สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 19 13 15 47 54 7 6 3 67
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 15 11 4 30 35 7 2 2 44
3 บ้านลําอีซู 11 4 2 17 24 4 4 4 32
4 บ้านตลุงเหนือ 10 6 5 21 24 11 1 1 36
5 อนุบาลหนองปรือ 9 4 6 19 33 8 3 5 44
6 บ้านตรอกสะเดา 6 4 4 14 18 7 0 1 25
7 บ้านหนองเค็ด 6 4 3 13 21 6 6 1 33
8 บ้านหนองอำเภอจีน 6 2 1 9 12 6 1 4 19
9 บ้านหลังเขา 5 9 3 17 22 4 4 3 30
10 บ้านวังด้ง 5 5 1 11 15 3 1 0 19
11 อนุบาลบ่อพลอย 5 5 0 10 20 10 3 1 33
12 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 5 4 4 13 24 10 1 0 35
13 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 5 4 4 13 19 4 2 0 25
14 บ้านหนองรี 5 3 2 10 22 6 2 0 30
15 บ้านหนองปรือ 5 0 2 7 16 7 1 3 24
16 ราษฎร์บํารุงธรรม 4 11 8 23 30 10 6 1 46
17 บ้านเสาหงส์ 4 6 2 12 19 2 1 0 22
18 บ้านเขาแหลม 4 4 3 11 18 7 4 3 29
19 บ้านหนองขอน 4 3 2 9 19 6 2 2 27
20 วัดใหม่ภูมิเจริญ 4 2 3 9 15 4 4 0 23
21 บ้านยางสูง 4 2 0 6 10 6 2 1 18
22 บ้านหนองแสลบ 4 0 5 9 15 4 0 2 19
23 บ้านหนองนกแก้ว 3 5 3 11 13 1 2 0 16
24 บ้านหนองเตียน 3 4 4 11 17 7 1 1 25
25 บ้านหนองปลาไหล 3 3 2 8 14 1 3 1 18
26 บ้านหนองมะสัง 3 2 3 8 10 2 3 1 15
27 บ้านหนองปลิง 3 1 4 8 16 6 4 1 26
28 บ้านโป่งไหม 3 1 1 5 8 2 0 0 10
29 บ้านหนองงูเห่า 3 0 1 4 4 0 0 0 4
30 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 3 0 0 3 9 3 0 0 12
31 อนุบาลวัดเลาขวัญ 2 3 3 8 13 1 1 2 15
32 บ้านไร่เจริญ 2 3 0 5 7 1 0 0 8
33 เขาวงพระจันทร์ 2 2 3 7 14 4 1 0 19
34 บ้านเขาหินตั้ง 2 2 2 6 9 4 0 1 13
35 บ้านหนองประดู่ 2 2 0 4 9 2 1 0 12
36 ประชาพัฒนา 2 0 1 3 6 0 1 0 7
37 บ้านน้ำคลุ้ง 2 0 0 2 3 0 2 0 5
38 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
39 บ้านสามยอด 1 2 2 5 8 8 4 3 20
40 บ้านกรับใหญ่ 1 2 1 4 6 2 0 0 8
41 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 2 4 7 2 0 0 9
42 วัดหนองไม้เอื้อย 1 1 1 3 4 4 4 3 12
43 บ้านวังใหญ่ 1 1 1 3 4 1 0 0 5
44 บ้านหนองกร่าง 1 1 0 2 4 0 1 0 5
45 บ้านหนองใหญ่. 1 0 2 3 3 0 1 1 4
46 บ้านหนองตาเดช 1 0 2 3 1 3 2 2 6
47 บ้านน้ำลาด 1 0 1 2 3 1 0 0 4
48 บ้านหนองตาก้าย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
49 บ้านห้วยหวาย 1 0 1 2 3 0 0 0 3
50 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 7 1 2 0 10
51 บ้านน้ำโจน 1 0 0 1 6 2 2 1 10
52 บ้านช่องด่าน 1 0 0 1 3 3 1 1 7
53 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 3 3 0 0 6
54 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
55 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 0 3 1 4 8 3 3 1 14
57 บ้านพุพรหม 0 2 2 4 9 1 0 0 10
58 บ้านพรหมณี 0 2 2 4 5 2 2 1 9
59 บ้านหนองไก่ต่อ 0 1 2 3 3 2 0 0 5
60 บ้านหนองจั่น 0 1 1 2 8 2 0 0 10
61 บ้านสระเตยพัฒนา 0 1 1 2 6 2 2 0 10
62 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0 1 1 2 5 2 1 0 8
63 บ้านรางขาม 0 1 1 2 3 4 0 0 7
64 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 1 2 3 3 0 0 6
65 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 1 2 3 2 1 0 6
66 บ้านชุมนุมพระ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
67 บ้านหนองหว้า 0 1 1 2 2 2 0 0 4
68 บ้านหนองกะหนาก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองหวาย 0 1 0 1 5 1 0 1 6
70 บ้านหนองขอนเทพพนม 0 1 0 1 3 1 2 1 6
71 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านหนองสําโรง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
73 บ้านเขานางสางหัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองกุ่ม 0 0 3 3 5 1 1 0 7
75 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 2 2 7 0 1 0 8
76 บ้านพุบอน 0 0 2 2 5 1 1 0 7
77 บ้านหนองย่างช้าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
78 บ้านบึงหัวแหวน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
79 เสรี-สมใจ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
80 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 2 1 0 2 3
81 บ้านเขามุสิ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
82 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
84 บ้านหนองแกใน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
85 บ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
86 บ้านบะลังกา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
87 บ้านหนองเข้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 บ้านเขาแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
89 บ้านท่าว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 202 164 144 510 812 252 108 68 1,172