รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงโบ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางณิฐิญาพัชร  พรรณบัตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ขุนรุ่งเรือง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เกตุคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. นางสาวฐิติมา  กลิ่นถือศีล
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีทอง
 
1. นางศิริญญา   เสาสูงยาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงสมศิริ  อุบลวงศ์ศรี
 
1. นางสาวจิราภา  จินจารักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงพรรณนสุ  สุขประเสริฐ
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงสมิตา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  อินนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชนิตา  เนียมศรีนวล
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แยกผิวผ่อง
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ราชบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกรกมล  ใจตรง
2. เด็กชายพัทธพล   เหมือนอ้อย
3. เด็กหญิงอริสรา   ตรีอินทร์ทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ    เกตุคง
2. นางสาวพิมพร   ดอนจอมไพร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกานติมา  ปานคลาย
2. เด็กหญิงวริศรา  กาญจนสมศักดิ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  พลเสน
 
1. นางสมบัตร  สืบศักดิ์
2. นางสาวลักขณา  โคบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  สุกใส
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สงกระสินธ์
3. เด็กหญิงสุณิสา  วันทอง
 
1. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
2. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สวัสดิ์เชิดวงศ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายก้องภพ  เนตรสน
2. เด็กหญิงปานชนก  เพ็ชรคล้าย
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  โสชาลี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายภูวดี  บัวทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  มะมี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
2. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพรรณพนัช  วังกุ่ม
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  แย้มน้อย
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
2. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณฐภัทร  เนมีย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนฤภร  โป๊ะแสง
 
1. นายชีวกานต์  สายนุช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงอรจิรา  สามพ่วงบุญ
 
1. นายสมพร  อัฒจักร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายชัยมงคล  แซ่ลิ้ง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์ไพจิตร
3. เด็กหญิงสุพัตตา  หอมไม่หาย
 
1. นายอนุชา  คะชาชัย
2. นางสาวภัทรวดี  ศรีธัญญากร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงสุขา
2. เด็กหญิงลี  ดา
3. เด็กหญิงวันวิสา  สนิทไทย
 
1. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
2. นางณัฐชา  จันทมัด
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 1. เด็กหญิงธนัชชา  ดาปาน
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  สง่างาม
3. เด็กชายบุษกร  แซ่ตัน
 
1. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
2. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ดาวคนอง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจิมงาม
3. เด็กหญิงแสงนิล  ผันสืบ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายกสิน  เอี่ยมคำ
2. เด็กชายธนา  สมคิด
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ชำนาญเรือ
2. เด็กหญิงวิภาดา  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
2. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงธันญพร  เซี่ยงหลิว
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายกันตภณ  แซ่จิว
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปรารถนา  เกิดบัวทอง
 
1. นายไกรสร  จันทรศร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกลียวงาม
2. เด็กชายเมธัส  เรืองขจร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนกานต์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายราเมศวร์  แผนสมบูรณ์
 
1. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
2. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอัครเดช  กัณหาสุระ
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปทุมสูติ
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชนกันต์  ภาชวงษ์
2. เด็กชายธนาธิป  สุโขทัย
3. เด็กชายพัทธดลย์  เหมือนอ้อย
 
1. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
2. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพรรณศักดิ์  สินค้าเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  พระพิมลพรรณ์
3. เด็กหญิงสุจารี  พระพิมลพรรณ์
 
1. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
2. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อังกาบ
2. เด็กหญิงรัญชิตา  โพธิ์พรหม
3. เด็กหญิงอำภา  จับทอง
 
1. นางประทุม  บุญมาเกิด
2. นางสาวบุณฑริกา  แผนสมบูรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธิติมา  แสงสำราญ
2. เด็กหญิงนภัสรัตน์  คำปาน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุกรี
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กชายธนสร  คุ้มทิศ
2. เด็กชายนครินทร์  แป้นจันทร์พันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่วมเสือ
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงตะวัน  สมสุข
2. เด็กหญิงรัตนกร  วังกุ่ม
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  พูนภิญโญ
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
2. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงรดา  แก้วเลาขวัญ
2. เด็กหญิงวาสิตา  วงค์ดีอินทร์
3. เด็กหญิงเทียนทิพย์  บุญเจริญ
 
