::sp-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางปราณี ฉ่ำพึ่งโรงเรียนวัดหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ อินทรวงส์สักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวจิตตรา อุ่นละม้ายโรงเรียนกำจรวิทย์กรรมการ
4. นางจันทสุภางค์ สุขทัศน์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวปริศนา กุลหอมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมัคร สิงห์พรหมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวกรองจิตร์ อุุ่นละม้ายข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุพร ชื่นหทัยโรงเรียนวัดเขาวงกฏกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ อิ่มสำราญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางดรุณี สัตย์ซื่อข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ ขลิบเงินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางประภัสสร ศรีสุระโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางพิศเพลิน ละม้ายแขโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ศรีแสงอ่อนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ แสวงเจรืญโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
6. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสาวณัฐจุฑา ปุณยชัยปรีดาโรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางพิศเพลิน ละม้ายแขโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ศรีแสงอ่อนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ แสวงเจริญโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
6. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสาวณัฐจุฑา ปุณยชัยปรีดาโรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน ละม้ายแขโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ศรีแสงอ่อนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ แสวงเจริญโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
6. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางสาวณัฐจุฑา ปุณยชัยปรีดาโรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ สอนทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จิโรจน์วงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสายชล ทับพุ่มวัดเทพอำไพกรรมการ
4. นางพาซีย๊ะ บาฮะคีรีโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวราพร อิ่มสำราญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร มณีโชติข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวลัยพร ศุภภะข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางรัชวรรณ อ้วนศรีโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวิชัย ม่วงจีนโรงเรียนบ้านบางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิโรจน์ ยอดขำโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
3. นางจารี พานิชย์กุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุจิราพร กุดเปล่งโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ เพชรรัตน์โรงเรียนวัดมหาสอนประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพงษ์ พักเสียงดีโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
3. นางอารี พฤกษอาภรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นางรัตนาวดี สว่างเรืองโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ เครือเมฆข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา เทาศิริโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์พิชญ์ นิรุตตินานนท์โรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางนวลศรี ไพรวรรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายลือชัย ทับพุ่มวัดทองแท่งนิสยารามกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก ลิ้มสกุลวิทยาลัยเทคนิคลพบุรึกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ยโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษา หาชอบโรงเรียนวัดมะค่าประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ์ ทองนาคข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางแสงระวี ชัยคงสถิตย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรา แก้วพรหมโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ รักสอนโรงเรียนวินิตศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมาน เมืองแก้วโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางสาววรรณรัฐ ลิ้มละมัยโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ วัฒนาโรงเรียนบ้านสามเรือนประธานกรรมการ
2. นางวรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นางอุบล ยอดสลุงโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
4. นายอร่าม สุนานันท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวรรณ ด่านสกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวแน่งน้อย คล้ายทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เคหนาคโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. นายกิตตินิชญกุล สิงห์โตทองโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายประคอง แสวงเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร กอนวงศ์โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
3. นางระวิกุล นิลสกุลโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
4. นางสวาท บุญเพชรโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางฐิรพรรณ คู่เจริญถาวรโรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ พุทธศิริโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ กล่อมเกลาโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางกานดา พูลอำไภย์โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอัมพร สุขเกษโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรญา เสาร์ทองโรงเรียนวัดสระมะเกลือกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาอร มุมบ้านสร้างโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการ
4. นางณิรัชญา ฤทธิ์มากโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา ฉัตรแก้วโรงเรียนวัดดงน้อยกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย เดชสกุลโรงเรียนวัดหนองเมือง กรรมการ
4. นางสาวนันทนี ปาโสมโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
5. นางเสมอแข เจนสาริกิจโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรวงพร ภูเจริญโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางปาณิสรา ดวงดาวโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน กรรมการ
3. นางธนภรณ์ บุญประทีปโรงเรียนโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางสาวรัตนา แนบเนียรโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ โรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ บุราณรมย์โรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
3. นางสาวอารยา อาจหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางสาวนวลสวาท เพ็ชร์สุขุม โรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรวงพร ภูเจริญโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางพิมพา รัตนตรัยวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ชื่นชมโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางดวงเดือน เรืองสมบัติข้าราชการครูบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางเพชรศรี สุรวาทโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวปาจารีย์ วิเศษชัย โรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ อดิศรชูชัยโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางนาถติยา สนั่นเมืองโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนโรงเรียนหนองหอย กรรมการ
5. นางสุรางค์ จันทร โรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางรวงพร ภูเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางพิมพา รัตนตรัยวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา ชื่นชมโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางดวงเดือน เรืองสมบัติข้าราชการครูบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางเพชรศรี สุรวาทโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. จ.อ.ทม พิมพ์ทนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย กล่ำนาคโรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการ
3. นางสาววันดี เต่าทองโรงเรียนอนุบาลเพนียดกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สายพิมพ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. จ.อ.ทม พิมพ์ทนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พลประเสริฐโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์โรงเรียนวัดพานิชธรรมมิการาม กรรมการ
4. นางสาวนงค์นุช ใจเบิกบานโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
