สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 42 16 6 10 64
2 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 25 9 2 0 36
3 บ้านห้วยน้ำขาว 25 3 7 8 35
4 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 22 8 1 2 31
5 อนุบาลกาญจนบุรี 22 7 4 3 33
6 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 22 7 1 0 30
7 บ้านไทรทอง 20 6 2 1 28
8 วีรศิลป์ 19 0 0 2 19
9 วัดวังศาลา 17 10 1 2 28
10 บ้านนาสวน 16 11 7 6 34
11 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 16 7 3 2 26
12 บ้านพุเลียบ 16 4 5 3 25
13 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 15 15 3 6 33
14 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 13 10 5 8 28
15 บ้านปากนาสวน 13 4 4 3 21
16 บ้านห้วยตลุง 13 4 1 1 18
17 เขาดินวิทยาคาร 13 3 3 4 19
18 บ้านท่าทุ่ม 12 7 4 4 23
19 วัดขุนไทยธาราราม 12 5 2 3 19
20 บ้านบนเขาแก่งเรียง 12 5 1 3 18
21 บ้านหนองเป็ด 12 4 2 3 18
22 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 12 4 1 2 17
23 วัดหนองเสือ 11 5 1 1 17
24 วัดท่าน้ำตื้น 10 6 0 3 16
25 วัดศรีอุปลาราม 10 5 5 7 20
26 บ้านวังลาน 10 4 3 2 17
27 วัดท่าล้อ 10 4 2 0 16
28 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 10 4 0 3 14
29 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 10 1 2 3 13
30 วัดอินทาราม 9 6 2 3 17
31 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 9 4 1 1 14
32 บ้านองสิต 9 1 0 0 10
33 บ้านหนองสองตอน 8 5 4 2 17
34 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 8 5 3 3 16
35 วัดหนองตะโก 8 3 2 1 13
36 ลุ่มโป่งเสี้ยว 8 1 1 2 10
37 ถาวรวิทยา 8 0 0 0 8
38 บ้านแก่งหลวง 7 7 6 3 20
39 บ้านสามหลัง 7 6 2 4 15
40 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 7 6 2 2 15
41 บ้านหินแด้น 7 5 0 1 12
42 บ้านวังสารภี 7 3 1 0 11
43 บ้านหนองปล้อง 7 0 0 0 7
44 บ้านนากาญจน์ 6 7 1 5 14
45 วัดหนองพังตรุ 6 6 5 5 17
46 วัดม่วงชุม 6 6 1 1 13
47 บ้านหนองหญ้าปล้อง 6 5 5 3 16
48 วัดชุกพี้ 6 5 3 4 14
49 บ้านเจ้าเณร 6 4 2 1 12
50 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 6 3 4 0 13
51 บ้านวังด้ง 6 3 3 2 12
52 บ้านรางสาลี่ 6 3 3 1 12
53 บ้านดงเสลา 6 3 0 4 9
54 บ้านหนองสองห้อง 6 2 3 6 11
55 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 6 2 3 2 11
56 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 6 2 0 1 8
57 บ้านท่ามะเฟือง 6 1 0 1 7
58 ชัยจิตต์วิทยา 6 0 2 0 8
59 บ้านเขาปูน 6 0 0 0 6
60 บ้านทุ่งนา 5 9 5 1 19
61 ดิศกุล 5 7 6 6 18
62 วัดยางเกาะ 5 5 3 1 13
63 บ้านน้ำพุ 5 5 1 0 11
64 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 5 4 2 2 11
65 หนองบ้านเก่าสามัคคี 5 3 4 2 12
66 วัดศรีสุวรรณาราม 5 3 2 0 10
67 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 5 3 0 0 8
68 บ้านหนองบัว 5 2 1 0 8
69 บ้านทุ่งนาคราช 5 1 4 4 10
