เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเกียรติ นุชโสภา ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
2 นายสมพร สื่อสาร ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
3 นายฉกาจ เสมอภาค ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
4 นายสายฝน ภาผิวดี ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
5 นายชำนาญ ฉายะเจริญ ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
6 นายฐิติรัตน์ สิมมาโคตร ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
7 นายนพดล เหลืองทอง ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
8 นายกฤษณ์ กุลอึ้ง ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
9 นายเมธากุล ไก่นิล ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
10 นางสาวสายสุนีย์ บุญยัง ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
11 นายฉลอง ขำมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
12 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
13 นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
14 นางจันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
15 นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
16 นายสมศักดิ์ เหลืองมังกร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
17 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
18 นางสาวเบญจมาศ สุพรรณกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
19 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
20 นายสุรเดช รุ่งศรีกนก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
21 นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
22 นายธงชัย นนทสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกตารอด กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
23 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
24 นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
25 นางทิพย์สุดา อำนวย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
26 นางสาวเบญจมาศ สุพรรณกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
27 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดประกวด/แข่งขัน  
28 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
29 นางชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
30 นายธีรเศรษฐ์ ดวงแข ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
31 นางสาวสุจิตรา แสงทอง ธุรการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น/วัดท่ามะขาม กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
32 นางสาววิภาวี จงสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียนบ้านวังสารภี/บ้านหัวนา กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
33 นางวาสนา อิ่มประไพ ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช/บ้านวังลาน กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
34 นางสาวสมใจ บุญเต็ม ธุรการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ/บ้านรางสะเดา กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
35 นายพิทักษ์ แสงคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
36 นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
37 นางสาวเสวรี น้อยนาท นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์  
38 นายฉลอง ขำมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
39 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
40 นางวลีพร ภาคภูมิ นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
41 นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้ม นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
42 นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
43 นางฐิติพร เมธเมธี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
44 นางประทุมวัน มณีสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
45 นางสาวจินตนา ศรีธินันท์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
46 นางอรวรรณ สายจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
47 นางสาวปิยมนต์ เกตุหอม ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
48 นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีเปิด  
49 นางบุษบา เวียงนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
50 นางเบญญาภา เพิ่มพูล นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
51 นางพิชญาวรรณี พันธุวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
52 นางวารี เหล็งไทย นักจัดการงานทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
53 นางพรทิพย์ สุขปิยังคุ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
54 นางอังคนา คุณฑี นักทรัพยากรบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
55 นางสุนันทา ชมภู นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
56 นางสิริวรรณ เสวกฉิม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
57 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
58 นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
59 นางทิพย์สุดา อำนวย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
60 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
61 นางสาวกิติณันท์ เจษฎา ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
62 นางสรศมน น้อยบาง ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
63 นางสาวพเยาว์ ถึงสุข นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน/อาหารและเครื่องดื่ม  
64 นางเพียงใจ เหลืองอร่าม นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน/อาหารและเครื่องดื่ม  
65 นางสาวพรทิพย์ มีตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน/อาหารและเครื่องดื่ม  
66 นางอุไร ต้นทอง นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน/อาหารและเครื่องดื่ม  
67 นางสาวถนอมศรี อัมพร นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน/อาหารและเครื่องดื่ม  
68 นางสาวสุนิลทา เหลือวัฒนาสกุล ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน/อาหารและเครื่องดื่ม  
69 นางสาวพิตตินันท์ บุญฤทธิ์เดโชชัย ลูกจ้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายการเงิน/อาหารและเครื่องดื่ม  
70 นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผล  
71 นางสาวเสวรี น้อยนาท นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผล  
72 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายประเมินผล  
73 นางช่อผกา ชูเลิศ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
74 นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
75 นางปรียา ธีรวิทยาอาจ นักจัดการงานทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
76 นางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
77 นายรัฐพล ไวทยะชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งหลวง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
78 นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
79 นายนัทธี สงวนรัตน์ สพป.กาญจนบุรีเขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
80 นายธันยวีร์ นุ่มนิ่ม สพป.กาญจนบุรีเขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
81 นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
82 นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
83 นางธฐมน วิเชียร ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
84 นางสาวกนกกาญจน์ วิเศษสุรสิทธิ์ ธุรการโรงเรียนบ้านวังด้ง กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
85 นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแก่งหลวง กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
