สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 53 7 6 3 66
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 35 7 2 2 44
3 อนุบาลหนองปรือ 33 8 3 5 44
4 ราษฎร์บํารุงธรรม 30 10 6 1 46
5 บ้านตลุงเหนือ 24 11 1 1 36
6 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 24 10 1 0 35
7 บ้านลําอีซู 21 4 4 4 29
8 บ้านหลังเขา 21 4 4 3 29
9 บ้านหนองเค็ด 20 6 6 1 32
10 อนุบาลบ่อพลอย 19 9 3 1 31
11 บ้านหนองขอน 19 6 2 2 27
12 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 19 4 2 0 25
13 บ้านตรอกสะเดา 18 7 0 1 25
14 บ้านหนองรี 18 5 2 0 25
15 บ้านหนองเตียน 17 7 1 1 25
16 บ้านหนองปรือ 16 7 1 3 24
17 บ้านหนองปลิง 16 6 4 1 26
18 วัดใหม่ภูมิเจริญ 15 4 4 0 23
19 บ้านวังด้ง 15 3 1 0 19
20 บ้านเสาหงส์ 15 2 1 0 18
21 เขาวงพระจันทร์ 14 4 1 0 19
22 บ้านหนองปลาไหล 14 1 2 1 17
23 บ้านเขาแหลม 13 6 3 3 22
24 บ้านหนองอำเภอจีน 12 6 1 4 19
25 บ้านหนองแสลบ 12 4 0 2 16
26 บ้านหนองนกแก้ว 12 1 2 0 15
27 บ้านยางสูง 10 6 2 1 18
28 บ้านหนองมะสัง 10 2 3 1 15
29 อนุบาลวัดเลาขวัญ 10 1 1 2 12
30 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 9 3 0 0 12
31 บ้านหนองประดู่ 9 2 1 0 12
32 บ้านพุพรหม 9 1 0 0 10
33 บ้านเขาหินตั้ง 8 4 0 1 12
34 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 8 3 3 1 14
35 บ้านโป่งไหม 8 2 0 0 10
36 บ้านหนองจั่น 8 2 0 0 10
37 บ้านสามยอด 7 8 4 3 19
38 บ้านไร่เจริญ 7 1 0 0 8
39 บ้านหนองโพธิ์ 7 0 1 0 8
40 บ้านน้ำโจน 6 2 2 1 10
41 บ้านสระเตยพัฒนา 6 2 2 0 10
42 บ้านกรับใหญ่ 6 2 0 0 8
43 บ้านหนองกระทุ่ม 6 2 0 0 8
44 บ้านหนองโสน 6 0 1 0 7
45 บ้านพรหมณี 5 2 2 1 9
46 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 5 2 1 0 8
47 บ้านพุบอน 5 1 1 0 7
48 บ้านหนองหวาย 5 1 0 1 6
49 ประชาพัฒนา 5 0 1 0 6
50 บ้านวังใหญ่ 4 1 0 0 5
51 บ้านหนองกร่าง 4 0 1 0 5
52 บ้านหนองงูเห่า 4 0 0 0 4
53 บ้านบึงหัวแหวน 4 0 0 0 4
54 วัดหนองไม้เอื้อย 3 4 4 3 11
55 บ้านหนองใหญ่ 3 3 0 0 6
56 บ้านหนองไผ่ล้อม 3 3 0 0 6
57 บ้านรางขาม 3 3 0 0 6
58 หมู่บ้านป่าไม้ 3 2 1 0 6
59 บ้านหนองไก่ต่อ 3 2 0 0 5
60 บ้านหนองขอนเทพพนม 3 1 2 1 6
61 บ้านชุมนุมพระ 3 1 1 0 5
62 บ้านน้ำลาด 3 1 0 0 4
63 บ้านหนองตาก้าย 3 1 0 0 4
64 บ้านหนองกุ่ม 3 1 0 0 4
65 บ้านน้ำคลุ้ง 3 0 2 0 5
66 บ้านหนองใหญ่. 3 0 1 1 4
67 บ้านห้วยหวาย 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองย่างช้าง 3 0 0 0 3
69 บ้านช่องด่าน 2 3 1 1 6
70 บ้านหนองหว้า 2 2 0 0 4
71 เสรี-สมใจ 2 2 0 0 4
72 บ้านหนองผักแว่น 2 1 0 2 3
73 บ้านทุ่งกระบ่ำ 2 1 0 0 3
74 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 2 0 0 1 2
75 บ้านหนองสําโรง 2 0 0 1 2
76 บ้านเขานางสางหัว 2 0 0 0 2
77 บ้านเขามุสิ 1 2 0 0 3
78 บ้านหนองสาหร่าย 1 1 0 0 2
79 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
80 บ้านทุ่งโป่ง 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองตาเดช 0 3 2 2 5
82 บ้านหนองหวาย 0 3 0 0 3
83 บ้านหนองแกใน 0 2 0 0 2
84 บ้านบะลังกา 0 1 1 2 2
85 บ้านหนองเข้ 0 1 0 1 1
86 บ้านเขาแดง 0 1 0 1 1
87 บ้านท่าว้า 0 1 0 0 1
88 บ้านหนองไก่เหลือง 0 1 0 0 1
89 บ้านหนองหมู 0 0 0 1 0
รวม 771 246 104 68 1,189