เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ ยวงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสวัสดิ์ เดชกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอุทัย คำสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
8 นางปราณี วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
10 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 นายพรชัย โพเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วดารา ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 นางเพชรสุดา นารถดนตรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 นายณัฐชัย เอี่ยมทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นางสาวดาวิกา เณิณลีลา ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นายวัชรพงษ์ โพธิประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นายภูชิต อาจสำอางค์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 นายทศพร สกลนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
24 นายณัฐวุฒิ อ้อยขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
25 นายเชิดศักดิ์ ฝ้ายลุย ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
26 นายทศพร สกลนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
27 นายณัฐวุฒิ อ้อยขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
28 นางสาวยิหวา วันดี ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นายบำรุง อิศรกุล นักออกแบบกราฟฟิก ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)
30 นายนาวิน แกละสมุทร ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาคร ชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ
31 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดสมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดสระบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (จังหวัดสิงห์บุรี - จังหวัดลพบุรี - จังหวัดชัยนาท - จังหวัดอ่างทอง) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดนครปฐม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (จังหวัดเพชรบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสาคร) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดตราด) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (จังหวัดชลบุรี - จังหวัดระยอง) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จังหวัดตราด เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จังหวัดระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เขต ๓ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
73 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
74 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
75 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ จังหวัดระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
77 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
78 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
79 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
80 นายสุคนธ์ งามสนอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
81 นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการ โรงรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการอำนวยการ
82 นายปรีชา ย้อยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
83 นางมุกดา โชติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางสาววรรณนิภา หาญวีรกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางพีรภาว์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
86 นางสาววรรณา ศรีจันทรา ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางสาวพรดา อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางสาวประเทืองพร แสงส่ง ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
89 นางพัทยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่างสพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
90 นางสาวบุษบา อามีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
91 นางอรชุมา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
92 นางประณีต หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
93 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
94 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
95 นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการอำนวยการ
96 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
97 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
99 นายวันชัย เกตวัลห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางธิดารัตน์ สาระภี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางประนอม เอี่ยมเทียน ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการอำนวยการ
102 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
103 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
104 นายวินัย อ่ำประเวทย์ ผอ.รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
105 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายประการ รังสิกุล ผอ. รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายละลอง เหนือกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายประชา มณีเล็ก ฝุ้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ
110 นายไพบูลย์ คนเสงี่ยม ผอ. รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายบัญชา พรหมขำ ผอ. รร.อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
116 นางสาววศินี มุกดอกไม้ ผอ. รร.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
117 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
118 นางบุญจิรา ชูพันธ์ ผอ.รร.บ้านหัวหมอน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง ผอ. รร.วัดวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
120 นางสาวพรธิดา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู ๒๕๐๔ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
121 นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้ รองผอ. รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
122 นางสุบิน ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายองอาจ พุ่มมีวิทยาคา ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
124 นางนพภา อินทิม ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
125 นางพรรณพัฒน์ ธัญวุฒิศิริ ครู รร.บ้านดงแขวน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายอาณัติ แซ่โค้ว ครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
127 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
128 นางจิดาภา วัฒนวิเชียร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
129 นายธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ ครู รร.บ้านเขาไม้ไผ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
130 นายเชาวลิต สีลาชัย ครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
131 นางจุฑามาศ ศิริเกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
132 นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
133 นางทรงศรี คงมั่น ครู รร.เมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางสุดใจ วรานนท์ ครู รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
136 นางสุตที นิ่มรัตน์สิงห์ ครู รร.วัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
137 นางชวนชื่น ทัศนา ครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางสาวศิริพร แสงสุตา ครู รร.วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางสุคนธ์ ภาคาพรต ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
140 นางอุบล เพิ่มทอง ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
142 นางจินตนา ดวงรัศมี ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
143 นางยุวดี จันทศรีคำ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
144 นางจิรกาญจน์ จันทัน ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
145 นางสาวกษมา จันทร์แต่งผล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
146 นางสาวศิริกันยา พิกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการ
149 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
151 นางวรรณวิไล พันธ์ุสีดา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
152 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
153 ว่าที่ร้อยตรีวินัย หงส์ทอง โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
154 นายถาวร พูลศรี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายประจักษ์ โพพิจิตร โรงเรียนวัดวังยายฉิม คณะกรรมการอำนวยการ
156 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองหกวา คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายมณัฐฏ์ สุขปลั่ง โรงเรียนสันติวัฒนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
158 นายสมกฤษ บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายมานะ เมืองคำ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
160 นางสุภิญญา เพิ่มจิตร โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
161 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
162 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
163 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายสุพรรณ สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
165 นายสุวัฒน์ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
167 นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
168 นางอรทัย สุรทัตโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
