งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ป.2/2 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคเช้า
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ป.2/2 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคบ่าย
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี 30 พ.ย. 2560 09.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี โรงอาหาร 30 พ.ย. 2560 09.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี โรงอาหาร 30 พ.ย. 2560 09.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี โรงอาหาร 30 พ.ย. 2560 09.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี โรงอาหาร 30 พ.ย. 2560 09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม (หลังเก่า) ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคเช้า
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารสีส้ม (หลังเก่า) ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ 30 พ.ย. 2560 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ป.3/2 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคเช้า
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ป.3/2 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคบ่าย
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ป.3/1 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคเช้า
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุนตึก 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคเช้า
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุนตึก 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคเช้า
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุนตึก 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคเช้า
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองรี อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุนตึก 30 พ.ย. 2560 09.00 ภาคเช้า
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนัชชา โพธิกุล โทร. 0810127713 ศนิษฐา อมรพรหมภักดี โทร 0867654045
นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ โทร 0811357569 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ โทร 0616632166
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]