::sp-kri4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนหนองย่างช้าง โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงเรียนบ้านหนองรี
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2.  263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3.  265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4.  268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8.  300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9.  307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10.  308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11.  309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12.  310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13.  311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 14.  312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
15.  313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายธนัชชา โพธิกุล โทร. 0810127713 ศนิษฐา อมรพรหมภักดี โทร 0867654045
นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ โทร 0811357569 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ โทร 0616632166
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]