169 นางมณเทียน จำปาเกิดทรัพย์ ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
170 นางสาวรสนา นุตะศะริน ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
171 นางสาวสมปอง แสงคา ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
172 นางสาวปนัดดา เดชเกาะเก่า ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
173 นายณรงค์ ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
174 นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
175 นายประชุม บำรุงจิตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
177 นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
178 นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
180 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
181 นางศิริวรรณ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบกเขียว สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
182 นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
185 นางสาวบุญเรียง อนุศาสนรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
186 นางสุรีรัตน์ แหยมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางวารี หมื่นแผงวารี ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางชนกานต์ จันทวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายสมชาย นาคนัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
190 นางสาวฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา คณะกรรมการอำนวยการ
191 นางพิชญาภา เมืองคำ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
192 นางศศิธร จินาวงค์ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายอเนก แก่นเผือก ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
194 ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว คณะกรรมการอำนวยการ
195 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
196 อ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
197 นางจิราภรณ์ เทพสาธร ผู้อำนวยการสำนีกงานคณบดีคณะพลศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายปรีดา จันทวงษ์ บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
199 นายธวัชชัย มูลตลาด บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายสุพจน์ พ่วงศิริ บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
201 นางสาวพิกุล ภูจักหิน บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายพิษณุ วงศ์ยะรา บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
203 นายจักรพงษ์ สมพร อาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
204 นางสถาพร แดงโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายนรรถพงษ์ ทิมฉิม ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
206 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
207 นายโสฬส รอดโต ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการอำนวยการ
208 นางขวัญเรือน ภาคบุบผา ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
209 นางดาหวัน คำวัจนัง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
210 นางสาวนวลจันทร์ ท้าวประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
211 นายนาถนที ปรีประทุม ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ คณะกรรมการอำนวยการ
212 นายณภัทร วีระอมรกุล ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ
213 นางสาวสุปราณี ระโหฐาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ คณะกรรมการอำนวยการ
214 นางสาวเรณุชา ชินนาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการอำนวยการ
215 นายภาณุเดช คำวัจนัง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
216 นายกฤต เจนการ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (สพม.๗) คณะกรรมการอำนวยการ
217 นางภัสราวรรณ์ เจนการ ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ (สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑) คณะกรรมการอำนวยการ
218 นางพรวิภา เชยกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ
219 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการอำนวยการ
220 นางเพียงเพ็ญ จันทสุข ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
221 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย คณะกรรมการอำนวยการ
222 นายโสภณ อั๋นบางไทร ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการอำนวยการ
223 นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
224 นายอภิสิทธิ์ แก้วพวง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
225 นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
226 นายไพฑูรย์ จันทะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
227 นางวิรัชนี สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
228 นางสาววรรณา เฮงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 17 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
229 นายชัยวัฒน์ จันทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
230 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
231 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
232 นายสุราช หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
233 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
234 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
235 นางรสิตา กุดแถลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
236 นางสาวแสงอรุณ สุขดี ครู โีรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 คณะกรรมการอำนวยการ
237 นายจรูญ ทองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
238 นางธนัชญา วันทนะ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
239 นางทวีพร สำลี ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
240 นายมนูกิจ บ้านเล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
241 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
242 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
243 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
244 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
245 นางอธิชา คะประสบ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
246 นายธนากิตต์ิ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
247 นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
248 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
249 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
250 นายสุเทพ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
251 นายอนุสรณ์ ราชวงษ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
252 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
253 นายสมชาย มะนูน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
254 นางพรวิภา เชยกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
255 นายสัมพันธ์ ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
256 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
257 นายอดุลย์ เกตุบรรจง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
258 นางสาวภัทรภร มั่นเพ็รช ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
259 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
260 นางกนกพร ทับพยุง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
261 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
262 นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
263 นางปิยะพร บัญญัติ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
264 นายณัฐกรณ์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
265 นางสาวเสาวนีย์ อิงรัตนชัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
266 นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
267 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
268 นางสุภาษิต อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
269 นางสาวไอรินทร์ลดา ภักดี ครู โรงเรียนสุตธรรมาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
270 นางสาววิมลรัตน์ ทิพวัลย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
271 นางสาวพัชรินทร์ บรรดาเทา ครู โรงเรียบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
272 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
273 นายทัศนัย อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
274 นายกมล โชคอาภาสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
275 นายเอกรัฐ เอกวงษา ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
276 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
277 นางสาวสุรางค์ บำรุงจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
278 นางสาวถนอม หนีพาล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
279 นางพิศมัย สาระกูล ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
280 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
281 นางสาวอำภา แสงระวี ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
282 นางปราณี แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
283 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
284 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
285 นางพเยาว์ สุขพูล ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
286 นางกรองศิริ เลิศรติภัทร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
287 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
288 นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
