รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์
 
1. นายสุธน  ดีประชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  เพิ่มพูน
 
1. นางกนกอร  ปวุตินันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพรนภา  หมื่นจง
 
1. นางสาววรรณวรัตน์  จิณแพทย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กหญิงนาถยา  อุดมผล
 
1. นางสาวอัชฉรา  เกตุสง่า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงซาน่า  อะอูลิคส์
 
1. นายทศพร  กานติมาอัศจรรย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงมุธิตา  สวนแก้ว
 
1. นางอัมพร  สระสีแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงศุภนุช  สมบูรณ์
 
1. นางลดารัตน์  วารีศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำสี
 
1. นางสาววรรณวรัตน์  จิณแพทย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงวชิรญาณ์  จันทร์วงษ์
 
1. นางจำลอง  จั่นจินดา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  กองเทวี
 
1. นางสาวนิดา  ทรัพย์สมบัติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์  สุขสถาพรชัย
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จงใจ
2. เด็กหญิงพรนภัส  กัณหรัตน์
3. เด็กชายภูริณัฐ  เอกจิต
 
1. นางอัญชลี  ปัสสุวรรณ
2. นางดวงรัตน์  สบายยิ่ง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิง บุณยาพร  ภูมิสุข
2. เด็กหญิงปาจารี   กันทา
3. เด็กหญิงสุชาดา   เวชกิจ
 
1. นางลลิดา   สุขีวัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กหญิงสายสุดา  เซ่งเครือ
2. เด็กหญิงอภิสรา  คล้ายสุบรรณ์
3. เด็กหญิงอมินตา  ชตารุ่ง
 
1. นางแสงจันทร์  ธิปะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งโก 1. เด็กหญิงชมัยพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  นันทจักร
 
1. นางวัชรปาณี  สืบพิมพาวงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. เด็กหญิงนัยนา  จอมวัน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางพูนศรี  กันภัย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงภัทรพร  ศิริภัทร
2. เด็กหญิงศุภนิดา  อ่อนเบา
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  จิระกุลไพจิตร
 
1. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
2. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายจิรชาติ  จันทร์ส่งเสริม
 
1. นางสาวเมธาวี  อนันต์ชัยลิขิต
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  โรจน์ไพศาลกิจ
 
1. นางสาวลลิดา  สิงห์ด้วง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายอนุชิต  เขียวนอก
 
1. นางอรุณ  แก้วบัวดี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุนิสา   บุญแก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา   กิจเครือ
3. เด็กหญิงไอรดา   ลีธีระ
 
1. นายเอกราช   ปัญญาโรจน์
2. นางศิริยุพา   กัลยาทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 1. เด็กหญิงนุ้ย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงมณฑิตา  หลวงภิเภก
3. เด็กหญิงสุภาพร  เปรี่ยนสมุทร์
 
1. นางสาวอภิญญา  แก้วประเสริฐ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ล้อวงศ์งาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีธรรมราช
 
1. นางภิรมย์ศรี  สมทบ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   คำแดงกุลวัฒน์
2. เด็กหญิงชนกพิมพ์มาดา   วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวน้องนุช  ทองผาภูมิบวร
2. นางสาวกรรณิการ์  มาตทิพย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายสราวุธ  โชระเวก
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองเนียม
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
2. นางสาวมารศรี  สงวนทรัพย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายชีวานนท์  แจ่มใส
 
1. นางสาวจันทนา  หนูขวัญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายธนวัตร  นิลเขียว
 
1. นางอรศรี  แสงสว่าง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายนพเก้า  ขันธ์กำเหนิด
 
1. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กชายภัทรพล  รู้ทัน
2. เด็กชายภูริณัฐ  ชมสกุณี
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม
2. นางสิริลักษณ์  ทองเฉลิม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. นายธีระยุทธิ์  ดาราแจ่มจรัส
2. นายวรุต  ทองสุข
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
2. นางพรรณพิมล  แก้วเขียว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  นิสสัยดี
 
1. นางสาวภิรดา  ทิพยดี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงตรีเนตร  เสนานิมิตร
 
1. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เขียนจตุรัส
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คราทอง
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  สุวรรณ์
 
1. นางสาวดารุณี  พละเลิศ
2. นายทัศพร  สุนทราลัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมี่กระโทก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
3. เด็กหญิงอริสา  มีแก้ว
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงอลิสา  สุวรรณลือ
2. เด็กชายอิทธิกร  สีรี
3. เด็กชายอิศรา  รักสกุลใหม่
 
1. นางสาวปราณี  จันทะโสม
2. นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายปรีชา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขำสอน
3. เด็กชายสุรพงษ์  วีระวัฒนา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร
2. นางสุภัทรา  โชติกเสถียร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองสิต 1. เด็กชายตรีภพ  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสภะดา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  คุณาสารโสภณ
 
1. นางสาวนวกชมณ  จำนงค์สุข
2. นางสุไรรัช  ภูอ่อน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. นางสาวสิชามณ  เชื้องาม
2. นางสาวอรพิน  ทันใจ
3. นายอาคม  สวยล้ำ
 
1. นายอำนาจ  นุ่มฤทธิ์
2. นายสุริยา  ครุฑางคะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พิทักคีรี
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จงเจริญธนกิจ
3. เด็กหญิงวิศรุตา  เทพสวัสดิ์
 
1. นางสาวศศิยานันท์  จันทร์แปลง
2. นางสาวจุฑามาศ  เอี้ยงรอด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงจินดารักษ์  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  -
3. เด็กหญิงสุชาดา  ผูกจิตร์
 
1. นางสาวยุวดี  ปั้นงา
2. นางสาวภัทรา  อุทัยทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหิน 1. เด็กชายกรกฎ  สะเอ๊บ
2. เด็กหญิงจันทกานต์   แจ้งกระมล
 
