สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 27 15 4 9 46
2 บ้านห้วยน้ำขาว 25 3 7 8 35
3 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 22 8 1 2 31
4 อนุบาลกาญจนบุรี 22 7 4 3 33
5 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 22 7 1 0 30
6 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 21 9 2 0 32
7 บ้านไทรทอง 19 6 2 1 27
8 วีรศิลป์ 19 0 0 2 19
9 วัดวังศาลา 17 10 1 2 28
10 บ้านนาสวน 16 11 7 6 34
11 เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 15 15 3 6 33
12 บ้านพุเลียบ 15 4 5 3 24
13 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 13 10 5 8 28
14 บ้านปากนาสวน 13 4 4 3 21
15 บ้านท่าทุ่ม 12 7 4 4 23
16 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 12 7 3 2 22
17 บ้านบนเขาแก่งเรียง 12 5 1 3 18
18 บ้านหนองเป็ด 12 4 2 3 18
19 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 12 4 1 2 17
20 วัดหนองเสือ 11 5 1 1 17
21 วัดขุนไทยธาราราม 11 4 2 3 17
22 วัดท่าน้ำตื้น 10 6 0 3 16
23 วัดศรีอุปลาราม 10 5 5 7 20
24 บ้านวังลาน 10 4 2 2 16
25 บ้านห้วยตลุง 10 4 1 1 15
26 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 10 1 2 3 13
27 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 9 4 1 1 14
28 เขาดินวิทยาคาร 9 3 3 4 15
29 บ้านองสิต 9 1 0 0 10
30 บ้านหนองสองตอน 8 5 4 2 17
31 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 8 5 3 3 16
32 วัดท่าล้อ 8 4 2 0 14
33 วัดหนองตะโก 8 3 2 1 13
34 ถาวรวิทยา 8 0 0 0 8
35 บ้านแก่งหลวง 7 6 6 3 19
36 บ้านสามหลัง 7 6 2 4 15
37 วัดอินทาราม 7 6 2 3 15
38 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 7 6 2 2 15
39 วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 7 4 0 3 11
40 บ้านวังสารภี 7 3 1 0 11
41 บ้านหนองปล้อง 7 0 0 0 7
42 วัดหนองพังตรุ 6 6 5 5 17
43 วัดม่วงชุม 6 6 1 1 13
44 บ้านหนองหญ้าปล้อง 6 5 5 3 16
45 วัดชุกพี้ 6 5 3 4 14
46 บ้านเจ้าเณร 6 4 2 1 12
47 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 6 3 4 0 13
48 บ้านวังด้ง 6 3 3 2 12
49 บ้านรางสาลี่ 6 3 3 1 12
50 บ้านดงเสลา 6 3 0 4 9
51 บ้านหนองสองห้อง 6 2 3 6 11
52 อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 6 2 0 1 8
53 บ้านท่ามะเฟือง 6 1 0 1 7
54 ชัยจิตต์วิทยา 6 0 2 0 8
55 บ้านเขาปูน 6 0 0 0 6
56 บ้านทุ่งนา 5 9 5 1 19
57 ดิศกุล 5 7 6 6 18
58 บ้านนากาญจน์ 5 6 1 5 12
59 วัดยางเกาะ 5 5 3 1 13
60 บ้านน้ำพุ 5 5 1 0 11
61 บ้านหินแด้น 5 5 0 1 10
62 หนองบ้านเก่าสามัคคี 5 3 4 2 12
63 วัดศรีสุวรรณาราม 5 3 2 0 10
64 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 5 2 2 2 9
65 บ้านหนองบัว 5 2 1 0 8
66 บ้านทุ่งนาคราช 5 1 4 4 10
67 ลุ่มโป่งเสี้ยว 5 1 1 2 7
68 บ้านสระเศรษฐี 5 1 0 2 6
69 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 4 4 2 2 10