289 นางสุภาวดี ปึกคม ครูโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
290 นางชลลดา อินทร์เนตร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
291 นายพรธิวัฒน์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
292 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
293 นางวิลาวัณย์ ปังพูนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
294 นางอรวรรณ ขุนชนะ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
295 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
296 นายธนวัฒน์ พระพร ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
297 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
298 นางเพ็ญพรรณ สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
299 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
300 นางสาวภัชรพร เจดีย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
301 นางปราณี อ่ำประเวทย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
302 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ฝู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
303 นางสาวนปภัช สีลูกหว้า ครู โรงเรียนวัดทางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
304 นางวรรษชล วรวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
305 นายไพฑูรย์ รวมศิลป์ นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
306 นางพิสมัย พรหมขำ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
307 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
308 นายไพโรจน์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
309 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
310 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
311 นางทองอยู่ มีมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
312 นางพรรณปพร พันธ์ุศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
313 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
314 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
315 นายพิษณุ ประกอบนา ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
316 นายธนรัช เรืองสว่าง ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
317 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
318 นางวรรณา วงษ์อินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
319 นางพรนิภา เทียนรุ่งเรืองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
320 นายจักรี สอนนุช ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
321 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ีึีครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
322 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
323 นายชัยวัฒน์ วังเวชช์ ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
324 นางณฤดี อาศูรย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
325 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
326 นางสมหทัย รวมพล ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
327 นางสาวสุดา ระสา พนักงานราชการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
328 นางวรวรรณ สุรีย์ฉาย ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
329 นางสาวณัฐธยาน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
330 นางปรียานุช นิมิตรมาลา ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
331 นางสาวปิยวดี ทองขาว ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
332 นางสาวสิริอนงค์ เทวาปิยไพศาล ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
333 นางสาวสุพัตรา ทับทิมไทร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
334 นางสาววริศรา ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
335 นางลัดดาวัลย์ เกษทอง ครูโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
336 นางสาวอนัญญา ทองปัน ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
337 นางสาวสาลินี พุทธสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
338 นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
339 นางสาววราภรณ์ วันดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
340 นางสาวศภิสรา กรุษวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
341 นางสาวปิลันธนา เพ็งแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
342 นางณัฐชยา พิมพ์ทรายมูล ครู โรงเรียนบ้านคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
343 นางสาวสุริยาพร พุทธสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
344 นางสุจิตรา ชาวเวียง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
345 นางนริศรา ทาสี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
346 นางสาวณัฐอนัญญา ศาลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
347 นางสรชา โพธิ์ทับไทย ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
348 นางสกุณา โบสถ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
349 นายเสรีชัย ทวีการ ครู โรงเรียนวัดบางหอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
350 นางมินตรา กิ่งเกษ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
351 นางชนัญชิดา ชมภูนุช ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
352 นางสาวธันยกานต์ คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
353 นางสาวชนิดา ตันจ้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
354 นางรินทร์ลภัส ปิยะนันทวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
355 นางสาววัชรียา ปราชญาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
356 นางราตรี สมฤดี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
357 นางสาวนฤมล เพ็ชร์รัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
358 นางสาวเรือนแก้ว มูลผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
359 นางเพลินจิตต์ เวฬุวรรณวรกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
360 นายปราบดา มาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
361 นางประภาภรณ์ วังยายฉิม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
362 นางทิพาวรรณ เทพรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
363 นางจิตติมา หัสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
364 นายยศนันต์ คำสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
365 นายยศศักดิ์ แก้วสุก ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
366 นางสาวธีรวรรณ ลาหอม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
367 นายปิยพงษ์ ไทยมา ครูโรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
368 นางกมลลดา ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
369 นางเพียงใจ สุวรรณคล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
370 นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
371 นางสงบ ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
372 นางสาวจินตนา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
373 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
374 นางเนาวรัตน์ รักธรรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
375 นางอรัญญา วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
376 นางสาวราตรี สารศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
377 นางทองศรี พลศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
378 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
379 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
380 นางเยาวลักษณ์ ตันสกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
381 นางสาวจิรานันท์ คำเสียง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
382 นางสาววริศรา พานนิล ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
383 นางณัฐภา สำเร็จสุข ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
384 นางสาวมาลี เมฆสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
385 นางสาวสมคิด ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
386 นางนัยนา วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
387 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
388 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
389 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
390 นางพุทธชาติ ปิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
391 นางทองสุข ปลอดทอง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
392 นางสาวนุชา บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
393 นางมานิต พาลี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
394 นางสาวสาวิตรี ใจงาม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
395 นางสาวภทรพร สละชั่ว โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
396 นางอรัญญา มะโนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
397 นางสาวนิดา อยู่เย็น โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
398 นางสาวสุนิษา สุขสบาย โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
399 นายอเนก แป้นกล่อม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
400 นางสาวฐิติวัลค์ สุริย์ฉาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
401 นางสาวกมลชนก นิลวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
402 นายณัฐวรรธน์ ป่าไพร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
403 นางสาวจงกลวรรณ เขตตลาด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
404 นางสาวเบญญาพร นาคฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
405 นายจำรัส โตงาม โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
406 นางสาวมาริษา ยิ่งยวด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
407 นางสาวพัชรา ตีต้อ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
408 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
409 นางสาววิไลวรรณ สาตทรัพย์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
410 นายณัฐภัทรศรัณย์ แก้วมณีคง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
411 นางสาวณัฎฐภรณ์ รังษีวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
412 นายปัณณทัต ธิติวรชัย โรงเรียนวัดโคกลำดวน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
413 นางเยาวลักษณ์ ดีเสียง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
414 นางสาวปริญดา สอนมั่ง ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
415 นางสาวนุชนารถ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
416 นางสาววะยุรา กุลทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
417 นายเกียรติภูมิ สุขชม ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
418 นางสาวอโณทัย เมียะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
419 นางสาวธนภัทร จีรพรชัย โรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
420 นางสาวอรพรรณ วันเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
421 นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
422 นางสุภาภรณ์ เชยชื่น ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
423 นายคมกริส ยิ่งนอก ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
424 นางสาวณัฐสินี เรืองวีระวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
425 นายณรงค์ เหนือเกาะหวาย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
426 นางวรรณี เขียววิจิตร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
427 นางอภิรดี คุณประทุม ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
428 นางทัตชญา ระษารักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
429 นางสาวสุกัญญา พระอามาตร์ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
430 นายชวกร ขันอาสา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
431 นางสาวพรทิพย์ มาลัยทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
432 นางสาวเรียม เพิ่มพูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
433 นางมณีรัตน์ รัศมี ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
434 นางสาววนิดา เจือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
435 นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
436 นางสาวบังอร จำปาโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
437 นายสายชล สร้อยระย้า ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
438 นางทิพอาภา วิลัย ครูโรงเรียนวัดโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
439 นายขจรจำนงค์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
440 นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
441 นางประไพ จันทศร ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
442 นางสาวศรัญญา ศรีทอง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
443 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
444 นางสาวประทวน จารย์ลี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
445 นางสุุรีรัตน์ ปราบพาล ครูโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
446 นางรัตนาภรณ์ ศิลปะเสถียรกิจ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
447 นางสาวภัชรินทร์ กระต่ายทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
448 นางสาวจุฑามาศ สมสีไสย ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
449 นายกฤษฎา น้อยวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
450 นายเจษฎา มีสาระภี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
451 นายอโนทัย มงคล ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
452 นายณรงค์ ยวงสอาด ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
453 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
454 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
455 นายณรงค์ชัย นาคสุข เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
456 นางนิพาภรณ์ ศิวิลัย ครูโรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
457 นางสงบ ผาสุก ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
458 นางวีรนุช ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
459 นายวันเฉลิม แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
460 นางสุพร ตรีพรหม ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
461 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
462 นายปฐมวงศ์ คำบุศย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
463 นายพิเชษฐ์ บุญจันทร์น้อย ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
464 นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
465 นางสาวจินตนา คำเงิน ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
466 นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
467 นายนิคม พลศรี ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
468 นางปราณี ดวงอาทิตย์ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
469 นางสาวอักษราภัค อาตมียะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
470 นางพรอินทร์ วงษ์กวน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
471 นางสุวณี พิกุล ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
472 นางสาวดัชนี แฝดกลาง ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
473 นางพัชรา ท้วมลี้ ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
474 นางสาวปิยนันท์ ลำเจียก ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
475 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
476 นางกัลยา ดาวศรี ครู รร. วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
477 นางสาววัชรี มีศิริ ครู รร. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
478 นางชื่นจิต พูลทรัพย์ ครู รร. บ้านหัวหมอน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
479 นางศิริกานดา มั่งคั่ง ครู รร. บ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
480 นางสาวศศิมล อินศิริ ครู รร. บ้านคลอง 1 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
481 นางจรินทร์ เก็มกาแมน ครู รร. บ้านคลองหกวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
482 นางชูศรี ศักดิ์ระพี ครู รร. ปากคลอง 17 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
483 นางสาววาสนา เพ็ชชะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
484 นางสาวสุปราณี ขำประดิษฐ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
485 นางสาวสุวนันท์ เปเลาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
486 นายธนวัฒน์ คุ้มวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
487 นางสาวพรรณวิภา สาประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
488 นางสาวอรระวี ฮานาฟี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 1 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
489 นางสาวโสรยา สุขชม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
490 นางสาวสุภาภรณ์ อยู่คเชนทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองเคี่ยม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
491 นายชนะกิจ กลิ่นเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
492 นางสาววิภาวรรณ ฤทธิ์รัตนลือชา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
493 นายอาณัติ รัตน์วิทยากรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
494 นางกาญดา พิมโพธกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านกลางคลอง 30 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
495 นางสาวอำภา ละอองเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
496 นางสาวสายทอง ธงแถว พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
497 นางณัฐพร ทองชู พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 23 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
498 นางสาวสุทธินี เราะหมัด พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
499 นางเกศินี มีสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
500 นางสาวอัญชญา แหยมประสงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
501 นางสาวทิพวรรณ์ หอระพูล พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
502 นางรุ่งรัตน์ คงคา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านดงแขวน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
503 นางสมรัก เสือแดง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดเกาะพิกุล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
504 นางสาวชนืดา ดวงพรหม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
505 นางสาวสุนิษา สายไหม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
506 นางสาวธีรนุช เพ็ชรศิริ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
507 นางนงลักษณ์ รัตนไชยนันท์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
508 นางสาวพรทิพย์ ขวัญสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
509 นางสาวนิภาพันธ์ โพธิ์ทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
510 นางจิตราภรณ์ เข็มนาค พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
511 นายมงคล สว่างเวียง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
