::sp-kri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอรนุช สุชาตวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองกุ่มประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีร ชั่งกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางสาวสุวนิดา คชกฤษโรงเรียนบ้านหนองเค็ด กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ภู่ศรีพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย กรรมการ
5. นางเหรียญทอง พิมพขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิดา คชกฤษโรงเรียนบ้านหนองเค็ด กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ภู่ศรีพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นางเหรียญทอง พิมพขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุล โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอรนุช สุชาตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองกุ่มประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางสาวสุวนิดา คชกฤษโรงเรียนบ้านหนองเค็ด กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ภู่ศรีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
5. นางเหรียญทอง พิมพขันธ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางธนิตดา กล้วยเครือโรงเรียนบ้านรางขามประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชาภัทร บุญเมืองธนาภาโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการ
3. นางสาวจันทนา รอดเจริญ โรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนัยนา ใยเยื่อโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ยอดปรางโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางจุรีพร สุทธิไสโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เลิศสงคราม โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ กรรมการ
3. นางสาวอักษราวลี ม่วงแก้ว โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเยาวภา สมพงศ์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางศุภานัน จงโกเย็นโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ
3. นางสาวกานต์ระวี โสคำภาโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ(บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ปลั่งกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ทรัพย์วิริยะกุลโรงเรียนทรัพย์วิริยะกุลกรรมการ
3. นางสาวพิรุฬห์ณัฐ คล้ายลักษ์ โรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพัชชา เชี่ยวชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) ประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี ปลื้มมีชัยโรงเรียนบ้านหนองจั่น กรรมการ
3. นางสาวพิทยา ทบศรี โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวเมลดา สุวรรณดีโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวเอื้ออนุช ศักดิ์หารอินทร์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ผลาผลโรงเรียนบ้านสามยอด ประธานกรรมการ
2. นางนพเกล้า กำลังเสือโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาวเกวรีย์ เกษมรัตน์โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางภาวนา สังข์กลมเกลี้ยง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ นิลสอาดโรงเรียนบ้านพุพรหม กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจิรพงษ์ เพ็งม่วงโรงเรียนบ้านน้ำลาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางเยาวเรศ ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านหนองขอนประธานกรรมการ
2. นางสาวไพมณี ดากาวงศ์โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา สีเกตุสุข โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรัศมิ์ พรหมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวมัชฌิมา สุวาสโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ชุ่มเพ็งพันธ์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวเนาวรัตน์ พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบ้านพรหมณีประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการ
3. นางสาวศิริจันทร์ วงศ์ศิลป์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านพรหมณีประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการ
3. นางสาวศิริจันทร์ วงศ์ศิลป์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางอุสนีย์ พ่วงกุลโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา กุลไธสงโรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ คำศรีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางจตุพร คนสะอาด โรงเรียนบ้านโป่งไหม ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เกตุคงโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นางสาวอุษาวดี มากล้นโรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางธิดารัตน์ มุ่งงามโรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ สีดาพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ธีระชวาลวงศ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไกรสร จันทรศร โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระประภา คำภาเกะโรงเรียนราฎร์บำรุงธรรมกรรมการ
3. นายปิตินันท์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปุณฐิภา โชติปิติมนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค ปัญญาดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นายธนา เมฆนาคาโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ ชุมสงฆ์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ปัญญาเสนโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางกิตติพันธ์ อาจคงหาญโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนัญชิดา บุญลอยโรงเรียนบ้านเสาหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา จันทราโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการ
3. นางสาวอณัฐญา แก้วไซเกิดโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายรักพงษ์ คงประกอบโรงเรียนบ้านยางสูง ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนพัทธ์ ทองนวม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ปานธรรม โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร แสงสุข โรงเรียนบ้านพุบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสรากานต์ เกณฑ์ชัยโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นายศุภชัย โคตรคำโรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวประภัสสรา ชาวเลาขวัญโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย กรรมการ
2. นางสาวโสภา ดอกโศกโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นายนฤภัทร พฤฑฒิกุลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะรัตน์ รัตนบุญมีกุลโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตนาพร ศักดิ์อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ชาติชำนาญโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางณัฐชา จันทมัด โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา ชื่นชู โรงเรียนบ้านน้ำโจน กรรมการ
3. นายณัฐกรณ์ จิตตาดู โรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรัชนี จำปาดีโรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐกิตติ์ โคนโทโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี มูลประหัสโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี เหมือนเทียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เกษไธสงโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวนัฏฐิกา แก้วพิภพโรงเรียนบ้านไร่เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนพัสสลักษณ์ อิทธิชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ขุนพรหมโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราภรณ์ ภุมรินทร์ โรงเรียนบ้านลำอีซูประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี ศรีธัญญากรโรงเรียนบ้านตรอกสะเดากรรมการ
