทวีศักดิ์ ยงสม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขนุการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี ( บกพร่องการได้ยิน ทางสติปัญญา และทางร่างกาย ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 )
141 นายเจษฎา มั่งมูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
142 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
143 นายเสน่ห์ รสฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 และ ม.1-3
144 นายสัญญา อินทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมือง รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
145 นางวัลลภา สำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 และ ม.1-3
146 นางผานิต แก้วหอมคำ ครูโรงเรียนชุบศร ฯ กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
147 นางสมนึก ศรีโสภณ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 และ ม.1-3
148 นางวรารัตน์ พุทธศิริ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 และ ม.1-3
149 นางสิรีวรินทร์ โถสัมฤิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
150 นางดลฤดี ลักษณจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 และ ม.1-3
151 นางสาวดลฤดี ลักษณจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
152 นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียน ประธานกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สติปัญญา ทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก ระดับชั้นป.1-6 และ ม.1-3
153 นายบุญเลิศ เติมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
154 นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ากล้วย รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สติปัญญา ทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก ระดับชั้นป.1-6 และ ม.1-3
155 นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สติปัญญา ทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก ระดับชั้นป.1-6 และ ม.1-3
156 นางรัตนา กางกร ครูโรงเรียนโคกลำพานวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สติปัญญา ทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก ระดับชั้นป.1-6 และ ม.1-3
157 นางอรวรรณ แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
158 นางวนิดา เพชรมณี ศึกษานิเทศน์ ศธจ. ลพบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
159 นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สติปัญญา ทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก ระดับชั้นป.1-6 และ ม.1-3
160 นางสาวธันย์นิชา วิรัตน์ศุภศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ กรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
161 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
162 นางประจุพร แย้มกมล ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
163 นางเบญจมาศ เติมแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าแค กรรมการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
164 นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการการตัดสินกิจกรรมการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
165 นายดุสิต เลิศมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
166 นางสาววิภา รักงาม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
167 นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 4-6 )
168 นางราตรี สมนึก ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
169 นางสายพิณ พุทธวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
170 นางสาวรุ่งอรุณ ม่วงมณี ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง(บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
171 นางสาวนัฎฐา เครือวิเสน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1-6)
172 นายสุรพงษ์ มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
173 นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
174 นางสำรวย แท่นสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
175 นางวัลภา เภากัน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป.1-6)
176 นางสาวศิรินทร์ อู่อ้น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญาระดับชั้น ป. 1-6)
177 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
178 นายดัสกร เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
179 นางจินตนา ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
180 นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
181 นางสาวภัทรภร ทองศรีรุ้ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป. 1-6)
182 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
183 นางกัญรัตน์ สลุงอยู่ ครูโรงเรียนวัดดงน้อย รองประธานกรรมการตัดสินการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
184 นางสาวสุนี คุณประดิษฐ์ ศึกษานิเทศน์ ศธจ. ลพบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป. 1-6 )
185 นางธนิตา บุญอยู่ ครูโรงเรียนบ้านคลองเกตุ กรรมการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป. 1-6 )
186 นางสาวสายพิณ พุทธวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
187 ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้นป.1-6)
188 นายสมพงษ์ สุรนารถ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับช้ันป.1-6)
189 นางศิริมา เตียประเสริฐ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด ( บกพร่่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
190 นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด ( บกพร่่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
191 นางสาวอฑิตยา คณาศักดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด ( บกพร่องทางการเรียนรู้ และสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6)
192 นายปริญญา วรรณกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
193 นายทนงศักดิ์ สนโสม ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
194 ว่าที่ ร.ต. นฤพล คชาเดช ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1-6)
195 นายเฉลียว พุกสอน ครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1-6)
196 นางสาวภาวิณี จันทร์แดง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6)
197 นายวิทวัส น้อยดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-3)
198 นางสุกัญญา รุ่งสุข ครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-3)
199 นางประภารัตน์ พูลทองคำ ครูโรงเรียนวัดเขาหนีบ กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-3)
200 นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์ ครูโรงเรียนวัดหนองหอย กรรมการตัดสินกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ( บกพร่องทางสติปัญญาและทางร่างกายและบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-3)
201 นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-6)
202 นายคงกฤษ เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-6)
