สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 54 7 6 3 67
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 35 7 2 2 44
3 อนุบาลหนองปรือ 33 8 3 5 44
4 ราษฎร์บํารุงธรรม 30 10 6 1 46
5 บ้านตลุงเหนือ 24 11 1 1 36
6 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 24 10 1 0 35
7 บ้านลําอีซู 24 4 4 4 32
8 บ้านหนองรี 22 6 2 0 30
9 บ้านหลังเขา 22 4 4 3 30
10 บ้านหนองเค็ด 21 6 6 1 33
11 อนุบาลบ่อพลอย 20 10 3 1 33
12 บ้านหนองขอน 19 6 2 2 27
13 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 19 4 2 0 25
14 บ้านเสาหงส์ 19 2 1 0 22
15 บ้านเขาแหลม 18 7 4 3 29
16 บ้านตรอกสะเดา 18 7 0 1 25
17 บ้านหนองเตียน 17 7 1 1 25
18 บ้านหนองปรือ 16 7 1 3 24
19 บ้านหนองปลิง 16 6 4 1 26
20 วัดใหม่ภูมิเจริญ 15 4 4 0 23
21 บ้านหนองแสลบ 15 4 0 2 19
22 บ้านวังด้ง 15 3 1 0 19
23 เขาวงพระจันทร์ 14 4 1 0 19
24 บ้านหนองปลาไหล 14 1 3 1 18
25 บ้านหนองนกแก้ว 13 1 2 0 16
26 อนุบาลวัดเลาขวัญ 13 1 1 2 15
27 บ้านหนองอำเภอจีน 12 6 1 4 19
28 บ้านยางสูง 10 6 2 1 18
29 บ้านหนองมะสัง 10 2 3 1 15
30 บ้านเขาหินตั้ง 9 4 0 1 13
31 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 9 3 0 0 12
32 บ้านหนองประดู่ 9 2 1 0 12
33 บ้านพุพรหม 9 1 0 0 10
34 บ้านสามยอด 8 8 4 3 20
35 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 8 3 3 1 14
36 บ้านโป่งไหม 8 2 0 0 10
37 บ้านหนองจั่น 8 2 0 0 10
38 บ้านหนองกระทุ่ม 7 2 0 0 9
39 บ้านหนองโสน 7 1 2 0 10
40 บ้านไร่เจริญ 7 1 0 0 8
41 บ้านหนองโพธิ์ 7 0 1 0 8
42 บ้านน้ำโจน 6 2 2 1 10
43 บ้านสระเตยพัฒนา 6 2 2 0 10
44 บ้านกรับใหญ่ 6 2 0 0 8
45 ประชาพัฒนา 6 0 1 0 7
46 บ้านพรหมณี 5 2 2 1 9
47 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 5 2 1 0 8
48 บ้านหนองกุ่ม 5 1 1 0 7
49 บ้านพุบอน 5 1 1 0 7
50 บ้านหนองหวาย 5 1 0 1 6
51 วัดหนองไม้เอื้อย 4 4 4 3 12
52 บ้านวังใหญ่ 4 1 0 0 5
53 บ้านหนองกร่าง 4 0 1 0 5
54 บ้านหนองงูเห่า 4 0 0 0 4
55 บ้านบึงหัวแหวน 4 0 0 0 4
56 บ้านรางขาม 3 4 0 0 7
57 บ้านช่องด่าน 3 3 1 1 7
58 บ้านหนองใหญ่ 3 3 0 0 6
59 บ้านหนองไผ่ล้อม 3 3 0 0 6
60 หมู่บ้านป่าไม้ 3 2 1 0 6
61 บ้านหนองไก่ต่อ 3 2 0 0 5
62 บ้านหนองขอนเทพพนม 3 1 2 1 6
63 บ้านชุมนุมพระ 3 1 1 0 5
64 บ้านน้ำลาด 3 1 0 0 4
65 บ้านหนองตาก้าย 3 1 0 0 4
66 บ้านน้ำคลุ้ง 3 0 2 0 5
67 บ้านหนองใหญ่. 3 0 1 1 4
68 บ้านทุ่งโป่ง 3 0 0 0 3
69 บ้านห้วยหวาย 3 0 0 0 3
70 บ้านหนองย่างช้าง 3 0 0 0 3
71 บ้านหนองหว้า 2 2 0 0 4
72 เสรี-สมใจ 2 2 0 0 4
73 บ้านหนองผักแว่น 2 1 0 2 3
74 บ้านทุ่งกระบ่ำ 2 1 0 0 3
75 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 2 0 0 1 2
76 บ้านหนองสําโรง 2 0 0 1 2
77 บ้านหนองกะหนาก 2 0 0 0 2
78 บ้านเขานางสางหัว 2 0 0 0 2
79 บ้านหนองตาเดช 1 3 2 2 6
80 บ้านเขามุสิ 1 2 0 0 3
81 บ้านหนองสาหร่าย 1 1 0 0 2
82 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองหวาย 0 3 0 0 3
84 บ้านหนองแกใน 0 2 0 0 2
85 บ้านหนองไก่เหลือง 0 2 0 0 2
86 บ้านบะลังกา 0 1 1 2 2
87 บ้านหนองเข้ 0 1 0 1 1
88 บ้านเขาแดง 0 1 0 1 1
89 บ้านท่าว้า 0 1 0 0 1
90 บ้านหนองหมู 0 0 0 1 0
รวม 812 252 108 68 1,172