สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 12 4 1 17 27 15 4 9 46
2 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 7 4 21 22 8 1 2 31
3 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 9 9 2 20 22 7 1 0 30
4 อนุบาลกาญจนบุรี 9 4 4 17 22 7 4 3 33
5 วีรศิลป์ 7 6 3 16 19 0 0 2 19
6 บ้านไทรทอง 7 4 2 13 19 6 2 1 27
7 วัดวังศาลา 7 4 2 13 17 10 1 2 28
8 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 7 0 2 9 15 15 3 6 33
9 บ้านห้วยน้ำขาว 6 7 6 19 25 3 7 8 35
10 บ้านนาสวน 6 5 2 13 16 11 7 6 34
11 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 5 4 5 14 21 9 2 0 32
12 วัดหนองเสือ 5 1 0 6 11 5 1 1 17
13 วัดท่าน้ำตื้น 4 2 1 7 10 6 0 3 16
14 บ้านสามหลัง 4 1 1 6 7 6 2 4 15
15 บ้านองสิต 4 0 1 5 9 1 0 0 10
16 ดรุณากาญจนบุรี 4 0 0 4 4 0 0 0 4
17 บ้านพุเลียบ 3 5 5 13 15 4 5 3 24
18 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 3 4 0 7 12 4 1 2 17
19 บ้านทุ่งนา 3 2 2 7 5 9 5 1 19
20 บ้านดงเสลา 3 2 1 6 6 3 0 4 9
21 วัดอินทาราม 3 2 0 5 7 6 2 3 15
22 บ้านหนองปล้อง 3 1 1 5 7 0 0 0 7
23 บ้านท่าแย้ 3 0 1 4 4 2 0 0 6
24 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 2 6 1 9 13 10 5 8 28
25 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 5 2 9 6 5 5 3 16
26 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 2 4 1 7 10 1 2 3 13
27 วัดขุนไทยธาราราม 2 4 0 6 11 4 2 3 17
28 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 2 3 0 5 6 2 0 1 8
29 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 2 2 1 5 7 6 2 2 15
30 บ้านหนองสองห้อง 2 2 0 4 6 2 3 6 11
31 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 2 1 3 6 12 7 3 2 22
32 บ้านน้ำพุ 2 1 1 4 5 5 1 0 11
33 บ้านหนองไผ่ 2 0 3 5 4 4 1 3 9
34 บ้านทุ่งนาคราช 2 0 2 4 5 1 4 4 10
35 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 2 0 1 3 4 0 0 0 4
36 บ้านหัวนา 2 0 0 2 2 1 0 1 3
37 บ้านปากนาสวน 1 6 3 10 13 4 4 3 21
38 บ้านท่าทุ่ม 1 5 2 8 12 7 4 4 23
39 เขาดินวิทยาคาร 1 3 2 6 9 3 3 4 15
40 อนุบาลเมฆบัณฑิต 1 3 0 4 4 2 2 0 8
41 วัดศรีอุปลาราม 1 2 6 9 10 5 5 7 20
42 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1 2 3 6 9 4 1 1 14
43 วัดหนองตะโก 1 2 2 5 8 3 2 1 13
44 ถาวรวิทยา 1 2 1 4 8 0 0 0 8
45 ชัยจิตต์วิทยา 1 2 1 4 6 0 2 0 8
46 บ้านหนองเป็ด 1 1 1 3 12 4 2 3 18
47 บ้านหินแด้น 1 1 1 3 5 5 0 1 10
48 บ้านท่ามะเฟือง 1 1 0 2 6 1 0 1 7
49 ดิศกุล 1 1 0 2 5 7 6 6 18
50 วัดหนองบัว 1 1 0 2 3 1 2 3 6
51 บ้านแก่งหลวง 1 0 2 3 7 6 6 3 19
52 บ้านวังสารภี 1 0 2 3 7 3 1 0 11
53 บ้านหนองบัว 1 0 2 3 5 2 1 0 8
54 วัดชุกพี้ 1 0 1 2 6 5 3 4 14
55 บ้านวังด้ง 1 0 1 2 6 3 3 2 12
56 บ้านหนองสะแก 1 0 1 2 2 2 3 5 7
57 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1 0 0 1 6 3 4 0 13
58 บ้านรางสาลี่ 1 0 0 1 6 3 3 1 12
59 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 1 5 1 0 2 6
60 บ้านพุประดู่ 1 0 0 1 2 3 0 1 5
61 บ้านหัวหิน 1 0 0 1 2 2 2 0 6
62 บ้านโป่งโก 1 0 0 1 2 2 1 2 5
63 บ้านท่าเสด็จ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 0 0 1 1 0 1 2 2
65 บ้านหนองตาบ่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดถ้ำอ่างหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านวังลาน 0 4 3 7 10 4 2 2 16
68 บ้านเจ้าเณร 0 3 1 4 6 4 2 1 12
69 หนองบ้านเก่าสามัคคี 0 3 0 3 5 3 4 2 12
70 บ้านต้นมะพร้าว 0 2 2 4 3 9 2 3 14
71 บ้านห้วยตลุง 0 2 1 3 10 4 1 1 15
72 ตลาดสำรอง 0 2 0 2 3 3 1 1 7
73 บ้านรางจิก 0 2 0 2 3 1 0 1 4
74 บ้านบนเขาแก่งเรียง 0 1 2 3 12 5 1 3 18