1. นายอรรถชัย  รักราษฎร์
2. นางสาวสายฝน  แก้วจันทร์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กชายธันวา  สุทธิ
2. เด็กชายอนุพนธ์  สร้อยทอง
 
1. นางสมหวัง  เครื่องประดิษฐ์
2. นางอวยพร  ศักดิ์พรหม
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายณภัทร  น้ำใจสุข
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  สรวงท่าไม้
 
1. นางอุไรรัตน์  แสวงทรัพย์
2. นางนันทา  น้ำใจสุข
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายพงศกร   -
2. เด็กชายศุภกร  หอมชื่น
 
1. นายชัยอุดม  แก้ววงษา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายวิศรุติ  สำเนากลาง
2. เด็กชายเลิศชัย  นุมะลิจันทร์
 
1. นายพิศนุ  ตองแก้ว
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จินะชัย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายกันต์ศักย์  เหลี่ยมเพชร
2. เด็กชายนรินทร์  ยะเครือ
 
1. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กล้าใจ
2. นางสาวสุฤดี  สวัสดิ์จารี
 
1. นายนันทยุทธ  หนูนันท์
2. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สวัสดีดวง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สโมสร
3. เด็กหญิงปรารถนา  มีจั่นเพ็ชร
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุจริตวิเศษสกุล
5. เด็กหญิงอริสา  อินทรรอด
 
1. นางชนิดา  ชลออยู่
2. นางพจนา  ลิ้มสินโสภณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 1. เด็กหญิงกฤษณา  กระจ่างแจ้ง
2. เด็กหญิงญาธิตา  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงนภัส  ชอุ่มทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หวานชิต
5. เด็กหญิงภารดี  อินแก้ว
 
1. นางวิภาวรรณ  นิ่มนวล
2. นางจำเนียร  แจ้งพลอย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สวัสดิ์กระวี
2. เด็กหญิงศศิพร  ถิ่นมัธยม
3. เด็กหญิงศิริพร  สวัสดิ์กระเดื่อง
4. เด็กหญิงเกตุมณี  สวัสดิ์กสิณ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผือกผล
 
1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ปัสสา
2. นางสาวนัยนา  แสนสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เป็นสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองแก้ว
3. เด็กชายวายุ  พันล้ำ
4. เด็กชายอนุชิต  น้ำใจเย็น
5. เด็กหญิงไอรฎา  ดอกพุฒ
 
1. นางศิริพร  รอดยื้ม
2. นางสาววรัชยา  วงษ์ประเสริฐ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรวลัย  ใบบัว
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  อรชร
3. เด็กชายนพคุณ  คงทาน
4. เด็กหญิงสิริญทิพย์  -
5. เด็กหญิงอธิชา  ธนะฤกษ์
 
1. นางวาสนา  พุตติ
2. นางธัญพร  อุ่นทวีทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงนัฐชา  การเร็ว
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ทองสุข
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ไทยพรหมทัต
4. เด็กชายสุพศิน  สอนสอบ
5. เด็กหญิงอัมพร  สังขสุจิต
 
1. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง
2. นางเบญจวรรณ  รอดหลง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชยพล  พักเสียงดี
2. เด็กหญิงฐิติพร  สมศรี
3. เด็กชายธรรมนูญ  พัดไสว
4. เด็กชายวีรภาพ  โสดา
5. เด็กชายโพธิกร  ห่อไธสง
 
1. นายสุทธิเกียรติ  ดำรงค์ธวัชชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงวาลิษา  ธรเสนา
2. เด็กหญิงศยามล  ทวีสุข
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงสุนันทา  พงษา
5. เด็กหญิงอทิตยา  พลเศพย์
 
1. นายชัยวัฒน์  ล่ายสกุล
2. นายพุทธาคม  จันทรวิจิตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงมณีณัฎฐ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ขยันทำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แพร่หลาย
 
1. นางสาวณัฐวรา  จำเริญรักษา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  จีระศักดิ์
 
1. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะโก 1. เด็กชายชลธาร  ทองเอี่ยม
2. เด็กหญิงนันนภัส  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  กล้วยหอม
2. นางพจนีย์  ธวัธวงค์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฟ้าดาว  สวัสดี
2. เด็กชายภูดิศ  แดงอร่าม
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นายแพงศรี  คำนึง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายนิติพงษ์  สุทธป๊อก
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดผล
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางดารณี  มะขามหอม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนแฮน
3. เด็กหญิงจิรพัชร  คงกระพันธ์
4. เด็กหญิงธนิษฐา  อินทวงษ์
5. เด็กหญิงปานวาด  ดีดวงพันธ์
6. เด็กหญิงรมยากร  โพธิ์บอน
7. เด็กหญิงละอองดาว  ขวัญอ่อน
8. เด็กหญิงวิศวียา  อินตรา
9. เด็กหญิงอัยลดา  ทองส่งโสม
10. เด็กหญิงโยษิตา  พัดดง
 
1. นางกาญจนา  ไผ่สอาด
2. นางธิดารัตน์  นุชโสภา
3. นางสาวศิริศรี  แผ้วพรายงาม
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสารภี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญขจร
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร์ทองเทศ
4. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ด้วงปลี
5. เด็กหญิงนวินดา  จงสกุล
6. เด็กหญิงน้อยหน่า  -
7. เด็กหญิงน้ำฟ้า  -
8. เด็กหญิงพิชานาถ  ้เมฆอรุณ
9. เด็กหญิงรินรดี  พิมพ์วงษ์เกตุ
10. เด็กหญิงศิริญญา  ฤทธิยะพงศ์
 
