รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงอวัศยา  เที่ยงธรรม
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายฐมาพร  แสนมีมา
 
1. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ทิมหอม
 
1. นางสาวดุสดี  บุญส่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์หอม
 
1. นายเจษฎา  วิทยสินธนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. นางสาวพิยดา  เข็มทอง
 
1. นางสาวปราณี  ฟักเขียว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงสุวรรณา  เกษร
 
1. นางสาวสิริกันยา  ภู่ธงทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงศศิประภา  จันมา
 
1. นางสาวอรชา  อุดม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 1. เด็กหญิงประภาวดี  ไตรมิตร
 
1. นางดวงแข  ศรีน้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงนฤมล  ปั้นหยัด
 
1. นางธัญฉัตต์  ผาติพัศธนันท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงอรวิภา   อักษรทิพย์
 
1. นางสาวอรชา  อุดม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เศรษฐบุตร
2. เด็กชายพชร  สมพงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  อ่องนก
 
1. นางอำนวย  ช่วงโชติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงยุวรรณดา  ชัยทอง
 
1. นางสารินี  ฉันทปราโมทย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายธนภัทร  แช่มช้อย
2. นางสาวภัสญากร  เพ็งเหล็ง
 
1. นางสาวปราณี  ฟักเขียว
2. นายกฤษกร  ศิริแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงปภาดา  ลึกพนา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อุ้มเช้า
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงพัชรี  บัวบุญ
2. เด็กชายศุภกร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางทองสุข  ใจกล้า
2. นางสาวสุธิดา  ลิอุบล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงจินห์นิภา  กรุดแก้ว
 
1. นางสาวชไมพร  ฉัตรนิติชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลาอ้อ
2. เด็กหญิงพิมชนก  มาหลวง
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สุขนาค
 
1. นายชาตรี  อินต๊ะ
2. นางสาวโสรญา  สังข์ซ้อน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันก้าน
2. เด็กชายภัคพล  ทองอิน
3. เด็กชายรามภูมิ  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางสาวพรศิริ  เจริญสัจ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธนัตดา  มณีอมร
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจนพุฒิพงศ์
3. เด็กหญิงแพรภา  หวองเจริญพานิช
 
1. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจรัญญา  จันทะจร
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  สรบุญทอง
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  จันทะจร
 
1. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทวีศรี
2. เด็กชายเจตริน  จันทร์สวาท
 
1. นายธีร์ธวัช  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวกิตติมา  ทับมนเทียน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญสม
2. นายวิชัย  -
 
1. นางสาวอภิญญา  บุญสุขประเสริฐ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงนิรามัย  สระหงษ์ทอง
 
1. นางสาวศรีเเพร  ออมสิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายธนกร  สืบนาค
2. เด็กชายนิธิกร  พลอยพันธ์
 
1. นางสาวปทุมวัน  ตามเสรีวิไล
2. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. นางสาวกรกนก  สระทองอ๊อด
2. เด็กหญิงสิดาพร  เสวกสูตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทรัพย์เสริม
 
1. นางสาวธราทิพย์  เณรจาที
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กชายมนัญชัย  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวจิตตรา  บำรุงเขต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล
2. เด็กชายปรีชา  ปฐมโอสถ
3. เด็กหญิงวาเลนท์  ประทุมรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  สมบูรณ์ทรัพย์
2. นางสาวขนิษฐา  สงพรมทิพย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พยาบาล
2. เด็กหญิงสุทัตตา  อุดมผล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนช้าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นางสาวจุฑามาส   สามทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันที
2. เด็กหญิงปุณิกา  คล้ายเกิด
3. เด็กหญิงศศิวิมล  รักบุญ
 
1. นางสาวพิมพิไล  โถยะโล
2. นางสาวสิริภา  กล่อมแสง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลืองศศิธร
2. เด็กหญิงอัจจิมา  สุขผิน
3. เด็กหญิงเจนสุดา  นามยศ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชื่นแสง
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ดวงดาว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายจีระพัฒน์  กลั่นแย้ม
2. เด็กชายธนกฤต  สนทอง
3. เด็กชายนาธาร  เฮงไชโย
 
1. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
2. นางสาวกาญจณา  ตะลีขัน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงปริณาห์  พินิจการณ์
2. เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษ์สนิท
3. เด็กหญิงเกณิกา  ช่างไม้งาม
 
1. นางเสาวดี  โพธิ์งาม
2. นางสาวอชิรญาณ์  โอถาวรวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกานติมา  -
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  -
3. เด็กหญิงตะวัน  -
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ซิบเข
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญเนตร์
2. เด็กหญิงชนาภัทร  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นายดำรงค์  มะโนเสริฐ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายธนกฤต  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงวีรยา  สืบด้วง
 
1. นางสาววราพร  พระแท่น
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 1. เด็กชายธนเดช  จำปาอินทร์
2. เด็กชายเนติพงษ์  ดอนรุ่งจันทร์
 
1. นางสาวกมลวัลย์  บุญจันทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คุ้มแสง
2. เด็กชายอาม  -
 
1. นางสาวรวีพิรุณ  รอดใจดี
2. นายเกียรติภูมิ  ทัศนบรรจง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 1. เด็กชายศุภชัย  บุญทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทะษร
 
1. นายศุภวิชญ์   ขาวระลึก
2. นางสาวณฐมน   ชุนประเสริฐ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายธนกร  ขจรสมบัติ
2. เด็กชายเพิ่มพูน  รูปสม
 
1. นางสาวพิมพิไล  โถยะโล
2. นางสาวสิริภา  กล่อมแสง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กชายสนธยา  ปราดเปรื่อง
2. เด็กชายเทวราช  คงดี
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางสาวรัตนชาติ  คิ้วสกุลกาญจน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  สระหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงปานกมล  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงปุญยาวี  กองศรี
5. เด็กหญิงอลิสรา  ศรีรักษา
 
1. นางวิราวรรณ  แกมไทย
2. นางสาวนาถนรี  รามัญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 1. เด็กชายกฤษณพงค์  ดาปาน
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  ทรัพย์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ปลั่งอุดม
4. เด็กหญิงวิินิดา  นาเครือ
5. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  สมคิด
 
1. นางสาวปุญญิศา  ท้าวสาลี
2. นางสาวดารุณี  เพ็งน้อย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชำนาญเรือ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  แพรศรี
5. เด็กหญิงเขมิกา  ด้วงปลี
 
1. นางคณิภา  สาระศาลิน
2. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เกตุทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พุ่มนิล
3. เด็กชายนวพล  นุชเครือ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบุศราคัม
5. เด็กชายสิวกร  กินเลี้ยง
 
1. นางสาวศรุดา  วีระสมัย
2. นางสาวสุนีย์พร  ว่องไวอมรเวช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กล้าหาญ
2. เด็กชายณัฐธัญ  ฮองกุล
3. เด็กชายธนบดี  อ่อนตีบ
4. เด็กหญิงพรพิมล  ทิมหอม
5. เด็กชายโกมล  สืบดา
 
1. นางสุรีพร  ปานโต
2. นางพิศมัย  คำมะนาง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงญานิกา  แพรพันธุ์
2. นางสาวมานิสา  สำราญวงษ์
3. เด็กหญิงวิรากร  ด้วงปลี
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุประทุม
5. เด็กชายโทมัช  แก้วศรี
 
1. นายธีร์ธวัช  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หัตถมาศ
2. เด็กหญิงช่อรดา  จันทฤทธิ์
3. เด็กชายปรเมศวร์  ประชากุล
4. เด็กชายสุภณัฐ  ชั่งกุล
5. เด็กชายอิทธิพร  ทัพประยงค์
 
1. นายจามร  วรรณากาญจน์
2. นางสาวศุภัทรา   วิเศษสิงห์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กหญิงกมลศรี  อ่ำอ่อน
2. เด็กหญิงจิราพร  คงอาจหาญ
3. เด็กหญิงฑิตยา  สร้อยบุญ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไข่ลือนาม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  ศิลปชัย
2. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงธัญชนก  สระทองล้อม
 
1. นางนิภาภร  พรมทองดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายวัชรพล   ศิลป์ศร
 
1. นายสมปอง  ป้องกัน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายชนะชัย  สระทองล้อม
 
1. นางนิภาภร  พรมทองดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงปวริศา  สีสวาท
2. เด็กชายปัณณทัต  ทองศรีแก้ว
 
1. นางสาวศรุตยา  เอกวรรณัง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายพัชรพล  แจ่มจอน
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุขสบาย
 
1. นายวันเฉลิม  แย้มยิ้ม
2. นางวารุณี  พวงสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิเคราะเหตุ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วัลเลิศ
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวอารมณ์  สมคิด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สืบพลาย
4. เด็กหญิงธนพร  พูลประดิษฐ
5. เด็กหญิงปนัดดา  เชี่ยวชำนาญ
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  พุฒเอก
7. เด็กหญิงสุวิชิตา  อรชร
8. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  แย้มน้อย
9. เด็กหญิงเมธาพร  คำผล
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วิเศษสิงห์
 
1. นายสุพจน์  พงษ์ไพบูลย์
2. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
3. นางสาวอารมณ์  สมคิด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีพราย
2. เด็กหญิงตุ๊ก  ชนะไชยเมธา
3. เด็กหญิงปาปาวีย์  -
4. เด็กหญิงปาอุ  -
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกวี
6. เด็กหญิงอิวะโต่งอ่อง  -
7. เด็กหญิงอิอิพิว  -
8. เด็กหญิงเนเนเวย์  
9. เด็กหญิงเพชรณิชา  เสวกสูตร
10. เด็กหญิงเย็น  -
 
1. นางสาวศุภญดา  อาจคงหาญ
2. นางสาวจริยาพร  นิลน้อย
3. นางอัญชลี  เชื้องาม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกรกมล  มินอ่อน
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ลมพัด
3. เด็กหญิงปรียา  -
4. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญเลี้ยง
5. เด็กหญิงสิริวดี  หาญกล้า
6. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ทับอุดม
8. เด็กหญิงสุธิมา  บัวเทพ
9. เด็กหญิงเปิ้ล  -
10. เด็กหญิงและและเว  -
 
1. นางสาวพนอ  โพธิ์ทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทัต
3. นางสาวเบญจภรณ์  บุญสม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงปลายฝน  ตรุษกรานต์
2. เด็กชายยูกิ  เหมาะสมาน
 
1. นางโสภา  คำนา
2. นายอิทธิกร  อินต๊ะปัญญา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กชายกรกต  จันทโชติ
2. เด็กชายวัฒนา  ปัญญาหงษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทัต
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์คำ
 
1. นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงกนกกร  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงวราพร  ชัยเมือง
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 1. เด็กชายปวริศ  บุตดาพวง
 
1. นางสาวโสรญา  สังข์ซ้อน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กหญิงฟ้าใส  -
 
1. นายเจษฎา  ห้วยหงษ์ทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงศุภากร  กล่ำทอง
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขำสกุล
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พึ่งนุสนธ์
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงพัชราพร  กัณชนะ
2. เด็กชายสฤษฎิ์  สามงาม
 
1. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
2. นางแสงเดือน  ศรีธร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุญหนา
2. เด็กชายสมเกียรติ  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  กุลอ่อน
2. นางสาววิไลวรรณ  ผิวเกลี้ยง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธีรสรณ์  ผู้เพียกพลอยพันธุ์
2. เด็กชายอั้ม  -
 
1. นางสาวอำไพ  ม่วงคง
2. นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายพัชรพล  สืบดา
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายณเดช  แสงทอง
2. เด็กหญิงทอน  -
3. เด็กหญิงหอม  -
 
1. นางสาวกาญจนา  ยางสวย
2. นางสาวฑนาวัน  คงทน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  คงมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ยางสวย
2. นางสาวฑนาวัน  คงทน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ใครหอม
2. เด็กชายอลงกรณ์  กันภัย
3. เด็กชายเมธา  เกศูนย์
 
1. นายชัยณรงค์  มณีนุ่ม
2. นายวิทยา  นวลรัตน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ยืนยง
 
1. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายพีรพล  มีทรัพย์มาก
 
1. นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายคิรากร  เเซ่ม้า
 
1. นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พัฒศิลป์
 
1. นางสาวอุษา  ดำริธรรมาภรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงลลิดา  เจริญผล
 
1. นายฑิวากร  กิ่งกนก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จงศุภวิศาลกิจ
 
1. นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กชายณัฐนันท์  อยู่เอี่ยม
2. เด็กชายทัดพงศ์  เพชรมัด
3. เด็กชายธัชชัย  โตหลวง
4. เด็กชายนภัทร  กุมภาพันธ์
5. เด็กชายปพนสรรค์  ป้องกัน
6. เด็กชายเหมวัต  พัฒนมาศ
 
1. นายทรรศน์  ปฏิทัศน์
2. นายพีระพล  ปฏิทัศน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายอัษฎา  จันทร
 
1. นางบุญธรรม  สารีวงษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทองรอด
 
1. นางดวงตา  ซิบเข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงนฤมล  ต่างพันธ์
 
1. นางสาวอัมรา  กัลปะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สุทธิรอด
 
1. นางสุนีย์  พันเเสงทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชาย๊ณัฏฐากร  เเทนเพ็ชร
 
1. นางสุนีย์  พันเเสงทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  นาคผ่อง
 
1. นายวีรศรุต  พลนิรันดร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สารจันทึก
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายอดิศร  จันทร์แจ่มใส
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรแอ
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงธัญยมัย  สันทานุลัย
 
1. นายชาญยุทธ  อินทรักษา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาศาลา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กรส่งแก้ว
 
1. นายบรรจง  ชูเชิดมงคลกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงชลดา  อินประจง
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ
 
1. นายปรีชา  วรรณเลิศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกรกนก  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงกรกมล  วรรณศิริ
3. เด็กหญิงกฤษณา  แจ่มนุราช
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท่าน้ำ
5. เด็กชายกันดาศักดิ์  อินทรเกษม
6. เด็กหญิงกัลยา  ผิวทองงาม
7. เด็กหญิงกานต์ทิตา  มะลิวงษ์
8. เด็กชายจิรายุ  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงชนาพร  ศรีบุญรอด
10. เด็กหญิงชมพู่  -
11. เด็กชายณัฐพล  มีถาวร
12. เด็กชายธนกฤต  เจตะพุก
13. เด็กชายธนพงษ์  ส้มพลับ
14. เด็กชายธนภัทร  อ่อนน้อม
15. เด็กชายธีราวุฒิ  วิโทจิตร
16. เด็กหญิงพัชรา  เรืองฤทธิ์
17. เด็กชายพีรพัฒน์  บรรจง
18. เด็กหญิงมาริษา  -
19. เด็กชายรุ่งโรจน์  อรชร
20. เด็กชายฤกษ์ดี  สามร้อยงาม
21. เด็กชายวงศธร  นพเกตุ
22. เด็กหญิงวรรณวิไล  น่านคำ
23. เด็กชายสันทัด  ส้มพลับ
24. เด็กชายสุรธัช  ช้อยคล้าย
25. เด็กชายอนันตชัย  สามร้อยงาม
26. เด็กชายเกื้อกุศล  เสมามอญ
 
1. นายฑิวากร  กิ่งกนก
2. นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์
3. นายศุภชัย  ใหม่ตา
4. นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง
5. นางสาวจินตนา  อินทรักษ์
6. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา
7. นางสาวกัญญาณัฐ  พระแท่น
8. นางชีวรัตน์  พลบำรุง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  ตรีสิริวัฒน์กุล
2. เด็กชายกฤษติน  ยางนอก
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไทยทนงศักดิ์
4. เด็กชายจักริน  เชื้อโห้
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนสระ
6. เด็กชายชยุพงศ์  เจริญสุข
7. เด็กชายชวลิต  ด้วงปลี
8. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ลู้
9. เด็กชายณัฐพล  จันทร์บริบูรณ์
10. เด็กชายธิเบต  ทองนุ่ม
11. เด็กชายธีรเดช  บุญชู
12. เด็กหญิงนพวรรณ  โตแก้ว
13. เด็กชายนพวัฒน์  วังกุ่ม
14. เด็กหญิงนภัสสร  บุญขำ
15. เด็กชายนัฐดนัย  จันทร์ดาบุตร
16. เด็กชายบูรพา  กล่อมดี
17. เด็กชายพัสกร  แดงเข้ม
18. เด็กชายพิพัชพงษ์  ใจเก่งดี
19. เด็กชายภาณุวัฒน์  แสงตา
20. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปั้นทอง
21. เด็กชายภูวดล  แสงสุริยวงษ์
22. เด็กหญิงมณฑกานต์  สาระศาลิน
23. เด็กหญิงมุทิตา  กล่ำเจริญ
24. เด็กหญิงยุพารัตน์  อาจคงหาญ
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แดงเข้ม
26. เด็กหญิงวรัมพร  มากมาย
27. เด็กหญิงวรินทร  สีปานาค
28. เด็กชายวัทนพร  จงเจริญ
29. เด็กชายวีรภาพ  วงศ์สุวรรณ
30. เด็กชายศรัณยู  สัมพัน
31. เด็กหญิงศศิชา  เชื้อรุ่ง
32. เด็กหญิงศศิภา  ประกอบธรรม
33. เด็กชายสัมพันธ์  ด้วงปลี
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  จรเข้
35. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เสลาคุณ
36. เด็กหญิงสุทธินันท์  เกิดโภคา
37. เด็กหญิงอรนภา  โมหะหมัด
38. เด็กชายอรรถกร  ญาติสมบูรณ์
39. เด็กหญิงอารยาภรณ์  บุษบา
40. เด็กหญิงเขมิกา  จูมแก้ว
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
2. นางสาวอนิศรา  ปาลวัฒน์
3. นางสาวรุ่งทิพย์  สีใสแสงอินทร์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายกฤตนัย  ใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงชนิตา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กชายธนิสร  ห้วยกระเจา
4. เด็กชายธิติศักดิ์  ปราบโจร
5. เด็กชายธีระเดช  ทัทมาส
6. เด็กหญิงวิลาศิณี  จงศุภวิศาลกิจ
7. เด็กชายศาสตรา  สาสุข
8. เด็กหญิงสะมิตา  กู้ทรัพย์
9. เด็กหญิงสุขปภา  แจ่มจำรัส
10. เด็กหญิงเบญญาพร  จวงจันทร์
 
1. นางเนตรชนก  เพชรดำดี
2. นางสาวกิจสนีย์  ศรีโสภา
3. นางสาวกัณฐริกา  ทิพวรรณ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญพุ่ม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ดาปาน
3. เด็กหญิงชนาภัทร  เสนสุข
4. เด็กหญิงฐิติมา  ดาปาน
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุผักชี
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วงอก
7. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ทรัพย์สิริ
8. เด็กหญิงสุรัสวดี  อุบลวัฒนสกุล
9. เด็กหญิงหนูนา  ใจทุน
10. เด็กหญิงอภิญญา  สังเกตุการณ์
 
1. นายวุฒิพงศ์  ภูแซมโชติ
2. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา
3. นายฑิวากร  กิ่งกนก
4. นางศันสนีย์  กองพันธ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายจักรภัทร  แสงทอง
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขธูป
3. เด็กหญิงนิชา  สืบดา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เชื้อทอง
5. เด็กหญิงพิชญาดา  ช้างพลาย
6. เด็กหญิงอนัญญา  ห้วยกระเจา
 
1. นางสาวกิจสนีย์  ศรีโสภา
2. นางอนงค์  หอมทวนลม
3. นางเนตรชนก  เพชรดำดี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญดี
2. เด็กหญิงจันทิมา  หมอนทอง
3. เด็กชายจิรายุ  พวงแก้ว
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถ้ำทอง
5. เด็กหญิงนริศรา  สุจริต
6. เด็กชายภาณุพงค์  แพงน้อย
7. เด็กชายภูวนาท  เนื้อแตงเย็น
8. เด็กชายวรยุทธ  เตียวเย
9. เด็กหญิงวิชญาพร  วันเพ็ญ
10. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขสวัสดิ์
11. เด็กชายวีรพล  เนื้อแตงเย็น
12. เด็กหญิงสันห์สินี  ขำอิ่ม
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ปลอดยอดยิ่ง
14. เด็กหญิงอภิญญา  รูปงาม
15. เด็กหญิงเฌอมาฬ  ศิริมั่ว
16. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุ่มงาม
 
1. นางจุฑาทิพ  อินต๊ะ
2. นางสาวจตุพร  เชยสาคร
3. นางสาวขนิษฐา  แย้มสวน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงจิตตรา  โพธิ์ไพจิตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงมา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  คงสุนัน
4. เด็กหญิงมัลลิกา  โพธิ์ไพจิตร
5. เด็กชายสุเมธ  ใจสำรวม
 
1. นางชีวรัตน์  พลบำรุง
2. นายภานุพงศ์  ทรัพย์คง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายกวิน  จาวผลิผล
 
1. Mr.Daron  Mqurice Cohen
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายชากร  สมิติศิลป์
 
1. Mr.Daron  Mqurice Cohen
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กหญิงปภาวดี   พรหมชนะ
 
1. นายอธิษฐ์  ป้านพุก
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายอรรถพร  วันนะ
 
1. นางสาวกัลยาวีร์  อัครโชติธนินท์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยินดีทรัพย์
 
1. นางนิตยา  สระทองเศียร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกันญาภัคฐ์  พฤกษ์ธาราธิกูล
 
1. นางสาวมาริษา  ใจขาน
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงบุศยา  ยินดีทรัพย์
 
1. นางนิตยา  สระทองเศียร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  นิธิภัทรารัตน์
2. เด็กหญิงอนันตญา  อาลัยเวช
 
1. นายกฤษฎา  พรหมมาบุญ
2. Mr.Su  Chongjun
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายพลวัฒน์  สุขสมัย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รอดภัย
 
1. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวปทุมวัน  ตามเสรีวิไล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาลวนาราม 1. เด็กชายภูริพัทธ์  ตันวิจิตร
2. เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวจิราภา  อ่ำแจ้ง
2. นางสาวธันยลิน  พีรวิชัยนนท์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กชายตั้ม  -
2. เด็กชายต้อม  -
3. เด็กชายธนรัตน์  แจ้งคล้าย
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  ห่วงเอี่ยม
5. เด็กชายเอาะอ้อม  -
6. เด็กชายโกโกนี  -
 
1. นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์ศิริ
2. นางสาวนิชาภา  วอนเพียร
3. นางสาวสุธาสินี  ทองนุ่ม
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์กรณ์
2. เด็กชายนพดล  โล่ห์คำ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อาจคงหาญ
4. เด็กชายศรายุทธ  จันทะนาม
5. เด็กชายศิริชัย  สระทองเทียน
6. เด็กหญิงสิริวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน
2. นางสาวชไมพร  บุญประวัติ
3. นางศิริพร  งามขำ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายชาญ  -
2. เด็กชายณภฎิษฐ์  ใจดี
3. เด็กชายนพรัตน์  โภคา
4. เด็กชายภิชญา  มั่นใจ
5. นายวทัญญู  ชาญสุทธิกนก
6. เด็กชายสุภัทร  โอแก้ว
7. เด็กชายสุริยัน  เฝ้าถนอม
8. เด็กชายอนุชา  เรืองรอง
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชมเชย
2. เด็กชายกฤษณะ  แพงอุ่ม
3. เด็กหญิงชาริตา  ใหม่เอี่ยม
4. เด็กหญิงดารัตน์  มุ่งหมาย
5. เด็กหญิงทิพย์นารี  ยุทธนาพิพัฒน์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองกัลยา
7. เด็กหญิงพรรัชดา  ตันโชติช่วง
8. เด็กหญิงศศิมา  ยินดี
9. เด็กหญิงอารียา  ศรีรักษา
10. เด็กหญิงเกศกนก  เบญจชาติ
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวณัฐวดี  ใจอดทน
3. นางสาวศศิพร  สามนคร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  แช่มโสภา
2. เด็กหญิงฟารีดา  เพลินจรเคน
3. เด็กหญิงภัทรศรฑ์  ศิลปสิทธิ์
4. เด็กหญิงมัลลิกา  นัยนา
5. เด็กหญิงอัมรัตน์  เพ่งกลัด
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นางสาวอรอนงค์  วัฒนกสิกรรม
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงนลิน  สุขปราโมทย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทะมาศ
3. เด็กชายศุภณัฐ  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางมรกต  ชมชื่น
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คามรักษ์
2. เด็กหญิงฐิติญา  นาคเจริญ
3. เด็กหญิงอทิตญา  ประสานไทย
 
1. นางสาวดุสดี  บุญส่ง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐสวี  วงศ์ษา
2. เด็กชายสิรวิชญ์   เชื้อบุญ
3. เด็กหญิงเกศินี  อินธสร
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
2. นางณัฐธิดา  ผลดี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงมาติกา  สุทานันท์
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  ภาคมณฑา
 
1. นางณัฐธิดา  ผลดี
2. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายชโมนำ  -
2. เด็กชายธนกฤต  ทิ่มศรีกล่ำ
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวชัชดา  ขาววงศ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายสิรวิชญ์  โสภณภิต
2. เด็กชายอัครพงษ์  สูติบัตร
 
1. นายสมาน  สีสังข์งาม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายพลพัฒน์  หว่างดอนไพร
2. เด็กชายสราวุฒิ  คุณพันธ์
 
1. นางสาวชัชดา  ขาววงศ์
2. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ยืนยง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คำนา
 
1. นายภูทัด  จันทร์พัชรินทร์
2. นางสาวชิดชนก  วันดี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พุกจีน
2. เด็กชายธวัชชัย  เซี่ยงเจ๊ว
 
1. นายพินิจ  วัฒนชัยผดุงชีพ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์  เหลืองสด
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนน้อย
2. เด็กหญิงรัมภาพรรณ  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายสุริยัน  ศรีวรชัย
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายกันตพงษ์  คุณพันธ์
2. เด็กชายยศกร  ปันทะยศ
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มญาติ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายญาณกร   ทองแท่งใหญ่
2. เด็กหญิงวรรณพร   เหล่าทรัพย์เจริญ
 
1. นายสุริยัน  ศรีวรชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดนัยศิริพงษ์
2. เด็กหญิงนฤดี  ฐิดายุอนิรดา
 
1. นางสาวศรีเเพร  ออมสิน
2. นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงสุพัตสร  ปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงอุมากร  ปุยทอง
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธัญญาเรศน์  โสภาพงษ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โพธ์ใบ
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางธันย์ชนก  เกตุแก้ว
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เฮ่งทองเลิศ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เเสงสุริวงษ์
3. เด็กหญิงสุมินตรา  พลอาษา
 
1. นางสาวพรรณรัตน์  ชินพัณณ์
2. นางสุวิมล  สร้อยสุวรรณ
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา  พงษ์เภา
2. เด็กชายณัฐธัญ  แสงแก้ว
3. เด็กชายภูริณัฐ  อึ๊งพานิช
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อุ่นใจ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายธัญญลักษณ์   แผนปั้น
2. เด็กหญิงปรารถนา   แก้วอิ่ม
3. เด็กชายศุภฤกษ์   ดอนแจ่ม
 
1. นางสาวยุภา   นิยมสุข
2. นายธีรวัต  เตี้ยทอง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายนที  ปัญญาชัยรักษา
2. เด็กชายสุธาพจน์  เพ็ชรแสง
3. เด็กชายอัสนี  ศรีเหรา
 
1. นายประพันธุ์  น้อยอุทัย
2. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามแย้ 1. เด็กหญิงกัลทิมา  บุญมา
2. เด็กหญิงนันทพร  ใจตรง
3. เด็กหญิงวรัณญา  เจริญวงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  วิเศษสิงห์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงณัฐญา  เขียวลือ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กลิ่นประเสริฐ
4. เด็กหญิงอรษา  จันทรบุตร
5. เด็กหญิงอัญธิมาพร  อินทรกะเสม
6. เด็กหญิงเกศินี  ชนประเสริฐ
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางภิตินันท์  โซ่กลิ่ม
3. นางสาวศุภัทรษร  ขจรภัย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐชา  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ปานจันทร์
4. เด็กหญิงปิยพร  คงคาดิก
5. นางสาวเกวลี  อ่ำกุล
6. นางสาวเมธาวี  ถีระแก้ว
 
1. นางประภา  สัปปุริสสกุล
2. นางอำพร  บ้งชมโพธิ์
3. นางสุรางค์  สุทธิ
 
141 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ครองยุทธ
2. เด็กหญิงมาติกา  จันทร์ทรา
3. เด็กชายสมชาย  บัวผัน
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางสาวธานี  เชี่ยนมั่น
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนพนธ์  จันทร์ป้อม
2. เด็กหญิงสมฤดี  นามาบ
3. เด็กหญิงสุกานดา  จุ้ยช่วย
 
1. นายกมลาสน์  รุ่งเรือง
2. นางสาวเกษณีภร  น้อยจีน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา   มากชุม
2. เด็กหญิงพัณณิตา   มาบุญ
3. เด็กหญิงวริศรา   ลัดดากุล
 
1. นางปุณยนุช   นราแก้ว
2. นางวรรณชาติ   อยู่เอี่ยม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายทำนุรัฐ  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายธรรณธรณ์  วังกุ่ม
3. เด็กชายประวิทย์  ใจดี
 
1. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
2. นางนิภาภร  พรมทองดี
 
145 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร  รัตน์ใหม่
3. เด็กหญิงปาณิตา   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สิระแก้ว
2. นางสาววันเพ็ญ  เจริญขำ
 
146 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธนากร  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สืบเนียม
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เขตศิลป์ชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางปิยะพร  พิทักษ์ไทรทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองมาลัย
2. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ถนอม
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไพศาลภาณุมาศ
 
1. นางนราวดี  บัวทอง
2. นางสาวสกุลตรา  เมืองมล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หัตถมาศ
2. เด็กหญิงนิรมล  แซ่เห็น
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  เจนวีระนนท์
 
1. นางอำพร  บ้งชมโพธิ์
2. นางประภา  สัปปุริสสกุล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเจา 1. เด็กหญิงณัฏฐนรินทร์   วัฒนกิจไพศาล
2. เด็กหญิงวรรณอุษา  ปานธรรม
3. เด็กชายเตวิช  เตี่ยวขุ้ย
 
1. นายสมภพ   เอี่ยมใหญ่
2. นางสาวหทัยกาญจน์  เพื่อห่างหาย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายกิตติธร  กล่อมกำเนิด
2. เด็กหญิงธนารีย์  สายบัวทอง
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีนวล
 
1. นางสาวพลอยเพชร  กำเหนิดเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มญาติ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงกชกร  กล่ำทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แผนคลุ้ม
3. เด็กหญิงแก้วตา  บ่อบัวทอง
 
1. นางอัจฉรา  รอดภัย
2. นางมัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กหญิงกนกนภา  ตะพัง
2. เด็กหญิงกัญลญา  บ่อบัวทอง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ตะพัง
 
1. นางสาวกานต์ชนิดา  ศิวะประภา
2. นางนุกูล  กลีบทอง
 
153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงต่อม  -
3. เด็กหญิงแสงทอง  -
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
2. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
 
154 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญเมือง
2. เด็กชายอนุชา  บัวภา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  วงษ์สนิท
 
1. นางสาวสุพรรณี  รุ่งกระจ่าง
2. นางสาวสกุนา  อรชร
 
155 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นิลอ่อน
 
1. นางจิตรา  สุรเกียรติชัย
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กชายเพชรแท้  บุญชู
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กองเกตุใหญ่
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ฮับใบ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เย็นกลม
 
1. นางวาริน  สังข์เงิน
 
158 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชื่นใจ
2. เด็กชายภูมรินทร์   นาคสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา   บัวศิริ
2. นางสาวเพชรรัตน์   สวนพานิชย์
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายอิฐธิศักดิ์   มูลนาม
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงมาลินี   แซ่ย่าง
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วนุช
 
1. นางพิมพาภัทร์  มาท้วม
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายณปภัช  ชูเมือง
 
1. นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์
 
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงณัชชา  รักลี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทวีบูรณ์
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางสาวอรพรรณ  วรรณศิริ
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แต้มทอง
2. เด็กหญิงศุภิศรา  ช่างเรืองกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวไพริน  แสงคำ
2. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลับ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วประดิษฐ
2. เด็กชายไกรสร  บุญคุ้ม
 
1. นายจักรพงษ์  สมพงษ์
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กลิ่นเสือ
2. เด็กชายธนพัส  มีล้อม
3. เด็กชายนิรุตต์  สุนานนท์
 
1. นางสาวอรพรรณ  วรรณศิริ
2. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายธีธวัช  แซ่ลี
2. เด็กชายรพีภัทร  พวงรัก
3. เด็กชายสราวุฒิ  ขันทอง
 
1. นายเฉลิมชัย   ใจ๋เหมย
2. นางสาวนันท์นภัส  ประชากูล