3. นายวรวุฒิ สมบูรณ์ดี โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายเกษม ประจักษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรวิไล เกิดทองโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ สืบสิมมาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ สมภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ แก้วพิภพ โรงเรียนบ้านบะลังกา กรรมการ
3. นางสาวปิยะธิดา เศษไธสงโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ศิระยะโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสิษฐี อินทรฉายโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวปุญชรัสมิ์ กาฬภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ แดงงามโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ มณีจินดาโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมกรรมการ
3. นางสาวรจนา นันท์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิทยา จันทรโคตรโรงเรียนเขานางสางหัว ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล เพ็ชรชาลีโรงเรียนบ้านพยอมงาม กรรมการ
3. นางสาวนิตยา รักอู่โรงเรียนบ้านสามยอด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุไลรัตน์ ซองศิริ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อินทรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ บัวชื่นโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ประธานกรรมการ
2. นายชาคิต อินทรีย์วงศ์ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ กรรมการ
3. นายคุณภัทร์ ธัญญเจริญ โรงเรียนบ้านพยอมงาม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
3. นายพนัส แน่นพิมาย โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี พรมตวงโรงเรียนบ้านหนองเค็ด กรรมการ
3. นางสาวพรรณี สุนทรวิภาคโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี พรมตวงโรงเรียนบ้านหนองเค็ด กรรมการ
3. นางสาวพรรณี สุนทรวิภาคโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ขุนชำนาญโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พัดแดง โรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ พิฤกโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ขุนชำนาญโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พัดแดงโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ พิฤก โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเริงชัย เรืองศิริ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย คุ้มกันโรงเรียนบ้านสามยอด กรรมการ
3. นางมาลินี ใจกล้าโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองโสน ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พัดแดงโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวตรีบุปผา มิ่งเมือง โรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ชูชื่นโรงเรียนบ้านพุพรม กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องด่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ม่วงแก้ว โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวนประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เชียงกา โรงเรียนบ้านหนองแกในกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ มะลินิลโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย กรรมการ
4. นางสาวสาลินี บุญเทียนโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะโรงเรียนบ้านพุพรม ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล เอกศิลป์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรรมการ
3. นายปรีชา อินทรพรหมโรงเรียนบ้านวังใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา กาญจนบูรพา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ประธานกรรมการ
2. นายสกล ตรีเดชาโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองสำโรง กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรัตติกาล กรายไทยสงค์โรงเรียนบ้านหนองโสน ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญโต๊ะ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการ
3. นางสาววนิดา พรมชนะโรงเรียนบ้านวังใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเจริญ พูนประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพนมประธานกรรมการ
2. นายฐิติวัสส์ จีนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการ
3. นายเจนณรงค์ ไชยปันดิโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจนณรงค์ ไชยปันดิ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการ
2. นายฐิติวัสส์ จีนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการ
3. นายเจริญ พูนประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพนม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธวัชช์ชาย เกิดบัณฑิตย์ โรงเรียนบ้านเขามุสิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกรณ์ ดิลกโชคบำรุงโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ เดชใจทัดโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธวัชช์ชาย เกิดบัณฑิตย์ โรงเรียนบ้านเขามุสิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกรณ์ ดิลกโชคบำรุงโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ เดชใจทัดโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวรายุทธ โมราศิลป์โรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน รอดผึ้งโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ โมราศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน รอดผึ้งโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นายปรีชา ไกรตะนะโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายมนตรี ลำใยโรงเรียนบ้านเขาแดง ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนบ้านหนองตาก้ายกรรมการ
3. นางสุนีย์ ศรีจันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารี แสงอรุณโรงเรียนบ้านน้ำลาด กรรมการ
3. นางสาวจุฑาธิบดิ์ แก้วบุญมาโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพึ่งพร บุญสืบโรงเรียนบ้านหนองขอนประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ สารชาติโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ภูคัง โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ แซ่ตันโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ สุขศิลล้ำเลิศโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการ
3. นางสุดาพร แจ้งไพรโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายเอกพงษ์ กองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นายณัฐธิชา แต้เจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนอกร่าง กรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ คงสิน โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุธีร์ นุ่มอัมพรศิริ โรงเรียนบ้านเขาแดง ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ เศษศรีโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นางสาวณัฐฏยา ภักดีนิมิตรโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทินกร มอญแช่มช้อยโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี หงษาโรงเรียนบ้านหนองตาเดชกรรมการ
