สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 19 12 15 46 53 7 6 3 66
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 15 11 4 30 35 7 2 2 44
3 บ้านตลุงเหนือ 10 6 5 21 24 11 1 1 36
4 อนุบาลหนองปรือ 9 4 6 19 33 8 3 5 44
5 บ้านลําอีซู 8 4 2 14 21 4 4 4 29
6 บ้านตรอกสะเดา 6 4 4 14 18 7 0 1 25
7 บ้านหนองอำเภอจีน 6 2 1 9 12 6 1 4 19
8 บ้านวังด้ง 5 5 1 11 15 3 1 0 19
9 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 5 4 4 13 24 10 1 0 35
10 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 5 4 4 13 19 4 2 0 25
11 บ้านหนองเค็ด 5 4 3 12 20 6 6 1 32
12 อนุบาลบ่อพลอย 5 4 0 9 19 9 3 1 31
13 บ้านหนองปรือ 5 0 2 7 16 7 1 3 24
14 ราษฎร์บํารุงธรรม 4 11 8 23 30 10 6 1 46
15 บ้านหลังเขา 4 9 3 16 21 4 4 3 29
16 บ้านหนองขอน 4 3 2 9 19 6 2 2 27
17 วัดใหม่ภูมิเจริญ 4 2 3 9 15 4 4 0 23
18 บ้านยางสูง 4 2 0 6 10 6 2 1 18
19 บ้านหนองเตียน 3 4 4 11 17 7 1 1 25
20 บ้านหนองนกแก้ว 3 4 3 10 12 1 2 0 15
21 บ้านหนองปลาไหล 3 3 2 8 14 1 2 1 17
22 บ้านหนองมะสัง 3 2 3 8 10 2 3 1 15
23 บ้านหนองปลิง 3 1 4 8 16 6 4 1 26
24 บ้านหนองรี 3 1 2 6 18 5 2 0 25
25 บ้านโป่งไหม 3 1 1 5 8 2 0 0 10
26 บ้านหนองงูเห่า 3 0 1 4 4 0 0 0 4
27 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 3 0 0 3 9 3 0 0 12
28 บ้านเสาหงส์ 2 5 2 9 15 2 1 0 18
29 บ้านไร่เจริญ 2 3 0 5 7 1 0 0 8
30 เขาวงพระจันทร์ 2 2 3 7 14 4 1 0 19
31 อนุบาลวัดเลาขวัญ 2 2 2 6 10 1 1 2 12
32 บ้านหนองประดู่ 2 2 0 4 9 2 1 0 12
33 บ้านหนองแสลบ 2 0 5 7 12 4 0 2 16
34 บ้านน้ำคลุ้ง 2 0 0 2 3 0 2 0 5
35 บ้านเขาหินตั้ง 1 2 2 5 8 4 0 1 12
36 บ้านกรับใหญ่ 1 2 1 4 6 2 0 0 8
37 บ้านสามยอด 1 1 2 4 7 8 4 3 19
38 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 1 3 6 2 0 0 8
39 บ้านวังใหญ่ 1 1 1 3 4 1 0 0 5
40 บ้านหนองกร่าง 1 1 0 2 4 0 1 0 5
41 บ้านหนองใหญ่. 1 0 2 3 3 0 1 1 4
42 ประชาพัฒนา 1 0 1 2 5 0 1 0 6
43 บ้านน้ำลาด 1 0 1 2 3 1 0 0 4
44 บ้านหนองตาก้าย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
45 บ้านห้วยหวาย 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 บ้านน้ำโจน 1 0 0 1 6 2 2 1 10
47 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 3 3 0 0 6
48 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
49 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านเขาแหลม 0 4 3 7 13 6 3 3 22
51 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 0 3 1 4 8 3 3 1 14
52 บ้านพุพรหม 0 2 2 4 9 1 0 0 10
53 บ้านพรหมณี 0 2 2 4 5 2 2 1 9
54 บ้านหนองไก่ต่อ 0 1 2 3 3 2 0 0 5
55 บ้านหนองจั่น 0 1 1 2 8 2 0 0 10
56 บ้านสระเตยพัฒนา 0 1 1 2 6 2 2 0 10
57 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0 1 1 2 5 2 1 0 8
58 วัดหนองไม้เอื้อย 0 1 1 2 3 4 4 3 11
59 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 1 2 3 3 0 0 6
60 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 1 2 3 2 1 0 6
61 บ้านชุมนุมพระ 0 1 1 2 3 1 1 0 5
62 บ้านหนองหว้า 0 1 1 2 2 2 0 0 4
63 บ้านหนองหวาย 0 1 0 1 5 1 0 1 6
64 บ้านรางขาม 0 1 0 1 3 3 0 0 6
65 บ้านหนองขอนเทพพนม 0 1 0 1 3 1 2 1 6
66 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 บ้านหนองสําโรง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
68 บ้านเขานางสางหัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 2 2 7 0 1 0 8
70 บ้านพุบอน 0 0 2 2 5 1 1 0 7
71 บ้านหนองตาเดช 0 0 2 2 0 3 2 2 5
72 บ้านหนองกุ่ม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
73 บ้านหนองย่างช้าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
74 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 6 0 1 0 7
75 บ้านบึงหัวแหวน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
76 บ้านช่องด่าน 0 0 0 0 2 3 1 1 6
77 เสรี-สมใจ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
78 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 2 1 0 2 3
79 บ้านเขามุสิ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
80 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
83 บ้านหนองแกใน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
84 บ้านบะลังกา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
85 บ้านหนองเข้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
86 บ้านเขาแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 บ้านท่าว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 179 155 138 472 771 246 104 68 1,121