1. นางสาวธีริศรา  วิเศษวงษา
2. นางสาววิชุดา  เครืออยู่
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงจิระกัญญา  สีจำพัน
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  บัวคำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูนันท์
4. เด็กหญิงลลนา  ปะมะโต
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ใจอารีย์
6. เด็กชายสิทธิโชค  ตันธนไพศาล
7. เด็กหญิงอาริษา  ใยชวด
 
1. นายนัทธี  สงวนรัตน์
2. นางสาวอริสรา  บุญมา
3. นางสาลี่  สงวนรัตน์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงจิระกัญญา  สีจำพัน
2. เด็กหญิงชลฤดี  โฆษพงศา
3. เด็กหญิงชลลดา  โฆษพงศา
4. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ยังพะยอ
5. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  บัวคำ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูนันท์
7. เด็กหญิงลลนา  ปะมะโต
8. เด็กหญิงวรรณวิภา  ใจอารีย์
9. เด็กหญิงสาวิณี  ลกว้ม
10. เด็กชายสิทธิโชค  ตันธนไพศาล
 
1. นางสาวนภัชชา  แดนพันธ์
2. นางสาววัลยา  ถิ่นวัฒนากูล
3. นางสาวกมลรัตน์  ชื่นรอด
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  อัคจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทับพันธ์
 
1. นางสาววราลี  สมรภูมิ
2. นางเตือนจิต  มาลยพันธุ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ดอนไพรเณร
2. เด็กหญิงนนทิชา  โพธิ์ศิริ
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
2. นางสาวพัชรี  ศุภษร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กหญิงนฤดี  มงคล
 
1. นางสาวไอรินทร์  ดอนแหยม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงวิรากานต์  คชายุทธ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เพชรปานกัน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. นางสาวณิชา  แร่มี
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เขียวอ่อน
 
1. นายสิญจน์  ฉัตรศรีทองกุล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ประสพผล
 
1. นายสิญจน์  ฉัตรศรีทองกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. นางสาวธิติมา  บรรเทา
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายชัชวาลย์  ศรีลาจันทร์
 
1. นายนิรุตต์  สมศักดิ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงองค์วรา  ลำไยเสาวรส
 
1. นายพงศกร  อะกะวงค์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองสิต 1. เด็กหญิงสุภณัฐ  โพธิ์ใบ
2. เด็กชายโต๊ะ  -
 
1. นางสาวแก้วรัตน์ภา  ประชากุล
2. นางสาวยุพิน  สำเภาพงษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองสิต 1. เด็กหญิงคารามาย  ไพรเถื่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภางาม
 
1. นางสาวแก้วรัตน์ภา  ประชากุล
2. นางสาวยุพิน  สำเภาพงษ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีบุญยอด
2. เด็กหญิงอรินดา  คืนประคอง
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายวีรพล  เขาถ้ำทอง
 
1. นายปัญญาการณ์  อิศรางกูุร ณ อยุธยา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มณฑา
2. เด็กชายพยักค์  จันทร์ทอง
3. เด็กชายไชยวัฒน์  เศษสูงเนิน
 
1. นางสาวนฤมล  นางแย้ม
2. นางสาวจิรพรรณ  บัวทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่ศิริ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ลือดัง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดอนไพรเณร
 
1. นางสาวอินทยา  อินทร์ประทับ
2. นางสาวสมหญิง  อินสว่าง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธนารักษ์  สินธุ์เจริญ
2. เด็กชายปัณณาธร  วงษ์ยอด
3. เด็กหญิงวาสนา  กังวานไกล
 
1. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
2. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกุลพัชร  เพชรนิล
 
1. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพงศ์พล  บ่อผล
 
1. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กชายสุพจน์  สมสี
 
1. นายโสลศ  กรุนกรุด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กชายสรวิชญ์  ใจขัด
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  โหรา
 
1. นายโสลศ  กรุนกรุด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กชายธิติพันธ์  กลีบเมฆ
 
1. นายภัควัฒน์  กุลวัตธีรภาคย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอิศรา  อาภากร
 
1. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จิตนิยม
 
1. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริวิมล   อินทร์พันธ์
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงประวีณ  ม่วงจั่น
 
1. นางสาวสุทาทิพย์  บุญรอด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  โฆษิตวณิชย์
 
1. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1. เด็กชายสุทธิพร  สืบเพ็ง
 