512 นางหทัยทิพ จันนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
513 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณจินดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
514 นางสาวณัฐวดี ผิวพรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดสมบูรณ์สามัคคี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
515 นางสาวอลิสา จวนเจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านชวดบัว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
516 นางสาวจารุวรรณ พาณิชย์เอกไพบูลย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
517 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
518 นางจีระภา สุรพลชัยชาญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
519 นางสาวมะลิวัลย์ คงมนต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
520 นางลำพึง ทองอ่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
521 นางสาวอรวรรณ สืบจากศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
522 นางสาวนริศรา ทองย้อย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
523 นางสาวพรทิพย์ ถนนทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
524 นางสาววราภรณ์ หน่องพงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
525 นางสาวเพชรรัตน์ แดงคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
526 นางสาวสุกานดา สลามเต๊ะ ครู รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
527 นายดำรง ตะโคตร ครู รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
528 นางสาวสุรัสวดี คล้ายนัดดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
529 นางสาวนุดี เกษมสุขนิรันดร์ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
530 นางศิรภัสสร แก้วศรี ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
531 นางสาวประมวล บำรุงจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
532 นางจิตราภรณ์ เข็มนาค ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
533 นางสาวสุพรรษา คำแสน ธุรการ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
534 นางสาวฐิติรัตน์ พนมกุล ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
535 นางสาวกันต์ฤทัย รัชตปวุฒิ ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
536 นางยิ่งลักษณ์ เพียรพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
537 นางอรุณศรี อินทชิน ธุรการ โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
538 นางสาวขนิษฐา แก้วพวง ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
539 นางสาวปิยะนันท์ ตันจ้อย ธุรการ โรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
540 นางสาวช่อทิพย์ วิบูลย์ ธุรการ โรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
541 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
542 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
543 นางสาวจินตนา สุพรม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
544 นางสาวพัชรินทร์ บรรดาเทา ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
545 นายสมศักดิ์ มินศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
546 นายเสน่ห์ นิ่มเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
547 นายเสมอพงศ์ บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
548 นางอนุธิดา อินทรศร ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
549 นางสาวอัจฉราภา เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
550 นางบุญช่วย ผลิพืช ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
551 นางวิมลรัตน์ วงษ์ยาแดง ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
552 นางสาวเดือนเพ็ญ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
553 นางสาวปรินดา คำสุโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
554 นายจิรายุส มูลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
555 นายพรประสิทธิ์ แต้ใหม่ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
556 นางสาวธนพรพรรณ ราชบัวโคตร ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
557 นางสาวกันต์กมล รักษ์โพธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
558 นางสาวจิตนภา คำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
559 นายพิเชษฐ ศรีนาค ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
560 นางอัจฉรา ศรีญากูล ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
561 นางสาวไพรินทร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
562 นางสาวไพรัตน์ แปลงศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
563 นางสาวณัฐวดี ทองคง ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
564 นางสาวภาสินี เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
565 นางสาวนงลักษณ์ จิตรโสม ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
566 นางสาวจารุวรรณ สังข์สมศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
567 นางสาวศิริภา โคทนา ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
568 นางสาวปรีญาพรรณ สิงห์สิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
569 นางสาวศิรินทร แสงดาวเสือ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
570 นางสุกัญญา เฮงน้อย ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
571 นางศรินรัตน์ เมฆสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
572 นายนราธิป บาลลา ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
573 นายจักริน บุตรสอน ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
574 นางประภาพร มงคล ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
575 นางสาวนันทิดา จิตสะอาด ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
576 นางสาวศิริวรรณ เรียนเจริญ ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
577 นางสาวอภิญญา คักล้อ ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
578 นางสาวหรรษา เข็มทอง ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
579 นางลัดดาวัลย์ คำเงิน ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
580 นางสาวศิริรัตน์ สระขุนทด ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
581 นางสาวกัญญารัตน์ ทาอะภัย ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
582 นางสาววันเพ็ญ เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
583 นางสาวอภิญญา สลีวงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
584 นางสาวประภาพรรณ เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
585 นางสาวนิมิตรา บุญสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
586 นางประนอม เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
587 นางสาวศิริพร นิยมราช ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
588 นางสิริภา เครือแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
589 นายสันธาน จันทะมุด ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
590 นางแสงดาว กุหลาบ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
591 นางสาววรารัย อินทเศียร ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
592 นางสาวมะลิมาย คงนานดี ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
593 นางพัชรีย์ บุบผาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
594 นางอัชรา สวัสดิลาภ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
595 นางสาวสมใจ หอมวิไล ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
596 นางสาวเบญจมาภรณ์ งามยิ่ง ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
597 นายอรรคพล มนตรี ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
598 นายพงษ์พัฒน์ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
599 นายยุทธนา แก้วดำรงชัย ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
600 นายยงยุทธ์ คนเพียร ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
601 นายกิตติ งามประยูร ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
602 นางสาวอนุสรา ชาญเกษม ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
603 นางสาวสุพรรษา เกิดสูง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
604 นางสาวพวงชมภู โคกเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
605 นางสาวณัฐธิดา พ้นภัย ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
606 นางวทิติยา บุญจันทร์น้อย ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
607 นายอุนนดา แก้วมณี ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
608 นางสาวอรทัย อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
609 นางเธียมจันทร์ อามาตย์มนตรี ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
610 นางสาวสมสุดา จันทเจียง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
611 นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
612 นางสาวจินดารัตน์ ชื่นศิริรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
613 นางพัชราภรณ์ ผลาผล ครู โรงเรียนบ้านทำนบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
614 นางสาวญาณิน ม่วงจินดา ครู โรงเรียนบ้านทำนบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
615 นางอังศุมาลี บุญรอดอยู่ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
616 นางปริญญาพร บุญอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
617 นางสาวสุภาพร สุขคำ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
618 นางสาวชวาลา มงคลยง ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