203 นางสมัคร ช่างเสาร์ ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-6)
204 นายนิยม น้อยตั้ง ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-6)
205 นางสาวณัณชามน บุญทัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-6)
206 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-6)
207 นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-6)
208 นายคะนอง สีทำมา ครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโก กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-6)
209 นางประภาวัลย์ อิ่มกมลพงศ์ ครูโรงเรียนวัดหนองหอย กรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-6)
210 นางสาวชาลิสา นิกรพรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ( บกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-6)
211 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
212 นางศิริมา เตียประเสริฐ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
213 นางเสมอแข เจนสาริกิจ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการฝ่ายการเงิน
214 นางสาวจิรพร อุทัยกันย์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการและเลขานุาการฝ่ายการเงิน
215 นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และรายงานผล
216 นายนิยม น้อยตั้ง ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึก และรายงานผล
217 นางสาวณัฐธิดา รักษาผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และรายงานผล
218 นางสาวจุฑามาศ สังข์สุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และรายงานผล
219 นางวรีย์ ภู่เจริญชัยวรรณ ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบันทึก และรายงานผล
220 นายชัยพร พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
221 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
222 นางณัฐิยา พูลทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
223 นางภาราดา พัสลัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
224 นายภน ใจมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
225 ว่าที่ ร.ต.หญิงลักขณา ยี่สุ่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
226 นางสาวศิรประภา รอดบาง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
227 นางสาวมญช์ุรวินทร์ ตาไธสง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
228 นายภาณุพงษ์ เหมือนทรัพย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
229 นายนัฐวุฒิ ขันขาว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
230 นางสาวนุชนาฎ พลูมี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
231 นางสาวปวีณา มั่นสัตย์ เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน เกียรติบัตร รายงานผล
232 นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพาน กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป 1-ป 6
233 นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียน กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป 1-ป 6
234 นายสุทิน หลิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกวัดไผ่แตร กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป 1-ป 6
235 นางสุพัตรา พนมมาศ ครูโรงเรียนเมืองใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป 1-ป 6
236 นางปาลิน วงษ์แหวน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป 1-ป 6
237 นางวันทนีย์ ทองสันต์ ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม
238 นางธัณญภรณ์ ระวังการ ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 รองประธานฝ่ายจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
239 นางเพลินพิศ เย็นจิตร ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม
240 นางจุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์ ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม
241 นางนิศาชล จาดพิมาย ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม
242 นางพัชชานันท์ วินิยม ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม
243 นางวรรณทนา สิงห์โต ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 กรรมการและเลขานุการการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม
244 นายทน เขตกัน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
245 นายจุติรัช อนุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
246 นายทน เขตกัน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
247 นายจุติรัช อนุกูล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
248 นายนิวัฒน์ เวชศาสตร์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
249 นายเสรี แก้ววิเชียร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
250 นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
251 นายศักดิ์สิทธิ์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
252 นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะ ครูโรงเรียนวินิตศึกษา คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
253 นายเกรียงไกร ทำนาเมือง ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
254 นายกัญจน์คชา คงคามี ศิลปินอิสระ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
255 นายสมชาย แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
256 นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ กรรมการผู้ประสานงาน
257 นางสุวรรณ สุจริตจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ กรรมการผู้ประสานงาน
258 นายเกษม เขียวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการผู้ประสานงาน
259 นายวีระพล พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
260 นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสามัคคีชัย คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
261 นายสัญญา อินทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมือง คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
262 นางสุนีย์ ไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
263 นายสัญชัย กัญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อเงิน คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
264 นายสุรพงษ์ มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
265 นาวสาวณัฏฐา แสนยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
266 นางพิมพ์กุล อัศวะรวีภัทร์ ครูโรงเรียนบ้านเขาทับควาย คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
267 นางทุเรียน เอียการนา ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
268 นางจิรรัตน์ ชื่นชวน ครูโรงเรียนบ้านสระเตย คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
269 นายไพฑูรย์ เฮงเจริญ ครูโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
270 นายสุกัลย์ งามแสง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
271 นางกนกวรรณ งามแสง ครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯ คณะกรรมการกลาง ควบคุมด้านการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
272 นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการดำเนินงาน
273 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง กรรมการดำเนินงาน
274 นายทวีศักดิ์ วีระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอคอน กรรมการดำเนินงาน
275 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการดำเนินงาน
276 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด กรรมการดำเนินงาน
277 นางวิชุดา หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้ กรรมการดำเนินงาน
278 นายชำนาญ ศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด กรรมการดำเนินงาน
279 นางอารีย์ ปานถม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการดำเนินงาน
280 นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา กรรมการดำเนินงาน
281 นายมาโนชญ์ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการดำเนินงาน
282 นางสุกิจกุล กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสาลี่ กรรมการดำเนินงาน
283 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการดำเนินงาน
284 นางพิศมัย แสวงบุญราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง กรรมการดำเนินงาน
285 นายกมล เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา กรรมการดำเนินงาน
286 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน
287 นายธนพงศ์พันธ์ ประคองใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนางาม กรรมการดำเนินงาน
288 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ กรรมการดำเนินงาน
289 นายนพพร ปั้นอยู่ ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการดำเนินงาน
290 นายเกรียงศักดิ์ แสงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการดำเนินงาน
291 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน
292 นายอเนก ยาทา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการดำเนินงาน
293 นายเกษม เขียวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการดำเนินงาน
294 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อย กรรมการดำเนินงาน
295 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการดำเนินงาน
296 ว่าที่ ร.ต.หาญณรงค์ ชอบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการดำเนินงาน
297 นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม กรรมการดำเนินงาน
298 นางธวัลรัตน์ พงษ์สุข โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการดำเนินงาน
299 นายสุทิน หลิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกวัดไผ่แตร กรรมการดำเนินงาน
300 นางพิชญธิดา เฉลิมกาย บุญรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
301 นางสุนทรีย์ โชติเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
302 นายชัยธวัช กองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
303 นายวีระพล พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
304 นายวัลลภ ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
305 นางภิรมย์ มานะจิตสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดตองปุุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
306 นางวนิดา นุชประคอง ครูโรงเรียนวัดตองปุุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
307 นางศรีสุรางค์ นิทจำนงค์ ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
308 นางนิธิวรัตน์ ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
309 นางณฑริกานต์ ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
310 นางเตือนตา เมืองบุญชู ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
311 นางเชาวลีย์ วันเจียม ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
312 นางภาสวรรณ จันทร์ปาน ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
313 นางนพมาศ นิ่มตลุง ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
314 นางศิริญา บุญอารักษ์ ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
315 นางเสงี่ยม งามวิลัย ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
316 นางสาวรุจิรัตน์ รุ่งหัวไผ่ ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
317 นางระวิกุล นิลสกุล ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
318 นายมะระ หมอบอก ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
319 นางนงลักษณ์ ทับทิมศรี ครูโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
320 นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
321 นางสำอาง พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
322 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
323 นางสุกิจกุล กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสาลี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
324 นางวิชุดา หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
325 นางอารีย์ ปานถม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
326 นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
327 นายมาโนชญ์ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
328 นางพิศมัย แสวงบุญราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
329 นายทวีศักดิ์ วีระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอคอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
330 นายนพพร ปั้นอยู่ ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
331 นายเกรียงศักดิ์ แสงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
332 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
333 นายประเสริฐ พุ่มพฤกษ์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
334 นายอเนก แก้วไทย นักการภารโรงโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
335 นายอมรเทพ ปานถม นักการภารโรงโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
336 นายวิสันต์ บุญคง นักการภารโรงโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
337 นายเสน่ห์ บุญทองเนียม นักการภารโรงโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
338 นางสมจิต บุญรับ นักการภารโรงโรงเรียนวัดลาดสาลี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
339 นายบานเย็น พลสันต์ นักการภารโรงโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
340 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
341 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
342 ว่าที่ ร.ต.หาญณรงค์ ชอบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
343 นายบัว โพธิ์ทอง ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
344 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
345 นายทวีศักดิ์ วีระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอคอน กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
346 นางสุกิจกุล กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสาลี่ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
347 นายอเนก ยาทา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
348 นางกฤติยาภรณ์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดเทพอำไพ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