1. นางสาวยุวันดา  วงษ์สอาด
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกรรณภิรมย์  รัศมีพรหม
2. เด็กหญิงนภาศร  สาดบุญสร้าง
3. เด็กหญิงแพรวัลย์  พุธโส
 
1. นางสาวอนงค์  เบ้าชาลี
2. นางวราภรณ์  เชื้อพิมพ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กชายธาวิน  พุทธรักษา
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ลิสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณัสนันท์   เซี่ยงหลิว
2. นางสาวเวียงคำ  ฉลุศรี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายณัฐพล  พาสุวรรณ
2. เด็กชายธนพล  แผนสมบูรณ์
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธันวา  แสงดาว
2. เด็กชายอันนา  กาญจนบูรพา
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 1. เด็กชายภานุวัฒน์    สะโรบล
2. เด็กชายอนุสรณ์   พัฒรักษ์
 
1. นางสาวนภาพร   แซ่จัง
2. นางสาวอารีรัตน์  รอดมาดี
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายประพันธ์   อ่ำปั้น
2. เด็กชายสรวัชญ์  บุญริทธ์
 
1. นายธนพัฒน์   เติดพัน
2. นางสาวสมิหรา   ประเสริฐลาภ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายธนกาญจน์   สุดนาลาว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   กล่ำเจริญ
 
1. นางน้ำอ้อย   สุดนาลาว
2. นางสาวดาราวดี  ลิ้มสุวรรณ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายนพดล  ดอกพุฒซ้อน
2. เด็กชายภันทิลา  ฉัตรทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สมประโคน
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  พันธ์ยุโดด
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ทองม่วง
4. เด็กชายนนทกร  ตันสุววรณ
5. เด็กชายพงษ์วริษฐ์  พ่วงสมจิตร
 
1. นางสาวผกามาศ  ทองศรีเมือง
2. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์เงิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงกิรติกา  นักจะเข้
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุดใจ
3. เด็กหญิงวรกัญญา  อุดมพิทยานันท์
4. เด็กหญิงวรัญญา  แท่นพรมมา
5. เด็กหญิงอภิสรา  กิมบุ้น
 
1. นางสุมิตรา  พลศรีราช
2. นางสาวสุธิดา  ป้องกัน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงณัฐฐิรา  พวงนิล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งพันธ์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญลือ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  พีระพันธ์
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชนานันท์  ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เภาเสน
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เทพคำ
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ปั้นหยา
5. เด็กหญิงโมรียา  โทนารินทร์
 
1. นางประทุม  บุญมาเกิด
2. นางชื่นกมล  จิตนิยม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมพิทักษ์
3. เด็กหญิงยศยา  สุขสะอาด
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  ติงสะ
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สูนย์โย
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  แก้วมณี
2. นางภาสินี  กลมกล่อม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ปุยสมุทร
2. เด็กหญิงปณิฎา    เก้าแพ
3. เด็กหญิงลลิตา   โทวะดี
4. เด็กชายวันเฉลิม   ช้างดี
5. เด็กหญิงศุภิสรา   พ่วงแสง
 
1. นางสาวภัคศรัณย์   ชาปู่
2. นางสาวแสงสุวรรณ    ออมสิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงนารีกานต์  เหมือนหงษ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  วัฒนาวงศ์
3. เด็กชายยุทธิชัย  แจ้งแสงทอง
4. เด็กหญิงสุนันทา  ยิ้มใหญ่หลวง
5. เด็กหญิงอริสรา  ทองคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตันสุวรรณ
2. นางสาวมัชฌิมา  สุวาส
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายชินวัตร  เจริญพร
2. เด็กชายฐานิรันด์  ชำนาญ
3. เด็กชายธนวิชญ์  สีลา
4. เด็กหญิงพรรณภัค  สุนทร
5. เด็กหญิงศิริพิมพ์  ไทยลา
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นางกัลญา  พงษ์ไพบูลย์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  คชวงษ์
2. เด็กชายณัฐพร  จินงี่
3. เด็กหญิงดารารัตน์  ทองสุข
4. เด็กหญิงทิติยา  เทียนทอง
5. เด็กชายพิชิตพงษ์  พิกุลศรี
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทุ้ยเพียน
7. เด็กหญิงยุวนันท์  ยอดแก้ว
8. เด็กชายศรัณ  คำทอง
9. เด็กหญิงศศธร  พลายละหาร
10. เด็กหญิงอภิศรา  ชาวบ้านกล่าง
11. เด็กชายอรรคพล  แก้วน้ำเชื้อ
12. เด็กหญิงเกวลิน  อนุพงษ์อภัย
13. เด็กชายเสกสรร  คำทอง
 