619 นางสาววิภาดา บำรุงจิตร์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
620 นางกิตติยา คุ้มวงษา ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
621 นางสาวนารีรัตน์ อยู่สุข ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
622 นางเจียมจิต สุวานิโช ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
623 นางอุตรา ปั้นทอง ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
624 นางสาวนลินทิพย์ ล้อมวงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
625 นางสาวธัญญวรรณ รักซ้อน ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
626 นางเกษรินทร์ พูลวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
627 นางสาวมนัสนันท์ รุจิธนะไพศาล ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
628 นายเสมอ สอนแสง ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
629 นางสาวกชพร ลาคูบอน ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๑๗ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
630 นางสาวขนิษฐา สุขทวี ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๑๗ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
631 นางสาววารุณี อภัยจิต ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
632 นางสาวฉมธร บำรุงวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
633 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
634 นายนพฤทธิ์ ยิ้มนรินทร์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
635 นางสาวพิมพ์ลดา ปัญญามี ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
636 นางนุสรา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
637 นางสาวศุภจิรา บุญทอง ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
638 นางสาวศรกมล ระโหฐาน นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
639 นางหัสสา กาหล่ำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
640 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (admin ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
641 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (ผู้ช่วย admin ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
642 นายโสฬส รอดโต ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม (admin ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
643 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย (ผู้ช่วย admin ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
644 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
645 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
646 นายพิเชษฐ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
647 นายจำเนียร มนัสทวี เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
648 นายธเนตต์ จันทรโชต เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
649 นายธนรรณพ อินตาสาย เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
650 นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
651 นายอำนาจ นิ่มนวล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
652 นายสุกิจ วินัยธรรม ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
653 นางวนิดา อรุณศรี ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
654 นางสาวกันธารัตน์ อยู่ทน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
655 นางอังคนี นุหมุดหวัง ครู โรงเรียนบ้านคลอง๑๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
656 นางสาวภัทรนันท์ ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
657 นางสาวทัดดาว ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
658 นายอรรถชัย รักหน้าที่ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
659 นายสุกฤษฏิ์ วรทัต ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
660 นางสาวพัชราพร เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
661 นางสาวอรุณวรรณ สุบิน ครู โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
662 นางสาวปิยะพร หอมลออ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
663 นางสาวธีรรัตน์ เป้ากัณหา ครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
664 นางกิตติยา ทองใย ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
665 นายพิทักษ์ อินทร์ขาว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
666 นายพิทักษ์ อินทร์ขาว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
667 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
668 นางสาวลลิตา สุภกิจ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
669 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีนครินทร์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
670 นางสาววิไลรัตน์ ใบศรี ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
671 นางสาวบุญญาพร ศรียานนท์พินิจ ครู โรงเรียนหัวเขาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
672 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
673 นายวีระศักดิ์ ทับทิมไทร ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
674 นางสาวหทัยรัตน์ พานทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
675 นายอภิวัฒน์ สุขงาม ครู โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
676 นางสาวทพวัลย์ ขุนเทือง ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
677 นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
678 นางสาวนิภาพร คิดร่วม ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
679 นางอำไพพัชร์ พนมพร ครู โรงเรียนวัดนาหินลาด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
680 นางสาวรุ่งรัตน์ แซ่ซิ้ม ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
681 นายสุรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
682 นางสาวภัทรียา รักษาศีล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
683 นางสาวอรวรรณ เกิดสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
684 นางสาวชุติรัตน์ บำรุงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
685 นางสาวดลพร ใจโต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
686 นางสาวธราธิคุณ ระหา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
687 นางสาวเอื้องฟ้า ท่าขุขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
688 นางสุดารัตน์ ม่วงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
689 นางนุชนารถ ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
690 นางใจรัตน์ กองอรรถ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
691 นางปราณี ราชิวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
692 นางมณี พิมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
693 นายเกษมสรรค์ สุจริต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
694 นายเกรียงศักดิ์ ระงับทุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
695 นางพัชรี อรุณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
696 นางจันทร์ศรี ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
697 นางอณัฐวรรณ ทรัพย์หนุน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
698 นายนริชัย หนีภัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
699 นางเสาวรภย์ ญาณสุธี ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
700 นางชมพูนุท ทัศนาธร ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
701 นางกชพรรณ สายทอง ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
702 นางสาวสุพิณญา นารุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
703 นางสาวกนกวรรณ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
704 นางสาวทิญาดา ขุมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
705 นางสาวกัญญรัตน์ รุ่งเรืองขจรกิจ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
706 นางสาวนริศรา ทองย้อย ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
707 นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
708 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
709 นางสาวขวัญฤทัย บุญครอง ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
710 นายจักรกฤษ คงสีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
711 นางสาวณัฐสินี ศรีนครชัยเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
712 นางวาสนา บานเย็น ครู โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
713 นางสาวอรวรรณ ชื่นจิต ครู โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
714 นางสาวชญากาณฑ์ สังฆธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
715 นางสาวพีรเนตร เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
716 นางสาวศิริวรรณ์ บิลไชย ครู โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
717 นางสาวชุติมา เสนา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
718 นางสาวภัสพินิศา สุนทรชัยธัญศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
719 นางสาวเรณู อนุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
720 นางสาวหฤทัย อุดหนุน ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
721 นายนิรันดร์ ด่านนอก ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
722 นางสาวภรณ์ทิพย์ คงนาค ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
723 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
724 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
725 นางสาววราสินี อยู่สุนทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
726 นายสนั่น โพธิ์เย็น ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
727 นายคงภัค โป๊ะสุวรรณ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
728 นางสาวอัจฉริยา ศิริมหา ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
729 นางสาวกิติมา จันทะคุณ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
730 นางจัตุรงค์ พฤกษศรี ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
731 นางสาวธนาวรรณ มุ่งมงคล ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
732 นางสาวสิริพร นางาม ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
733 นางสมศรี วังเวียง ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
734 นางสายสมร อ่อนเอื้อน ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
735 นางจันทรัศมี ปานเทพอินทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
736 นางสำราญ ตระการศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
737 นายสุดใจ ทุยดอย นักการภารโรง โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
738 นางเลขา ฟูตระกูล ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
739 นางสาวสมจิตร หนองแสง ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
740 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
741 นายมงคลชัย ขวัญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
742 นายนที ทับทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
743 นายธนัท กอบแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
744 นางสาวเกษณี พิมพาลัย ครูโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
745 นายสุชาติ แสงทวีป นักการภารโรงโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
746 นายประนอม อินทร์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
747 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
748 นางสาวอัมราภรณ์ เพ็งปฐม ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
749 นางศิริภัฎชต์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
750 นายสุวิทย์ ตานี ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
751 นายสุทิน เรืองปานกัน ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
752 นางนัยนา กลิ่นหวล ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
753 นายประสาน กาหล่ำ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
754 นางวิภา สุขโสม ครูโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
755 นางวัชราวรรณ อยู่ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
756 นางอุบลวรรณ สุขปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
757 นางสาวเฟาซียะห์ อาลีมามะ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
758 นางสาวปทิดา สวัสดี ครูโรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
759 นายอภิชาติ ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
760 นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
761 นายศุภชัย แตงอ่อน ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
762 นางสาวพิรานันท์ ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
763 นางสุดารัตน์ สุขสมบูณ์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
764 นางอำนวย รัศมี ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
765 นางอรัญญา มะโนธรรม ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
766 นางสาวภูนิษศา วงค์ดวง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
767 นางสาวพรนภา อาจสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
768 นางสาวภทรพร สละชั่ว ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
769 นางสาวกานต์วลี อ่ำประเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
770 นางสาวดลนภา พงษ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
771 นางสาวดุจรัตน์ดา กำไรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
772 นายภูมิ ทูคำมี ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
773 นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
774 นางสาววันทนี ทาทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
775 นางจีระนันท์ อุทัชกุล ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
776 นายกร ท่ากลาง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
777 ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
778 นางสาวเอื้ออารีย์ จานทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
779 นางสาวชลลดา วิสุมา ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
780 นางสาวสุนิษา สุขสบาย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
781 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
782 นางปาณิศรา ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
783 นายวันชัย นราวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
784 นางสาวนภัสกุณ จิบโคกหวาย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
785 นางสาวอรฤทัย ปานทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
786 นางสาววนิดา อยู่เย็น ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
787 นายอำนวย พะโยโค ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
788 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
789 นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
790 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
791 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
792 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
793 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
794 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
795 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
796 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
797 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
798 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พันธ์ผลไร่ ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
799 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
800 นางกุสุมา มิตรเกื้อกูลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
801 นางสาวสิรีรัศมิ์ พรหมทะสาร ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
802 นางสาวศศิธร รอดเกตุกุล ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
803 นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
804 นางสาวหัสญา ตันสกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
805 นางสาวชนิศา เกษประทุม ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
806 นางสาวอัญชิสา สอนดี ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
807 นางสาวปนัดดา ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
808 นางอนุชิตา สุขสมบัติ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
809 นายสุรินทร์ จันทะโชติ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
810 นางยุพดี เชยชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
811 นางสาวกัณทิมา บุญจง ครูโรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
812 นายเฉลิมโชค โพธิ์สะ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
813 นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
814 นางสาวเพ็ญจิต ลักสณานุกูล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
815 นางสาวปิยพร นิลกล่ำ ครูโรงเรียนบ้านคลอง14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
816 นางสาวพัชฎาภรณ์ นามจําปา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
817 นางจิรัชฌา บำรุงกิจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
818 นางสายสวาท แก้วสีขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
819 นางสาวทิพวัลย์ ขุนเทือง ครูโรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
820 นางนาฏศิลป์ เดชพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
821 นายพิเชษฐ ศรีนาค ครูโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
822 นางสาวจิตนภา คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
823 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
824 นางสุภัทรา ชาติทอง ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
825 นางชมัยพร สมบูรณ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
826 นางสาวนารีรัตน์ โชติธรรม ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
827 นางสาวรุ่งรัตน์ แป้นกล่อม ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
828 นางสาวสุกัญญา อาลีอุสมาน ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
829 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
830 นางสาวชนัฏพร คล้ายสอน ครู โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
831 นายธีรภาพ เครื่องสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
832 นายต่อพงศ์ ทับมณี ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
833 นางสาวกิติยา พรหมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
834 นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนวัดกลางคลอง 3 สพป.ปทุมธานี เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
835 นางสาวชลกร ศาสตร์ศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม สพป.อยุธยา เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
836 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
837 นางสาวสุมิตรา โกธรรม ครู โรงเรียนวัดส้มป่อย สพป.สระบุรี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
838 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
839 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
840 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
841 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครู โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
842 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
843 ช่อทิพย์ วิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
844 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
845 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
846 นางสุรีรัตน์ วรวงศ์ ธุรการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
847 นางสาวพัชรีภรณ์ มณีเล็ก ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
848 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
849 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
850 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
851 นางสาววันทนา สุขช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
852 นางวรรณา พันธุพล ครู โรงเรียนวัดดอนยอ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
853 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
854 นางสาวเปรมวดี กันศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
855 นายปัญญา เกตุศิลป์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
856 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
857 นายนราธิป จันขุนทศ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
858 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
859 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
860 นางสาวหทัยชนก จากปล้อง ครู โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
861 นางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
862 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครูโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
863 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
864 นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
865 นางสาววีรยา เตไธสง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
866 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคันจาม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
867 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
868 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
869 นายโสฬส รอดโต ครูโรงเรียนวัดสันตยราม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
870 นางณัฐมน สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
871 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
872 นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
873 นายชัยณรงค์ นาถิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
874 นายอดิศร เทพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
875 นางสาววิชชุดา จันทา ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
876 นางสาวปรียานุช ทารีมุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
877 นายอุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
878 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
879 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
880 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
881 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
882 นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
883 นางสาวหัสญา ตันสกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
884 นางสาวชนิศา เกษประทุม ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
885 นางสาวปนัดดา ทองเลิศ ธุรการ รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
886 นางสาวอัญชิสา สอนดี ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
887 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
888 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
889 นางมลฤดี ชัยดำรงค์ตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
890 นางสาวชุลีวรรณ นิลชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
891 นางวันอุทัย คำมูล ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
892 นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ ครู โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
893 นางมยุรี แดงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรีเขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
894 นางสาริกา อุยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
895 นางอรุณวรรณ นาคทองดี ครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
896 นางสาวสมนึก กมลนาวิน ครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
897 นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
898 นางประนอม มานะกิจ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
899 นายสุนทร เชยชื่น ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน
900 นางอทิติกานต์ นวลละออ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
901 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
902 นางณิชาภา จันแดง ครู โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป.สมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
903 นางสาวอมรัชญา ชินศรี ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
904 นางสุวีรา สุทธนารักษ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
905 นางสาววิมล คลองมีคุณ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
906 นางสาวอารมย์ ประสงค์เจริญ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
907 นางเฉลา งามขำ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
908 นายพัฒนาการ จิตรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
909 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต1 คณะกรรมการตัดสิน
910 นางเอมอร ชูทับทิม ครู โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
911 นางสมจิตร คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
912 นายทวีป มหาวิจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนราษฎร์ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
913 นางอภิญญา แสงศรี ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
914 นางนิตย์ธิดา บุญที ครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
915 นางชญาภา พุทธา ครู โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวสารไทยจำกัดสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
916 นางพรพิศ ภารราช ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
917 นางศรัณญา ช้อนแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
918 นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิ ครู โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
919 นางสุภาภร กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป.สมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
920 นางพัฒนา คำประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
921 นางสาวรัชนีกร ยืนยาว ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
922 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
923 นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
924 นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
925 นางวราภรณ์ เขียวแก้ว ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
926 นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
927 นางสุวารี สอาดศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
928 นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
929 นางประนอม นิลละออ ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
930 นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
931 นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
932 นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง ๒๓ สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
933 นายวีรศักดิ์ เกษรจันทร์ ครู โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
934 นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ครู โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
935 นางวนิดา มิตรมานะ ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
936 นางสาวเมธาวี มาสแสง ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
937 นางละอองดาว พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย กรรมการ/เลขานุการ
938 นางสาวสุรีย์พร รุ่งกำจัด ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการ
939 นางประภร พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
940 นางสาวขวัญยืน มูลศรี ศน. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กรรมการ/เลขานุการ
941 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ กรรมการ/เลขานุการ
942 นายละออง เหนือเกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
943 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
944 นางสาวทัณฑิกา บัวขจร ธุรการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
945 นายวรฉัตร เมืองคำ ธุรการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
946 นางสาวสุรีรัตน์ เรือนเงิน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
947 นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
948 นายสุนทรหงษ์ วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
949 นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
950 นางสาวศิริกุล พูลสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
951 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]