5. นางอนงค์ลักษณ์ เย็นภากนกโชติโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายชัยนันท์ ยิ่งอำนวยรัตน์โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสวอง พุกสอนโรงเรียนนกเขาเปล้า กรรมการ
3. นางนาถชนก ปิดทองคำโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
4. นางสาวณัฐชนา ตุลาทองโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134กรรมการ
5. นางสาวดารารัตน์ พรหมสมบัติโรงเรียนวัดดงน้อย กรรมการ
6. นางสาวฉลองรัตน์ เพ็ชร์สุขุมโรงเรียนวัดชีแวะกรรมการ
7. นายสมัคร ชูจะหมื่นโรงเรียนวัดบ้านกล้วย”พวงราษฎร์บำรุง” กรรมการ
8. นางสาวสุกฤตยา อินศรโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 กรรมการ
9. นางศศิณา คีมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ตุ้มปิ่นโรงเรียนวัดข่อยกลาง ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ พงศ์มากสิริกุลโรงเรียนวัดโคกหม้อ กรรมการ
3. นายไพเราะ โพธิ์อุไรโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎรังสฤษฎ์กรรมการ
4. นางถนอมจิต จันทร์พินิจโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวเสาวภาคย์ จันทร์ศรีโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ เกิดมี โรงเรียนวัดดอนโพธิ์กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ก้านลำไยโรงเรียนโคกโพธิกุญชรกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ค้ำภูเขียวโรงเรียนบ้านวังเพลิง กรรมการ
9. นางสาวปาริชาติ พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรพร อุทัยกัณย์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ อยู่วัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
3. นางพรทวี คำชูโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางสาวไพริน มณีศรีโรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
5. นางวัฒนา คณโทเงินโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการ
6. นางประพาฬรัตน์ เอี่ยมโซ้โรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา ดาเผือกโรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการ
8. นางกฤติยานี สมงามโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) กรรมการ
9. นางนิตยา ชูเชิดโรงเรียนวัดใดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวนวลชื่น ธานีพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญชลี ผลมะม่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี กรรมการ
3. นางสาวนิลาวรรณ กันขุนทดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
4. นางสาวสุภัสรา ครองบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
5. นางสาววนัสนันท์ สินธุชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
6. นางสาวธนภรณ์ ลือวัฒนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา ระหาโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134กรรมการ
8. นางสาวฐิติพร ชิดชอบโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลชื่น ธานีพูนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นายชนาธิป เกิดเนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ บุญรอดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
4. นายกิตติวัชร บุบผามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา ศักดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
6. นางสาวกาญจนาภา ภักษาการเวกมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
7. นายประสพโชค นิมาลาโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสุธน ตาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร นิลประวิทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
3. นางสาวธีรกานต์ รัตนวิมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
4. นางสาวนิรชา ฉิมบรรเทิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
5. นายภาคภูมิ เชื้อสวยโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุธน ตาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายปวีณ์กร รังผึ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
3. นางสาววาสนา ปริศนานันทกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
4. นายพรณัฐชา กล้วยดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี กรรมการ
5. นางสาวสวรินทร์ อ้วนคำเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเบ็ญจวรรณ เสถียรกาลโรงเรียนวัดท้องคุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเอ้ื้อมเดือน ยังฉ่ำโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างกรรมการ
3. นางทัศนียา สุมณฑาโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
4. นางทองแท้ มณีรุ่งโรงเรียนอนุบาลเมืองลพบุรีกรรมการ
5. นางกฤษณา ชื่นสกุลโรงเรียนวัดหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชิตร์ เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางประนอม นิลลออโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์)กรรมการ
4. นางพรรณปมนพร พิมพ์พืชน์โรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
5. นางสาววรรธณี ชูเชื้อโรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันท์ สุนประชาโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มโรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณีโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางวัฒนา อุบลคลี่โรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิณัฎฐ์ จันทร์เสือโรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นายดนัย ทัดแก้วโรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
3. นางศิริญา บุญอารักษ์โรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
4. นางสาวธันญาลักษณ์ เสนามาตโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ เอี่ยมอินทรีย์โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพเยาว์ ใจอารีรอบโรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร เพิ่มมาผลโรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
3. นางสุนทร สุขเกษมโรงเรียนวัดเทพอำไพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล ไตรธรรมโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวคมคาย ปาระมีโรงเรียนพานิชธรรมิการามกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ชมภู่โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
4. นางกาญจนา กลั่นเชื้อโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์)กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา กองตาพันธ์ุโรงเรียนวัดหนองเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุคดีโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางเพลินใจ ประชากุลโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นางสุนิสา ปานหิรัญโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางนันทกา ทองอร่ามโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการ
5. นางสุนีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนซอยพิเศษ สาย ๔ ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา บุญคุ้มครองโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา ชาวเขารักษ์โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐)กรรมการ
3. นายวรพัชร รัตนวิโรจน์โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตกรรมการ
4. นางวรรณทนา สิงห์โตโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐กรรมการ
5. นางสาวกนกพร อินเผือกโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางชนินันท์ ไตรมงคลวิวัฒน์โรงเรียนเมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษณ์)ประธานกรรมการ
2. นางวิมล เลสักโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
3. นางรัชวรรณ นรสิงห์โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นางจุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา อ่อนไสวโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ประธานกรรมการ
2. นางกรนิษฐ์ แสงกระจ่างโรงเรียนบ้านหัวสำโรงกรรมการ
3. นางปิยวรรณ แม้นญาติโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการ
4. นายสมหมาย จันทรโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
5. นางดวงแข เริงชัยภูมิโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สิงห์ขำโรงเรียนวัดสำราญกรรมการ
3. นางสาวกันย์จีรา ชุ่มใจรักณ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางพงษ์ลัดดา หอมขจรโรงเรียนวัดถนนแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายศรัณย์ คงไทยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ สุนประชาโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร พวงพิกุลโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายศรันย์ คงไทยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางจรรยพร ภู่กลั่นโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร พวงพิกุลโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอภิทัย พักตร์ชื่นโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย นวนเทศโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ บุตรแพงโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎ์รังสฤษฎ์)กรรมการ