1. นางสาวอมรา  อินทร์สกุล
2. นางสาวชุลี  เกตุคง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงลสิตา  พรมประสิท
 
1. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสุรีย์มาศ   สระทองออ
 
1. นางวิไล   ศรีสุข
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายชยพล  รักสาทรสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วิจิตรธำรงศักดิ์
 
1. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาซ่า
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีทับทิม
 
1. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
2. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสิริกร  ประสิทธ
2. เด็กหญิงอภิชญา  จูรบูรณ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อินชูกุล
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  นาคศรีโพด
2. เด็กหญิงจันทกานต์  มากระจัน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  แผนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ตาแดง
5. เด็กหญิงนฤมล  สมเหมาะ
6. เด็กหญิงปวริศา  จงรักษาวงศ์กุล
7. เด็กหญิงปานทิพย์  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงวิริยา  จงรักษาวงศ์กุล
9. เด็กหญิงอภิรดี  มีแก้ว
10. เด็กหญิงเกสรา  แก้วเพชร
 
1. นายอำนาจ  กลั่นเขน
2. นายสุกฤษฎิ์  รอดมาดี
3. นายสุคนธ์  เทพเทียน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เนียมสด
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  จันทศร
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอกจีน
4. เด็กหญิงปิยพัชร์  แช่มโสภา
5. เด็กหญิงรัตนา  ป้อมรอย
6. เด็กหญิงสิริรักษ์  นักใจธรรม
7. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วงามประเสริฐ
8. เด็กหญิงสโรชา  ว่องไว
9. เด็กหญิงอัจฉรา  เพชรชื่นสกุล
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ศรีนภาลัย
 
1. นางสาวศิริกานต์  โพธิ์ทอง
2. นายวัชริศ  เจริญกุล
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงบัว  วังใหญ่
2. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์แสนสุข
3. เด็กหญิงวรกานต์  สุขนิยม
4. เด็กหญิงวาสิตา  ปลื้มโต๊ะสะอาด
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สระหงษ์ทอง
6. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พันอิน
7. เด็กหญิงสุปราณี  คล้ายสินธุ์
8. เด็กหญิงหทัย  อ่อนสมจิตร
9. เด็กหญิงอาทิตยา  วังใหญ่
10. เด็กหญิงอารียา  จะโก
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
3. นางสาววิกานดา  เผ่าสวัสดิ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุนทอน
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก้วคูนอก
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  ยอดเพชร
4. เด็กหญิงวันวิสา  ทัศนากร
5. เด็กหญิงวาสินี  ผิวเผือก
6. เด็กหญิงศริญทิพย์   สระทองเดช
7. เด็กหญิงศิลามณี  นกดำ
8. เด็กหญิงสุคณธา  พรหมทัศน์
9. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่อุ่น
10. เด็กหญิงอารยา  ตระกูลโอสถ
 
1. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
2. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
3. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภาสิริ  วงษ์ศรีเสมา
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  มณีแก้ว
 
1. นายสุวัน  ดวงจันทร์
2. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเย็น
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  สูงรัง
 
1. นายชัตชัย  ช้างเขียว
2. นางสาวทิพย์วรรณ  เขียวพยัพ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สร้อยระย้า
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เลี้ยง
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  งอนรถ
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงใจใฝ่บุญ  สิทธิ์อุดมทรัพย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงวรรณดี  -
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายประวิช  โพธิ์กลิ่น
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สิทธิเดช
 
1. นายเจษฎา  รอดจีน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายศรัณย์  พลเสน
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงณิชา  สารภิรมย์
 
1. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
2. นางสาวสมโพทธ์  ผมงาม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงชญานี  มูลทา
2. เด็กหญิงธนาภา  ไชยเสริม
 
1. นายวุฒิเวช  สุทน
2. นางสาวบุญนาค  ไทยนวล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ตันทอง
2. เด็กหญิงวิภาจรี  สนธิพันธุ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
2. นายสุนทร  สอนอิ่ม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายอาทิตย์  ยินดีอ้น
 
1. นางสาวเววิกา  แก้วสาคำ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปัน  บางน้อย
2. เด็กหญิงพิชชาอร  พุกเศรษฐี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แย้มชื่น
 
1. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
2. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณใจ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  อ่อนเบา
3. เด็กหญิงไปรยา  วันทอง
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
2. นางสังวาล  แก่นจันทร์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มากะจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศารสาลิน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภู่พันธ์
 
1. นางสาวภัททิญา  รงค์ฤทธิไกร
2. นายมงคล  ศรีคุณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายกิจตินันท์  ใจดี
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธัญรดี  แซ่ตัน
 
1. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายวิศิษฎ์  ครุฑากูล
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธนภัทร  ปุยสมุทร
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอรรมริณ  จีนฉาย
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  น้ำใจดี
 
1. นางวาสนา  โพธิ์ทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธันวา  พันทองหลาง
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรพีภัทร  ขันทองดี
 
1. นางธัญญาพร  มานะสุวรรณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุรักษ์
 
1. นางพรรณี  ชูแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงฐิติญา  อุ่นศรี
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายเอกราช  พลพวก
 
1. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายอาทิตย์  คล้ายมี
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงสุธิรัตน์  กอเซ็ม
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงธนพร  งามสอาด
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกานต์กมล  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีนิลดี
3. เด็กชายชิศนุพงษ์  กอแก้ว
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่างเกวียนดี
5. เด็กชายธนดล  บุญชู
6. เด็กหญิงธนัทดา  ช่างเกวียนดี
7. เด็กชายธนโชติ  ริดพันธ์
8. เด็กหญิงธัญชนก  ช้างดี
9. เด็กชายธีรเมธ  เนียมศรีนวล
10. เด็กชายปฎิพล  ช้างดี
11. เด็กหญิงปาลิตา  แดงแตง
12. เด็กชายพิริยะ  เชื่้ออยู่
13. เด็กชายภูธาร  เหมือนเสมียน
14. เด็กหญิงรวีพร  พูลจันทร์
15. เด็กหญิงลลิตา  ก้อนทองคำ
16. เด็กชายศุภนัท  สิทธิเดช
17. เด็กชายสตางค์  มีทรัพย์มั่น
18. เด็กหญิงอันดา  ลอยแก้ว
19. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงพระจันทร์
20. เด็กชายเฉลิมชัย  งามวงค์
 
1. นายณัฐพล  นิพัทธ์ธรรมกุล
2. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ประกอบธรรม
4. นางสาวสิริรัตน์  ทองขาว
5. นางสาวณฐมน  มีล้อม
6. นางสาวอุมารินทร์  ชาวยี่สาร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกนกพร  สมสวาท
2. เด็กชายคมสัน  พันธุ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงจิราพัชร  สะอาดเอี่ยม
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รูปคมสัน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุมณี
6. เด็กหญิงบุษบา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
2. นายศิวรัตน์  พายุหะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายปิยะบุตร  เกิดโพธิ์ชา
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายดำรงรัตน์  สระทองล้วน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงนุจรี  กระต่ายทอง
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายอัครพล  เชื้อนาม
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายธีรพล  หล้าทุม
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงอริสา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปักครึก
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายปภาวิน  เพ็งสัน
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  พวงพั่วเพชร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. นายอำนาจ  จะโก
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธนาภา  แป้นทอง
 
1. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงุสุพรรษา  บัวบาน
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายจิรายุศ  ยิ้มละไม
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายดำรงรัตน์  สระทองล้วน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงสุธิรัตน์  กอเซ็ม
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์เงิน
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกัลยกร  ใจเที่ยงธรรม
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แป้นเพ็ชร
3. เด็กหญิงขวัญลดา  ทองยิ้ม
4. เด็กหญิงจันทนา  นาเจริญ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาลัย
6. เด็กหญิงณัฐริกา  พวงอารีย์
7. เด็กหญิงดารวดี  ติเยาว์
8. เด็กชายธนพัฒน์  หลักเพชร
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นันท์ดอนคา
10. เด็กชายนนทพัทธ์  มารูปหมอก
11. เด็กหญิงนัทมนต์  สระศรีโสม
12. เด็กหญิงนิภาธร  กลั่นแก้ว
13. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เนื่่องนุ้ย
14. เด็กหญิงปทุมพร  เสือวงศ์
15. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มิสินธ์
16. เด็กชายพีรพัฒน์  คำอินทร์
17. เด็กชายรุ่งโรจน์  มากระจัน
18. เด็กหญิงวัลลภา  ม่วงดี
19. เด็กชายศุภชัย  ลออำ
20. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ยะนิล
21. เด็กหญิงสุชาดา  เสือเกิด
22. เด็กหญิงสุภาขวัญ  ทองยิ้ม
23. เด็กหญิงสุภาพร  รักษี
24. เด็กชายสุรบดินทร์  ชูศรีจันทร์
25. เด็กหญิงอริสา  เปียสง่า
26. เด็กชายอิทธิพัทธ์  นาคทองอินทร์
27. เด็กหญิงเกตุศิริ  ฟักทอง
28. เด็กหญิงเบญญาภา  สาระสารินทร์
 
1. นายอนันต์  สุขจันทร์
2. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายฐิติกร  แอ่นเพชร
2. เด็กชายณัฐชัย  ผ่องคงอ่วม
3. เด็กชายณัฐภูมิ  นิลรอด
4. เด็กหญิงทิตตยา  กรณ์สิงห์
5. เด็กชายธีรเดช  อ่วมเสือ
6. เด็กหญิงพิลมพร  กล่ำดอนไพร
7. เด็กหญิงพุฒพิชญา  หอมหวล
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ถาวงกลาง
9. เด็กหญิงศิริลักษ์  เหรา
10. เด็กชายอภิรักษ์  แดงเพ็ชร
 
1. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายชนาธิป  บุญยอง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายธนทัต  ชื่อสิน
2. เด็กชายธีรยุทธ์  กรณ์สิงห์
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลั่นอ่ำ
4. เด็กหญิงนันทิชา  วงโคคุ้ม
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสายใจ
6. เด็กชายภากร  ม่วงคง
7. เด็กหญิงมนัสดา  โม่มาลา
8. เด็กชายวัฒนา  ทองดี
9. เด็กหญิงสิริธร  เฉยศรีเพ็ชร
10. เด็กชายสุรสิทธิ์  หวังสกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายชนาธิป  บุญยอง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงปรั่ง
3. เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมโลกา
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  ขวัญงาม
5. เด็กหญิงสุรภา  ชูศรีจันทร์
6. เด็กหญิงเกวลิน  มากระจันทร์
7. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พุทธวงศ์
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สระหงษ์ทอง
 
1. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
2. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกมัยธร  พลโคตร
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  อ้วนทา
3. เด็กหญิงนวพร  แก้ววงสา
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตะเพียนทอง
5. เด็กหญิงสุชาดา  จิตรคำ
6. เด็กหญิงเกศสิริ  สระทองวงษ์
 
1. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
2. นางสาวกานต์รวี  หนองกุ่ม
3. นางสาวเนตรนภา  เชี่ยวชาญชัย
4. นางสุกัญญา  ศิริยะ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดปลั่ง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   วิไลประเสริฐ
3. เด็กหญิงพัชรธิดา  นาสุรินทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  คล้ายเจ๊ก
5. เด็กหญิงรัตนากร  สุกใส
6. เด็กหญิงวริศรา  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงวิภาวี   รักษี
8. เด็กหญิงศรัยรัตน์  จินดารัตน์
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัดไสว
10. เด็กหญิงโสพิศตา  ญาติวงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บัวเงิน
2. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
3. นางสุทราทิณีย์  มิตรดี
4. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เรือนเพ็ชร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วมะณี
3. เด็กหญิงปรียานันท์  รักอู่
4. เด็กหญิงฝ้าย  ทองประศรี
5. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  มั่นคงดี
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยชนะ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  พงษ์แขก
8. เด็กหญิงไม้  -
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาวชนันนพร  ขำคม
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงฐานิดา  ไทยลา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วปรางค์
4. เด็กชายธนพจน์  สำเนียงเย็น
5. เด็กชายธีรภพ  จำปาบุรี
6. เด็กหญิงพีรชญา  ว่องมหาชัยกุล
7. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  นนท์ช้าง
8. เด็กหญิงรินรดา  แสงใส
9. เด็กชายวรวิทย์  พินพวง
10. เด็กหญิงอรปรีญา  จำปาบุรี
 
1. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นางพัชรี  หอมหวล
4. นายชนาธิป  บุญยอง
5. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายกิตติภณ  กลมกล่อม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อทิม
3. เด็กชายประเสริฐ  กิ่มสาสตร์
4. เด็กชายปราโมทย์  ศรีดีเอี่ยม
5. เด็กชายวิทวัส  วงศ์ศรีทอง
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธีรเมท  สิงห์จันทร์
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกรกนก  เมฆฉาย
 
1. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงทราย  จะโก
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธนบูลย์  วงค์เวช
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นันทะ
 
1. นางสาวศรัญญา  เอี่ยมใจดี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนภัทร  สอนวินัย
 
1. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายจิรายุ  ล้อทองพาณิชย์
 
1. นางสาวศรัญญา  เอี่ยมใจดี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลินิล
2. เด็กหญิงคณาพร  แก้วใสดี
3. เด็กหญิงณัชชา  ชาติโย
4. เด็กหญิงนพรัตน์  ภู่ระหงษ์
5. เด็กชายวิธาน  จงงดงาม
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
2. นางสาวอรอนงค์  ป้องแก้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมศร
2. เด็กหญิงอัยรินทร์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
2. นางสาวคชาภรณ์   พวงมาลัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  หมื่นสุวรรณวดี
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
2. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ผ่องผาย
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ฟักตั้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  มามีสุข
2. นางสายบัว  มณีงาม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กชายพิชญะ  สุวรรณพร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เทวะผลิน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงฐิติพันธ์  ปืนฮวน
2. เด็กหญิงณิชา  คนงานดี
3. เด็กชายธนพนธ์  มาไพรบุญ
4. เด็กชายพีรพัฒน์   พันแตง
5. เด็กชายสรนันท์  สระศรีสม
6. เด็กหญิงอาภาสิริ  สระศรีสม
 
1. นางสาวทัศน์ธารี  แสนชา
2. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
3. นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ลิขิตบัณฑูร
2. เด็กชายธัญธร   แซ่ปัง
3. เด็กชายปภินวิทย์   จำปาทอง
4. เด็กชายสิริศักดิ์   เกสรสุคนธ์
5. เด็กชายสุวัฒน์  โกสินทร์
6. เด็กชายไตรภพ   ต้นชนะ
 
1. นายธวัชชัย   อ่ำสกุล
2. นางสาวสุชาดา   โภดา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายนนทวิวัฒน์  แก้ววิเชียร
2. เด็กชายมนัสชัย  วัฒวงษ์
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ผิวสุข
4. เด็กชายวรวิชญ์  เสถียรรัมย์
5. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีคำ
6. เด็กชายวีรพงษ์  มีชะนะ
7. เด็กหญิงสพุรรณษา  แตงทอง
8. เด็กชายเบญญาภา  สีจันดี
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  ทุพลชัย
2. นายยงยุทธ  นาครำพา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พันธวงศ์
2. เด็กหญิงมนทกานต์  หนูอ้น
3. เด็กหญิงวนัชพร  ดอกจันทร์
4. เด็กหญิงสุภัทรตรา  บุญตะนัย
5. เด็กหญิงเนตรวลัย  เขียวอร่าม
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
2. นางสาวสุกัญญา  เฟื่องประเสริฐ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บันลือศรีสกุล
2. เด็กหญิงศศินัดดา  ขุนรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุนารี  -
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวสิริธร  ศิริบูรณ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กาญจนสิงโต
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมบุญ
3. เด็กหญิงยลดา  สืบเกลี้ยง
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
2. นางสุนิตา  กาญจนรักษ์กุล
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  หารดี
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยศรี
3. เด็กหญิงอทิตยา  เทพอาษา
 
1. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกาะลอย
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ขวัญเล็ก
3. เด็กชายภูนิพัฒน์  ใจซื่อตรง
 
1. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยธรณ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายธนาธิป  กุมภาพันธ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พึ่งชอุ่ม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงอุมาพร  อินทรกุล
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายพีรวัส  พงษ์เขียว
2. เด็กชายอุดมยศ  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กชายธีรเดช  ตาลเดี่ยว
2. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่ลี้
 
1. นางสาวบุษราคัม  แข็งแรง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายเมธี  เขตต์งูเหลือม
 
1. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
2. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงชนิกา  คงถาวร
2. เด็กหญิงปฐมพร  ชาวท่าโขรง
 
1. นายวรพงศ์  แสงจิตร
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงกิ่งคุณากร  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงจันทิมา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
2. นางพจนา  ช่วงชู
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุวรรณสี
2. เด็กหญิงธวัลหทัย  สมใจเดช
 
1. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
2. นางพจนา  ช่วงชู
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ผิวหอม
2. เด็กชายศราวุธ  ผิวหอม
 
1. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
2. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคขำ
2. เด็กชายสิทธิพร  โพธิ์สีจันทร์
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นายวรวัฒน์  เอกวารีย์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐนิช  นาคเสน
2. เด็กชายปฐมพงศ์  เชื้อสายสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
2. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงนฤมล  โคตรวิเชียร
2. เด็กชายภาคภูมิ  แซ่ตัน
3. เด็กชายสุวภัทร  ลือโสภา
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายณภัสกร  ศิลาคำ
2. เด็กชายนันทกานต์  นันทเกษมกาจน์
3. เด็กชายศรัณย์ภัทร  อัจฉริยรักษ์
 
1. นายนพดล  ขุนชำนาญ
2. นายธนาธิป  ทรัพย์อินทร์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายภาณุวัชร  แสนคำ
2. เด็กชายอนัญลักษณ์  กุดตุ่ย
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายธนากร  จำปาเทศ
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  บุญมาก
3. เด็กชายวุฒิชัย  ร่มโพธิ์ไทร
 
1. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสุดา  เงินงาม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบุญดี
2. เด็กชายณัฐวิทย์  หมวดหงษ์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  พันธุ์ใย
 
1. นายสัญญา  ชูศรีจันทร์
2. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนภัทชรี  พรรณธรรม
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีพันธ์
3. เด็กหญิงพรธิตา  นชสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
2. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพฒซ้อน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูทอง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อินชะแพรด
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  แสวงคำ
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วังขนาย
2. เด็กชายจิตรเทพ  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงภูสุดา  บุญมา
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิชัยรัตน์
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจบุญ
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญชู
 
1. นางสิริพร  วิเชียรโชติ
2. นางวิจิตรา  ภควิกรัย
3. นางละดาวัลย์  วางที
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงธันยพร  พรมแก้ว
2. เด็กชายสิรวัชญ์  พุ่มเปลี่ยน
3. เด็กหญิงสุนิสา  อุ่นจุ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
2. นางภัคธดา  เพชรธนาภัทร์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปลี่ยนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราพา  นาจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพันธ์  กระดังงา
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรไพโรจน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
2. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐชัย  หิรัญอ่อน
2. เด็กชายธนากร  ศรีระ
3. เด็กหญิงปรียา  ปั้นงาม
 