349 นางวันทนีย์ ขันเชื้อ ครูโรงเรียนวัดหัวสำโรง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
350 นางสาวนฤมล อ่วมท่าวุ้ง ครูโรงเรียนบ้านหนองนางาม กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
351 นางณัฐวรรณ พงษ์พรหม ครูโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
352 นางสาวสุชารินี ดวงสว่าง ครูโรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
353 นายสิทธิชัย เลิศหัสดีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดถ้ำตะโก กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
354 นายนพพร ปั้นอยู่ ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
355 นางฤดีมล อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
356 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
357 นางลำจวน ถ้ำหิน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
358 นายเกรียงศักดิ์ แสงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
359 นางสาวสุมลรัตน์ ทองพูล นักศึกษาประสบการณ์ รร.วัดมุจลินท์ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
360 นางสาวรัตนา ศิริคุปต์ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
361 นางสาวอารีย์ สนุ่นดี โรงเรียนบ้านเกาะรัง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
362 นายธงชัย โม่งแสวง โรงเรียนบ้านเกาะรัง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
363 นางอุบล ช้างใหญ่ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
364 น.ส.ศลิษา โปร่งเจริญ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
365 นางพรทิพย์ ผลเต็ม ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน
366 นางสาวเขมรินทร์ บุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมฯ กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน
367 นางสาวการะเกด ชาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน
368 นายอมรเทพ ผ่องจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน
369 นางสุพรทิพย์ ดิษสร ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน
370 นางเพชรา ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อ กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน
371 นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมฯ กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน
372 นางสาวสุกัญญา ดอนโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย กรรมการประเมินผลและสรุปผลรายงาน
373 จสท.สงบ จันทร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป1-ป6
374 นางลักษณี สิงคะอุดม ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน กรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป1-ป6
375 นายชัยมงคล ไตรธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป1-ป6
376 นางปาลิน วงษ์แหวน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป1-ป6
377 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ม.1- ม 3
378 นายสายชล หอมขจร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ม.1- ม 3
379 นายบุญยิ่ง พุ่มสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ม.1- ม 3
380 จสท.สงบ จันทร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ม.1- ม 3
381 นายกฤษฎา ทองโต ครูโรงเรียนวัดโป่งแค กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวย ม1-ม 3
382 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป 1-ป6
383 นายกฤษฎา ทองโต ครูโรงเรียนวัดโป่งแค กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป 1-ป6
384 นายสายชล หอมขจร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป 1-ป6
385 นายบุญยิ่ง พุ่มสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป 1-ป6
386 จสท.สงบ จันทร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป 1-ป6
387 นางวัลลภา เภากัน ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ป1-ป6
388 นายสมพงศ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศน์ สพป. ลบ 1 กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ป1-ป6
389 นายชัยธวัช กองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ป1-ป6
390 นางวิจิตรา กิตติขจร ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ป1-ป6
391 นางสุกัญญา หรุ่นเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ป1-ป6
392 นายประทวน นกยูงแดง ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ม 1-ม 3
393 นายสมพงศ์ เพชรหมื่นไวย ศึกษานิเทศน์ สพป. ลบ 1 กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ม 1-ม 3
394 นางหรรษา นุชประภา ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ม 1-ม 3
395 นางกัลยา สอนประภา ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ม 1-ม 3
396 นางเพ็ญศรี สาคำภีร์ ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ม 1-ม 3
397 นายบุรินทร์ สิงห์โต ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
398 นายสุริยา สีขาว ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
399 นายเม่น แตงงาม ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
400 นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางงา กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
401 นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
402 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
403 นายธนพงศ์พันธ์ ประคองใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนางาม กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
404 นายกมล เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
405 นายสุริฉันท์ กลัดงาม ครูโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
406 นายวิเชียร วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
407 นายประกอบ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อย กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
408 นายนพพร ปั้นอยู่ ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
409 นางสาวขจร สังข์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองต่อ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
410 นางสาวขจร สังข์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองต่อ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
411 นายกิมมี่ กมลยะบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเน และสะกดรอย
412 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางคู้ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
413 นายมาโนชญ์ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
414 นายธนพงศ์พันธ์ ประคองใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนางาม กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
415 นายกมล เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
416 นายสุเทพ พงคชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
417 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
418 นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบ ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