3. นางยุวดี กล่ำเจริญโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสุวัน ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายภิรมย์ ภาคากล้าโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางรุจิเรข โชคถาวรธุรกิจ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวชมัยพร ไกรหาโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก เทศเขียวโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพลาดิศัย โพธิจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสลบประธานกรรมการ
2. นายชัตชัย ช้างเขียวโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เหลืองสุดใจชื้นโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ
4. นางสาวไอลดา สุขสี โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สะอาดดี โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ จันทะบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นายปภณ ผิวทองงามโรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการ
4. นางนิภาวรรณ ผิวทองงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)กรรมการ
5. นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สะอาดดี โรงเรียนบ้านหนองกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ จันทะบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังด้ง กรรมการ
3. นายปภณ ผิวทองงามโรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการ
4. นางนิภาวรรณ ผิวทองงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) กรรมการ
5. นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายทัศณี อินทรพรหมโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นางพิสุทธา สีชาวนา โรงเรียนบ้านพุบอน กรรมการ
3. นางกาญจนา ปราสาททองโรงเรียนบ้านหนองปลิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอุดร ศรีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ทองนุ่มโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการ
3. นางสาวบุญหนุน ชาเสนโรงเรียนบ้านโป่งไหม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร ศรีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สระทองหนโรงเรียนช่องกลิ้งช่องกรด กรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ แซ่โง้วโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเดชา คงเกิดลาภ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ บุญขาว โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางวนิดา คำดีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา พาชื่น โรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ บุญสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแกในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอิชิยา มีชนะโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญดาว มาลัยโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา สิงหาโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ศิริ อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภรณ์ พรมวิหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย) กรรมการ
3. นางสาวลำไพร สังสะอาด โรงเรียนบ้านหนองสำโรง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพัฒน์ กัดสระโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร เขมะนุเชษฐ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
3. นางสาววรรณา เนียมทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพิชญ์สาคร พวงเปียโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการ
2. นายดลนภา เมฆพยับ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ กรรมการ
3. นางสาวสาลินี ทนเถื่อนโรงเรียนบ้านเขามุสิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพิชญ์สาคร พวงเปีย โรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการ
2. นายผุสชา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นายพงษ์สรวง ศรีโมราโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายรจนา มิลินทจินดาโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม กรรมการ
3. นางสาวพัชรี เกตุวิริยะการ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทวี แสงศรี โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา นิโกรธาโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สาระ โรงเรียนบ้านยางสูง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางประภัสสร แดงเลือดโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ แสนสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด กรรมการ
3. นางสาวฉัตราภรณ์ คชศิลาโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ แสงศรี โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมประธานกรรมการ
2. นายพิศณุ เหลืองวิลัย โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเตียน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ สารสุวรรณโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ภาชีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเค็ด กรรมการ
3. นางสาวนันทพร นาสวนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาด กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาด กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาด กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการ
5. นาย เอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาด กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่น โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพีย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระชัย บุญอยู่โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฐิติวัชร์ สีทองเพียผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ มาโสมพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สิทธิแพทย์โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายเอกราช เรือนรื่นโรงเรียนบ้านตลุงเหนือกรรมการ
6. นายนาวี รักอู่ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนารี เฉยศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ สุคนธมณี โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางสาววรรณพร สวนพาณิชโรงเรียนอบจ.กจ.2(หนองอำเภอจีน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนารี เฉยศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ สุคนธมณี โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย กรรมการ
3. นางสาววรรณพร สวนพาณิชโรงเรียนอบจ.กจ.2(หนองอำเภอจีน) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิตติมา นิ่มพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวยลพิชา ไวยคำนึงโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวยลพิชา ไวยคำนึงโรงเรียนบ้านหนองขอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวยลพิชา ไวยคำนึงโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวยลพิชา ไวยคำนึงโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางนารี เฉยศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวยลพิชา ไวยคำนึง โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายมานะ กวางทองโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นายประจวบ นพตลุง โรงเรียนหนองสำโรง กรรมการ