70 บ้านหนองไผ่ 4 4 1 3 9
71 วัดวังขนายทายิการาม 4 3 1 5 8
72 อนุบาลเมฆบัณฑิต 4 2 2 0 8
73 วัดถ้ำองจุ 4 2 0 1 6
74 บ้านท่าแย้ 4 2 0 0 6
75 บ้านห้วยไร่ 4 1 1 1 6
76 ดรุณากาญจนบุรี 4 0 0 0 4
77 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 4 0 0 0 4
78 บ้านต้นมะพร้าว 3 9 2 3 14
79 บ้านน้ำมุด 3 5 1 0 9
80 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 3 3 1 2 7
81 ตลาดสำรอง 3 3 1 1 7
82 บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 3 2 1 1 6
83 บ้านหนองสามพราน 3 2 0 1 5
84 วัดหนองบัว 3 1 2 3 6
85 บ้านหนองกวาง 3 1 1 2 5
86 บ้านหม่องกระแทะ 3 1 1 1 5
87 บ้านโกรกตารอด 3 1 0 2 4
88 บ้านรางจิก 3 1 0 1 4
89 บ้านโป่งหวาย 2 4 3 0 9
90 วัดลำสำรอง 2 3 2 1 7
91 บ้านทุ่งศาลา 2 3 1 3 6
92 บ้านพุประดู่ 2 3 0 1 5
93 บ้านหนองสะแก 2 2 3 5 7
94 บ้านหัวหิน 2 2 2 0 6
95 บ้านโป่งโก 2 2 1 2 5
96 บ้านวังตะเคียน 2 2 1 0 5
97 บ้านท่าโป่ง 2 2 1 0 5
98 วัดเขาน้อย 2 1 2 3 5
99 อนุบาลท่าม่วง 2 1 1 4 4
100 วัดพุน้อย 2 1 1 2 4
101 บ้านถ้ำ 2 1 1 0 4
102 บ้านหัวนา 2 1 0 1 3
103 บ้านจันอุย 2 1 0 1 3
104 บ้านแหลมทอง 2 1 0 1 3
105 บ้านหนองกลางพง 2 0 2 0 4
106 บ้านองหลุ 2 0 0 0 2
107 วัดท่ามะขาม 2 0 0 0 2
108 วัดจรเข้เผือก 1 6 5 3 12
109 บ้านห้วยน้ำโจน 1 3 1 0 5
110 บ้านทุ่งยาว 1 3 0 1 4
111 บ้านท่าพุ 1 3 0 1 4
112 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 1 3 0 0 4
113 วัดไทยวิวัฒนาราม 1 2 2 2 5
114 ตชด.บ้านประตูด่าน 1 2 0 0 3
115 วัดถ้ำมังกรทอง 1 1 2 0 4
116 บ้านดงยาง 1 1 1 1 3
117 บ้านท่าเสด็จ 1 1 0 0 2
118 จำรูญเนติศาสตร์ 1 1 0 0 2
119 เทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 1 0 1 2 2
120 วัดบ้านเก่า 1 0 0 1 1
121 บ้านหนองตาบ่ง 1 0 0 0 1
122 วัดถ้ำอ่างหิน 1 0 0 0 1
123 พัฒน์พงศ์ 1 0 0 0 1
124 บ้านกลอนโด 1 0 0 0 1
125 บ้านดอนคราม 1 0 0 0 1
126 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 0 0 0 1
127 เทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองปากดง 0 4 0 2 4
129 บ้านหนองอีเห็น 0 3 0 1 3
130 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 2 2 2 4
131 วัดท่าตะคร้อ 0 2 2 1 4
132 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 0 2 1 0 3
133 บ้านหนองหิน 0 2 0 0 2
134 บ้านเนินไพร 0 2 0 0 2
135 บ้านท่าหวี 0 1 2 1 3
136 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 0 1 1 2 2
137 วัดหนองตะครอง 0 1 1 0 2
138 บ้านท่ามะนาว 0 1 0 1 1
139 บ้านท่ามะไฟ 0 1 0 1 1
140 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 0 1
141 บ้านทับศิลา 0 1 0 0 1
142 บ้านหนองมงคล 0 1 0 0 1
143 วัดบ้านยาง 0 1 0 0 1
144 บ้านรางสะเดา 0 0 1 1 1
145 บ้านท่าสนุ่น 0 0 1 0 1
146 ท่าพะเนียดกุญชร 0 0 0 1 0
147 บ้านหนองโสน 0 0 0 1 0
รวม 790 443 220 246 1,699