419 นางกนกวรรณ นาสิงห์ ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
420 นางอัปสร สุรโชติ ข้าราชการครูบำนาญ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
421 นายชำนาญ ศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
422 นางอารีย์ ปานถม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
423 นางบัวหลวง แสงสว่าง ครูโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
424 นางกัลยา ประดิษฐสาร ครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคม กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
425 นางวิภา ธรรมยิ่ง ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
426 นางสมคิด สังวรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
427 นางไขแสง วงษ์นิ่ม ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
428 นางสุรางค์ จันทร ครูโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
429 นางกาญจนา บุญไว ครูโรงเรียนวัดหัวสำโรง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
430 นายไตรภพ สังเกต ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
431 นางวัชรินทร์ ศรีผ่าน ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
432 นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
433 นางสาววีรณา ษมาวิมล ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ป.4-6, ม.1-3)
434 นางวิชุดา หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันยุวบรรณรารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
435 นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันยุวบรรณรารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
436 นางนิตยา ริมสีม่วง ครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคม กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันยุวบรรณรารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
437 นางช่อทิพย์ สุรโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันยุวบรรณรารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
438 นางสุภาภรณ์ เทพชารี ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันยุวบรรณรารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
439 นางพิศมัย แสวงบุญราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง กรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันยุวบรรณรารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
440 นางสำอาง พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดหัวสำโรง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
441 นายวรรณะ กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
442 นางสุกิจกุล กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสาลี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
443 นางนงลักษณ์ คงเฉลิมวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
444 นางสาวสุภาวนา ขุนลาด ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
445 นางพิชญธิดา เฉลิมกาย บุญรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดการเอกสาร
446 นายไกลศล ทองแถว นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการเอกสาร
447 นายเทวพงษ์ วงษ์ภักดี นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการเอกสาร
448 นายณัฏฐ์ จันทรังษี นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการเอกสาร
449 นางสาวศศิธร สุขประเสริฐ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการเอกสาร
450 นางสาวสุพรรษา ฟันเฟื่องฟู นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดการเอกสาร
451 นางพิชญธิดา เฉลิมกาย บุญรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
452 นางพรพิมล ทองหล่อ ร.ก. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน (โปรแกรม online)
453 นายธวัชชัย วงศ์ยะลา ครูธุรการโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน (โปรแกรม online)
454 นางสุภาภรณ์ เทพชารี ครูโรงเรียนวัดเกตุ กรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน (โปรแกรม online)
455 นางสาวอัจฉราภรณ์ กล้าหาญ ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองมน กรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน (โปรแกรม online)
456 นางอุมาพร ทองบุญ ครูธุรการโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ กรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน (โปรแกรม online)
457 นางสาวสุภาวนา ขุนลาด ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงาน (โปรแกรม online)
458 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
459 นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวััย
460 นายประทวน นกยูงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวััย
461 ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวััย
462 นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
463 นางนิภา ใยบัวเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
464 นางบุบผา สุขมาก ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
465 นางสุดหล้า แก้วดวงงาม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
466 นางสาวอัจฉรา อัฉริยพงศ์ธร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
467 นางปิยนุช ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
468 นางระวิวรรณ กลัดอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
469 นางสาวสุจิตรา จรรยา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
470 นางแก้วกัลยาณี เทพพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
471 นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
472 นางวรรณา สุนานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
473 นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
474 นางปิยะพร สุ่นปาน ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
475 นางยุพาพร ศิริมากร ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
476 นางทิพวรรณ รัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
477 นางมาลี ประทุม ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
478 นางอัญชลี กีรติศานต์ ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
479 นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
480 นางอรวรา จันทรา ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
481 นายอนุสรณ์ นารถ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
482 นายเกษม เขียวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
483 นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
484 นายไพรัช ปั้นสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินท์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
485 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฏร์ดำริบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
486 นางสาวปิยะนาถ ปาลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
487 นางสาวไพลิน คล่องดี ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
488 นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