86 นางเบญมาศ นุ่มวัฒนะ ครูโรงเรียนบ้านนากาญจน์ กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
87 นางสาวนพกนก พลราชม ครูโรงเรียนวัดบ้านเก่า กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
88 นางสาวภสมน แก้วพลอย ธุรการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
89 นายสุวิทย์ ปรีสุวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนวัดชุกพี้ กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
90 นางสาวพวงเพชร์ ดอกบุก ครูโรงเรียนวัดหนองตะโก กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
91 นางสาวน้ำเย็น สามสวนแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
92 นายมนต์ชัย เฉลิมนิรันดร์ ครูโรงเรียนตลาดสำรอง กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
93 นางสาวชูติรัตน์ ประดิษฐ์เวคิน ครูโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
94 นางสาววารุณี ทิพยะ ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
95 นางสาวนภัสพร ทองพราย ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
96 นายภูมิพันธุ์ พิณพาทย์ ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
97 นางนิภาพร วงษ์วิไลย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
98 นายอำนวย คดพะเนาว์ ครูโรงเรียนบ้านนาสวน กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
99 นางสาวเกหลง ใหมทอง ธุรการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
100 นางวรรณี ดีประชา ครูโรงเรียนวีรศิลป์ กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
101 นายราชัญ สมทบ ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กรรมการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ ระดับเครือข่าย  
102 นางเพ็ญศรี ปานผาสุก ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
103 นางสาวจันทิมา รักดี ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
104 นายเสรี จันทร์เจือจุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
105 พระครูกาญจนสุตาคม เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
106 นางสาววรรณา หลวงเทพ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
107 นางสาววรรณารัตน์ พันธุ์ภักดี ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
108 นางสาวธัญลักษณ์ ทรัพย์สมบัติ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
109 นางญาริดา สิทธิโชค ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
110 นางลัดดา วีระศืลป์ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
111 นางสาวอลิษา กาวินำ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
112 นางสาวมณี พิลึก ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
113 นางสาวญาณ์นิสา ครูทอง ธุรการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
114 นางสาวธัญญามาศ รัศมีรณชัย นักศิกษาฝึกสอน คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
115 นางสาวปรียานุช ชูวงษ์วาลย์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
116 นายสมศักดิ์ ชูตระกูลธรรม ช่างไฟฟ้า 4 คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
117 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
118 นายกันตพิชญ์ มีเครือ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
119 นางปทุม นิ่มเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหินแด้น คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
120 นางสายฝน จันทร์ป้อง ครูโรงเรียนบ้านนากาญจน์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
121 นางสาวณภัทร ศิริมั่ว ครูโรงเรียนบ้านท่าพุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
122 นายเสรี จันทร์เจือจุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
123 นายสิงห์ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังศาลา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
124 นางปรียา ธีรวิทยาอาจ นักจัดการงานทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
125 นางพรทิพย์ สุขปิยังคุ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
126 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
127 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
128 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
129 นายฉลอง ขำมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
130 นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
131 นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
132 นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
133 นางจารุวรรณ วงศ์วรเทวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
134 นายสมพร สื่อสาร ช่างครุภัณฑ์ ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
135 นายฉกาจ เสมอภาค ช่างไม้ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
136 นางสาวสรศมน น้อยบาง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
137 นางจีรวรรณ นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
138 นางทิพย์สุดา อำนวย นักวิชาการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
139 นางปรียา ธีรวิทยาอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
140 นางสาวกิตตินันท์ เจษฏา เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
141 นางสิริวรรณ เสวกฉิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
142 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
143 นายบำรุง ข่ายคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
144 นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
145 นายประเสริฐ หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันอุย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
146 นายบุญชัย ช่วงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางจิก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
147 นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
148 นายมณฑล พลายมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
149 นางศิริพร ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุประดู่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
150 นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
151 นางอรวิภา พิมพ์พระพรหม ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
152 นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
153 นายสันติสุข ทิวากร ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
154 นางเบญญาภา เพิ่มพูล นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
155 นายสายฝน ภาผิวดี ช่างไม้ ๔ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย  
156 ว่าที่ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
157 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
158 นายฉลอง ขำมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
159 นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
160 นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
161 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
162 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
163 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
164 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
165 นายทะวิด ผ่องกัล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
166 นางคำกอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
167 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
168 นายสุรเดช รุ่งศรีกนก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
169 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
170 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
171 นายสมพร สื่อสาร ช่างครุภัณฑ์ ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