4. นางศิรินุช โตจาดโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ จันทร์อินทร์โรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นางสังเวียน ทองใบโรงเรียนบ้านบางลี่กรรมการ
3. นางปาริชาติ แห่งเจริญโรงเรียนวัดบางพึ่งกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันทนีย์ ขันเชื้อโรงเรียนวัดหัวสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสมส่วน เกลียวเงินโรงเรียนวัดสระมะเกลือกรรมการ
3. นางภาวิณี มีคุณโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเพชรศักดิ์ พานย้อยโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กระตุดเงินโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
3. นางพรธิภา แสงเรืองโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธนัญญา มหาภาพโรงเรียนอนุบาลลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรี แนบนวลโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นางอัญชลี สมทรัพย์โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวธิดา พาณิชย์กุลโรงเรียนวัดยาง ณ รังสีประธานกรรมการ
2. นางปราณี อ่ำพึ่งโรงเรียนวัดหนองบัวขาวกรรมการ
3. นางสังวาลย์ บุญยะวงศ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางอรัญญา งามระยับโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ไล้ทองโรงเรียนวัดยวดกรรมการ
2. นางอรัญญา ทองทาสีโรงเรียนวัดสระกระเบื้องกรรมการ
3. นางฐาปนันท์ ป้อมทองโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางธนาภรณ์ หอมจันทร์โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกีโรงเรียนวัดโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทองอยู่โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ฯกรรมการ
3. นางขนิษฐา จินดารักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเฉลียว พุกสอนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ขาวใสโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย พุตฉายโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว พุกสอนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ขาวใสโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย พุตฉายโรงเรียนวัดมุจลินท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรสุดา สังษิณาวัตรโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ สังวรโรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ พูลศิลป์โรงเรียนวัดตะลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุธารัตน์ ปิ่นมณีโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ นุ่มดีโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสุพรทิพย์ ดิษสรโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุ่นอนันต์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชูกิจ แก้วเหล็กโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชื่นอธิกานนท์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นางชุดา ธรรมนิยมโรงเรียนวัดซับเสือแมบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจงดี ใบกว้างโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ อาวรณ์โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินกรรมการ
3. นางณรัธน์นันท์ ปิ่นเพ็ชร์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
4. นางปราณี พิมพ์วาปีโรงเรียนวัดพาณิชธรรมิการามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอาภาพัชร์ หาธรรมโรงเรียนบ้านวังขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เดชศรีโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
3. นางปวีณา เอี่ยมอ่วมโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ อมรพันธางค์โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภสิริ ชาดวงโรงเรียนเมืองใหม่ฯประธานกรรมการ
2. นางมณีพร ทองกู่โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
3. นางอาริษา ช่วยบุญโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางพนิดา ฉุนหอมโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางเพชรา ฤกษ์ดีโรงเรียนวัดโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ ชัยอินทร์โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางพรรณทิพา คชสถิตย์โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
3. นายสุทิน หลิ่นน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แตรกรรมการ
4. นางสุพัตรา พนมมาศครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางปาลิน วงษ์แหวนครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
3. นายสุทิน หลิ่นน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แตรกรรมการ
4. นางสุพัตรา พนมมาศครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
5. นางปาลิน วงษ์แหวนครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. จ.ส.ท.สงบ จันทรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดฯประธานกรรมการ
2. นางลักษณี สิงคะอุดมครูโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นายชัยมงคล ไตรธรรมครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดฯกรรมการ
4. นางปาลิน วงษ์แหวนครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดฯกรรมการ
5. นายสายชล หอมขจรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
3. นายสายชล หอมขจรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
4. นายบุญยิ่ง พุ่มสว่างครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดฯกรรมการ
5. จ.ส.ท.สงบ จันทรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายประทวน นกยูงแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
2. นายกฤษฎา ทองโตครูโรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
3. นายสายชล หอมขจรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
4. นายบุญยิ่ง พุ่มสว่างครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
5. จ.ส.ท.สงบ จันทรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางวัลลภา เภากันครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
2. นายสมพงศ์ เพชรหมื่นไวยศึกษานิเทศน์ สพป. ลบ 1กรรมการ
3. นายชัยธวัช กองคำครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
4. นางวิจิตรา กิตติขจรครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
5. นางสุกัญญา หรุ่นเลิศครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประทวน นกยูงแดงครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
2. นายสมพงศ์ เพชรหมื่นไวยศึกษานิเทศน์ สพป. ลบ 1กรรมการ
3. นางหรรษา นุชประภาครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
4. นางกัลยา สอนประภาครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สาคำภีร์ครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวทองประชิด ชิณบุตรข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
2. นางพิมพ์กุล อัศวะรวีภัทร์ ครูโรงเรียนบ้านเขาทับควายกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางงามตา บรรจงราชเสนา ณ อยุธยาข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
2. นางนงเยาว์ พรหมคล้ายโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุกัลย์ งามแสงครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ ภัทรกาญจนานนท์ ครูโรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิลาศ กนกตระกูลข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
2. นางเชาวลีย์ วันเจียมครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางภิรมย์ มานะจิตสุวรรณครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
2. นางศรีสุรางค์ นิทจำนงค์ครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพรรณวรินทร์ เงินลาครูโรงเรียนวัดชีแวะกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองครูโรงเรียนวัดดงพลับกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนพมาศ นิ่มตลุงครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
2. นายวิชัย ชิณบุตรครูโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬารัตน์ ทองน้อยครูโรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัยกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ดีงามครูโรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนิธิวรัตน์ ศรีบุญธรรมครูโรงเรียนวัดตองปุุกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ บุญเนตรครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทวี ภู่แส ครูโรงเรียนบ้านดอนดึงกรรมการ
2. นางณฑริกานต์ ผ่องแผ้วครูโรงเรียนวัดตองปุกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิรรัตน์ ชื่นชวนครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