489 นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมการแข่งขันสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
490 นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการ
491 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
492 นายชนม์ พานิชชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
493 นายวินัย วิรัชยานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
494 นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
495 นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 กรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
496 นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
497 นางสุนทรี เหมือนเพ็ชร นักวิชาการชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
498 นายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
499 นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
500 นายไพรัช มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
501 ว่าที่ ร.อ. อนุกูล นรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
502 นายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
503 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
504 นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
505 นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
506 นางอัญชลี กีรติศานติ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
507 นางสุภา บัวรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
508 นางสมพร ขึ้นทันตา ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
509 นางทิพย์มาพร บุญส่ง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
510 นางกุลชลี ตาลช่วง ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
511 นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
512 นางสาวราตรี ประนามสา ครูโรงเรียนบ้านวังเพลิง กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
513 นางนิศารัตน์ โกมลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังเพลิง กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
514 นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
515 นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
516 นายสมชาย คุ้มทอง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองใหม่ เลขานุการ
517 นายสิริเชษฐ์ ตุ้มทอง ผู้อำนวการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร ประธานกรรมการ
518 นายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ประธานกรรมการ
519 นายณัฐเวช ราชบรรเทา ครู โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) ประธานกรรมการ
520 นายดัสกรณ์ เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ รองประธานกรรมการ
521 นายสุรชัย รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอยพิเศษ สาย ๔ ซ้าย รองประธานกรรมการ
522 นายวิทยา ประชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) รองประธานกรรมการ
523 นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมฯ รองประธานกรรมการ
524 นางสาวสิริกร กระสาทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการ
525 นางรนุชสรา พางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดงพลับ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร และรายงานผลในระบบออนไลน์
526 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตองปุ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร และรายงานผลในระบบออนไลน์
527 นายเกรียงไกร บุญฉ่ำ เจ้าหน้าที่ธุการโรงเรียนบ้านกระเบากลัก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร และรายงานผลในระบบออนไลน์
528 นางสาววัลนิษา โสตถิพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร และรายงานผลในระบบออนไลน์
529 นางสาววิภารัตน์ วิภาตะทรรศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร และรายงานผลในระบบออนไลน์
530 นางพิชญธิดา เฉลิมกาย บุญรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร และรายงานผลในระบบออนไลน์
531 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันระบบออนไลน์
532 นางสาวดวงเนตร พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันระบบออนไลน์
533 นางสถิตย์พร คำโม ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
534 นางน้ำค้าง พยุง ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
535 นางเอื้องฟ้า โคตะโน ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
536 นางบุญชงค์ คำไชย ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
537 นางสาววรรธณี ชูเชื้อ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
538 นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
539 นางเพชรศรี สุรวาท ครู โรงเรียนโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
540 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
541 นางพงษ์ลัดดา หอมขจร ครูโรงเรียนวัดถนนแค คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
542 นางพงษ์ลัดดา หอมขจร ครูโรงเรียนวัดถนนแค คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
543 นางพเยาว์ ใจอารีรอบ ครูโรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
544 นางพเยาว์ ใจอารีรอบ ครูโรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
545 นางสุนาจ ศรีปั้น ครูโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
546 นางสาวดวงเนตร พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
547 นางนันทพร ชุ่มทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
548 นางสาวสุกัญญา ขวัญสมคิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
549 นางสุนาจ ศรีปั้น ครูโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
550 นางสุนาจ ศรีปั้น ครูโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
551 นางสาวดวงเนตร พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
552 นางสาวดวงเนตร พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
553 ร.ท.ชูพล ทรายทอง ข้าราชการบำนาญ สังกัดหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 13 กรรมการ
554 นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดดงสวอง กรรมการ
555 นายนิยม สายแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) กรรมการ
556 นายสมเกียรติ เภากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการ
557 นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ากล้วย กรรมการ
558 นางสุดารัตน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต กรรมการ
559 นายเอกพล พ่วงเพ็ชร ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กรรมการ
560 นายสุทัศน์ ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกสลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
561 นายคณิต อาจวิเศษ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 กรรมการและเลขานุการ
562 นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดี ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม กรรมการและเลขานุการ
563 นายภานุวัฒน์ ทาบุตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