172 นายฉกาจ เสมอภาค ช่างไฟฟ้า ๔ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
173 นายนภดล เหลืองทอง ช่างไฟฟ้า ๔ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
174 นายสมเกียรติ นุชโสภา พนักงานพิมพ์ ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
175 นางสายสุณีย์ บุญยัง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
176 นายกฤษณ์ กุลอึ้ง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
177 นางฐิติพร เมธเมธี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
178 นางสาวปิยมณฑ์ เกตุหอม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
179 นายสันติสุข ทิวากร ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการสถานที่จัดการแข่งขัน:สาระภาษาไทย  
180 นายปภังกร ทิพย์สิงห์ ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการสถานที่จัดการแข่งขัน:สาระภาษาไทย  
181 นายมนตรี ดวงแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการสถานที่จัดการแข่งขัน:สาระภาษาไทย  
182 นายสรพงษ์ วงษ์ดี ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการสถานที่จัดการแข่งขัน:สาระภาษาไทย  
183 ว่าที่ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
184 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
185 นายนิวัตร มงคล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
186 นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
187 นายสำเนาว์ นาคพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
188 นายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
189 นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
190 นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
191 นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
192 นางสุพัตรา คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
193 นางธัญญลักษณ์ อัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
194 นายฉลอง ขำมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
195 นางสาวณัฐวรรณ ศรีระบาย ครูโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
196 นางสาวจันทร์แรม จะรุมเครือ ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม:สาระภาษาไทย  
197 นางอไรวรรณ รักยิ้ม ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม:สาระภาษาไทย  
198 นางสาวมารีนา จันศรี ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม:สาระภาษาไทย  
199 นางสาวจินตนา ใจยงยืน ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม:สาระภาษาไทย  
200 นางสาวภัทรา อินทร์เกตุ ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม:สาระภาษาไทย  
201 นางสาวจรรยา ตันธีระพลชัย ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน:สาระภาษาไทย  
202 นางวรพรรณ กล่อมจิต ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน:สาระภาษาไทย  
203 นางอรวิภา พิมพ์พระพรหม ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล:สาระภาษาไทย  
204 นางสาววารุณี ทิพยะ ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล:สาระภาษาไทย  
205 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
206 นางสาวพลอยกาญจน์ เพ็งเลา ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
207 นางสาวอารีย์รัตน์ เหลืองเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดวังศาลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
208 นางสาวพิมพ์พร มาศศิริ ครูโรงเรียนบ้านช่องสะเดา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
209 นางจิตรลดา ประชานิยม ครูโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
210 นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
211 นางภรณ์นภัส ภู่ทอง ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
212 นางพรรษา มูลประวัติ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
213 นายอาคม ใจหาญ ครูโรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
214 นายองค์การ ชุมแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองกลางพง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
215 นายอาวุธ วงศ์ประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
216 นายปรีดา จำจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
217 นายพรินทร์ เกสรบัว โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
218 นายพรเทพ บุตรดาน้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
219 นางสาวอลิษา กาวินนำ ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
220 นางสาวชัชดา สุนทรธรรม ครูโรงเรียนวัดอินทราราม "โกวิทอินทราทร" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
221 นางสาวพิมพ์กัญญา ฉิมอ่อง ครูโรงเรียนบ้านหนองเป็ด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
222 นางเพชรรัตน์ นามมั่น ครูโรงเรียนตลาดสำรอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
223 นางวนิดา ก้อนอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
224 นางดวงจันทร์ ประเสริฐบุญมี ครูโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
225 นางสาวฐิติมา มีเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
226 นายสมหมาย บุญสุข ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
227 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
228 นายธงชัย นนทสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกตารอด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
229 นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
230 นายพิทักษ์ แสงคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
231 นางสาวชฎารมย์ สุทธิอภิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
232 นางสาวนิโลบล บ้านใหม่ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
233 นางสาวบุษราพันธ์ สิงห์โสดา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
234 นางสาวบุษราพันธ์ สิงห์โสดา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
235 นางสาวชลธิชา วีระศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
236 นางสาวชลธิชา วีระศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
237 นายธันญธรณ์ ธรรมบำรุง ครูโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
238 นางศากุล พัฒนมาศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยตลุง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
239 นางสาวน้ำเย็น สามสวนแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
240 นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
241 นางสาวกนกวรรณ ด่านอุดม ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์:สาระภาษาไทย  
242 นายสุมินทร์ เลาว้าง ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์:สาระภาษาไทย  
243 นางจันทรา เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
244 นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
245 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
246 นายนัทธี สงวนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระนาฏศิลป์  
247 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ ประธานกรรมการดำเนินงานและประสานงาน:สาระคณิตศาสตร์  
248 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน:สาระคณิตศาสตร์  
249 นายฉลอง ขำมาก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน:สาระคณิตศาสตร์  
250 นางจันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน:สาระคณิตศาสตร์  
251 นางสุนันทา ชมพู เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน:สาระคณิตศาสตร์  
252 นางวรันธร กัลปะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน:สาระคณิตศาสตร์  
253 นางกอบกุล รสหวาน ครูโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน:สาระคณิตศาสตร์  