75 วัดท่าล้อ 0 1 1 2 8 4 2 0 14
76 วัดหนองพังตรุ 0 1 1 2 6 6 5 5 17
77 บ้านนากาญจน์ 0 1 1 2 5 6 1 5 12
78 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 0 1 1 2 5 2 2 2 9
79 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2 4 1 1 1 6
80 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 0 1 0 1 5 3 0 0 8
81 บ้านถ้ำ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
82 บ้านจันอุย 0 1 0 1 2 1 0 1 3
83 พัฒน์พงศ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านกลอนโด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองปากดง 0 1 0 1 0 4 0 2 4
86 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 0 2 0 0 2
87 บ้านหนองสองตอน 0 0 4 4 8 5 4 2 17
88 บ้านหนองสามพราน 0 0 3 3 3 2 0 1 5
89 บ้านหม่องกระแทะ 0 0 3 3 3 1 1 1 5
90 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 0 0 2 2 7 4 0 3 11
91 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 2 2 5 3 2 0 10
92 วัดลำสำรอง 0 0 2 2 2 3 2 1 7
93 บ้านวังตะเคียน 0 0 2 2 2 2 1 0 5
94 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 8 5 3 3 16
95 วัดม่วงชุม 0 0 1 1 6 6 1 1 13
96 บ้านเขาปูน 0 0 1 1 6 0 0 0 6
97 วัดยางเกาะ 0 0 1 1 5 5 3 1 13
98 ลุ่มโป่งเสี้ยว 0 0 1 1 5 1 1 2 7
99 วัดถ้ำองจุ 0 0 1 1 4 2 0 1 6
100 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 1 1 3 3 1 2 7
101 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 0 0 1 1 3 2 1 1 6
102 บ้านโป่งหวาย 0 0 1 1 2 4 3 0 9
103 บ้านท่าโป่ง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
104 วัดเขาน้อย 0 0 1 1 2 1 2 3 5
105 อนุบาลท่าม่วง 0 0 1 1 2 1 1 4 4
106 บ้านองหลุ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
107 วัดท่ามะขาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
108 วัดจรเข้เผือก 0 0 1 1 1 6 5 3 12
109 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 1 1 3 0 1 4
110 วัดถ้ำมังกรทอง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
111 บ้านดอนคราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 0 0 0 4 4 2 2 10
113 วัดวังขนายทายิการาม 0 0 0 0 4 3 1 5 8
114 บ้านน้ำมุด 0 0 0 0 3 5 1 0 9
115 บ้านหนองกวาง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
116 บ้านโกรกตารอด 0 0 0 0 3 1 0 2 4
117 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 2 3 1 3 6
118 วัดพุน้อย 0 0 0 0 2 1 1 2 4
119 บ้านแหลมทอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
121 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
122 บ้านท่าพุ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
123 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
124 วัดไทยวิวัฒนาราม 0 0 0 0 1 2 2 2 5
125 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
127 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 0 0 3 0 1 3
132 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 2 2 2 4
133 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
134 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 0 0 0 0 0 2 1 0 3
135 บ้านเนินไพร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 บ้านท่าหวี 0 0 0 0 0 1 2 1 3
137 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
138 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
140 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
141 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านทับศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านรางสะเดา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 183 165 142 490 795 446 220 246 1,461