เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายรัชวุฒิ วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายสมพร เจริญกุล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองปรือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 ว่าที่ พต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเลาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายเรวัติ ปานธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายสุบรรหาร ช่างปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายสมศักดิ์ เพลิงพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวยุรี เตชะดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นายรัชวุฒิ วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
22 นายสมชาย คำเรียง ประธานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
23 นายสนิท กิ่งสามี ประธานกลุ่มสาระภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
24 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
25 นายประเสริฐ ใยเยื่อ ประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
26 นายนิทัศน์ เชียงทอง ประธานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
27 นายวิชัย ปลาบู่ทอง ประธานกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
28 นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ประธานกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
29 นายวีระชัย บุญอยู่ ประธานกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี(เพลงไทย,เครื่องดนตรีไทย) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
30 นางลำยอง จันทร์สุข ประธานกลุ่มสาระศิลปะ-นาฎศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
31 นางวรกานต์ อินทรโสภา ประธานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
32 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ประธานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
33 นายสมยศ นาคพัฒน์ ประธานกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
34 นายศิวรัตน์ พายุหะ ประธานกลุ่มสาระหุ่นยนต์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
35 นางพรชนก เตียวเจริญกิจ ประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
36 นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ ประธานกลุ่มสาระปฐมวัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
37 นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - ภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
38 นางรุ่งนภา สุภาภา ประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
39 นางชลลดา เทพเทียน ประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
40 นายมนัส แก้วเรือง ประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
41 นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
42 นายจำนงค์ ภักดี รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
43 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองประธานกลุ่มสาระภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
44 นางสาวอุทัย เพ็ญจู รองประธานกลุ่มสาระภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
45 นายภัสภูมิ ยะปายต๋า รองประธานกลุ่มสาระภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
46 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน รองประธานกลุ่มสาระศิลปะ-นาฎศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
47 นายมานะ กวางทอง รองประธานกลุ่มสาระศิลปะ-นาฎศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
48 นางสาวจิดาภา ใจห่อ รองประธานกลุ่มสาระศิลปะ-นาฎศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
49 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รองประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
50 นางสาวฐานิตา อินทรกุล รองประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
51 นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่ รองประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
52 นางเบญจพร เหรา รองประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
53 นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์ รองประธานกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
54 นางบังอร เรือนรื่น รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
55 นางหทัยกาญจน์ ชงกุล รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
56 นางสาวมาลี เกิดผลหลาก รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
57 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
58 นายกิตติศักดิ์ เกิดดี รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
59 นายสมพงษ์ น้อยพันธ์ รองประธานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
60 นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์ รองประธานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
61 นายพลาดิศัย โพธิจันทร์ รองประธานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
62 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ รองประธานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
63 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม รองประธานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
64 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ รองประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
65 นางกฤษณา อ่อนเบา รองประธานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
66 นางปัญญา ยะสงคราม รองประธานกลุ่มสาระภาษาไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
67 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
68 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง รองประธานกลุ่มสาระปฐมวัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
69 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
70 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำสาระ
71 นายรัชวุฒิ วงษ์เสนา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
72 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
73 นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
74 นายธนัชชา โพธิกุล ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
75 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
76 นางสาวกุลรดา แก้วละม้าย ครูธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
77 นางสาวรุ้งธิวา จันทร์ผ่อง ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
78 นางสาวเพ็ญนภา พันเดช ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
79 นายจักรกฤษ อำพันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
80 นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
81 นายสาโรจน์ นุษพรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
82 นายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
83 นายกิตติ บึงแก้ว ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
84 นางธนัญญาภรณ์ จิตต์สักคุณา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
85 นายปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
86 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
87 นางสาวภัทรา จำปาทอง เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
88 นายประวิทย์ น้อยทา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
89 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
90 นายเรวัติ ปานธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
91 นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ ประธานกลุ่มสาระปฐมวัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
92 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
93 นายประเสริฐ ใยเยื่อ ประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
94 นายนิทัศน์ เชียงทอง ประธานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
95 นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - ภาษาไทย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
96 นางรุ่งนภา สุภาภา ประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม – สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
97 นางชลลดา เทพเทียน ประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
98 นายมนัส แก้วเรือง ประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม-การงานอาชีพฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
99 นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
100 นายจำนงค์ ภักดี รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
101 นางบังอร เรือนรื่น รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
102 นางหทัยกาญจน์ ชงกุล รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
103 นางสาวมาลี เกิดผลหลาก รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - สังคมศึกษา ฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
104 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม - สังคมศึกษา ฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
105 นายกิตติศักดิ์ เกิดดี รองประธานกลุ่มสาระเรียนร่วม-การงานอาชีพฯ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
106 นายพลาดิศัย โพธิจันทร์ รองประธานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
107 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
108 นายสุรชัย สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
109 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
110 นายราเชนทร์ ขำสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
111 นายวิชิต สมิงไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
112 นายจรัญ วิเชียรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเดช คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
113 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
114 นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
115 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
116 นางจำเรียง เพ็ชรชาลี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
117 นางโสภิต สกุลธนาศร ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
118 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
119 นางพิสมัย สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
120 นางนันทิวา จงอารี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
121 นางจันทรา ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
122 นางสาวอังสิยา ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
123 นางอัญชลี สัณห์ลักษณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
124 นางสาวช่อทิพย์ บุญไสว ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
125 นางสาวพึงพิศ ศรีคำอ้าย ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
126 นางสาวกัญญมาศ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
127 นางสาวสุกัญญา ตันสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
128 นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
129 นางวนิดา ม่วงแก้ว รอง.ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
130 นางสมบัตร สืบศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
131 นางกรวิกา ทิพย์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
132 นางสุภาภรณ์ คงเพชรศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
133 นางสาวเพ็ญเดือน สุธาไทยารักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
134 นางสาวอนัญญา สังข์วรรณะ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
135 นางภัณฑิลา ไม้หอม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
136 นางสาวลักขณา โคบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
137 นางสาวสุกัญญา สุขกรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
138 นางสาวปวีณา อาจคงหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
139 นางสาวพชรพร เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
140 นางสาวอารียา ครึกเครือ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
141 นางสาวณัฎธี อาชีวมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
142 นางสาวปัทมา เรืองขจร ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
143 นางอรทัย เหมือนไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
144 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
145 นายวุฒินันท์ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
146 นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
147 นายนพดล ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
148 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
149 นายไพศาล ศรีบุญเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
150 นายชาญชัย การุญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
151 นายวีรพัฒน์ กัดสระ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
152 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
153 นางพูลศรี สายกระสินธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
154 นางสุรีพร คงสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
155 นางนันทิยา สนพราย ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
156 นางภคมน สะอาดดี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
157 นางชวลี ตำนานจิตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
158 นางพิมล เพลงปาน ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
159 นางปราณี บัวซ้อน ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
160 นางสาวสุนันทา หงส์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
161 นางกมลชนก ขุนชำนาญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
162 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
163 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
164 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
165 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
166 นางปัญญา ยะสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
167 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
168 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
169 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
170 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนัชชา โพธิกุล โทร. 0810127713 ศนิษฐา อมรพรหมภักดี โทร 0867654045
นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ โทร 0811357569 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ โทร 0616632166
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]