254 นางพรรณรัตน์ สงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานและประสานงาน:สาระคณิตศาสตร์  
255 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
256 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
257 นายฉลอง ขำมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
258 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
259 นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
260 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
261 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
262 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กาญจนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
263 นางสาวเบญจมาศ สุพรรณกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
264 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
265 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
266 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
267 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
268 นายฉลอง ขำมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
269 นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
270 นางมยุรี แดงเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
271 นางสาวประพาพร ยศวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
272 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ:ทัศน์ศิลป์  
273 นายสิงห์ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังศาลา คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ:ทัศน์ศิลป์  
274 นางปรียา ธีรวิทยาอาทจ นักจัดการงนทั่วไปชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ:ทัศน์ศิลป์  
275 นางพรทิพย์ สุขปิยังคุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ:ทัศน์ศิลป์  
276 นางรพพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ:ทัศน์ศิลป์  
277 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ:ทัศน์ศิลป์  
278 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ:ทัศน์ศิลป์  
279 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
280 นางสุภาพร แก้วเกตุ ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
281 นางณัฐชา มุกดาแสงสว่าง ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
282 นางบุษชฎา มงคลทิพย์ ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
283 นางสาวประภาวดี แสงทอง ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
284 นางสาวพิมลรัชต์ กำเนิด ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
285 นางสาวกชพรรณ คงวิเชียร ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
286 นางสาวสุนทรี จ้อยล่อย พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
287 นางสาวภสมน แก้วพลอย ธุรการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร,วัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
288 นายปฐมพงษ์ เด่นดวงใจ ครูโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
289 นายอนุสรณ์ บุญสุข ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
290 นายเดชฤทธิ์ พระพิมพ์ใส พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
291 นายวันชัย โบกคำ นักการภารโรงโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
292 นายฉลอง ขำมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
293 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
294 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
295 นายบุญยิ่ง เนียมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น คณะกรรมการอำนวยการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
296 นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมการอำนวยการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
297 นางสาวเบญจมาศ สุพรรณกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
298 นางสิริวรรณ เสวกฉิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
299 นายวีรชาติ พ้นภัย ครูโรงเรียนบ้านหนองกลางพง คณะกรรมการอำนวยการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
300 นายสุนทร ทัด ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
301 นายธวัชชัย กองสี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
302 นายสิทธิพร แสงจันทร์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
303 นางปราณปรียา มีคุณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
304 นายพิษณุ เหล่าหมั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางสาลี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
305 นางลัดดง ธนวัตต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
306 นายวุฒิ ปานชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
307 นางคำกลอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
308 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
309 นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
310 นางศรสวรรค์ ไพรัชวงศ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
311 นายผดุง จันทร์คา ครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
312 นายจักรพงษ์ สุขเกษม ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
313 นายอนันต์วรินทร์ จันทบุตร ครูโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
314 นายธีรศักดิ์ ลิ้มวิรัตน์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
315 นายพิษณุ กองแสน ครูโรงเรียนบ้านหนองสองตอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
316 นายณฐภล กุหลาบทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านเจ้าเณร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
317 นายนิคม กลีบทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
318 นางดวงสุดา บุรเนตร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
319 นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
320 นายวินัย นิยาย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
321 นางสารภี กันเรืองชัย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
322 นางสุขสมบูรณ์ บุญน่วม ครูโรงเรียนวัดม่วงชุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
323 นางสาววาณี แท่นกาญจนาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
324 นางสุวรรณา ตั้งติพงษ์ตระกูล ครูโรงเรียนวัดยางเกาะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
325 นางพวงเพชร อินจีน ครูโรงเรียนบ้านวังด้ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
326 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
327 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : สาระดนตรีสากล  
328 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
329 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
330 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
331 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
332 นายทะวิด ผ่องกัล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
333 นางคำกอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
334 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
335 นายสุรเดช รุ่งศรีกนก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
336 นางนิภา ใจดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
337 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
338 นายสมพร สื่อสาร ช่างครุภัณฑ์ ๓ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
339 นายฉกาจ เสมอภาค ช่างไฟฟ้า๔ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
340 นายนภดล เหลืองทอง ช่างไฟฟ้า๔ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
341 นายสมเกียรติ นุชโสภา พนักงานพิมพ์๓ คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