2. นางกนกวรรณ งามแสงครูโรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางวนิดา นุชประคองครูโรงเรียนวัดตองปุุกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สะตะครูโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาคกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสมจริง ทิพย์พงษ์จิตราครูโรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู๒๕๐๐)กรรมการ
2. นางศุภากร ไม้เจริญข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางปรียา สุนทราเดชอังกูรครูโรงเรียนวัดดงพลับกรรมการ
2. นางสมทรง สิงห์พงษ์ครูโรงเรียนวัดชีแวะกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางทุเรียน เอียการนาครูโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ บุญประดิษฐครูโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายสุธี สวนทองโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเวชพิศิษฐ์ พุทธปสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางภัทนียา ประภาสโนบลโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางภัทนียา ประภาสโนบลโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางภัทนียา ประภาสโนบลโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางภัทนียา ประภาสโนบลโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางภัทนียา ประภาสโนบลโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางภัทนียา ประภาสโนบลโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางภัทนียา ประภาสโนบลโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางภัทนียา ประภาสโนบลโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นายทนา แปลกวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ขุนแร่โรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ขุนแร่โรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ขุนแร่โรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร พันธุ์ดีโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ขุนแร่โรงเรียนสุเทพวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายบรรทม ร่มโพธิ์ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายบรรทม ร่มโพธิ์ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายบรรทม ร่มโพธิ์ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายบรรทม ร่มโพธิ์ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายบรรทม ร่มโพธิ์ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายบรรทม ร่มโพธิ์ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายบรรทม ร่มโพธิ์ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นายบรรทม ร่มโพธิ์ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นางบรรจบ ชมกลิ่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณัฐเวช ราชบรรเทาโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชูพล ทรายทองข้าราชการบำนาญ สังกัดหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 13กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐเวช ราชบรรเทาโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายร.ท.ชูพล ทรายทอง ทรายทองข้าราชการบำนาญ สังกัดหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 13กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัฐเวช ราชบรรเทาโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายร.ท.ชูพล ทรายทองข้าราชการบำนาญ สังกัดหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 13กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณัฐเวช ราชบรรเทาโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายร.ท.ชูพล ทรายทองข้าราชการบำนาญ สังกัดหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 13กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐเวช ราชบรรเทาโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายร.ท.ชูพล ทรายทองข้าราชการบำนาญ สังกัดหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 13กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ผุดผ่อง โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
2. นายเอกพล พ่วงเพ็ชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศรินทิพย์ สาระพันธุ์โรงเรียนวัดดงสวองกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณัฐเวช ราชบรรเทาโรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายร.ท.ชูพล ทรายทองข้าราชการบำนาญ สังกัดหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 13กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ สมใจวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางภาสวรรณ จันทร์ปานโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการ
4. นางสาวณพัฒน์สา แก้วบวรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)กรรมการ
5. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ สมใจวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางภาสวรรณ จันทร์ปานโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการ
4. นางสาวณพัฒน์สา แก้วบวรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)กรรมการ
5. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ สมใจ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางภาสวรรณ จันทร์ปานโรงเรียนวัดตองปุ กรรมการ
4. นางสาวณพัฒน์สา แก้วบวร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)กรรมการ
5. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวธภร ยิ้มโสภาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนวัดสระมะเกลือกรรมการ
5. นางสุวภา บัวแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธภร ยิ้มโสภาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรง กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนวัดสระมะเกลือกรรมการ
5. นางสุวภา บัวแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวธภร ยิ้มโสภาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนวัดสระมะเกลือกรรมการ
5. นางสุวภา บัวแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธภร ยิ้มโสภาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์ โรงเรียนโคกสำโรง กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินโรงเรียนวัดสระมะเกลือกรรมการ
5. นางสุวภา บัวแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ หร่ายราโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางทับทิม กรอบทองโรงเรียนอนุบาลท่่าวุ้งกรรมการ
3. นางชวัลนุช ปิ่นเอกโรงเรียนวัดสนามไชย กรรมการ
4. นายสิทธิโชค ภักดีศุภผลโรงเรียนวัดหนองปลิง กรรมการ
5. นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวหัสยา นิ่มโชคชัยเจริญโรงเรียนวัดใดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอภิชญา แก้วตระกูลโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นางวราพร ปานแม้นโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
4. Miss Kristen Laura Paimerโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางกุลชลี ตาลช่วงโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจรัตน์ มะวงศ์ษาโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา วงเวียนโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมรองประธานกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ ชุนหะนันทน์โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
4. Miss Hannah Frances Portmanโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ จิตรเกตุโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
6. นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจรัตน์ มะวงศ์ษาโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา วงเวียนโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ จิตรเกตุโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ ชุนหะนันท์โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
5. MissHanah Frances Portmanโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางประทีป ละม้ายแขโรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัยประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เต็มแก้วโรงเรียนวัดท่าแครองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ จันทรโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางสาววีรณา ษมาวิมลโรงเรียนวัดเกตุกรรมการ
5. Mr.Joe Mc Loughlinโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
6. นางสมพร ขึ้นทันตาโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางประทีป ละม้ายแขโรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัยประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เต็มแก้วโรงเรียนวัดท่าแครองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ จันทรโรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางสาววีรณา ษมาวิมลโรงเรียนวัดเกตุกรรมการ