3. นายอนิรุตติ์ ผาริโนโรงเรียนบ้านเขาแหลม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาววรรยุภา ระดาดาษโรงเรียนบ้านน้ำคุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริธร ศิริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ ทองศรีเมืองโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาววรรยุภา ระดาดาษโรงเรียนบ้านน้ำคุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริธร ศิริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ ทองศรีเมืองโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรยุภา ระดาดาษโรงเรียนบ้านน้ำคุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริธร ศิริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ ทองศรีเมืองโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางเนตรา ตระกูลราษฎร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
3. นางสาวรัชนี จตุรพิสัย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเนตรา ตระกูลราษฎร์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
3. นางสาวรัชนี จตุรพิสัย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวเรณู น้อยพันธุ์โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล สีโสภา โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ กรรมการ
3. นางสาวศริญา ผิววงษ์ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพรชัย ชุ่มชื่นโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กลั่นเขนโรงเรียนบ้านหนองนกแก้วกรรมการ
3. นายเจริญ พูลประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายพงษ์พิทักษ์ ทุพลชัยโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นายปิยะณัฐ เอ็นดูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นายพิชชา ปอยดินแดงโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย อ่ำสกุลโรงเรียนบ้านตลุงเหนือประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัฒน์ นงลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองเข้กรรมการ
3. นายนรา ปลอดโปร่งโรงเรียนบ้านโป่งไหมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสายทอง ทองนุ่มโรงเรียนอนุบาลหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐทราย คนเจนดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ ศรีเหราโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพยุง โพธิพันธ์โรงเรียนบ้านโป่งไหมประธานกรรมการ
2. นางนันทนา สืบอินทร์โรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางวาริษา เทาศิริโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา ฉวีรัตน์โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกลดประธานกรรมการ
2. นางพรรณษา รักษ์ผลโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. นางพูลศรี ชมภูพันธ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาดา ป้านสะอาดโรงเรียนบ้านหนองแกในประธานกรรมการ
2. นางรัชดาวรรณ อินนาโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวมุกดา วัฒนันท์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา ป้านสะอาดโรงเรียนบ้านหนองแกในประธานกรรมการ
2. นายรัชดาวรรณ อินนาโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวมุกดา วัฒนันท์โรงเรียนบ้านหนองแกในกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสวนัฐ สุกุลธนาศรโรงเรียนบ้านน้ำคุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง จริยาโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ หวังสุขโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวรภัทร ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นางธมน ขาวนิลรัตน์โรงเรียนเขาวงพระจันทร์กรรมการ
3. นายมนูญ เหล่าปาสีโรงเรียนเสรี-สมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาธินโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญประธานกรรมการ
2. นายวรัตน์ เอกวารีย์โรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐตาภรณ์ ศักดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรัตน์ แซ่เล้าโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)กรรมการ
3. นางสาวรัตนพร พัฒรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวโควิน บุตรดาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา พันเดชโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอุเทน แตงอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นายมนูญ เหล่าปาสีโรงเรียนเสรี-สมใจกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เชื้อพิมพ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญเดือน สุธาไทยารักษ์โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศราคัม แข็งแรงโรงเรียนบ้านน้ำคุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุมาภรณ์ เสือทองโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางจรรยาพร จันทรศรโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางสาวจินดา สุวรรณมิสระโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางณัฐตาภรณ์ ศักดีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านหนองนกแก้วกรรมการ
3. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญนภา พันเดชโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เอี่ยมสุขโรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการ
3. นางสาวสุมาภรณ์ เสือทองโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย ตันสุวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลีโรงเรียนเสรี-สมใจกรรมการ
3. นายธนัชชา โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลีโรงเรียนเสรี-สมใจประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติมโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา พันเดชโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายศิวรัตน์ พายุหะโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นายนพกล ขุนชำนาญโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ์ มั่นคงดีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายศิวรัตน์ พายุหะโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นายนพกล ขุนชำนาญโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ์ มั่นคงดีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นางธัญญาพร มานะสุวรรณ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางวัชรี พลเสนโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นางธัญญาพร มานะสุวรรณ์โรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางวัชรี พลเสนโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาววิไล คำสุรันทร์โรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นางสาลินี เปี่ยมทองโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวอำภา ยามาโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล คำสุรันทร์โรงเรียนบ้านพุพรหมประธานกรรมการ
2. นางสาลินี เปี่ยมทองโรงเรียนบ้านหนองแสลบกรรมการ
3. นางสาวอำภา ยามาโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ ศิษย์อนันต์โรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา จันทรังษีโรงเรียนบ้านเสาหงษ์กรรมการ
3. นายธนกฤต สุภาพันธ์โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ชูแก้วโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา จันทร์โพธิ์งามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)กรรมการ
3. นางสาวปราณี เพียงนั้นโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ชูแก้วโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา จันทร์โพธิ์งามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)กรรมการ
