::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา วงค์ดวงครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ บุญจันทร์ครูโรงเรียนวัดเกาะพิกุล สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางสาวไอลดา คล้ายสำริดศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวปรารถนา เข็มทองครูโรงเรียนวัดเกาะกระชาย สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอุไร ทองขาวครูโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ใจผ่องครูโรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางเกศรินทร จิตรสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
4. นางลักขณา พรมมินทร์ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสุทธิสา วรธรรมพินิจครูโรงเรียนวัดธรรมปัญญา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล คชศิลาศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
2. นางสาวเสนาะ โสภาครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา เพ็ชรพึ่งบุญครูโรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางพิมพ์พรรณ์ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านด่าน สพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นายรัชภูมิ บุญมาครูโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวรรณวิไล พันธ์ุสีดาข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา อมรสังข์ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางวาสนา วงศ์สวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพิราภรณ์ จักรวาลมณฑลครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางบัวเรศ พูลศรีครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางสมควร ปัญญาครูโรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางฉันทนา จันลาครูโรงเรียนทองย้อย สพป.นครนายกกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทกครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกัลยา มั่งคั่งครูโรงเรียนวัดเกาะกา สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางปราณีต จันทร์รอดครูโรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวสุณี จันทรครู โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายกกรรมการ
4. นายเชต บุญมีข้าราชการบำนาญ สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นางอรัญญา สุธาสิโนบลครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางวรรณวิไล พันธ์ุสีดาข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ ผดุงกิจครูโรงเรียนบ้านคลอง 24 สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาววิไล คชศิลาศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
4. นางสาวไอลดา คล้ายสำริดศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ โฉมฉินครูโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา สนธิครูโรงเรียนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางนภาพร เนินใหม่ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายเสนอ มากเจริญครูโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ จิตรสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2กรรมการ
5. นางศิริพร เชื้ออินทร์ครูโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางราตรี เจริญรุ่งเรืองข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ สุขพัฒธีครูโรงเรียนวัดท่าข่อย สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางจารุณี ปานแดงศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นางสาวสมใจ สุขชื่นครูโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ จันดีครูโรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางวรรณภา แช่มชื่นครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางธัณติยา พรหมประเสริฐข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทกครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนานกกรรมการ
5. นางปรียานุช นิมิตรมาลาครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป.นครนายกกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ รอดวัฒนกุลครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางวิไล คนเสงี่ยมครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางรัตนา ชัยชุมพรครูโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ใจผ่องครูโรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสาวนัฏฐิกา นิลสุขครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางดลลักษณ์ สุขพูลครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุขนิคมครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางจารุณี ปานแดงศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา ทองอ่อนครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมีครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางธนัญชนก หมื่นภักดีครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายเชต บุญมีข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต1กรรมการ
5. นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมีครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางชยาภรณ์ พานนิลครู โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางเบญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาววิไล คชศิลาศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต1กรรมการ
5. นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางองุ่น บุญรอดอยู่ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสำราญ หนูเต๊ะครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางธัณติกา พรหมประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวสังเวียน ใจบุญครู โรงเรียนวัดท่าชัย สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางชานิณี คุ้มเกรงครู โรงเรียนอนุบาลอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางปราณี แก้วสุกครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายกกรรมการ
4. นายจารวัฒน์ น้อยวัฒนาครู โรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางภัทรวดี นวนจันทร์ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายกกรรมการ
6. นายชีวภัทร์ ปฏิบัติครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา สุธาสิโนบลครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายภานุวิชญ์ อินปัญญาครู โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1ประธานกรรมการ
3. นายเทิดชาย ทองอ่อนครู โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป.นครนายกกรรมการ
4. นายฐานันดร จูทิมครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม.เขต 6 กรรมการ
5. นางวนิดา เยื่อใยครู โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา พิจารย์ครู โรงเรียนบ้านค่าย สพม.เขต18กรรมการ
7. นางสาวปัทมา ทัพหิรัญครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพรนิภา กัญญาหัตถ์ครู โรงเรียนวัดคลองเฆ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เอื้อใจครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายภานุวิชญ์ อินปัญญาครู โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1ประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา สุขประเสริฐครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
4. นายฐานันดร จูทิมครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม.เขต 6 กรรมการ
5. นางวนิดา เยื่อใยครู โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป.ระยอง เขต1กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา พิจารย์ครู โรงเรียนบ้านค่าย สพม.เขต18กรรมการ
7. นางสาวสุธาทิพย์ โกศลจิตรครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพรนิภา กัญญาหัตถ์ครู โรงเรียนวัดคลองเฆ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต1กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กันภัยรอง ผ.อ.โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลีฯ สพป.สมุทรปราการเขต2กรรมการ
3. นายชัชพงศ์ เชื้อสาครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต2กรรมการ
4. นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวมาลี จันทรเลิศครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสายชล จั่นทองคำศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตโสพิณ กลิ่นแก้วครู โรงเรียนบ้านมรสวน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต๑กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยนครู โรงเรียนวัดเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต๒กรรมการ
4. นางสาวชนากานต์ รัตนดาครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต๒กรรมการ
5. นางจิรกาญจน์ จันทันครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลฉวี คนเที่ยงศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์ครู โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายนฤชา สายหมีครู โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.ราชบุรี เขต๑กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี เอียดสีครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร พัฒนไพบูลย์ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา แตงหอมศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอมราภรณ์ คล้ายพงษ์ครู โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา โถสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านวงไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต๑กรรมการ
4. นางสาวศิรินภา โสปัญโญครู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี สพป.สมุทรปราการ เขต๒กรรมการ
5. นางสาวนันทิยา บุญสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนภสกร ผ่องอำไพศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิมล ไวยโภคาครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป.สระบุรี เขต๒กรรมการ
3. นายวานิล จินดาเลิศครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต๑กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ เปรมบำรุงครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปราการ เขต๒กรรมการ
5. นางสาวนภาพร เสียงเย็นครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางศิริขวัญ วงษ์แสงรองผ.อ.โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปราการ เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต๑กรรมการ
3. นางเทวทินนา จงกลครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต๒กรรมการ
4. นางสาวดวงนภา มะลิทองครู โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต๓กรรมการ
5. นางสาวกัญวลัญช์ จิตรดีครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรงศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ศรีจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป.สระบุรี เขต๒กรรมการ
3. นายนคร เหมนาคครู โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.ปราจีนบุรี เขต๒กรรมการ
4. นางพัฒนา ปานทนครู โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป.สมุทรปราการ เขต๒กรรมการ
5. นางน้ำผึ้ง สีทับทิมครู โรงเรียนโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพรรคทวี จรีรัตน์รองผ.อ.โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร เชียงเถียรครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓(บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต๒กรรมการ
3. นายเอกภพ เกิดอ่ำครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต๒กรรมการ
4. นายภรัณยู ศศินิภาครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวลฎาภา นาคคูบัวศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปิติกรณ์ครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต๒กรรมการ
3. นางปาริชาติ วิจิตสุขุมครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต๑กรรมการ
4. ร้อยตำรวจตรีอนุวัตร เลิศประวัติครู โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต๒กรรมการ
5. นายโสภณ อั๋นบางไทรครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสะใบแพร มากต่ายศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต๑กรรมการ
3. นายวรเทพ ม่วงไหมทองครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒กรรมการ
4. นางขวัญดาว รุ่งวารินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า สพป.สุพรรณบุรี เขต๒กรรมการ
5. นางสาวพรธิดา นำสงค์ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต๒กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพร สว่างเถื่อนครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป.ปทุมธานี เขต๑กรรมการ
7. นางศศิธร เอื้อใจครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต๓ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทร์ นครสุขครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต๑กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ แสงดาวครู โรงเรียนวัดช่องลม สพป.สุพรรณบุรี เขต๑กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา จิรวัฒนพงศ์ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางมณฑา อินทร์แก้วครู โรงเรียนอนุบาลอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ปานพรหมครู โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต๒กรรมการ
7. นายสุขสันติ โพสุวันครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวรรณ์ชัย นนทะคำจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเจริญ สพป.สมุทรปราการ เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ กุลฉัตรศิริครู โรงเรียนวัดกลาง สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวโยษิตา คำหรั่งครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป.สุพรรณบุรี เขต๑กรรมการ
4. นางสาวรินดา พงค์นะภาครู โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต๒กรรมการ
5. นางฐานิษตา สีหนาทครู โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป.ปทุมธานี เขต๑กรรมการ
6. นางเกศรา สุทธพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต๑กรรมการ
7. นายพีระพันธ์ บานเย็นครู โรงเรียนบ้านคลอง๑๔ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางมานิตา สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุประวีณ์ ศรีมยุราผู้เชี่ยวชาญ สมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต๒กรรมการ
4. นางสาวรัชนี ทาเหล็กครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต๑กรรมการ
5. นางเพียงเพ็ญ จันทสุขครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชพร เกื้อวรกุลชัยผู้เชี่ยวชาญ สมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายไกร ขันขาวครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต๑กรรมการ
3. นายสมชาย ศรีเมฆครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.เขต๔กรรมการ
4. นายชวลิต ชาลาภคำครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต๒กรรมการ
5. นางสาวพิมลพรรณ พวงยานีครู โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายพิศัลย์ ตันธวัฒน์สมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ ศรีปัญญาครู โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป.ตราดกรรมการ
3. นางสาวศศิญภา พิมานแพงครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายประภาส เพ้ยจันทึกครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต๒กรรมการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วคำครู โรงเรียนวัดหนองรี สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางกชกร รุ่งหัวไผ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชพร เกื้อวรกุลชัยผู้เชี่ยวชาญ สมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวพิณกาน ภัทเศรษฐ์ครู โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางสุจิตรา เกตุแก้วครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต๒กรรมการ
5. นางสาวธนัชชา เขียวหวานครู โรงเรียนวัดทางหลวง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต๒กรรมการ
6. นางสาวดวงเดือน ปานเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวันอุทัย คำมูลครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ครู โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางมยุรี แดงเจริญครู โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาริกา อุยานันท์ครู โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
5. นางอรุณวรรณ นาคทองดีครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์ สุธาสิโนบลครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวสมนึก กมลนาวินครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึงครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางประนอม มานะกิจครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาลี่ รัตนมงคลครู โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุนทร เชยชื่นข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางอทิติกานต์ นวลละออครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ครู โรงเรียนวัดบา่งโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นางณิชาภา จันแดงครู โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวอมรัชญา ชินศรีครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุวีรา สุทธนารักษ์โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล คลองมีคุณโรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอารมย์ ประสงค์เจริญโรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ กรรมการ
4. นางเฉลา งามขำโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒กรรมการ
5. นางสุทธิญา พลนาคูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป. สระบุรี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพัฒนาการ จิตรมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง ๓ วิทยา สพป. นครนายกประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางเอมอร ชูทับทิมโรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑กรรมการ
4. นางสมจิตร คงเจริญโรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป. ปราจีน เขต ๑กรรมการ
5. นายทวีป มหาวิจิตร์โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนราษฎร์ สพป. สระบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา แสงศรีโรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางนิตย์ธิดา บุญทีโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางชญาภา พุทธาโรงเรียนวัดห้วยบง สพป. สระบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางพรพิศ ภารราชโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒กรรมการ
5. นางศรัณญา ช้อนแก้วโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภร กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป. สมุทรสงครามกรรมการ
3. นางพัฒนา คำประเสริฐโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร ยืนยาวโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย สพป. สระบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ทองอยู่โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครานายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิชศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางวราภรณ์ เขียวแก้วโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตรโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓กรรมการ
5. นางสุวารี สอาดศรีโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ วีระเจริญกิจข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก มะสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปีี่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒กรรมการ
4. นางปิยฉัตร ยอดตระกูลชัยครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
5. นางประนอม นิลละออโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง ๒๓ สพป. นครนายกประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ เกษรจันทร์โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิดโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางวนิดา มิตรมานะโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวเมธาวี มาสแสงโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม.4กรรมการ
3. นายสมพร อัฐมาลาครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.4กรรมการ
4. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.4กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรครู โรงเรียนวิสุทธรังสี สพม. เขต 8กรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตพริ้งครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปา สพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายจารึก ธงสุวรรณครู โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ บรรจงครู โรงเรียนท่าเกษมวิทยา สพม.7กรรมการ
4. นายศุภโชค นันตาครู โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม.7กรรมการ
5. นายวิเชตุ ทับเปียครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ก้อนขาวครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.7กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราประธานกรรมการ
2. นายกฤต หอมเกสรครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายศุภโชค นันตาครู โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม.7กรรมการ
4. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม.10กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ก้อนขาวครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.7กรรมการ
6. นายเกษมสิน วรรณธนะครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม.4กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะครู โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม.4กรรมการ
3. นายสมพร อัฐมาลาครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.4กรรมการ
4. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครู โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.4กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรครู โรงเรียนวิสุทธรังสี สพม. เขต 8กรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จิตพริ้งครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปา สพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
7. นายจารึก ธงสุวรรณครู โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายกฤต หอมเกษรครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการ
4. นายศุภโชติ บุญไวครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.8กรรมการ
5. นายวิเชตุ ทับเปียครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรีกรรมการ
6. นายศุภโชค นันตาครู โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม.7กรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ บรรจงครู โรงเรียนท่าเกษมวิทยา สพม.7กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคราช สพป.สมุทรปราการ เขต ๒กรรมการ
3. นางพัชนี ทองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ชลบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางสำรวย คัมภีระธัมครูโรงเรียนวัดไชยมงคล สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางวนิดา แสวงนิลครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายขจร ไต่ทันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางสุวรรณา จันทร์สว่างครูโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฏิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อนครูโรงเรียนวัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ หอมชื่นครูโรงเรียนวัดสง่างาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุทินี กรินทรากุลศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายพนสณฑ์ ยรรยงครูโรงเรียนวัดบางปลา สพป.นครปฐม เขต ๒กรรมการ
3. นายไพรัช หนูยงค์ข้าราชการบำนาญ สพป.ชลบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางทองเล็ก นาคทัตครูโรงเรียนบ้านท่าอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางปราณีต หงษ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมุกดา โชติธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางรุวะดี สุดหนองบัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ่น สพป.สระแก้ว เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววาสนา สุขอนันต์ครูโรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป.ปทุมธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายนพดล โชติกพานิชย์ครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันท์ หอมชื่นศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุลครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางดารณี สุขแสงครูโรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.ชลบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นายโชคชัย เพ็ชรนครครูโรงเรียนวัดคงคาวราราม สพป.ระยอง เขต ๒กรรมการ
5. นางพงศ์ลดา เดชพลกรังครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภราดร เกตุพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรีเขต2ประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ ทองนิลผอ.โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป.ตราดกรรมการ
3. นางสาวยุวภรณ์ แสนจำหน่ายครู โรงเรียนวัดบางพูน สพป.ปทุมธานี1กรรมการ
4. นางวันทนีย์ เจริญศรีครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต1กรรมการ
5. นางมณฑา ศิริวงษ์ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางธีรนุช ผาสุขรองฯผอ.โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นายสงเกตุ ทองขัดครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นายชาติชนะ สุมาลัยครู โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต2กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
5. นายศุรชัย สกุลขอเจริญครู โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
3. นายประสพ สลุงอยู่ผอ. โรงเรียนวัดใดใหญ๋ สพป.ลพบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์ครู โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
5. นางกุลณัฐ เหมราชครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ผอ.โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป.สระบุรี เขต2ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ หินโนครู โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นางมณี มั่งคั่งผอ.โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการ
4. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป.ชลบุรี เขต1กรรมการ
5. นายสมนึก สุยะสืบครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ผลแย้มข้าราชการบำนาญ สพป.ปทุมธานี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ข้าราชการบำนาญ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1กรรมการ
3. นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการ
4. นางนิสากร ธรรมวิชัยครู โรงเรียนวัดนากระรอก สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์แตงอ่อนครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสิรินทร์ทิพย์ เกษรผอ.โรงเรียนวัดฉาง สพป.ปทุมธานี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทอง สมเชื้อผอ.โรงเรียนวัดบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป.สระแก้ว เขต2กรรมการ
3. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ผอ.โรงเรียนวัดช้างใหญ่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1กรรมการ
4. นางพิศมัย ช่อวิเชียรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางพัทยา เจริญศิริผอ.โรงเรียนวัดโคกสว่าง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจผอ.โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุภาภาพครู โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป.สมุทรปราการ เขต1กรรมการ
3. นางสาวปิยนารถ เจียมเจริญครู โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุรี เขต2กรรมการ
4. นายธนาคาร สงเมืองครู โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.สระบุรี เขต1กรรมการ
5. นางอังคณาพร เนติครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา แสนใจกล้าผอ.โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป.สระแก้ว เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ สุขมะโนผอ.โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(บางปะหัน) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1กรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลครู โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป.สระบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ชาวเวียงครู โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
5. นางพีรภาว์ บุญเพลิงผอ.โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวันฤดี ปุยะติผอ.โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.สระแก้ว เขต1ประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน เติมพิพัฒน์พงศ์ครู โรงเรียนปากคลองบางขนาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ มุสิกฤกษ์ครู โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา ดิบแดงครู โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป.สระบุรี เขต1กรรมการ
5. นางกิตตินันท์ ซื่อวาจา ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชูศรี แนวสุขผอ.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน สพป.สระแก้ว เขต1ประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดครู โรงเรียนบ้านไร่บน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
3. นางสาวพิชามญชุ์ กมลเกียรติกูลครู โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป.สระบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสมศรี วิไลศรีครู โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
5. นางปราณี รักหน้าที่ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ เกษรบัวข้าราชการบำนาญ สพป.นนทบุรี เขต2ประธานกรรมการ
2. นางชนาลักษณ์ โคงามผอ.โรงเรียนวัดบ้านแก สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์ผอ.โรงเรียนวัดจันทาราม สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์ครู โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2กรรมการ
5. นางสมสนิท ศรีมงคลข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสำราญ โครตสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยวัดชูจิตต์ธรรมารามประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ ศกุนตนาคครู โรงเรียนวัดธัญญวารี สพป.สุพรรณบุรี เขต2กรรมการ
3. นางระเบียบ ศิวะวรเวทครู โรงเรียนวัดแปลงเกต สพป.ชลบุรี เขต2กรรมการ
4. พระชาญชัย กิตฺติโสภโณ(แตงก่ำ)พระภิกษุ วัดวันยาวล่าง จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นางสาวพรดา อินทปัญญาผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายภราดร พวงดีผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 สพป.ชลบุรี เขต2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช สีสันต์ข้าราชการบำนาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2กรรมการ
3. พระมหาทรงพล วฑฺฒโนพระภิกษุ โรงเรียนมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยวัดชูจิตต์ธรรมารามกรรมการ
4. นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิทผอ.โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการ
5. นางสุตที นิ่มรัตนสิงห์ครู โรงเรียนวัดหนองรี สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายสาคร ไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต๑กรรมการ
3. นายผจญ โพธิราชผู้อำนวยการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต ๓กรรมการ
4. นายภัคพล นามจิรโชติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต๒กรรมการ
5. นายละออง เหนือเกาะหวายผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตประธานกรรมการ
2. นายสุริยา สำราญจิตต์ครูโรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. นางสาวฤชากร อำไพศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป.ปราจีนบุรี เขต2กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ฉิมพลีพันธุ์ครูโรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป.สระบุรี เขต2กรรมการ
5. นายสุราช หงษ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายพิศณุ กุศลวงศครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย สพม.เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบกุล ชินชัยภูมิอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวจิรฐาทิพย์ วัฒนพานิชอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายสิทธิชัย เกตุไทยครูโรงเรียนนายกวิทยาคม สพม.7กรรมการ
5. นายประชุม วงษ์พระจันทร์ครูโรงเรียนนายกวิทยาคม สพม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองครู โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1กรรมการ
3. นายอาทร อันโนครู โรงเรียนเมืองพัทยา 1 เมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
4. นางสาวนววรรณ โพธิศรีครู โรงเรียนเมืองพัทยา 9 เมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางรสิตา กุดแถลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา พิมพรมครู โรงเรียนวัดครุนอ สพป.สมุทรปราการ เขต1กรรมการ
3. นางอัชรา สลามเต๊ะครู โรงเรียนเมืองพัทยา 5 เมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
4. นางสาวณัฐารมณ์ พรมสันเทียะครู โรงเรียนเมืองพัทยา 9 เมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 6ประธานกรรมการ
2. นายเสฏฐวุฒิ ทองประมูลข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกฉัตร โกมลมณีครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
4. นายจักรพงศ์ กันหล่าผู้ช่วยผอ.โรงเรียนเซนต์ดอมินิ สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสิริรักษ์ คงศิลป์ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 6ประธานกรรมการ
2. นายเสฏฐวุฒิ ทองประมูลข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกฉัตร โกมลมณีครูโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทราปราการ เขต 1กรรมการ
4. นายจักรพงศ์ กันหล่าผู้ช่วยผอ.โรงเรียนเซนต์ดอมินิ สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสิริรักษ์ คงศิลป์ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเผดิม เที่ยงตรงข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 6ประธานกรรมการ
2. นายเสฏฐวุฒิ ทองประมูลข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกฉัตร โกมลมณีครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
4. นายจักรพงศ์ กันหล่าผู้ช่วยผอ.โรงเรียนเซนต์ดอมินิ สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสิริรักษ์ คงศิลป์ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมผอ. โรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตยา ทัศนาครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
4. นายเกริกไกร สุขเพลียครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตราดกรรมการ
5. นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ดครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมผอ. โรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตยา ทัศนาครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
4. นายเกริกไกร สุขเพลียครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตราดกรรมการ
5. นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ดครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรับชัย อินเจริญข้าราชการบำนาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมผอ. โรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตยา ทัศนาครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
4. นายเกริกไกร สุขเพลียครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตราดกรรมการ
5. นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ดครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สปพ.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรณี เอียดแก้วข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 7รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
4. นางสาวชะบา จันทร์นวลครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สปพ.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางจินดา สรรประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรณี เอียดแก้วข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 7รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
4. นางสาวชะบา จันทร์นวลครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สปพ.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางนิตยา ประกอบทรัพย์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมชัย มานะวะข้าราชการบำนาญ สพม. เขต 6ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ สพป.ลพบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยรัฎร์ ปู่ทาครู โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6กรรมการ
4. นางสมคิด จันขุนทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสุกัญญา หน่อทิมศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมชัย มานะวะข้าราชการบำนาญ สพม. เขต 6ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ สพป.ลพบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยรัฎร์ ปู่ทาครู โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6กรรมการ
4. นางสมคิด จันขุนทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสุกัญญา หน่อทิมศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชัย มานะวะข้าราชการบำนาญ สพม. เขต 6ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ สพป.ลพบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยรัฎร์ ปู่ทาครู โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6กรรมการ
4. นางสมคิด จันขุนทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสุกัญญา หน่อทิมศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรณี เอียดแก้วข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 7รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.เขต 5กรรมการ
4. นางสาวรัตยา ทัศนาครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
5. นางนิตยา ประกอบทรัพย์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอำพล ชาญศิริเมธาข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุลครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 9กรรมการ
4. นายพชรพล เปี่ยมเต็มครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางภศิวนา บุญยมาศิริครู โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอำพล ชาญศิริเมธาข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุลครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม.เขต 9กรรมการ
4. นายพชรพล เปี่ยมเต็มครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางภศิวนา บุญยมาศิริครู โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอำพล ชาญศิริเมธาข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุลครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต9กรรมการ
4. นายพชรพล เปี่ยมเต็มครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางภศิวนา บุญยมาศิริครู โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
3. นายณัชกฤษฏิฌาน์ แก้วละเอียดครู โรงเรียนรุ่งอรุณ สช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายวัชรากร บุญเพ็งอาจารย์ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวประธานกรรมการ
2. ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรีอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธัณนภัทร์ มังกรหิรัญสิริครูโรงเรียนบ้านจัน สพป.อุทัยธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์อาจารย์ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายสุทธภพ ศรีอักขรกุลอาจารย์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ดร.เทพิกา รอดสการอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวประธานกรรมการ
2. จ.ส.ต.เสกสม อินทสนธิข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ คุณสมบัติครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศธจ.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยครู โรงเรียนนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.นนทบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายอภิภพ พงษ์พรหมดุริยางคศิลปินชำนาญงาน กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรรมการ
3. เรืออากาศโทธีรพงษ์ ทองเพิ่มกองดุริยางค์ทหารอากาศกองทัพอากาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ผศ.ชัชชัย พวกดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีพันเพลง ศธจ.นนทบุรีกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีผ่องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์อาจารย์ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจเอกนิมิต โอสถเจริญรองสารวัตรฝ่ายการจัดสวัสดิการกองสวัสดิการ ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
3. นางยุพิน เพ็งสุขครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเมธี พันธุ์วราทรอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวประธานกรรมการ
2. นางสาวไอริณ พิพัฒน์รังสรรค์ครู โรงเรียนตลาดน้อยบางพลีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต ๒กรรมการ
3. ร้อยโทหญิงสุภาณี กลั่นเอี่ยมอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภธิดา ยอดหอมครู โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป.ลพบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทรอาจารย์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายมารุธ วิจิตรโชติอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ พ่วงกลัดอาจารย์ประจำสาขาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างกรรมการ
3. นายพรพงษ์ สีลายงค์ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุภาลูนอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นายวาคภัฎ ศรีวรพจน์อาจารย์ สำนักกองการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางนริศรา พันธุ์ธาดาพรอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตพงศ์ มาสอาดเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้วครู โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป.สมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.ณวัฒน์ หลาวทองอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ พลรักดีอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ กำมาทองครู โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยอาจารย์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศวประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ กล้าหาญอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายยศวริศ รุ่งสอาดครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวปานหทัย สุคนธรสอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายศักดิ์พล วัฒนสุนทรอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ อุณหะกะครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายอรรถสิทธิ์ มากเจริญครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขันอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.วัชรพงศ์ กาญจนวรุตม์ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
3. นายฐานิสร์ พรรณรายน์ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รุจี ศรีสมบัติอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวประธานกรรมการ
2. นางบุญนภา เจริญสืบทองอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ รักเดชอาจารย์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ หนูยี่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล นาคะเตครู โรงเรียนวัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บูรณะ) สพท.สมุทรปราการ เขต ๑กรรมการ
3. นายวริศ อัศวะไพฑูรย์อาจารย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.เฉลิมพล งามสุทธิอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อินทนิลประธานชมรมรักษ์ดนตรีไทยจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสุวิวรรธ์น ลิมปชัยอาจารย์วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรติยา เกียรตินาวีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายณัฏฐวุธ นุราชครูโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิอาจารย์ วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ อุดมศรีอาจารย์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ สมพรอาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศวกรรมการ
4. ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุลอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์กรรมการ
5. นายนิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตรอาจารย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์ มบ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์อาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้วอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายสงบ ทองเทศอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ พิณพาทย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
5. นางสาวมณรดา ศิลปบรรเลงอาจารย์หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.วีระ พันธุ์เสืออาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ อุดมวิชัยวัฒน์ครูโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2กรรมการ
4. นายสัตถามุติ รักสนิทสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22กรรมการ
5. นายสันติ ภาคบุบผาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ดร.สุรศักดิ์ จำนงศ์สารอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวประธานกรรมการ
2. พันตรีสมเกียรติ์ เขียวสอาดอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหารกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีกรรมการ
4. นายประชา สามเสนอาจารย์ โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละครกรรมการ
5. ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจงอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ชูชาติ พิณพาทย์อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พึ่งทองคำครู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายคณพศ พูลสมบัติครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม.เขต ๔กรรมการ
4. นายปราชญา สายสุขอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
5. ผศ.ดร.สายสุนีย์ หะหวังอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมาน น้อยนิตย์อาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายไสยาสน์ แย้มสุวรรณผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
3. นายสมหวัง คำวัจนังผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
4. นายจรินทร์ แจ่มอรุณข้าราชการบำนาญ กองการสังคีต กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายไพบูลย์ เพียรพงษ์ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสมบัติอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศวประธานกรรมการ
2. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
3. นายวันชัย สุทธิสุขผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นายขจรศิษฎ์ ชุมพรครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม. เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิศนุนารถ วุฒิกนกกานต์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราขสีมาประธานกรรมการ
2. นางภัสราวรรณ์ เจนการครูโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นายจักรพงศ์ จุ้ยจำลองนักดนตรีและโปรดิวเซอร์อิสระกรรมการ
4. นายศุภชัย ศรีนวลอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ครูโรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต ๓๒กรรมการ
6. นายสมใจ สีประเสริฐครูโรงเรียนสระแก้ว สพม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จุลเสวกครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยา สพม.เขต ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายกฤต เจนการครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม.เขต ๗กรรมการ
3. นายอนุพล แสงทองครูโรงเรียนชลประทานวิทยา สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววนัชญา ศิริธรครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายสุนทรหงษ์ วรนุชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวธนพร ภูละมูอาจารย์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จุลเสวกครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยา สพม.เขต ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายกฤต เจนการครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม.เขต ๗กรรมการ
3. นายอนุพล แสงทองครูโรงเรียนชลประทานวิทยา เอกชนกรรมการ
4. นางสาววนัชญา ศิริธรครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายสุนทรหงษ์ วรนุชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวธนพร ภูละมูอาจารย์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ ศิลาทะเลครูโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม.๗ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรีครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นายสุเมธ นาคน้อยครูโรงเรียนวัดอ่างแก้ว กทม.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ศิลาทะเลครูโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม.๗ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรีครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นายสุเมธ นาคน้อยครูโรงเรียนวัดอ่างแก้ว กทม.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมนึก นวลเป้าครูโรงเรียนหมู่เกาะโพธิ กทม.ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ภูทนน์นอกครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต ๓๒กรรมการ
3. นายสุรชัย สมศรีครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมนึก นวลเป้าครูโรงเรียนหมู่เกาะโพธิ กทม.ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ภูทนน์นอกครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต ๓๒กรรมการ
3. นายสุรชัย สมศรีครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพลากร แก้วยกครูโรงเรียนสิงหวิทยาคม สพม.เขต ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต ๓๓กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ รองนากุลครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม.เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพลากร แก้วยกครูโรงเรียนสิงหวิทยาคม สพม.เขต ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา เชิงหอมครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต ๓๓กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ รองนากุลครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม.เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกรพจน์ พูลเมืองครูโรงเรียนแก่งคอย สพม.เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอัครเทพ อัคคีเดชอาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว.กรรมการ
3. นายอรรถพล หวังผลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
4. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป.สระแก้ว เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกรพจน์ พูลเมืองครูโรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายอัครเทพ อัคคีเดชอาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว.กรรมการ
3. นายอรรถพล หวังผลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
4. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป.สระแก้ว เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ รัตนไทรแก้วครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม.เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายชาญนรงค์ ภูทนน์นอกครูโรงเรียนปะคำพิทยา สพม.เขต ๓๒กรรมการ
3. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสานราษฎร์) สพม.๑๐กรรมการ
4. นายอภิสิทธ์ คำสีอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ รัตนไทรแก้วครูโรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม.เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสานราษฏร์) สพม. เขต ๑๐กรรมการ
3. นายชาญนรงค์ ภูทนน์นอกครูโรงเรียนปะคำพิทยาคม สพม.๓๒กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ คำสีอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนุกูลกิจ ทวีชาติครูโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม.เขต ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงวงศ์ครูโรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวกิตติภา พุฒศิริอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนุกูลกิจ ทวีชาติครูโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม.เขต ๓๒ประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงวงศ์ครูโรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต๓กรรมการ
3. นางสาวกิตติภา พุฒศิริอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชวนากร ถนิมกาญจน์ครูโรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายนาถนที ปรีประทุมครูโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายสุนทรหงษ์ วรนุชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์กรรมการ
4. นายอรรคเทพ อัคคีเดชอาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชวนากร ถนิมกาญจน์ครูโรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายนาถนที ปรีประทุมครูโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายสุนทรหงษ์ วรนุชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์กรรมการ
4. นายอรรคเทพ อัคคีเดชอาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพรวิไล จุลเสวกครูโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา สพม.เขต ๑๐กรรมการ
3. นายคชเศียร ภูมิประเทศเจ้าของสถาบันดนตรี Vivace'กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรวิไล จุลเสวกครูโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา สพม.เขต ๑๐กรรมการ
3. นายอาทร ประสิทธินอกครูโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.เขต ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ ศิลปสิทธิ์ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านห้วย สพป.สระแก้ว เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอัฒพล แก้วใสครูโรงเรียนตาพระยา สพม.เขต ๗กรรมการ
3. นายธงชัย ตาพลีครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.เขต ๔กรรมการ
4. นายอรรถพล อาจยินครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต ๓๒กรรมการ
5. นายต่อศักดิ์ หิตเมียงสงค์ดุริยางค์ทหารอากาศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ ประสงค์ผลครูโรงเรียนอรัญประเทศ สพม.เขต ๗ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณ์ธิกาญจน์ ไพบูลย์เกษมครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) อบจ.ปทุมธานีกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ เจริญผลครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ปทุมธานี สพม.เขต ๔กรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ บัวคำศรีครูโรงเรียนอัญสัมชัญศรีราชา เอกชนกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ ศรีโพธฺ์ลาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย จินตนสถิตย์ครูโรงเรียนหนองขมานวิทยาคม อบจ.บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายประดับ บุษบาครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง สพม.เขต ๒กรรมการ
