สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 2 3 3
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 17 53 28
3 006 โรงเรียนดิศกุล 25 51 37
4 007 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 3 6 5
5 008 โรงเรียนตลาดสำรอง 8 15 13
6 010 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 1 1 1
7 016 โรงเรียนบ้านกลอนโด 1 1 1
8 022 โรงเรียนบ้านจันอุย 4 14 8
9 024 โรงเรียนบ้านช่องกระทิง 0 0 0
10 025 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 36 72 54
11 026 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 8 6
12 027 โรงเรียนบ้านดงเสลา 14 28 23
13 028 โรงเรียนบ้านดอนคราม 1 3 2
14 030 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 2 2
15 029 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 17 27 22
16 031 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 8 7
17 032 โรงเรียนบ้านทับศิลา 1 1 1
18 046 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 20 42 34
19 044 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 14 25 19
20 045 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 14 31 20
21 047 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 16 25 21
22 048 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 5 11 7
23 049 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 9 14 13
24 033 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 28 51 42
25 036 โรงเรียนบ้านท่าพุ 5 9 9
26 037 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 2 2 2
27 038 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 8 18 10
28 039 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 2 5 2
29 041 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 1 6 1
30 043 โรงเรียนบ้านท่าหวี 6 9 6
31 042 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 2 3 3
32 040 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 6 19 10
33 034 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 5 13 9
34 051 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 21 31 26
35 052 โรงเรียนบ้านนาสวน 43 88 56
36 053 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 14 32 18
37 054 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 10 14 10
38 056 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 21 37 31
39 057 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 27 58 36
40 060 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 4 10 7
41 061 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 6 20 11
42 062 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 28 60 40
43 063 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 5 8 6
44 064 โรงเรียนบ้านรางจิก 5 25 9
45 065 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 2 7 2
46 066 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 13 24 19
47 067 โรงเรียนบ้านวังด้ง 14 21 15
48 068 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 6 13 12
49 069 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 0 0 0
50 071 โรงเรียนบ้านวังลาน 20 36 26
51 072 โรงเรียนบ้านวังสารภี 11 27 14
52 070 โรงเรียนบ้านวังเย็น 0 0 0
53 073 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 8 21 12
54 074 โรงเรียนบ้านสามหลัง 21 56 33
55 075 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 5 13 8
56 076 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 8 9 8
57 078 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 1 3 1
58 079 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 7 10 10
59 080 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 19 14
60 081 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 7 28 13
61 082 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 6 18 10
62 086 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 1 2 1
63 087 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 19 37 28
64 088 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18 35 29
65 089 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 15 29 17
66 090 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 6 13 8
67 092 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 19 52 33
68 093 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
69 094 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 12 6
70 095 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 5 5 5
71 160 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 21 42 32
72 077 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 7 12 10
73 091 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 1 1
74 085 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13 18 16
75 096 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 6 20 10
76 102 โรงเรียนบ้านหัวนา 4 5 4
77 103 โรงเรียนบ้านหัวหิน 6 20 12
78 104 โรงเรียนบ้านหินแด้น 15 33 24
79 097 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 19 31 24
80 098 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช 0 0 0
81 099 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 45 90 66
82 100 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 6 8 6
83 101 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 16 8
84 107 โรงเรียนบ้านองสิต 10 31 21
85 108 โรงเรียนบ้านองหลุ 2 6 2
86 017 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 0 0 0
87 020 โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 4 5 5
88 021 โรงเรียนบ้านเขาปูน 6 15 10
89 023 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 13 30 17
90 055 โรงเรียนบ้านเนินไพร 2 3 3
91 018 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 24 56 38
92 105 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 6 11 9
93 019 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 6 15 8
94 059 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 9 11 10
95 058 โรงเรียนบ้านโป่งโก 7 10 8
96 106 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 9 34 14
97 050 โรงเรียนบ้านไทรทอง 30 56 47
98 109 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 2 15 5
99 111 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 12 22 17
100 112 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 36 66 51
101 113 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 13 26 13
102 114 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 23 41 29
103 116 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 16 25 21
104 117 โรงเรียนวัดชุกพี้ 21 29 22
105 118 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 4 9 6
106 119 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 7 13 10
107 120 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 2 6 3
108 125 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 17 29 20
109 121 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 5 9 7
110 122 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 19 29 25
111 123 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 2 5 4
112 124 โรงเรียนวัดท่าล้อ 16 43 25
113 128 โรงเรียนวัดบ้านยาง 1 1 1
114 127 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 2 4 4
115 129 โรงเรียนวัดพุน้อย 6 14 9
116 131 โรงเรียนวัดม่วงชุม 14 26 21
117 132 โรงเรียนวัดยางเกาะ 16 40 31
118 133 โรงเรียนวัดลำสำรอง 8 21 15
119 134 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 14 21 15
120 135 โรงเรียนวัดวังศาลา 30 60 47
121 137 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 10 17 14
122 138 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 27 54 45
123 136 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 20 41 31
124 139 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 4 7 6
125 141 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 2 3 3
126 140 โรงเรียนวัดหนองตะโก 14 36 23
127 142 โรงเรียนวัดหนองบัว 9 12 12
128 143 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 23 36 32
129 144 โรงเรียนวัดหนองเสือ 23 44 32
130 145 โรงเรียนวัดอินทาราม 20 48 29
131 115 โรงเรียนวัดเขาน้อย 9 21 15
132 130 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 13 29 17
133 126 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 7 7 7
134 147 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 1 1
135 148 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 14 24 22
136 150 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 37 101 66
137 152 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 16 38 20
138 154 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 8 13 8
139 156 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 80 177 117
140 157 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 28 62 44
141 001 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 23 59 34
142 084 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 8 14 12
143 003 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 8 24 15
144 005 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 4 53 8
145 009 โรงเรียนถาวรวิทยา 8 27 15
146 110 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 30 65 49
147 146 โรงเรียนวีรศิลป์ 21 75 36
148 149 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 0 0 0
149 151 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ 0 0 0
150 153 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 0 0 0
151 158 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์ 0 0 0
152 155 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 8 12 11
153 159 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 9 27 15
154 011 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 33 124 57
155 012 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 4 13 5
156 013 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 19 54 29
157 014 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 1 2 2
158 015 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 41 70 55
รวม 1834 3972 2688
6660

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]