1. นายสุทธิพร  ดาวเรือง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เหลืองทอง
2. เด็กหญิงณิชา   สังขพันธ์
3. เด็กหญิงทัศมาภรณ์    จอมมาลา
4. เด็กชายปฐวีย์    มิชา พุทธกัลยา
5. เด็กหญิงมนัสวี  ศรวัลเพ็ง
6. เด็กหญิงวริศรา  นฤบดินทร์
7. เด็กชายวิทวัส   ใจอดทน
8. เด็กหญิงสิริวิมล  กานนชวลิต
9. เด็กหญิงอินทิรา  ยุรยาตร์
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
2. นายเกียรติศักดฺิ์  ศรีมงคล
3. นายอติชาติ  ทับวิเศษ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ตันมั่นคง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วบัวดี
3. เด็กชายชยธร  รวดเร็ว
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์   แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำหล้า
6. เด็กหญิงทัศมาภรณ์    จอมมาลา
7. เด็กชายปฐวีย์    มิชา พุทธกัลยา
8. เด็กหญิงวริษา    เนียมใย
9. เด็กชายวิทวัส   ใจอดทน
10. เด็กหญิงศิริวิมล   อินทร์พันธ์
11. เด็กชายสินชัย  จันทรดี
12. เด็กหญิงสิริวิมล   กานนชวลิต
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดาวแสง
14. เด็กหญิงอสมาภรณ์    เหมะรักษ์
15. เด็กหญิงอินทิรา   ยุรยาตร์
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
2. นายเกียรติศักดฺิ์  ศรีมงคล
3. นายลิขิต  ปุญสิริ
4. นายอติชาติ  ทับวิเศษ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกุลพัชร  เพชรนิล
2. เด็กชายชาญณรงค์  เพชรนิล
3. เด็กชายธนพล  มีพันธ์
4. เด็กชายนราวิญช์  จันทร์วิเศษ
5. เด็กชายพงศ์พล  บ่อผล
6. เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิมใส
7. เด็กหญิงฟ้าอรุณ  เพชรนิล
8. เด็กชายมนัส  เพ็ญพิทักษ์
9. เด็กหญิงวิลันยุภา  ชัชวาลย์
10. เด็กชายสุเมธ  -
11. เด็กหญิงอิศรา  อาภากร
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นายโสภณ  ยิ้มประเสริฐ
3. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
4. นายคมศร  สวััสดิ์นทีทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ดอกเทียน
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายคณาธิป  ศรีเลิศชัย
4. เด็กชายจักริน  วงศ์สุริยะรัศมี
5. เด็กหญิงณัฐฌา  นวลฉวี
6. เด็กชายณัฐดนัย  สิทธิสม
7. เด็กชายณัฐภัทร  ทุมสุริวงศ์
8. เด็กหญิงดวงมณี  สุนทราลัย
9. เด็กชายธชาทัช  พุ่มพยอม
10. เด็กชายนาวี  นำ้บุ่น
11. เด็กชายภานุวัฒน์  กล้วยหอม
12. เด็กชายรัฐพงษ์  วังมะนาว
13. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  ขำวงศ์ษา
14. เด็กชายศรัณย์พงศ์  พุ่มพยอม
15. เด็กหญิงศุภสุตา  เมืองเก่า
16. เด็กชายสายต้นรัก  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงสุจิตรา  เย็นใจ
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ไวยิ่งยุทธ
19. เด็กชายสุรเดช  เชียงคา
20. เด็กหญิงเบญญาภา  มีสุข
 
1. นายนิคม  กลีบทอง
2. นายทัศพร  สุนทราลัย
3. นางสาวสกุลรัตน์  นาคดีล้วน
4. นางสาวโชติภัค  นครเอี่ยม
5. นางสาวดวงพร  สมใจ
6. นางสาวกนิษฐา  คงเหลี่ยม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงจันทร์  สวัสดิ์นที
2. เด็กหญิงณิชนนท์  สวัสดิ์บริรักษ์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญทะลา
4. เด็กหญิงนิลตรา  ลำไยสกุล
5. เด็กหญิงวรรฑณี  ชื่นตา
6. เด็กชายอดิศักดิ์  วังงาม
 
1. นายจักรพงศ์  สุขเกษม
2. นางสาวมณีรัตน์  ปานหว่าง
3. นางสมใจ  อวยพร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงนิล
 
1. นายวรชาติ  บ่อเกิด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายทศพล  ดอกยอ
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  สีหาพรหม
 
1. นางมุกดา  แก้วเรือง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงภีรณีย์  มณีทรัพย์โภคา
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายตรีบูรณ์  ธรรมชัย
 
1. นางสาววรินทร์  โฉมกอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายทศพล  ดอกยอ
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชุ่มสีดา
 
1. นายเอกนฤน  สิทธิโชค
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงภีรนีย์  มณีทรัพย์โภคา
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประไณย   ภิญโญ
 
1. นางสาวพรมนัส  บ่อทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กชายกฤติน  ประเสริฐชาติ
 
1. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงเอมี่ กุญชร  วิลคอกซ์
 
1. นางพรพรรณ  กิจสังสรรค์กุล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. นางสาวแหม่ม  ศรีพุเลียบ
 
1. นางรุ่งสุรีย์  ใบไม้
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายตรีบูรณ์  ธรรมชัย
 
1. นางสาววรินทร์  โฉมกอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กชายนครินทร์  จิตนิยม
 
1. นายธีระ  ธนะฤกษ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงดริณรดา   ฉายะนันตร์
 
1. นายบุญนำ  ทรัพย์บุญมี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กหญิงนีรนุช  ครุธวงษ์
 
1. นางสาวปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายฐิติกร   โอชารส
2. เด็กชายณภัทร   ไทยศิลป์
3. เด็กชายณัฐดนัย   วิริยางกูร
4. เด็กชายถิรธน   เลาหอุดมโชค
5. เด็กชายนันทพัทธ์   โมกขมรรคกุล
6. เด็กชายปภาวิน   สินจุ้ย
7. เด็กชายปุณณกานต์   มีเทพ
8. เด็กชายวีรพล   กาญจนโชคชัย
9. เด็กชายศตคุณ   ทองลิ้ม
10. เด็กชายศุภณัฐ  วรรณ
11. เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณา
12. เด็กชายแฮรี่   เวบบ์
 