1. นายอนุวัฒน์  ศิษย์อนันต์
2. นายสุริยา  สำราญจิตต์
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงนารา  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงลักษิกา  วงษ์สกุลดี
3. เด็กหญิงศิรินภา  กาละภักดี
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. นางประภาพร  ฟักเงิน
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายบูรพา  ปานธรรม
3. เด็กหญิงปวิชญา  สาระวัต
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงทัสสนี  เหมือนวุ่น
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ใจหาญ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุญลอย
2. นางสาวนุชจลี   สุขแจ่ม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงลลิตา  โมกสุข
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  สุทธิประกอบกิจ
3. เด็กหญิงเกษร  วงศิลา
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
2. นางรัชนี  จำปาดี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองบ้านฆ้อง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    อาจคงหาญ
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา   ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาววาสนา  เชียงวัณณา
2. นางวิลาวัณย์  ชมภูราช
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ตรีสุคนธ์
2. เด็กหญิงวาสนา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เพลิงเคหะ
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางธิดารัตน์  มุ่งงาม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายติณณภพ   ล้ำเลิศ
3. เด็กชายธนายุต  โพธิ์เรือนดี
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายเสรี  ชมภูทาน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงพรนภัส  วิทยายนต์
2. เด็กชายราเชนทร์  โพธิ์เรือนดี
3. เด็กหญิงสุมาลี  ลาดเหลา
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายอดิวัฒน์  เรือนรื่น
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกัญชพร  อ่อนใจดี
2. เด็กชายชยากร  แสงโสด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดจิตต์
 
1. นางสาวยุพา  กิจบุญศรี
2. นางสาวสิรินทร  เพิ่มสุวรรณ์
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงจิรประภา  รักษี
2. เด็กหญิงปานวรินทร์  นักจะเฆ้
3. เด็กหญิงวิยะดา  คำภักดี
 
1. นางกฤษณา  สิทธิแพทย์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายฐนรัชต์  บุญเติม
 
1. นางสาวชุลี  เกตุคง
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวีรภัทร  จรเข้
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สิริเศรษฐานนท์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางจำเรียง  เพ็ชรชาลี
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงสุวรรณา  จะรอนรัมย์
 
1. นางสาวกชพร  เขมะนุเชษฐ์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงพรรษนันต์  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวศรัณย์ยุพา  เทพเทียน
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แก่นดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   งามยิ่ง
3. เด็กหญิงภัสสร  โพ่มึงซุ้ง
 
1. นางสาวพิรุฬห์ณัฐ  คล้ายลักษ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ซิบเข
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายสิทธิชัย  สวัสดิ์วนากุล
2. เด็กชายอภินัทธ์  กล้วยตาณีร์
3. เด็กหญิงอริสรา  แก้วแสง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
2. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
 
187 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงปวริศรา  สุขใจ
 
1. นายสมบัติ  รามณี
2. นายชาคิต  อินทรีย์วงศ์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กชายสันติภาพ  คล้ายเจ๊ก
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงเสาวรส  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  คงวัง
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุดใจ
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงสายสมร  สาสิงห์
 
1. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายพัชรพล  เต้จั้น
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายศิริพงศ์  สระทองแพ
 
1. นางรำพรรณ  กุลขลา
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพงศกร  ใจกล้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ขำนอง
3. เด็กหญิงนัชชา  แซ่คู
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ตันซึ่งคุณธรรม
5. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์อินทรีย์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุตรดี
 
1. นางบรรจง  เพ็งวัน
2. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
3. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงวริสา  สมานทรัพย์
2. เด็กชายศักดา  ยิ้มใหญ่หลวง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางสาวกัลยา  ตี่นาสวน
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สง่างาม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้อ
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายชัชวาลย์  แสงประสิทธิ์
2. เด็กชายศศิกรณ์   รู้ระวัง
3. เด็กชายอลงกรณ์  ชุ่มวะมล
 
1. นายประกิต  โชวงษ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  แสงทอง
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายธนภัทร  ลาแพงดี
2. เด็กชายอนุสรณ์  สนิมตัว
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
2. นางซงกรด  สงวนชีพ
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายมนตรี  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงหน่อย  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวนาฏยา  สังข์เงิน
2. นายอานนท์  สังฆจาย
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายคชินทร์  ภุมรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  พรมทัต
3. เด็กหญิงศิรดา  ทองจุล
 
1. นายธีรศักดิ์  ปานลอยวงค์
2. นางสาววาสนา  มุขอ่อน
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายรัตนชัย  เหมือนหงษ์
2. เด็กชายวรัญญู  ไชยกุล
3. เด็กชายวัชรินทร์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  โพธิจันทร์
2. นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล