สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 6 4
2 011 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 13 21 18
3 012 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 7 16 10
4 013 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 0 0 0
5 014 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 7 7 7
6 015 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 8 16 9
7 027 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก 0 0 0
8 028 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 2 2
9 034 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1 3 2
10 040 โรงเรียนบ้านดงกลาง 0 0 0
11 041 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 2 21 7
12 042 โรงเรียนบ้านดอนดึง 3 12 7
13 043 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 2 3 3
14 044 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 23 48 29
15 046 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 3 5 5
16 045 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 21 13
17 048 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 23 50 38
18 049 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า 0 0 0
19 051 โรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 2 4 3
20 052 โรงเรียนบ้านบางลี่ 18 43 21
21 055 โรงเรียนบ้านพรมทิน 7 12 12
22 056 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1 2 2
23 058 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 0 0 0
24 057 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 5 7 7
25 059 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 13 27 22
26 060 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1 1 1
27 062 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 32 56 37
28 061 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 6 16 11
29 063 โรงเรียนบ้านสระเตย 13 27 20
30 064 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 8 14 11
31 068 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 4 12 7
32 069 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 6 8 8
33 070 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 2 2
34 071 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 0 0 0
35 073 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 3 11 6
36 065 โรงเรียนบ้านหนองแก 15 29 19
37 066 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 14 12
38 074 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 27 49 38
39 076 โรงเรียนบ้านหัวดง 4 5 4
40 077 โรงเรียนบ้านหัวบึง 2 5 4
41 075 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 0 0 0
42 029 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 11 28 14
43 030 โรงเรียนบ้านเขาดิน 9 13 12
44 032 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 26 83 52
45 033 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 5 17 5
46 031 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 15 21 20
47 050 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 2 6 3
48 035 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 14 18 14
49 036 โรงเรียนบ้านโคกตูม 21 50 28
50 037 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 8 10 10
51 053 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 6 13 8
52 054 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 3 9 6
53 079 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 34 63 48
54 080 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 10 21 10
55 081 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 18 39 32
56 091 โรงเรียนวัดข่อยกลาง 0 0 0
57 092 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 7 18 13
58 096 โรงเรียนวัดคงคาราม 0 0 0
59 097 โรงเรียนวัดคลองเม่า 9 19 11
60 098 โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 3 3 3
61 099 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 1 3 1
62 103 โรงเรียนวัดชีแวะ 5 9 7
63 104 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 3 10 3
64 106 โรงเรียนวัดดงน้อย 11 18 15
65 107 โรงเรียนวัดดงพลับ 10 18 13
66 108 โรงเรียนวัดดงสวอง 7 9 8
67 109 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 6 11 10
68 112 โรงเรียนวัดตองปุ 13 24 20
69 114 โรงเรียนวัดตะลุง 5 8 7
70 113 โรงเรียนวัดตะเคียน 7 14 12
71 115 โรงเรียนวัดถนนแค 17 29 21
72 116 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 7 52 14
73 118 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 2 3 3
74 123 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 6 14 6
75 124 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 6 18 10
76 119 โรงเรียนวัดท่าข้าม 0 0 0
77 121 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 1 1
78 120 โรงเรียนวัดท่าแค 1 2 2
79 117 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 9 12 11
80 122 โรงเรียนวัดท้ายลาด 2 3 3
81 127 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 5 12 7
82 126 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 11 16 16
83 129 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 2 8 4
84 128 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 2 12 4
85 131 โรงเรียนวัดบางกะพี้ 0 0 0
86 132 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 15 25 23
87 130 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 6 13 6
88 133 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 31 71 43
89 134 โรงเรียนวัดบ้านทราย 2 3 3
90 135 โรงเรียนวัดบ้านลาด 6 12 9
91 136 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 2 22 8
92 138 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 4 5 5
93 139 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1 1 1
94 142 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 31 62 51
95 148 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 7 9 7
96 149 โรงเรียนวัดมะค่า 5 8 7
97 150 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 19 43 28
98 151 โรงเรียนวัดยวด 15 26 23
99 152 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 4 5 5
100 153 โรงเรียนวัดรัตนาราม 7 12 11
101 154 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 2 4 3
102 155 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 3 5 4
103 156 โรงเรียนวัดสนามไชย 8 12 11