1. นายบุญนำ  ทรัพย์บุญมี
2. นายธาดา  เมตตา
3. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกันติชา   จอมสวรรค์
2. เด็กหญิงกุญชสิริน   ปันยารชุน
3. เด็กหญิงจิดาภา   พัฒนมงคลเชษฐ์
4. เด็กหญิงจิรภัทท์   เรืองพยุงศักดิ์
5. เด็กหญิงณัชชา   แสนสีมน
6. เด็กหญิงณัชชา   จงใจภักดี
7. เด็กหญิงณัฐจิราย์   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา   กาญจนเพิ่มพูน
9. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
10. เด็กหญิงดริณดา   ฉายะยันตร์
11. เด็กหญิงธนาภา   รักอู่
12. เด็กหญิงธีวรา  อำไพกูล
13. เด็กหญิงนงนภัส   บุษกรจงกลกุ
14. เด็กหญิงนภพร   แจ่มน้อย
15. เด็กหญิงนยายะ   จงศักดิ์สวัสดิ์
16. เด็กหญิงนันท์นภัส   อุปละ
17. เด็กหญิงนันท์นภัส  นพรัตน์คงฤทธิ์
18. เด็กหญิงปรีดิยาภา   เปรมพันธุ์
19. เด็กหญิงปวีณ์นุช   สุทธิ
20. เด็กหญิงปารณีย์  รากบัว
21. เด็กหญิงปุณณาสา   ทองสุก
22. เด็กหญิงพลอย  บางอ้อ
23. เด็กหญิงพอเพียง  ประสพสิน
24. เด็กหญิงพัธฐ์ธีรา   สรรพวิทยกุล
25. เด็กหญิงพิชญาพร   พูลทอง
26. เด็กหญิงพิชญาภา   อุ่นคำ
27. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  กรัณย์วัฒนกุล
28. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มานะรังสรรค์
29. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ปิ่นแก้ว
30. เด็กหญิงภัทรธิดา   เซี่ยงฉิน
31. เด็กหญิงรัชชิตา   วินิชพันธ์
32. เด็กหญิงวลีรัตน์   รัตนสุวรรณาชัย
33. เด็กหญิงศิศิรากร   สุวรรณหงส์
34. เด็กหญิงสิริญา  มีปลอด
35. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   รัตนชัย
36. เด็กหญิงอธิติยา   ห้าวเจริญ
37. เด็กหญิงอุษามณี   อินหนู
38. เด็กหญิงเขมณัฐณิชา   เลิศศิรวรเมธ
39. เด็กหญิงแพนาบุญ   วิเศษสิงห์
 
1. นายไชยยศ  เหมาะพิชัย
2. นายธาดา  เมตตา
3. นายสัมพันธ์  เกตุสม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1. เด็กชายกานพิชชา  สุมานิตย์
2. เด็กหญิงณัชฐณิชา  แต่งสง่า
3. เด็กหญิงนภัสสร  เสมวิลัย
4. เด็กชายพิพัฒน์  โตแดง
5. เด็กชายภูมิ  -
6. เด็กชายฤทธิไกร  ริยาภิรมย์
7. เด็กชายสหรัฐ  ธงทอง
8. เด็กหญิงอรัญญา  ยิ้มทอง
9. เด็กหญิงโชติรส  ครุฑแสง
10. เด็กชายไทร  -
 
1. นางสาวปัญชลิกา  ทองปาน
2. นางสาวชลธิชา  แพ่งบรรเทา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกุนรวี  เอมบาง
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กหญิงปดิวรัสดา  อมรกิจปกรณ์
4. เด็กหญิงวรรณนิศา  เปรมาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  แย้มมา
6. เด็กหญิงสิริวรรณ  อุดทุมพร
 
1. นายเทพพร  บุตรดาน้อย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  มาลาพงษ์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงธิญาดา  ภาคภูมิ
4. เด็กหญิงปรารี  บ่อเกิด
5. เด็กหญิงศรินทิพย์  ชมชื่น
6. เด็กหญิงอารียากร  อุทัยเสรี
 
1. นางสาวอารีย์รัตน์  เหลืองเอี่ยม
2. นางสาวธิดาทิพย์  พวงศรี
3. นางสาวอัจฉราพรรณ  บุญจีน
4. นางสาวจุฑามาส  พ่าไขล่
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เหรียญทอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วอยู่
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  เซ็นโต๊ะ
4. เด็กหญิงฉัตรมณี  ชูใจ
5. เด็กหญิงธันวรัตน์  ศรีจันทร์อินทร์
6. เด็กหญิงบุญญพร  นาคมาต
7. เด็กหญิงปณิตา  ศรีสังข์
8. เด็กหญิงภัทราพร  โพธิ์ใบ
9. เด็กหญิงภัทราวดี  โรจพรพิพัฒน์
10. เด็กหญิงมนทกานต์  สุขมาก
11. เด็กหญิงมินตรา  ไม่มีนามสกุล
12. เด็กหญิงยุหว่า  ไม่มีนามสกุล
13. เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงมา
14. เด็กหญิงเฌอมาริน  กระจ่างพงษ์
15. เด็กหญิงแสงระวี  แจ่มฉาย
 
1. นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม
2. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
3. นางสาวอุบล  อินชื่น
4. นางสาวประภัสสร  จินจารักษ์
5. นางบุปผา  พงศ์สวัสดิ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายกฤดิชาญ  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงครองขวัญ  แก่นแก้ว
3. เด็กชายนราวิชญ์  นิยมพลอย
4. เด็กหญิงหทัยวรรณ  กุมุทสุทธิกุล
 
1. นายประเสริฐ  ขันทอง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจารุวิทย์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณภัทร  ฉิมพลี
 
1. นางสาลี่  สงวนรัตน์
2. นางเปรมรัตน์  สร้อยทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายนนท์  รัตนพิทยาภรณ์
 
1. นางสาวธัญชนก  ภุมมา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพิชญา  ว่องวรพรกุล
 
1. นางสาวธัญชนก  ภุมมา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์  สุขสถาพรชัย
 
1. นายสุภาพ  สงวนพัธ์ุ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลอยลม
 
1. นางนันท์นภัส  มูลแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินหอม
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองสุก
 
1. นางสาวณัฐพร  โพทอง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกัลยกร  เกรียงแสนภู
2. เด็กหญิงตวงพร  บุญกรุด
3. เด็กหญิงปณิดา  จานมีชัย
4. เด็กหญิงฟ้าใส  ทับทิม
5. เด็กชายเฉลิมเกียรติ์  บุุญจันทร์
 