342 นางสายสุณีย์ บุญยัง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
343 นายกฤษณ์ กุลงอึ้ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
344 นางฐิติพร เมธเมธี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
345 นางสาวปิยมณฑ์ เกตุหอม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการอำนวยการสาระศิลปะ  
346 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
347 นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
348 นางสาวเบญจมาศ สุพรรณกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
349 นางวรันธร กัลปะ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
350 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
351 นายพิทักษ์ แสงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
352 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
353 นายคมศร สวัสดิ์นทีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
354 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิก การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
355 นายบัณฑิต ธรรมวิชิต ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
356 นายพิทักษ์ แสงคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
357 นายอดิเรก เนตรพรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่และห้องการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
358 นายวัฒนา บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
359 นางศยามล จันทร์ศร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
360 นางสาวธนกร พวงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
361 นางฐิติรัตน์ ธูปทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาปลอดภัย การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
362 นางสุวรรณา พวงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
363 นางจารุวรรณ อัคคะวรวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
364 นางศยามล จันทร์ศร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
365 นางสาวศรัญญา หมื่นสกดดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
366 นายบัณฑิต ธรรมวิชิต ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
367 นายโสภณ ยิ้มประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
368 นางจันทิรา กระต่าย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
369 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
370 นายอดิเรก เนตรพรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
371 นายปรีดา สุกรี นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
372 นายชูศักดิ์ นิลนิกร นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
373 นางสาวณัฎฐา วงศ์ประวัติ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
374 นางสาวสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดสถานที่เวทีกลาง การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
375 นางมาลี โพธิ์ทองนาค ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
376 นางแก้วกาญจน์ ขำโอภาส ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
377 นางประไพ กลั่นบุศย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
378 นางเบญจวรรณ รอดหลง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
379 นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
380 นางชนิดา ชลออยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
381 นางสมปอง บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
382 นางอารีวัลย์ ทองพูน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
383 นางสาวยุวดี ปั้นงา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
384 นางสุดใจ เจริญรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
385 นางชารี มณีอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
386 นางชนางรมัยาภรณ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
387 นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
388 นางสาวนิโลบล บ้านใหม่ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการจัดอาหารกลางวันกรรมการและเจ้าหน้าที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
389 นางวนิตรา ภุมมา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
390 นางสงกรานต์ เลิศวรายุทธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
391 นางอรัญญา จิตรจำเริญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
392 นางศิริพร จันทร์ผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
393 นางรัชนี เสถียรธนานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
394 นางเขมาพร เหล่าพิเดช ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
395 นางรมัยาภรณ์ สุขเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
396 นางจินตนา แสนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
397 นางสาวยุวดี ปั้นงา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
398 นางฉวี สาระศาลิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
399 นายทะวิด ผ่องกัล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
400 นายโสลศ กรุนกรุด ครูโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
401 นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
402 นายคธาวุธ โกสุุม ครูโรงเรียนวัดหนองพังตรุ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
403 นางสุวรรณา ตั้งติพงษ์ตระกูล ครูโรงเรียนวัดยางเกาะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
404 นายประวิทย์ ศรีแจ่ม ครูโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
405 นายประสาน จันทร์เพียร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
406 นายอนุชา ภูสกุล ครูภูมิปัญญา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
407 นางสาววาณี แท่นกาญจนภรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
408 นายสุทธิพร ดาวเรือง ครูโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
409 นายนิมิตร ยาจันทร์ ครูโรงเรียนวัดชุกพี้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน : ดนตรีไทย  
410 นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
411 นางสาวศรัญญา หมื่นสกดดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  
412 นายคำกอง รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
413 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
414 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
415 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
416 นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
417 นายทินกร ชูช่วย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
418 นายศิรสิษฐ์ เชื้อทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
419 นายพิสิทธิ์ ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
420 นางเขมิกา เยียวยา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
421 นางสาวดารารัตน์ ปุณณะการี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
422 นางสาวอาริสา คล้ายขำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
423 นางสาวอรอนงค์ โอษคลัง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
424 นางสาวจามจุรี เชื้อหงษ์แก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
425 นางดารณี ถือความซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
426 นางสาวชวนพิศ ผ่องศรี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
427 นายวิโรจน์ สามสี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
428 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
429 นายเศรษฐพันธ์ ชุมโกมล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.  
