สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 27 5 1 33 42 16 6 10 64
2 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 10 7 4 21 22 8 1 2 31
3 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 9 9 2 20 22 7 1 0 30
4 อนุบาลกาญจนบุรี 9 4 4 17 22 7 4 3 33
5 บ้านไทรทอง 8 4 2 14 20 6 2 1 28
6 วีรศิลป์ 7 6 3 16 19 0 0 2 19
7 วัดวังศาลา 7 4 2 13 17 10 1 2 28
8 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 7 0 2 9 15 15 3 6 33
9 บ้านห้วยน้ำขาว 6 7 6 19 25 3 7 8 35
10 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 6 6 6 18 25 9 2 0 36
11 บ้านนาสวน 6 5 2 13 16 11 7 6 34
12 วัดหนองเสือ 5 1 0 6 11 5 1 1 17
13 บ้านพุเลียบ 4 5 5 14 16 4 5 3 25
14 เขาดินวิทยาคาร 4 4 2 10 13 3 3 4 19
15 วัดอินทาราม 4 3 0 7 9 6 2 3 17
16 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 4 2 4 10 16 7 3 2 26
17 วัดท่าน้ำตื้น 4 2 1 7 10 6 0 3 16
18 บ้านสามหลัง 4 1 1 6 7 6 2 4 15
19 บ้านองสิต 4 0 1 5 9 1 0 0 10
20 ดรุณากาญจนบุรี 4 0 0 4 4 0 0 0 4
21 วัดขุนไทยธาราราม 3 4 1 8 12 5 2 3 19
22 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 3 4 0 7 12 4 1 2 17
23 บ้านทุ่งนา 3 2 2 7 5 9 5 1 19
24 บ้านห้วยตลุง 3 2 1 6 13 4 1 1 18
25 บ้านดงเสลา 3 2 1 6 6 3 0 4 9
26 บ้านหนองปล้อง 3 1 1 5 7 0 0 0 7
27 บ้านท่าแย้ 3 0 1 4 4 2 0 0 6
28 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 2 6 1 9 13 10 5 8 28
29 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 5 2 9 6 5 5 3 16
30 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 2 4 1 7 10 1 2 3 13
31 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 2 3 0 5 6 2 0 1 8
32 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 2 2 1 5 7 6 2 2 15
33 บ้านหินแด้น 2 2 1 5 7 5 0 1 12
34 บ้านหนองสองห้อง 2 2 0 4 6 2 3 6 11
35 บ้านน้ำพุ 2 1 1 4 5 5 1 0 11
36 บ้านหนองไผ่ 2 0 3 5 4 4 1 3 9
37 บ้านทุ่งนาคราช 2 0 2 4 5 1 4 4 10
38 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 2 0 1 3 4 0 0 0 4
39 บ้านหัวนา 2 0 0 2 2 1 0 1 3
40 บ้านปากนาสวน 1 6 3 10 13 4 4 3 21
41 บ้านท่าทุ่ม 1 5 2 8 12 7 4 4 23
42 อนุบาลเมฆบัณฑิต 1 3 0 4 4 2 2 0 8
43 วัดศรีอุปลาราม 1 2 6 9 10 5 5 7 20
44 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1 2 3 6 9 4 1 1 14
45 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1 2 2 5 10 4 0 3 14
46 วัดหนองตะโก 1 2 2 5 8 3 2 1 13
47 ลุ่มโป่งเสี้ยว 1 2 1 4 8 1 1 2 10
48 ถาวรวิทยา 1 2 1 4 8 0 0 0 8
49 ชัยจิตต์วิทยา 1 2 1 4 6 0 2 0 8
50 บ้านหนองสะแก 1 1 2 4 4 2 3 5 9
51 บ้านหนองเป็ด 1 1 1 3 12 4 2 3 18
52 บ้านนากาญจน์ 1 1 1 3 6 7 1 5 14
53 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1 1 1 3 6 2 3 2 11
54 บ้านท่ามะเฟือง 1 1 0 2 6 1 0 1 7
55 ดิศกุล 1 1 0 2 5 7 6 6 18
56 วัดหนองบัว 1 1 0 2 3 1 2 3 6
57 วัดถ้ำอ่างหิน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านแก่งหลวง 1 0 2 3 7 7 6 3 20
59 บ้านวังสารภี 1 0 2 3 7 3 1 0 11
60 บ้านหนองบัว 1 0 2 3 5 2 1 0 8
61 วัดชุกพี้ 1 0 1 2 6 5 3 4 14
62 บ้านวังด้ง 1 0 1 2 6 3 3 2 12
63 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 1 0 0 1 6 3 4 0 13
64 บ้านรางสาลี่ 1 0 0 1 6 3 3 1 12
65 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 1 5 1 0 2 6
66 บ้านพุประดู่ 1 0 0 1 2 3 0 1 5
67 บ้านหัวหิน 1 0 0 1 2 2 2 0 6
68 บ้านโป่งโก 1 0 0 1 2 2 1 2 5
69 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 1 0 0 1 1 2 1 0 4
70 บ้านท่าหวี 1 0 0 1 1 1 2 1 4
71 บ้านท่าเสด็จ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 0 0 1 1 0 1 2 2
73 บ้านหนองตาบ่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านวังลาน 0 4 3 7 10 4 3 2 17