1. นางสาวนิโลบล  บ้านใหม่
2. นางรมัยาภรณ์  สุขเกษม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายภาคิน  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กชายวรพล  ศิรินภากาศ
 
1. นางสาวจริยา  ธนไพบูรณ์สถาพร
2. นางสาวลี่หวา  แซ่จาง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงบุณฑริก  หลิมพลอย
2. เด็กหญิงเกสรา   รุ่งเรืองจำเริญ
 
1. นายวรพล  แอ้มอุตม์
2. Mr.JOHN  CARL P.CARBON
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ไทรทอง
2. เด็กชายวรากร  ประดุจมณีพันธ์
 
1. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
2. นางสาววราลี  สมรภูมิ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองสิต 1. เด็กชายกฤตพงศ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผ่องพิพัฒน์
3. เด็กชายนครินทร์  แก้วอาษา
4. เด็กชายวรากร  ราชมลตรี
5. เด็กชายวิทยา  มูลสาร
6. เด็กชายสิริวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นายเอกสิทธิ์  ภุมรินทร์
2. นางสาวนวกชมณ  จำนงค์สุข
3. นางสุไรรัช  ภูอ่อน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วสะอาด
2. เด็กชายณัฐอัฑฒ์   คันทะพล
3. เด็กชายธาวิน  สุนทรศารทูล
4. เด็กชายปฏิภาณ  จูทารี
5. เด็กชายวีรยุทธ   หมื่นประเสริฐ
6. เด็กชายอภิชัย  ภิญโญ
 
1. นายแผน  ธรรมโกศล
2. นายธนชัย  สิงห์เสวก
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายธีรพงศ์  สมรูป
2. เด็กชายบุญมี  งิ้วเซอร์
3. เด็กหญิงฟ้า  -
4. เด็กหญิงรัชดา  สอดสน
5. เด็กชายสมคิด  งิ้วเซอร์
6. เด็กชายเดี่ยว  -
7. เด็กชายแจ๊ค  -
8. เด็กชายแสงจันทร์  ชุดงาม
 
1. นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว
2. นางสาวณัฐธรา  จันทร์ทอง
3. นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนแฮน
3. เด็กหญิงกานต์   น้อยพันธุ์
4. เด็กหญิงกานต์รวี  ดอกยอ
5. เด็กหญิงพรนภัส  กัณหรัตน์
6. เด็กชายพาทิศ  เกษมมงคลชัย
7. เด็กหญิงพิชามญช์  ห่วงทอง
8. เด็กหญิงวรินรำไพ  หล่อรุ่งเลิศ
9. เด็กหญิงศณิดา  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงอริสรา   ติณราช
 
1. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
2. นางสาวมสาวรี  นาสวนโสภณ
3. นางสาวสุนันทา  วงษ์ษา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายดนัย  พนลำไย
2. เด็กชายต้น  อัคจันทร์
3. เด็กชายธงชัย  เฮาเลิศ
4. เด็กชายนพรัตน์  บัวดก
5. เด็กชายประสิทธิพร  เฟื่องผล
6. เด็กหญิงปานนภา  วัชวงค์
7. เด็กชายพงษ์ธนวัฒน์  เพ็ชรกุล
8. เด็กชายวรายุทธ  ธัญญเจริญ
9. เด็กชายสุภกร  สวัสดิ์ลำภู
10. เด็กหญิงอรณิชา  วงษ์ไทย
 
1. นายวิทยา  ชาวทำนา
2. นายพงษ์สิทธิ์  เชยล้อมขำ
3. นางสาวฐิติพรรณ  หอมจิตร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กหญิงชนะการณ์  ก๋งพิ้ว
2. เด็กหญิงณัฐณิภา  ทองชมภูนุช
3. เด็กหญิงนิรชา  อัมพบุตร
4. เด็กหญิงปณิตา  ด้วงสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรดา  -
 
1. นางวันทนา  พรานเจริญ
2. นางสาววิมณภา  ทองใบ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยวสกุล
2. เด็กหญิงศรัญญา  สมรูป
3. เด็กหญิงไอยเรศ  จันทร์ละมูล
 
1. นางปทุม  นิ่มเจริญ
2. นางสาวพรพรรณ  นิยา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คำเครือ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิลท้วม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  คำเครือ
 
1. นางอายุพร  จันทะวงศ์
2. นางสาวอุษา  พลดี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กหญิงณารายทิพย์  กมลพันธ์ทิพย์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทรักษา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  บุญทวีวรพันธ์
 
1. นางสาวธัญพร  สอนจันสี
2. นางจีระวัจน์  บุญโสดา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนิดา  เภตรา
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  จูกุล
3. เด็กหญิงรุจิรา  พงษ์ธนอรัญ
 
1. นางธัชกร  เด่นดวงใจ
2. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กหญิงทักขิณา  สมบูรณ์คร้า
2. เด็กหญิงมีนา  -
 
1. นายธีรเศรษฐ์   ดวงแข
2. นางสาวจำนงค์  อรภักดี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลำภา
2. เด็กชายอนุรักษ์  พรมสอน
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวศรัญญา  หมื่นสกดดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. นายจตุรงค์  โสดา
2. นายรัฐกานต์  ชูชัย
 
1. นางกาญจนา  ทองโสภา
2. นายธีระศักดิ์  พลอยเพ็ชร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงกฤษณา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายประดิษฐ์  แดงหาญ
 
1. นายธีระ  แสงศิริ
2. นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กชายชญานนท์  พุ่มมณี
2. เด็กชายธนดล  ตาละคำ
 
1. นายธีระ  แสงศิริ
2. นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  สนตุ่น
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. นางสาววรรณสินิทรา  อุทัยเสรี
2. นางสาวศิริพร  สีหานาค
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารี
2. เด็กชายพีรณัฐ  ทองคงหาญ
 
1. นายปัญญา  กุลหงษ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมมา
2. เด็กชายทินกร  ชูกุล
 
1. นายธีระ  แสงศิริ
2. นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กหญิงพลอย  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  โปร่งทองคำ
 
1. นายไพโรจน์  รุ่งเรืองคุณารักษ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  เพ็ชรวงศ์
2. เด็กหญิงสโรชา  เรียงรวบ
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  งิ้วเซอร์
2. เด็กหญิงน้ำตาล  -
3. เด็กหญิงไพลิน  -
 
1. นายชัยวัฒน์  ล่ายสกุล
2. นางสาวขนิษฐา  สอาดเอี่ยม
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชินภัค  ชมบุญ
2. เด็กชายตินภพ  สืบศักดิ์
3. เด็กชายนิธิวัฒน์  สุทธิ
 
1. นายชวลิต  สุขศรัทธา
2. นายปรีชา  มั่นคง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กชายชัยเจริญ  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงอังคณา  เนียมชื่น
 
1. นายธีระ  แสงศิริ
2. นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  เซี่ยงว่อง
2. เด็กชายศลิษา  ผลจันทร์
3. เด็กชายอนุพงษ์  สุวรรณภาพ
 
1. นายชวลิต  สุขศรัทธา
2. นางโสภา  สำฤทธิ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายกฤษณะ  ตันทรัพย์
2. เด็กชายทักษกร  กมลฐิติภัทร์
3. เด็กชายนิวัฒน์  โสมกุล
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นายชุมพล  เพิ่มพูล
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรวาล  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายตินภพ  สืบศักดิ์
3. เด็กชายปรียพงษ์   สมากรณ์
 
1. นายชวลิต  สุขศรัทธา
2. นางสาวศรัญญา  เมืองพูล
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายปุณยวีร์  จันทร์เทียน
2. เด็กชายวายุ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอารียา  หงษ์บัณฑิตกุล
 
1. นายอรรถพล  แดงเสม
2. นางอุษา  นิยมธรรม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายวริทธิ์  เหลืองแดง
2. เด็กชายสมมาตร  บุ้งทอง
3. เด็กชายเกรียงไกร  เนตรสน
 
1. นางสาววัลลียา  วิเศษสิงห์
2. นางสาวศุภวรรณ  อัคคีเดช
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายธนากร  ปันทะเปา
2. เด็กชายนิจิต  น้ำพุไพศาลสกุล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญญาเจริญกุล
 
1. นายวรรณยุทธิ์  ดาบแก้ว
2. นายอรรถพล  สมรูป
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 1. เด็กหญิงบุญญานุช  มณฑา
2. เด็กหญิงอ้อย  -
3. เด็กชายเจตพล  สิมมาลา
 
1. นางสาวสรัลนุช  วงค์กองแก้ว
2. นายศราวุฒิ  นกน้อย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนมาก
2. เด็กชายสมหวัง  พุ่มฉาก
3. เด็กหญิงสุชาดา  จินดานิล
 
1. นางณิชาภัทร  เส็งเครือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุมาลี  พันธุ์คง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงชรินดา  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  คล้อยนาม
3. เด็กหญิงประกายดาว  บัวทอง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  นิ่มเจริญ
5. เด็กหญิงวริศรา  ทองเมือง
6. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองสิน
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวสุปราณี  แข็งกสิกิจ
3. นางสาวกนกพร  วิราวรรณ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงบุณยานุช  วิมานทอง
3. เด็กหญิงประวรรณา  โพธิ์ชัย
4. เด็กชายอภิชัย  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงเกวลิน  ไม้ดี
6. เด็กหญิงแพรว  พุทธา
 
1. นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต
2. นางสาวอารีย์ลักษณ์  วิทยา
3. นางสาวจิรกาญจน์  แผนกุล
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เปียสวน
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เทียนทองวงษ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  คงแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  ป้อมสกุล
2. นายธเนศ  เมฆนาคา
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงพรธิตา  นำช้าง
3. เด็กหญิงรัตนา  มัชมี
 
1. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์
2. นางรัตนาพร  สาลี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุประดู่ 1. เด็กหญิงรินรดา  เต็มสุริยวงค์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บัวทองสิงห์
3. เด็กชายอดิศร  ดีรื่น
 
1. นางสาวพนิดา  สำเร็จ
2. นางอุษณีย์  ศรีนวล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงชลลดา  หาไชย
2. เด็กชายศุภกิตติ์  รักแซ่
3. เด็กชายศุภพล  ดำเนิน
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นางสาวพัชรี  ศุภษร
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแย้ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริพิมพ์
2. เด็กหญิงปราถนา  ดาทอง
3. เด็กหญิงพัชราภา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ป้อมสกุล
2. นายสิทธิพงษ์  มนุษย์จันทร์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ดาปาน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญยศ
 
1. นางขนิษฐา  ทองเปราะ
2. นางสาวเทียมจิต  คงอรุณ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงจันทร์ฟอง  ทำดี
2. เด็กหญิงวรัชยา  สมานทรัพย์
3. เด็กชายศุภเษก  สุขกรม
 
1. นางนพรัตน์  เอกฉันท์
2. นางสาวภิรดา  ทิพยดี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลำไยหวานชื่น
2. เด็กหญิงบงกชพร  สำลีวงษ์
3. เด็กหญิงมาริษา  สวัสดิ์นที
 
1. นางสาวอารียา  สุขเผือก
2. นางสาวรภัสศา  สำเภาทอง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยมณฑณ์   ใจบุญ
2. เด็กหญิงปาลิตา   อนันธมงคล
3. เด็กหญิงมาริสา   สงวนศักดิ์
 