104 157 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 4 8 6
105 158 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 2 3 3
106 160 โรงเรียนวัดสะพานคง 5 7 6
107 159 โรงเรียนวัดสะแกราบ 18 31 27
108 162 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว 0 0 0
109 163 โรงเรียนวัดสำราญ 2 2 2
110 164 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 2 6 4
111 165 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 0 0 0
112 166 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 24 51 35
113 167 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 0 0 0
114 171 โรงเรียนวัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 10 35 18
115 170 โรงเรียนวัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 8 17 9
116 172 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 0 0 0
117 173 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 3 7 6
118 174 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 3 7 5
119 175 โรงเรียนวัดหนองปลิง 2 3 3
120 176 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 1 2 2
121 178 โรงเรียนวัดหนองมน 5 13 9
122 180 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1 1 1
123 181 โรงเรียนวัดหนองหอย 9 14 12
124 179 โรงเรียนวัดหนองเมือง 17 29 26
125 168 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 2 5 4
126 177 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 3 7 5
127 182 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 3 5 4
128 185 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 10 27 18
129 183 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 7 13 12
130 184 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 6 10 8
131 187 โรงเรียนวัดอัมพวัน 11 26 17
132 089 โรงเรียนวัดเกตุ 7 14 9
133 090 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 1 3 2
134 093 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 3 5 3
135 094 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 2 2 2
136 095 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 1 2 2
137 125 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 13 33 16
138 102 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 4 8 5
139 101 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1 1 1
140 137 โรงเรียนวัดโบสถ์ 12 25 19
141 140 โรงเรียนวัดโป่งแค 19 73 38
142 145 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 1 1 1
143 146 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 11 16 14
144 147 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 4 8 8
145 143 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 20 41 35
146 144 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 18 40 21
147 110 โรงเรียนวัดใดยาว 3 12 3
148 111 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 33 81 55
149 186 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 4 10 7
150 141 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1 6 3
151 189 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 5 9 5
152 190 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 2 6 2
153 191 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 11 26 19
154 193 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 24 46 34
155 194 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 28 40 34
156 199 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 14 30 22
157 198 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 37 68 59
158 202 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 61 119 96
159 083 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 106 210 147
160 006 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 8 12 10
161 007 โรงเรียนโคกสำโรง 32 70 37
162 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 8 12 12
163 001 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 5 8 5
164 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 22 46 22
165 211 โรงเรียนการศึกษคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน 0 0 0
166 005 โรงเรียนกำจรวิทย์ 8 22 9
167 008 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 13 19 18
168 016 โรงเรียนทศธรรม 0 0 0
169 025 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 41 84 56
170 026 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 1 1 1
171 078 โรงเรียนพระวรสาร 23 55 25
172 084 โรงเรียนรัตนศึกษา 5 8 5
173 085 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 34 76 41
174 086 โรงเรียนวรกิจพิทยา 0 0 0
175 087 โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี 0 0 0
176 088 โรงเรียนวรพิทยา 7 17 14
177 188 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 5 15 8
178 192 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 23 49 34
179 197 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ 0 0 0
180 201 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ 0 0 0
181 203 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 23 62 39
182 082 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา 0 0 0
183 072 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 7 6
184 200 โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 6 19 10
185 195 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 17 34 21
186 196 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง 0 0 0
187 212 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1 3 2
188 019 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 6 17 9
189 020 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 16 30 25
190 018 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 13 5
191 204 โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 4 4 4
192 021 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 40 86 61
193 205 โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 4 4 4
194 023 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 11 37 16
195 022 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 18 39 28
รวม 1773 3763 2567
6330

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุนทรี เหมือนเพ็ขร์ 0922728045
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]