แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 80 42 56.76% 16 21.62% 6 8.11% 10 13.51% 74
2 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 36 25 69.44% 9 25% 2 5.56% 0 0% 36
3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 45 25 58.14% 3 6.98% 7 16.28% 8 18.6% 43
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 33 22 66.67% 8 24.24% 1 3.03% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 37 22 61.11% 7 19.44% 4 11.11% 3 8.33% 36
6 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 30 22 73.33% 7 23.33% 1 3.33% 0 0% 30
7 โรงเรียนบ้านไทรทอง 30 20 68.97% 6 20.69% 2 6.9% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนวีรศิลป์ 21 19 90.48% 0 0% 0 0% 2 9.52% 21
9 โรงเรียนวัดวังศาลา 30 17 56.67% 10 33.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนบ้านนาสวน 43 16 40% 11 27.5% 7 17.5% 6 15% 40
11 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 28 16 57.14% 7 25% 3 10.71% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 28 16 57.14% 4 14.29% 5 17.86% 3 10.71% 28
13 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 41 15 38.46% 15 38.46% 3 7.69% 6 15.38% 39
14 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 36 13 36.11% 10 27.78% 5 13.89% 8 22.22% 36
15 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 27 13 54.17% 4 16.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
16 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 19 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 23 13 56.52% 3 13.04% 3 13.04% 4 17.39% 23
18 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 28 12 44.44% 7 25.93% 4 14.81% 4 14.81% 27
19 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 23 12 54.55% 5 22.73% 2 9.09% 3 13.64% 22
20 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 21 12 57.14% 5 23.81% 1 4.76% 3 14.29% 21
21 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 21 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
22 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 19 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนวัดหนองเสือ 23 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 19 10 52.63% 6 31.58% 0 0% 3 15.79% 19
25 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 27 10 37.04% 5 18.52% 5 18.52% 7 25.93% 27
26 โรงเรียนบ้านวังลาน 20 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนวัดท่าล้อ 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
28 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 17 10 58.82% 4 23.53% 0 0% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 16 10 62.5% 1 6.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
30 โรงเรียนวัดอินทาราม 20 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 16 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนบ้านองสิต 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 19 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
34 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 20 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนวัดหนองตะโก 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนถาวรวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 24 7 30.43% 7 30.43% 6 26.09% 3 13.04% 23
39 โรงเรียนบ้านสามหลัง 21 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 4 21.05% 19
40 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 17 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
41 โรงเรียนบ้านหินแด้น 15 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนบ้านวังสารภี 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 21 6 31.58% 7 36.84% 1 5.26% 5 26.32% 19
45 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 23 6 27.27% 6 27.27% 5 22.73% 5 22.73% 22
46 โรงเรียนวัดม่วงชุม 14 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 19 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 3 15.79% 19
48 โรงเรียนวัดชุกพี้ 21 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
49 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านวังด้ง 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนบ้านดงเสลา 14 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 4 30.77% 13
54 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18 6 35.29% 2 11.76% 3 17.65% 6 35.29% 17
55 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านเขาปูน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 20 5 25% 9 45% 5 25% 1 5% 20
61 โรงเรียนดิศกุล 25 5 20.83% 7 29.17% 6 25% 6 25% 24
62 โรงเรียนวัดยางเกาะ 16 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
63 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 14 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 14 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
65 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 14 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
66 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 14 5 35.71% 1 7.14% 4 28.57% 4 28.57% 14
69 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
71 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 14 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 5 38.46% 13
72 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 15 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 14
73 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
74 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
77 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 17 3 17.65% 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 17
81 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 10 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
82 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนตลาดสำรอง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนวัดหนองบัว 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
87 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนบ้านรางจิก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
91 โรงเรียนวัดลำสำรอง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
93 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านหัวหิน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านโป่งโก 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดเขาน้อย 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
99 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
100 โรงเรียนวัดพุน้อย 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านจันอุย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านหัวนา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านองหลุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 16 1 6.67% 6 40% 5 33.33% 3 20% 15
110 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านท่าพุ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านท่าหวี 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
118 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
120 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
123 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านกลอนโด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านดอนคราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
131 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 7 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
133 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านเนินไพร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
137 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
140 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านทับศิลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนวัดบ้านยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
145 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]