1. นางกัญญา   พุ่มไสว
2. นางสุณีวรรณ   สอนเถื่อน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงกรกมล  สวัสดิ์นที
2. เด็กหญิงณัชชา  แสนคำ
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  หอมทวนลม
 
1. นางสาวรภัสศา  สำเภาทอง
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บาลเพชร
2. เด็กหญิงยศวดี  สวัสดิ์คณา
3. เด็กหญิงวิภาศินี  ชาวนาฝ้าย
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
2. นางสาวนภสร  นวลจันทร์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงณิชมล  พงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงทาแฮ  -
3. เด็กหญิงริน  -
 
1. นางมลฤดี  บริเอก
2. นางสาวอัญชลี  นุชนารถ
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดิศกุล 1. เด็กหญิงปุณณดา  โมอ่อน
2. เด็กชายรุ่งชนะ  ใหมเกิด
3. เด็กชายอนุสรณ์  นกขุนทอง
 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  วงษ์ทิพย์
2. นางอารมย์  สุขกรม
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พัทไธสงค์
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  โรจน์ชนะทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเมือง
 
1. นางวชิรา  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
2. นางอรินทร์ชญา  โพธิ์วุฒินุกูล
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1. เด็กชายเอกพันธ์  ชลอพันธ์
 
1. นางสาววรวรรณ  สมจิตต์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1. เด็กชายสราวุธ  สิทธิรักษ์
 
1. นางอภิญญา  เฮงเส็ง
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กหญิงจินตนาการ  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวศิริมา  สุขพันธ์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษกร  เชียงกา
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงนุชวรา  บุญธรรม
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายพิจักษณ์  เชิงชล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ราชิวงศ์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงไพริน  ฉัตรเวศน์
 
1. นางสาวดวงมาลย์  ขีดขิน
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เปรมปรีย์
 
1. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางนงเยาว์   เนียมหลาง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติภพ  เหรียญทอง
 
1. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายทนงศักดิ์  กรุณกรุด
2. เด็กหญิงธนัชชา  พุกหว่าง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักศิลา
 
1. นางญาดา  มณีนิล
2. นางวงเดือน  สิทธิจันทร์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิชยา  ทะรารัมย์
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คล้ายคลัง
3. เด็กหญิงเชอร์รี่  อุปถัมย์
 
1. นายกฤษฎา  เพ็ชทอง
2. นางจิตนา  บุญชิต
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชลลดา  สังชดำรง
2. เด็กชายศุภณัฐ  จอมหงส์
 
1. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  ราชิวงศ์
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกมลพร  พรมจันทร์
2. เด็กชายชนกนันท์  เทศรำลึก
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหวี 1. เด็กชายระชัย  -
 
1. นางเรณู  สำแดงฤทธิ์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 1. เด็กชายธาวิน  เสนีวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ชูเลิศ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิชัย  ยิ้มใหญ่หลวง
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายธวัชชัย  แห่สถิตย์
 
1. นายจีรวัฒน์  คล้ายแก้ว
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายนราวิชญ์  บัวจีน
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พ่วงเสือ
 
1. นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายจักรพล  เรือนงาม
 
1. นางกมลทิพย์  ลิ้มพันทอง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หงี่ฮั้ว
 
1. นางสาวพรพรรณ  นิยา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงนันทพรรณ  พินสุวรรณ
 
1. นายอดิเรก  เนตรพรม
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กชายสุวรรณ  บัวทอง
 
1. นางเสาวนีย์  มูลสระดู่
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายกุนทร  นันขันที
2. เด็กหญิงชญาภา  จินดาคำ
3. เด็กหญิงวรชุดา  ชื่นอารมณ์
4. เด็กหญิงสุขรดา  สุขลาภ
5. เด็กหญิงแป้ง  -
6. เด็กหญิงโชติกา  สีทองใส
7. เด็กชายไชยา  ซุ่นฮั้ว
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์
3. นางศิริพร  จันทร์ผ่อง
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชวาล  ภุมรินทร์
2. เด็กชายนิภัส  บรรเทาทุกข์
3. เด็กชายอดิศร  บุตรทยักษ์
 
1. นางสุภามาส  จันทร์มี
2. นางเนตรดาว  ทศพร
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกนกกร  อินจัน
2. เด็กชายทัศน์ชัย  บุุญสิงห์ใจ
3. เด็กชายพสิษฐ์  บุญธรรม
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์พระพรหม
2. เด็กชายอนันต์  กลีบเมฆ
3. เด็กชายเอกพงษ์  แจ่มต่าย
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาคำ
2. นายอรรถพล  แดงเสม
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงธาร
2. เด็กชายปฐพี  คำตา
3. เด็กชายพัชรัตน์  สีสันต์
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
2. นางสาวนวิสา  สารีวงษ์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายชลรพัชร์  ข่าต้น
2. เด็กชายวีระยุทธ  ประดิษฐ
3. เด็กหญิงอัมพิกา  ข่าต้น
 
1. นางสาวบุษกร   ศรีบุญ
2. นางสาวกรองกาญน์  ประยูรหาญ
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายชินวัตร  อินทรรอด
2. เด็กชายวิวัตร  ฟักเหลือง
 
1. นายอดิเรก  เนตรพรม
2. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายนพดล  กิตติธงชัยกุล
2. เด็กชายอานัส  โตทัพ
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
2. นางสาวศรัญญา  หมื่นสะกดดี
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายถาม์พร  ศาลาแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  ใจดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทับทิมหอม
 
1. นางพิกุล  รุ่งศรีกนก
2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายทินภัทร  จูเมฆา
2. เด็กชายธนชาติ  ทำนิล
3. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนเจิญ
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์