5. Mr.Joe Mc Loughlinโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
6. นางสมพร ขึ้นทันตาโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสิริพร สุดตาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา วงษ์พินิจโรงเรียนบ้านโคกตูมรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร เนียมหะโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางสาวภัคจิรา พลอยประดับโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรกรรมการ
5. Mr. Paul Crockerโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
6. นางสุภา บัวรักษ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีวรรณ บุญมังโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธานกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ โกมลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังเพลิงรองประธานกรรมการ
3. Mr. Robert James Fergusonโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. นางกนพวัลย์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้าเขาเตียน มิตรภาพที่134กรรมการ
6. นางอัญชลี กีรติศานติ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวหัสยา นิ่มโชคชัยเจริญโรงเรียนวัดใดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอภิชญา แก้วตระกูลโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นางวราพร ปานแม้นโรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
4. Miss Kristen Laura Paimerโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางกุลชลี ตาลช่วงโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางอังคณา อึ้งสุวรรณพานิชสถาบันสอนภาษาอังกฤษประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Miss Yangfan -โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
4. Miss Mengchen -โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการ
5. นางสาววัฒมน ระฤกชาติโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางนพมาศ นิ่มตลุงโรงเรียนวัดตองปุประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาภรณ์ สุขพันธ์โรงเรียนวัดถนนแครองประธานกรรมการ
3. นางพเยาว์ ช่วยเมืองโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ศิริจิวานนท์โรงเรียนซอยพิเศษสาย ๔ ซ้ายกรรมการ
5. นางสมฤดี ปลื้มอารมณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรีโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี ประนามสาโรงเรียนบ้านวังเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนรี แสวงโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ จิตรเกตุโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
5. นางจินตนา ประเสริฐศรีโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50กรรมการ
6. นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางทิพย์มาพร บุญส่งโรงเรียนอนุบาลลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ วีระประสิทธิ์ประธานกรรมการประธานกรรมการ
2. นางสุกิจกุล กินจำปาโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายอเนก ยาทาโรงเรียนกรรมการ
4. นางกฤติยาภรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนกรรมการ
5. นางวันทนีย์ ขันเชื้อโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวนฤมล อ่วมท่าวุ้งโรงเรียนกรรมการ
7. นางณัํฐวรรณ พงษ์พรหมโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวสุชารินี ดวงสว่างโรงเรียนกรรมการ
9. นายสิทธิชัย เลิศหัสดีรัตน์โรงเรียนกรรมการ
10. นายนพพร ปั้นอยู่โรงเรียนกรรมการ
11. นางฤดีมล อิ่มเอิบโรงเรียนกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
13. นางลำจวน ถ้ำหินโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
14. นายเกรียงศักดิ์ แสงทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุมลรัตน์ ทองพูลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
16. นายบัว โพธิ์ทองข้าราชการครูบำนาญที่ปรึกษา
17. นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบที่ปรึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่มโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุเทพ พงคชาติโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนพงศ์พันธ์ ประคองใจโรงเรียนกรรมการ
5. นายกมล เรืองรุ่งโรงเรียนกรรมการ
6. นายสุริฉันท์ กลัดงามโรงเรียนกรรมการ
7. นายวิเชียร วงษ์นิ่มโรงเรียนกรรมการ
8. นายประกอบ ประจงแต่งโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
9. นายนพพร ปั้นอยู่โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
10. นายบุรินทร์ สิงห์โตโรงเรียนที่ปรึกษา
11. นายสุริยา สีขาวโรงเรียนที่ปรึกษา
12. นายเม่น แตงงามโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ กุดเปล่งโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ พรหมคำโรงเรียนกรรมการ
3. นายธนพงศ์พันธ์ ประคองใจโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล เรืองรุ่งโรงเรียนกรรมการ
5. นายสุเทพ พงคชาติโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอัมพวัน กองพันธ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ ศรีงามโรงเรียนวัดบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ปานถมโรงเรียนวัดหนองมนรองประธานกรรมการ
3. นางวิภา ธรรมยิ่งโรงเรียนวัดมุจลินทร์กรรมการ
4. นางไขแสง วงษ์นิ่มโรงเรียนวัดเกตุกรรมการ
5. นางกาญจนา บุญไวโรงเรียนวัดหัวสำโรงกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบโรงเรียนวัดมุจลินทร์กรรมการ
7. นางสาววีรณา ษมาวิมลโรงเรียนวัดเกตุกรรมการ
8. นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบข้าราชกาาบำนาญที่ปรึกษา
9. นางกนกวรรณ นาสิงห์ข้าราชกาาบำนาญที่ปรึกษา
10. นางอัปสร สุรโชติข้าราชกาาบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ศรีงามโรงเรียนวัดบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ปานถมโรงเรียนวัดหนองมนรองประธานกรรมการ
3. นางบัวหลวง แสงสว่างโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้กรรมการ
4. นางกัลยา ประดิษฐสารโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางสมคิด สังวรณ์โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
6. นายไตรภพ สังเกตโรงเรียนวัดเกตุกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ ศรีผ่านโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งกรรมการ
8. นายศิลปชัย พุ่มห้วยรอบข้าราชกาาบำนาญที่ปรึกษา
9. นางกนกวรรณ นาสิงห์ข้าราชกาาบำนาญที่ปรึกษา
10. นางอัปสร สุรโชติข้าราชกาาบำนาญที่ปรึกษา
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวิชุดา หงส์ทองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา พรหมรักษาโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ริมสีม่วงโรงเรียนกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ สุรโชติโรงเรียนกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เทพชารีโรงเรียนกรรมการ
6. นางพิศมัย แสวงบุญราศรีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
3. นางสาวมานิตา บุญมีครู โรงเรียนวัดมุจลินทร์กรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ สงวนแสง ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ มากมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางรติมา มีสันทัดครู โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้นกรรมการ
3. นางสาวนิภา เย็นฉ่ำครู โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้นกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กาไวย์ครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง กระตุดนาค ครู โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง กรรมการ
3. นายสมชาย สัพโส ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการ
4. นายสุทธินันท์ สงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการ
5. นางสาวปวีณา เกิดแสวงครูธุรการโรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอังกูร อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านวังไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เฉลยถ้อย ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญ ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการ
4. นางขวัญจิตร สวนสำราญ ครู โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า กรรมการ
5. นางสาวศุทธินี เพชรประเสริฐครูธุรการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอังกูร อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านวังไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เฉลยถ้อย ครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญ ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กรรมการ
4. นางขวัญจิตร สวนสำราญ ครู โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า กรรมการ
5. นางสาวศุทธินี เพชรประเสริฐครูธุรการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย ประธานกรรมการ
2. นายธนชัย แก้วแดงดี ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ละม้ายแข ครู โรงเรียนบ้านทุ่งทอง กรรมการ
4. นายกังวาฬชัย จำดีครู โรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
5. นายทักศิล ศรีสุคนธมิตร ครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอำไพวรรณ์ เนตรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ สนโสม ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพ 50กรรมการ
3. นายธวัช บุตรศรีครู โรงเรียนโคกสำพานวิทยากรรมการ
4. นายวีระยุทธ แก้วสุวรรณครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
5. นายทักศิล ศรีสุคนธมิตร ครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายยุทธภูมิ ตันติมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย นวลเทศครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
3. นายรัตนชัย ศรีโสพณครู โรงเรียนวัดโป่งแคกรรมการ
4. นายทรงกต เอี่ยมบัวครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต ประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมพร แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัยครู โรงเรียนวัดสะแกราบกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา สละอวยพร ครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายชาญ ชาลี ครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
3. นายณรงค์กร พฤศจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการ
4. นายสถาพร แสวงหาครู โรงเรียนซอย 3 สาย4 ซ้าย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายชาญ ชาลี ครู โรงเรียนเมืองใหม่ ฯกรรมการ
3. นายณรงค์กร พฤศจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเขาทับควาย กรรมการ
4. นายสถาพร แสวงหาครู โรงเรียนซอย 3 สาย4 ซ้าย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.บรรเจิด สุกุราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ชิณบุตรครู โรงเรียนชุมชนตำบลบ้านหินปักกรรมการ
3. นางสาวคมคาย ปารมีครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ดวงแก้วผ.อ.บ้านหนองสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
3. นางประนอม นิลละออครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
4. นางสาววรรธณี ชูเชื้อครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กานต์นวดีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว กรรมการ
6. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ดวงแก้วผ.อ.บ้านหนองสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
3. นางประนอม นิลละออครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
4. นางสาววรรธณี ชูเชื้อครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กานต์นวดีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว กรรมการ
6. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ดวงแก้วผ.อ.บ้านหนองสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางประนอม นิลละออครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางสาววรรธณี ชูเชื้อครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กานต์นวดีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
6. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ดวงแก้วผ.อ.บ้านหนองสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางประนอม นิลละออครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
4. นางสาววรรธณี ชูเชื้อครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กานต์นวดี ครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
6. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
7. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ดวงแก้วผ.อ.บ้านหนองสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
3. นางประนอม นิลละออครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการ
4. นางสาววรรธณี ชูเชื้อครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กานต์นวดีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว กรรมการ
6. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ดวงแก้วผ.อ.บ้านหนองสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พลอยกลุ่มครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางประนอม นิลละออครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
4. นางสาววรรธณี ชูเชื้อครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กานต์นวดีครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
6. นายชำนาญ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้วครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ดวงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวปรานอม จรรยาครู โรงเรียนบ้านเนินจันทร์กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปิดทองคำครู โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวประทุม กลิ่นทอง ครู โรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
5. นางวงเดือน จอมอาษาครู โรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ดวงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวปรานอม จรรยาครู โรงเรียนบ้านเนินจันทร์กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปิดทองคำครู โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวประทุม กลิ่นทอง ครู โรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
5. นางวงเดือน จอมอาษาครู โรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตติมา ธรรมราชาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ สายไพศรีครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางอ้อย สุขเงินครู โรงเรียนวัดสะพานคงกรรมการ
4. นายดนัย ทัดแก้วครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
5. นางศศิพงษ์ เพชรดี ครู โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา ธรรมราชาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ สายไพศรีครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางอ้อย สุขเงินครู โรงเรียนวัดสะพานคงกรรมการ
4. นายดนัย ทัดแก้วครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียนกรรมการ
5. นางศศิพงษ์ เพชรดีครู โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา งามระยับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม งามวิลัย ครู โรงเรียนวัดตองปุ กรรมการ
3. นางสุวรรณา ศรีโพธิ์น้อยครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นางวัลลภา เภากันครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียน ประธานกรรมการ
2. นางพยุง ควันทองครู โรงเรียนบ้านโคกตูม กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา กองนึกครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
4. นายสุริยา ขาวช่วง ครู โรงเรียนบรรจงรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวปาจรีย์ วิเศษชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา เพชรเจ้ยครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางเกวลิน ขวัญเดินครู โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางวิภาเพ็ญ แก้วคำครู โรงเรียนรัตนารามกรรมการ
5. นางมัลลิกา ประทุมถิ่น ครู โรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาจรีย์ วิเศษชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เพชรเจ้ยครู โรงเรียนเมืองใหม่ฯกรรมการ
3. นางเกวลิน ขวัญเดินครู โรงเรียนบ้านวังไผ่กรรมการ
4. นางวิภาเพ็ญ แก้วคำครู โรงเรียนรัตนารามกรรมการ
5. นางมัลลิกา ประทุมถิ่น ครู โรงเรียนชุมชนตำบลหินปักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนายสมควร ป้อมบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายถุงเงิน เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายอพิทัย พักตร์ชื่นครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายไพโรจน์ กำทองคำครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมควร ป้อมบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายถุงเงิน เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายอพิทัย พักตร์ชื่นครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
4. นายไพโรจน์ กำทองคำครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิตรผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเขาสะพานนาคประธานกรรมการ
2. นางสุนทรินทร์ โตสารเดช ครู โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีสุคนธมิตร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุทิน มั่งมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวกษมา กองทองครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิตรผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเขาสะพานนาคประธานกรรมการ
2. นางสุนทรินทร์ โตสารเดช ครู โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีสุคนธมิตร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุทิน มั่งมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวกษมา กองทองครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ป้อมบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางศินีนาฏ อำลาครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ แนบสนิทครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอารีย์ ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางดารภา นาน้ำเชี่ยวครู โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
6. นางวิยะดา จงสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ป้อมบุบผาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางศินีนาฏ อำลาครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ แนบสนิทโรงเรียนครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางอารีย์ ดวงแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางดารภา นาน้ำเชี่ยวครู โรงเรียนวัดหนองพิมานกรรมการ
6. นางวิยะดา จงสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ปาลวัฒน์ครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ สุวรรณรัตน์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางเพลินพิศ พรหมมาครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
5. นางสาวมาเรียม พานอังกาบ ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ปาลวัฒน์ครู โรงเรียนโคกสำโรงกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ สุวรรณรัตน์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางเพลินพิศ พรหมมาครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการ
5. นางสาวมาเรียม พานอังกาบ ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตติญา นวลจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงประธานกรรมการ
2. นางวีนา ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านดงมะรุมกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะระครู โรงเรียนบ้านพุม่วงกรรมการ
4. นางวาสนา ศรีวิเชียรครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติญา นวลจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงประธานกรรมการ
2. นางวีนา ทองศรี ครู โรงเรียนบ้านดงมะรุมกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะระครู โรงเรียนบ้านพุม่วงกรรมการ
4. นางวาสนา ศรีวิเชียรครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพัชรีบูลย์ สัจจนานนท์โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ก้อนทองโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี พวงวงค์ษาโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่กรรมการ
4. นางประกาย ถินจันทร์โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
5. นางอุษา สุรนารถโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิตยา ทับพุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สุนานันท์โรงเรียนอนุบาลลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ วีระประสิทธิ์โรงเรียนวัดธรรมมิการามกรรมการ
4. นางกฤษณา สังข์ธูปโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการ
5. นางพนอมรักษ์ คล้ำจีนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นายนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ บัติดอนโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางกฤษฎา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
5. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายุสุเทพ พงคชาติผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ชั่งใจศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรีกรรมการ
4. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ พงคชาติผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ชั่งใจศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรีกรรมการ
4. นาง่นิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ พงคชาติผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ชั่งใจศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรีกรรมการ
4. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ พงคชาติผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ชั่งใจศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรีกรรมการ
4. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ พงคชาติผู้อำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ชั่งใจศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรีกรรมการ
4. นางนิตยา ริมสีม่วงครูโรงเรียนพิบูลปัทมาคมกรรมการ
5. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ พลอยกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ตุลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวประภาศรี จิตลำไยครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
5. นางสาวภัคจิรา เตจ๊ะเป็งครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นาย่จำนง เพชรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาสอนประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย กันทะวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุงรองประธานกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรีกรรมการ
4. นางอังคณา ชำนาญระเบียบกิจครูโรงเรียนวัดใดยาวกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ปิงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายคำรณ พงศ์อัมพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทองประธานกรรมการ
2. นางปราณี ฉ่ำพึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาวรองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร ผากาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางกฤษณา อ่อนไสวครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
5. นางปวีนา จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคำรณ พงศ์อัมพรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ทองประธานกรรมการ
2. นางปราณี ฉ่ำพึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาวรองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร ผากาครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดกรรมการ
4. นางกฤษณา อ่อนไสวครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
5. นางปวีนา จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้ามรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ รักสุภาพครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางสาวนฤดี บุุญนฤธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นางสาวปานน้ำผึ้ง ชะเกตุครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอาทร บุญคุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองขวัญ บุญเลิศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลป่าตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอาทร บุญคุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองขวัญ บุุญเลิศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลป่าตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาทร บุญคุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองขวัญ บุญเลิศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลป่าตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นายธีรภัทร เลียงวัฒนชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาทร บุญคุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองขวัญ บุญเลิศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลป่าตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอาทร บุญคุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองขวัญ บุญเลิศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลป่าตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นายธีรภัทร เลียงวัฒนชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอาทร บุญคุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นายประสพ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองขวัญ บุญเลิศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลป่าตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา คุ้มทองครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกอบ ประจงแต่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสัญญา อินทจรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางผานิต แก้วหอมคำครูโรงเรียนชุบศรฯกรรมการ
4. นางสิรีวรินทร์ โถสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฏร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางสาวมญชุ์์รวินท์ ตาไธสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรัช พิมพาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลปัทมาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธภูมิ ตันติมาลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหัวดงรองประธานกรรมการ
3. นางชณาภา แก้วนิยมครูโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมกรรมการ
4. นายนัฐวุฒิ ขันขาวครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ รสฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา สำเภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสมนึก ศรีโสภณครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางวรารัตน์ พุทธศิริครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
5. นายเอกพงษ์ สมบัติพิบูลย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ รสฉ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา สำเภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสมนึก ศรีโสภณครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
4. นางวรารัตน์ พุทธศิริครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
5. นางสาวดลฤดี ลักษณจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ ไชยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวรัตนา กางกรณ์โรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมาโรงเรียนวัดป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ชัยยงค์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางรัตนา กางกรโรงเรียนโคกลำพานวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ธวัช กลิ่นสุคนธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทวน นกยูงแดงโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายดุสิต เลิศมานพโรงเรียนวัดถ้ำตะโกรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภา รักงามศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางราตรี สมนึกโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ ม่วงมณีโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
6. นางสาวนัฎฐา เครือวิเสนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ เติมแก้วโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แก้วสวรรค์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณิดา เพ็ชรมณีศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวธันย์นิชา วิรัตน์ศุภศิริโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
5. นางประจุพร แย้มกมลโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
6. นางเบ็ญจมาศ เติมแก้วโรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
7. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ เติมแก้วโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แก้วสวรรค์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณิดา เพ็ชรมณีศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวธันย์นิชา วิรัตน์ศุภศิริโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
5. นางประจุพร แย้มกมลโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายกรรมการ
6. นางเบญจมาศ เติมแก้วโรงเรียนวัดท่าแคกรรมการ
7. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ มากมีโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภาโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134รองประธานกรรมการ
3. นางสำรวย แท่นสูงเนินโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางวัลภา เภากันโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ อู่อ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ มากมีโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภาโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134รองประธานกรรมการ
3. นางสำรวย แท่นสูงเนินโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางวัลภา เภากันโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์ อู่อ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธนภร หอมจันทร์โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัยประธานกรรมการ
2. นายดัสกรณ์ เพชรดีโรงเรียนวัดดอนโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ประเสริฐศรีโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
5. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธนภร หอมจันทร์โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัยประธานกรรมการ
2. นายดัสกรณ์ เพชรดีโรงเรียนวัดดอนโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ประเสริฐศรีโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการ
5. นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประชา ป้อมทองโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่โรงเรียนวัดดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางธนิตา บุญอยู่โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางสาวสายพิณ พุทธวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประชา ป้อมทองโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้ายประธานกรรมการ
2. นางกัญรัตน์ สลุงอยู่โรงเรียนวัดดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนี คุณประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ ศธจ ลพบุรีกรรมการ
4. นางธนิตา บุญอยู่โรงเรียนบ้านคลองเกตุกรรมการ
5. นางสายพิณ พุทธวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกอนุกูล นรากรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ สุรนารถโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ็์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริมา เตียประเสริฐโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์โรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอฑิตยา คณาศักดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกอนุกูล นรากรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ สุรนารถโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ็์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริมา เตียประเสริฐโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ วีระประสิทธิ์โรงเรียนสมอคอนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอฑิตยา คณาศักดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปริญญา วรรณกลางโรงเรียนวัดดงสวองประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ สนโสมโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชาเดชโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นายเฉลียว พุกสอนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นางสาวภาวิณี จันทร์แดงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส น้อยดาโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ็์รองประธานกรรมการ
3. นางประภารัตน์ พูลทองคำโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา วรรณกลางโรงเรียนวัดดงสวองประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ สนโสมโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชาเดชโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นายเฉลียว พุกสอนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ากรรมการ
5. นางสาวภาวิณี จันทร์แดงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส น้อยดาโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ็์รองประธานกรรมการ
3. นางประภารัตน์ พูลทองคำโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางสาวธันย์นิชา สุหฤทรุจนนุกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปริญญา วรรณกลางโรงเรียนวัดดงสวองประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ สนโสมโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี จันทร์แดงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส น้อยดาโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา รุ่งสุขโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ็์รองประธานกรรมการ
3. นางประภารัตน์ พูลทองคำโรงเรียนวัดเขาหนีบกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ พิมพ์ทนต์โรงเรียนวัดหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.บรรเจิด สุกุราโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ศึกษานิเทศก์ ศธจ. ลพบุรีกรรมการ
3. นายนิยม น้อยตั้งโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50กรรมการ
4. นางสาวณัณชามน บุญทันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา พรหมรักษาโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาดประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50รองประธานกรรมการ
3. นายคะนอง สีทำมาโรงเรียนวัดถ้ำตะโกกรรมการ
4. นางพชรณัฎฐ์ อ่อนละมัยศึกษานิเทศก์ ศธจ. ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวชาลิสา นิกรพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุนทรี เหมือนเพ็ขร์ 0922728045
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]