564 นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน
565 นางสาวอังขณา หาลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดาบ เจ้าหน้าที่จัดการระบบคะแนน
566 นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
567 นางกาญจนา กลั่นเชื้อ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
568 นางสาววรรธนา ภู่ทองดี ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
569 นายสมชิตร์ เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
570 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
571 นางประนอม นิลลออ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
572 นางพรรณปมนพร พิมพ์พืชน์ ครู โรงเรียนวัดถนนแค กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
573 นางสาววรรธณี ชูเชื้อ ครู โรงเรียนโคกสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
574 นางสาววรรธณี ชูเชื้อ ครู โรงเรียนโคกสำโรง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
575 นายดนัย ทัดแก้ว ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
576 นางสาวศศิณัฎฐ์ จันทร์เสือ ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
577 นางศิริญา บุญอารักษ์ ครู โรงเรียนวัดตองปุ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
578 นางสาวธันญาลักษณ์ เสนามาต ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
579 นางมณีรัตน์ เอี่ยมอินทรีย์ ครู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
580 นายชัยมงคล ไตรธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
581 นางสาวคมคาย ปาระมี ครู โรงเรียนพานิชธรรมิการาม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
582 นางสาวพัชรินทร์ ชมพู่ ครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
583 นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
584 นางกาญจนา กลั่นเชื้อ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
585 นางนันทนา บุญคุ้มครอง ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
586 นางสาวเพ็ญนภา ชาวเขารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
587 นายวรพัชร รัตนวิโรจน์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
588 นางวรรณทนา สิงห์โต ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
589 นางสาวกนกพร อินเผือก ครู โรงเรียนวัดสะแกราบ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
590 นางกฤษณา อ่อนไสว ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
591 นางกรณิษฐ์ แสงกระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านหัวสำโรง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
592 นางปิยวรรณ แม้นญาติ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
593 นายสมหมาย จันทร ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
594 นางดวงแข เริงชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
595 นายชำนาญ จันทร์อินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
596 นางสังเวียน ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านบางลี่ กรรมการการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
597 นายปฐมพล เหมือนเพ็ชร์ ครู โรงเรียนโคกลำพานวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
598 นายอนันท์ ศรีทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดใดใหญ่ กรรมการการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
599 นางปาริชาติ แห่งเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางพึ่ง กรรมการการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
600 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
601 นายอภิทัย พักตร์ชื่น ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
602 นายศักดิ์ชัย นวนเทศ ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
603 นางวราภรณ์ บุตรแพง ครู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
604 นางศิรินุช โตจาด ครู โรงเรียนวัดตะเคียน กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
605 นางกิ่งกาญจน์ ปราชญา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันระบบออนไลน์
606 นายดุสิต เลิศมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
607 นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
608 นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการ การดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
609 นางสาวนภัทร์สิริ ศรีสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
610 นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
611 นายประสงค์ จันทพันธุ์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
612 นายวิทยา จุ้ยวงษ์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
613 นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
614 นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
615 นางสาวบุญสม ทรัพย์สิน ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
616 นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
617 นายมานพ ศรีสังข์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
618 นายสุธี สวนทอง ครูโรงเรียนวินิตศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
619 ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสระเตย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
620 นางภัทนียา ประภาสโนบล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
621 นายทนา แปลกวงศ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
622 นายบรรจบ แสงเรือง ครูโรงเรียนบ้านดอนดึง กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
623 นางสาวฐิติพร พันธุ์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
624 นางสาวฐิติมา ขุนแร่ ครูโรงเรียนสุเทพวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
625 นายบรรทม ร่มโพธิ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
626 นางบรรจบ ชมกลิ่น ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
627 นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
628 นายบุญธรรม งามระยับ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
629 นายภาณุ เอี่ยมเกตุ ครูอัตราจ้าง กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
630 นายอนุสรณ์ นารถ ครูอัตราจ้าง กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
631 นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคาร สถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
632 นายศราวุฒิ จังหวัดเขต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคาร สถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย
633 นายวิทยา ผุดผ่อง ครู โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ประธานกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
634 นายวรวิทย์ ชิดชอบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกเจริญวิทยา กรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุนทรี เหมือนเพ็ขร์ 0922728045
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]