430 นายคำรณ คล้ายเจ๊ก ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
431 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
432 นายจรัญ มลจันทร์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
433 นายโอภาส ขันทะ นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
434 นางสาวธนัญญา พรมมา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
435 นายศักดิ์ชัย เชื้อคำสอน นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
436 นางสาวธนาทิพ ภู่พันธ์ นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
437 นางสาวพจนันท์ สระทองห้อย นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
438 นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
439 นายชยานันต์ พรมแดง นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
440 นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
441 นายภานุพัฒน์ ทิพารัตน์ นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
442 นายสรายุทธ ลอยวน นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
443 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสนามหุ่นยนต์และดูแลพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์  
444 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
445 นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
446 นางจันทร์ศิริ ชูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันหุ่นยนต์  
447 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันหุ่นยนต์  
448 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันหุ่นยนต์  
449 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก เลขานุการศูนย์หุ่นยนต์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันหุ่นยนต์  
450 นายจรัญ มูลจันทร์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
451 นายอัษฏาวุธ ประเสริฐผล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
452 นางสาวพัชรียา แซ่เจา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
453 นางพรทิพย์ จานแก้ว ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
454 นางจิราพร บัวลอย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
455 นางสาวประภาพร แสงใสย์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
456 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ : การแข่งขันหุ่นยนต์  
457 นางเนตรดาว นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม:การแข่งขันหุ่นยนต์  
458 นางเงาแข ด้วงศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม:การแข่งขันหุ่นยนต์  
459 นางอัปสร ศรีอรุณ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม:การแข่งขันหุ่นยนต์  
460 นางพรทิพย์ จานแก้ว เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม:การแข่งขันหุ่นยนต์  
461 นางจิราพร บัวลอย เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม:การแข่งขันหุ่นยนต์  
462 นางชฎานาฎ ยศทอน เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม:การแข่งขันหุ่นยนต์  
463 นางสาวสนทยา แช่มนิล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ:การแข่งขันหุ่นยนต์  
464 นายโอภาส ขันทะ ครูฝึกสอนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ:การแข่งขันหุ่นยนต์  
465 นางชฎานาฎ ยศทอน เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายทำความสะอาด  
466 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์  
467 นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์  
468 นางสาวพัชรี แซ่เจา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์  
469 นายโอภาส ขันทะ นักฝึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์  
470 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
471 นางทิพย์สุดา อำนวย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
472 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
473 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
474 นายหงษ์ดี สีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
475 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
476 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
477 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
478 นายเสรี จันทร์เจือจุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
479 นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
480 นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
481 นางสาวถนอมศรี อัมพร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
482 นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
483 นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
484 นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
485 นางสาวสุภาพร พ่วงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
486 นางจันทรา เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
487 นางนิภาพร คงควร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
488 นายสมรรถ พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
489 นายนพภัทร์ สุดเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกลางพง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
490 นายวุฒิ ปานชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
491 นายชัชชน ทองแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
492 นายบุญเลิศ แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
493 นายปรีชา หัตถาครองหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
494 นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
495 นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดสำรอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
496 นายโพสิทธ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
497 นางสาวนิภัทรา สังข์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
498 นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางสะเดา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
499 นายพรชัย เลิศวรายุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
500 นายพรชัย ชูวงษ์วิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
501 นายณัฐศักย์ สระทองอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
502 นายอรรถสิทธิ์ อินทรพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
503 นางธัญญลักษณ์ อัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
504 นายโชค เอียดช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
505 นางศิริจันทร์ จันทร์พูล รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
506 นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
507 นายสมวุฒิ ศรีสังวรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
508 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒน์พงศ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
509 นางสาวจริยา สีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
510 นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
511 นายมณฑล พลายมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
512 นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตะคร้อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
513 นายศักรรัตน์ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
514 นางงามตา จันทร์บุปผา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
515 นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดิศกุล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
516 นายบำรุง ข่ายคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
517 นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
518 นายสมชัย เสร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีเห็น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
519 นายกิตติ จันทร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
520 นายสุจินต์ หอมเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
521 นายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
522 นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
523 นายธงชัย นนทสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกตารอด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
524 นายวิชัย กลัวผิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
525 นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเลียบ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
