สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 27 5 1 33
2 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 7 4 21
3 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 9 9 2 20
4 อนุบาลกาญจนบุรี 9 4 4 17
5 บ้านไทรทอง 8 4 2 14
6 วีรศิลป์ 7 6 3 16
7 วัดวังศาลา 7 4 2 13
8 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 7 0 2 9
9 บ้านห้วยน้ำขาว 6 7 6 19
10 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 6 6 6 18
11 บ้านนาสวน 6 5 2 13
12 วัดหนองเสือ 5 1 0 6
13 บ้านพุเลียบ 4 5 5 14
14 เขาดินวิทยาคาร 4 4 2 10
15 วัดอินทาราม 4 3 0 7
16 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 4 2 4 10
17 วัดท่าน้ำตื้น 4 2 1 7
18 บ้านสามหลัง 4 1 1 6
19 บ้านองสิต 4 0 1 5
20 ดรุณากาญจนบุรี 4 0 0 4
21 วัดขุนไทยธาราราม 3 4 1 8
22 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 3 4 0 7
23 บ้านทุ่งนา 3 2 2 7
24 บ้านห้วยตลุง 3 2 1 6
25 บ้านดงเสลา 3 2 1 6
26 บ้านหนองปล้อง 3 1 1 5
27 บ้านท่าแย้ 3 0 1 4
28 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 2 6 1 9
29 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 5 2 9
30 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 2 4 1 7
31 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 2 3 0 5
32 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 2 2 1 5
33 บ้านหินแด้น 2 2 1 5
34 บ้านหนองสองห้อง 2 2 0 4
35 บ้านน้ำพุ 2 1 1 4
36 บ้านหนองไผ่ 2 0 3 5
37 บ้านทุ่งนาคราช 2 0 2 4
38 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 2 0 1 3
39 บ้านหัวนา 2 0 0 2
40 บ้านปากนาสวน 1 6 3 10
41 บ้านท่าทุ่ม 1 5 2 8
42 อนุบาลเมฆบัณฑิต 1 3 0 4
43 วัดศรีอุปลาราม 1 2 6 9
44 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1 2 3 6
45 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1 2 2 5
46 วัดหนองตะโก 1 2 2 5
47 ลุ่มโป่งเสี้ยว 1 2 1 4
48 ถาวรวิทยา 1 2 1 4
49 ชัยจิตต์วิทยา 1 2 1 4
50 บ้านหนองสะแก 1 1 2 4
51 บ้านหนองเป็ด 1 1 1 3
52 บ้านนากาญจน์ 1 1 1 3
53 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1 1 1 3
54 บ้านท่ามะเฟือง 1 1 0 2
55 ดิศกุล 1 1 0 2
56 วัดหนองบัว 1 1 0 2
57 วัดถ้ำอ่างหิน 1 1 0 2
58 บ้านแก่งหลวง 1 0 2 3
59 บ้านวังสารภี 1 0 2 3
60 บ้านหนองบัว 1 0 2 3
61 วัดชุกพี้ 1 0 1 2
62 บ้านวังด้ง 1 0 1 2
63 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1 0 0 1
64 บ้านรางสาลี่ 1 0 0 1
65 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 1
66 บ้านพุประดู่ 1 0 0 1
67 บ้านหัวหิน 1 0 0 1
68 บ้านโป่งโก 1 0 0 1
69 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 1 0 0 1
70 บ้านท่าหวี 1 0 0 1
71 บ้านท่าเสด็จ 1 0 0 1
72 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 0 0 1
73 บ้านหนองตาบ่ง 1 0 0 1
74 บ้านวังลาน 0 4 3 7
75 บ้านเจ้าเณร 0 3 1 4
76 หนองบ้านเก่าสามัคคี 0 3 0 3
77 วัดท่าล้อ 0 2 2 4
78 บ้านต้นมะพร้าว 0 2 2 4
79 ตลาดสำรอง 0 2 0 2
80 บ้านรางจิก 0 2 0 2
81 บ้านบนเขาแก่งเรียง 0 1 2 3
82 วัดหนองพังตรุ 0 1 1 2
83 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2
84 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 0 1 0 1
85 บ้านหนองกวาง 0 1 0 1
86 บ้านถ้ำ 0 1 0 1
87 บ้านจันอุย 0 1 0 1
88 พัฒน์พงศ์ 0 1 0 1
89 บ้านกลอนโด 0 1 0 1
90 บ้านหนองปากดง 0 1 0 1
91 บ้านหนองหิน 0 1 0 1
92 บ้านหนองสองตอน 0 0 4 4
93 บ้านหนองสามพราน 0 0 3 3
94 บ้านหม่องกระแทะ 0 0 3 3
95 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 2 2
96 วัดลำสำรอง 0 0 2 2
97 บ้านวังตะเคียน 0 0 2 2
98 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
99 วัดม่วงชุม 0 0 1 1
100 บ้านเขาปูน 0 0 1 1
101 วัดยางเกาะ 0 0 1 1
102 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 0 1 1
103 วัดถ้ำองจุ 0 0 1 1
104 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 1 1
105 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 0 0 1 1
106 บ้านโป่งหวาย 0 0 1 1
107 บ้านท่าโป่ง 0 0 1 1
108 วัดเขาน้อย 0 0 1 1
109 อนุบาลท่าม่วง 0 0 1 1
110 บ้านองหลุ 0 0 1 1
111 วัดท่ามะขาม 0 0 1 1
112 วัดจรเข้เผือก 0 0 1 1
113 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 1
114 วัดถ้ำมังกรทอง 0 0 1 1
115 บ้านดอนคราม 0 0 1 1
116 วัดวังขนายทายิการาม 0 0 0 0
117 บ้านน้ำมุด 0 0 0 0
118 บ้านโกรกตารอด 0 0 0 0
119 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0
120 วัดพุน้อย 0 0 0 0
121 บ้านแหลมทอง 0 0 0 0
122 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0
123 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0
124 บ้านท่าพุ 0 0 0 0
125 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 0 0 0
126 วัดไทยวิวัฒนาราม 0 0 0 0
127 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 0 0
128 บ้านดงยาง 0 0 0 0
129 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0
130 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0
131 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 0 0
132 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 0 0 0 0
133 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 0
134 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0
135 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0
136 บ้านเนินไพร 0 0 0 0
137 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 0 0 0
138 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0
139 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0
140 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0
141 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0
142 บ้านทับศิลา 0 0 0 0
143 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0
144 วัดบ้านยาง 0 0 0 0
145 บ้านรางสะเดา 0 0 0 0
146 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 0
147 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0
148 บ้านหนองโสน 0 0 0 0
รวม 218 180 148 546

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]