75 บ้านเจ้าเณร 0 3 1 4 6 4 2 1 12
76 หนองบ้านเก่าสามัคคี 0 3 0 3 5 3 4 2 12
77 วัดท่าล้อ 0 2 2 4 10 4 2 0 16
78 บ้านต้นมะพร้าว 0 2 2 4 3 9 2 3 14
79 ตลาดสำรอง 0 2 0 2 3 3 1 1 7
80 บ้านรางจิก 0 2 0 2 3 1 0 1 4
81 บ้านบนเขาแก่งเรียง 0 1 2 3 12 5 1 3 18
82 วัดหนองพังตรุ 0 1 1 2 6 6 5 5 17
83 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2 4 1 1 1 6
84 บ้านหนองกวาง 0 1 0 1 4 1 1 2 6
85 บ้านถ้ำ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
86 บ้านจันอุย 0 1 0 1 2 1 0 1 3
87 พัฒน์พงศ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านกลอนโด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองปากดง 0 1 0 1 0 4 0 2 4
90 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 0 2 0 0 2
91 บ้านหนองสองตอน 0 0 4 4 8 5 4 2 17
92 บ้านหนองสามพราน 0 0 3 3 3 2 0 1 5
93 บ้านหม่องกระแทะ 0 0 3 3 3 1 1 1 5
94 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 2 2 5 3 2 0 10
95 วัดลำสำรอง 0 0 2 2 2 3 2 1 7
96 บ้านวังตะเคียน 0 0 2 2 2 2 1 0 5
97 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 8 5 3 3 16
98 วัดม่วงชุม 0 0 1 1 6 6 1 1 13
99 บ้านเขาปูน 0 0 1 1 6 0 0 0 6
100 วัดยางเกาะ 0 0 1 1 5 5 3 1 13
101 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 0 1 1 5 4 2 2 11
102 วัดถ้ำองจุ 0 0 1 1 4 2 0 1 6
103 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 0 0 1 1 3 3 1 2 7
104 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 0 0 1 1 3 2 1 1 6
105 บ้านโป่งหวาย 0 0 1 1 2 4 3 0 9
106 บ้านท่าโป่ง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
107 วัดเขาน้อย 0 0 1 1 2 1 2 3 5
108 อนุบาลท่าม่วง 0 0 1 1 2 1 1 4 4
109 บ้านองหลุ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 วัดท่ามะขาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 วัดจรเข้เผือก 0 0 1 1 1 6 5 3 12
112 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 1 1 3 0 1 4
113 วัดถ้ำมังกรทอง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
114 บ้านดอนคราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 วัดวังขนายทายิการาม 0 0 0 0 4 3 1 5 8
116 บ้านน้ำมุด 0 0 0 0 3 5 1 0 9
117 บ้านโกรกตารอด 0 0 0 0 3 1 0 2 4
118 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 2 3 1 3 6
119 วัดพุน้อย 0 0 0 0 2 1 1 2 4
120 บ้านแหลมทอง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
121 บ้านหนองกลางพง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
122 บ้านห้วยน้ำโจน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
123 บ้านท่าพุ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
124 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
125 วัดไทยวิวัฒนาราม 0 0 0 0 1 2 2 2 5
126 ตชด.บ้านประตูด่าน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
128 จำรูญเนติศาสตร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านหนองอีเห็น 0 0 0 0 0 3 0 1 3
133 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 2 2 2 4
134 วัดท่าตะคร้อ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
135 บ้านเนินไพร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
137 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
139 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
140 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านทับศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 วัดบ้านยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านรางสะเดา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
145 บ้านท่าสนุ่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 218 179 148 545 844 447 225 247 1,516