70 บ้านสระเศรษฐี 5 1 0 2 6
71 บ้านหนองไผ่ 4 4 1 3 9
72 วัดวังขนายทายิการาม 4 3 1 5 8
73 บ้านหนองสะแก 4 2 3 5 9
74 อนุบาลเมฆบัณฑิต 4 2 2 0 8
75 วัดถ้ำองจุ 4 2 0 1 6
76 บ้านท่าแย้ 4 2 0 0 6
77 บ้านหนองกวาง 4 1 1 2 6
78 บ้านห้วยไร่ 4 1 1 1 6
79 ดรุณากาญจนบุรี 4 0 0 0 4
80 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 4 0 0 0 4
81 บ้านต้นมะพร้าว 3 9 2 3 14
82 บ้านน้ำมุด 3 5 1 0 9
83 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 3 3 1 2 7
84 ตลาดสำรอง 3 3 1 1 7
85 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 3 2 1 1 6
86 บ้านหนองสามพราน 3 2 0 1 5
87 วัดหนองบัว 3 1 2 3 6
88 บ้านหม่องกระแทะ 3 1 1 1 5
89 บ้านโกรกตารอด 3 1 0 2 4
90 บ้านรางจิก 3 1 0 1 4
91 บ้านโป่งหวาย 2 4 3 0 9
92 วัดลำสำรอง 2 3 2 1 7
93 บ้านทุ่งศาลา 2 3 1 3 6
94 บ้านพุประดู่ 2 3 0 1 5
95 บ้านหัวหิน 2 2 2 0 6
96 บ้านโป่งโก 2 2 1 2 5
97 บ้านวังตะเคียน 2 2 1 0 5
98 บ้านท่าโป่ง 2 2 1 0 5
99 วัดเขาน้อย 2 1 2 3 5
100 อนุบาลท่าม่วง 2 1 1 4 4
101 วัดพุน้อย 2 1 1 2 4
102 บ้านแหลมทอง 2 1 1 1 4
103 บ้านถ้ำ 2 1 1 0 4
104 บ้านหัวนา 2 1 0 1 3
105 บ้านจันอุย 2 1 0 1 3
106 บ้านหนองกลางพง 2 0 2 0 4
107 วัดถ้ำอ่างหิน 2 0 0 0 2
108 บ้านองหลุ 2 0 0 0 2
109 วัดท่ามะขาม 2 0 0 0 2
110 วัดจรเข้เผือก 1 6 5 3 12
111 บ้านห้วยน้ำโจน 1 3 1 0 5
112 บ้านทุ่งยาว 1 3 0 1 4
113 บ้านท่าพุ 1 3 0 1 4
114 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 1 3 0 0 4
115 วัดไทยวิวัฒนาราม 1 2 2 2 5
116 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 1 2 1 0 4
117 ตชด.บ้านประตูด่าน 1 2 0 0 3
118 บ้านท่าหวี 1 1 2 1 4
119 วัดถ้ำมังกรทอง 1 1 2 0 4
120 บ้านดงยาง 1 1 1 1 3
121 บ้านท่าเสด็จ 1 1 0 0 2
122 จำรูญเนติศาสตร์ 1 1 0 0 2
123 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 0 1 2 2
124 วัดบ้านเก่า 1 0 0 1 1
125 บ้านหนองตาบ่ง 1 0 0 0 1
126 พัฒน์พงศ์ 1 0 0 0 1
127 บ้านกลอนโด 1 0 0 0 1
128 บ้านดอนคราม 1 0 0 0 1
129 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 0 0 0 1
130 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองปากดง 0 4 0 2 4
132 บ้านหนองอีเห็น 0 3 0 1 3
133 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 2 2 2 4
134 วัดท่าตะคร้อ 0 2 2 1 4
135 บ้านหนองหิน 0 2 0 0 2
136 บ้านเนินไพร 0 2 0 0 2
137 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 1 1 2 2
138 วัดหนองตะครอง 0 1 1 0 2
139 บ้านท่ามะนาว 0 1 0 1 1
140 บ้านท่ามะไฟ 0 1 0 1 1
141 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 0 1
142 บ้านทับศิลา 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองมงคล 0 1 0 0 1
144 วัดบ้านยาง 0 1 0 0 1
145 บ้านรางสะเดา 0 0 1 1 1
146 บ้านท่าสนุ่น 0 0 1 0 1
147 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 1 0
148 บ้านหนองโสน 0 0 0 1 0
รวม 849 450 225 247 1,524