3. นางสาวปราณี เพียงนั้นโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราภา จินจารักษ์โรงเรียนบ้านยางสูงประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศรีหาคำโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางสาวเววิกา แก้วสาคำโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา จินจารักษ์โรงเรียนบ้านยางสูงประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศรีหาคำโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการ
3. นางสาวเววิกา แก้วสาคำโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวเนตรนภา เชี่ยวชาญชัยโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏยา ไตรผลโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อุสาหะโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรนภา เชี่ยวชาญชัยโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏยา ไตรผลโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อุสาหะโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางลักษมี เสือวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวน้อย เบ็ญพาดโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการ
3. นางสุรินทร์ จันทร์ผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลักษมี เสือวงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวน้อย เบ็ญพาดโรงเรียนบ้านหนองกร่างกรรมการ
3. นางสุรินทร์ จันทร์ผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร เหราโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางยุวดี คำเรียงโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร เหราโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางยุวดี คำเรียงโรงเรียนอนุบาลหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจิรวดี บุตรพุ่มโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นางประนอม เพิ่มพูลโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิรวดี บุตรพุ่มโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังประธานกรรมการ
2. นางประนอม เพิ่มพูลโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญกรรมการ
3. นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิจิตรา ภควิกรัยโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางตรีมาลา เรือนทองโรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวณฐกมล มีล้อมโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ หนูอ้นโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ สระทองเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สวย นาทันรีบโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ สระทองเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สวย นาทันรีบโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ สระทองเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สวย นาทันรีบ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ สระทองเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สวย นาทันรีบโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ สระทองเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สวย นาทันรีบโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ สระทองเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สวย นาทันรีบโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ สระทองเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สวย นาทันรีบ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง กรรมการ
3. นางสาวจริญญา วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยหวาย กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังเอิน อยู่เย็นโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สอนอิ่ม โรงเรียนบ้านเขาวงพระจันทร์กรรมการ
3. นางสาววันทนา แซ่เล้าโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา รอดจีน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช พิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ฟักเจริญโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา รอดจีนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช พิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ฟักเจริญ โรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา รอดจีนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช พิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ฟักเจริญ โรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา รอดจีน โรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายเอกราช พิบูลย์โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ฟักเจริญโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายเวณิช ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางพรรณี พันธุ์เดชโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการ
2. นายเวณิช ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย กรรมการ
3. นางพรรณี พันธุ์เดช โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการ
2. นายเวณิช ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางพรรณี พันธุ์เดชโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชน วงษ์ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประธานกรรมการ
2. นายเวณิช ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยกรรมการ
3. นางพรรณี พันธุ์เดชโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙)กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาริสา พรหมพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหลังเขา ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสิงห์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ จรบำรุงโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาริสา พรหมพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสิงห์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ จรบำรุงโรงเรียนบ้านวังด้ง กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาริสา พรหมพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสิงห์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ จรบำรุงโรงเรียนบ้านวังด้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุพักตร์ รติวีรภัทรกุล โรงเรียนบ้านเสาหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ชูศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านยางสูง กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ พุทธิสารโรงเรียนบ้านลำอีซูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุพักตร์ รติวีรภัทรกุลโรงเรียนบ้านเสาหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ชูศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านยางสูงกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ พุทธิสารโรงเรียนบ้านลำอีซู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำคา ดวงจันทร์ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ทับประยูรโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการ
3. นายอำนาจ เปรมปรีดิ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำคา ดวงจันทร์โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ทับประยูรโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการ
3. นายอำนาจ เปรมปรีดิ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนัชชา โพธิกุล โทร. 0810127713 ศนิษฐา อมรพรหมภักดี โทร 0867654045
นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ โทร 0811357569 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ โทร 0616632166
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]