526 นางพนอรัตน์ ชุนหวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตลุง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
527 นายมนเฑียน หวังจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
528 นายไพเราะ บรรลือศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าเณร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
529 นายบุญชัย ช่วงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางจิก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
530 นางศิริพร ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุประดู่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
531 นายเกษม คุ้นเคย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกร่างทองราษฏร์บูรณะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
532 นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
533 นายประเทือง เรืองขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
534 นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
535 นายประชา เอี่ยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
536 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดินวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
537 นายภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า"อุดมราษฎร์วิทยา" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
538 นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
539 นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
540 นางวิชญาณี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
541 นายประสาร จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุกพี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
542 นายสายัญห์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
543 นายพินิจ ลิขิตวัฒนะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
544 นางกมลวรรณ ศรีละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหวี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
545 นางน้ำปรุง หอมเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
546 นายประเสริฐ หนูรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันอุย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
547 นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมุด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
548 นางศิรินพร พรศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
549 นายณัฐนันท์ กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำสำรอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
550 นายบุญยิ่ง เนียมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
551 นายบุญชัย ช่วงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมงคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
552 นายวิชิต บุญเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินไพร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
553 นายพินิจ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
554 นางสาวนิตยา สำเนียงสูง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
555 นางพัชรี ดอกบัว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
556 นายสิทธิพล ปานกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังด้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
557 นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
558 นายเอนก บุญเฮี้ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
559 นายพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
560 นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
561 นายสุรพล พละศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
562 นายนิคม แสวงหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำองจุ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
563 นายสมนึก พงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
564 นายประชา แพรไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
565 นายบำรุง จิณแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
566 นายประดับชาติ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากนาสวน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
567 นายปรีชา ทิพพาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
568 นายเดชา เก้าลิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนคราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
569 นายสมคิด ยะวงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองลุ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
570 นายทวี ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแด้น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
571 นายทะวิด ผ่องกัล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
572 นายตระการ อุดมวงศ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
573 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
574 นางวนิดา ยั้งประยุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองสิต คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
575 นางสณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
576 นางดวงสมร บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
577 นายเฉลิมชัย แย้มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
578 นายพิษณุ เหล่าหมั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางสาลี่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
579 นายเมตตา ชูเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเกาะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
580 นายชาติกุลพล สมยาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
581 นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
582 นายเสรี จันทร์เจือจุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
583 นางสาวสุธาทิพย์ บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
584 นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา ผู้อำนวยการโรงเรีนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
585 นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
586 นายสิงห์ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
587 นายณัฐภัทร์ ตวันดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้เผือก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
588 นางสาววิไล กวางคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
589 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโป่ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
590 นายยิ่งยศ พละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
591 นายพยอม อัสโม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
592 นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรณธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
593 นายอุทัย สวัสดิ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
594 นายวรเนตร เจริญโห้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
595 นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
596 นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพราน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
597 นางสุพัตรา คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
598 นายมนตรี พันธุ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
599 นายสำเนาว์ นาคพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
600 นายอำนวย ธรรมรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
601 นางสาวสุรีย์ พรหมอยู่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งโก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
602 นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
603 นายกณวรรธน์ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
604 นางจิตติมา เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับศิลา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
605 นายพิทยา จารุจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
606 นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหลวง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
607 นางเบญจา สนธยานาวิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
608 นางกัลยา ดาบแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
609 นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]