3. นายอัครพงษ์ ศรีเกื้อกูลครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนด์ เอกชนกรรมการ
4. นายศราวุธ จินดาสุขครูโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ อบจ.ปทุมธานกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์ครูโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม.เขต ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพนมกร อักษรดีครูโรงเรียนขับร้องเพลงมณีนุช เอกชนประธานกรรมการ
2. นายธราพงศ์ พรหมแจ้งครูโรงเรียนสังคีตวิทยา สพม.เขต๔กรรมการ
3. นายสุดแดน สุขเกษมครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เอกชนกรรมการ
4. นายอำนวยศิลป์ กลิ่นหอมครูโรงเรียนราชกันยานุกุูล สพม.เขต ๑๘กรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิชาครูโรงเรียนหนองไม้งาม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริวรรณ สมใจครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา กองทองครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
3. นางพรอุมา อดิเทพสถิตข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ อนันต์สลุงครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ภักดีครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา วงษ์บุญรอดครู โรงเรียนคลองทวีวัฒนา สำนักงานเขตคลองทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชิตา ทัศมาลัยครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาพร หลายเจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
3. นางมาลี ทองหลางครู โรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน ณ กาฬสินธุ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี กรรมการ
3. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา จันทีครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรักษ์ ยมะคุปต์นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรรมการ
3. นางณิสขฌา บุญทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ แสงเปล่งครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางภาพร ตระกูลปานครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางรู้จิต ดวงจันทร์ครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ้ฟ้อนรำดีครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ นุชนนทรีย์อาจารย์ ประจำคณะศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรลดา ยิ้มแย้มครู วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายรักษิต มีเหล็กครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยมาศ ศรีสุวรรณครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
3. นางกาญจนา ก้อนสันทัดครู โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเชาวนาท เพ็งสุขผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศิลป์ ช้างขนุนครู วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพกรรมการ
3. นายไตรรงค์ ตีรณานนท์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นายเดชา ตรีพรหมครู โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ สพม. 7กรรมการ
5. นายสมยศ สุวรรณธีระกิจข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายอาคม เตียประเสริฐช้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนำชัย ศรีปั้นข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบัญชา สุทธศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางจินดา วรปัสสุข้าราชการบำนาญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr.ฺ Banny J.Valdezผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. นครนายกกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา คนเสงี่ยมครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางเกตุแก้ว แป้นจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยองเขต 1กรรมการ
5. นายเอกรัฐ อดิเทพสถิตครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางวราพร ขุนแท้ข้าราชการบำนาญ สพป.ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Miss Melanie C.Moratallaผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. นครนายกกรรมการ
3. นางสาวสุทัตตา กุลธราดลครู โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวกัญภิกา วังเปรมครู โรงเรียนบ้านสระเตย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
5. นางสาวไพรัตน์ โกมลมาลย์ครู โรงเรียนหนองรี สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางพิบูลขวัญ กลิ่นมิ่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. Miss Maryjane R.Tulioผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. นครนายกกรรมการ
3. นางธุวากรณ์ โฆษิตจาตุรนต์ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สุนทรชัยครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายวริทธินันท์ ฟ้าเทศครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัดศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. Miss Marilou F.Manaogผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. นครนายกกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เปียประดิษฐ์ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา สุลักษณะครู โรงเรียนโนนสภาราม สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์งามครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพุทธิยา พันแสงข้าราชการบำนาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. Miss Mary Ann V.Marzonผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. นครนายกกรรมการ
3. นางรภัสสา ราชโสครู โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูรครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1กรรมการ
5. นางชฎารัตน์ สุนทรินทรครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวนุตอนงค์ ทัดบัวขำศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. Mr.Lukasz Martynowskiผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. นครนายกกรรมการ
3. นายพัฒน ทรงชาติครู โรงเรียนวัดบ้านแก สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางสาวฐนิตา เส้งเนตรครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1กรรมการ
5. นางสาวปัทมา วาสสามัคคีครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ข้าราชการบำนาญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. Miss Jenny Trofimekoผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. นครนายกกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1กรรมการ
4. นายนรภัทร ศรีสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ แสงเดือนครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอารยา ช่ออังชัญศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. MissRoelien Coertzenผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. นครนายกกรรมการ
3. นางชัญญา เศวตศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสุธีรา พลรักษ์ครู โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูลครู โรงเรียนวัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายชโยธร หลงเจริญข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 7ประธานกรรมการ
2. Miss Zsou Yingผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. เขต 7กรรมการ
3. นางสาวกณิชชา ศรีนาคาครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก กศจ.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชนา หลงเจริญครู โรงเรียนเหลียนหัว กศจ.นครนายกประธานกรรมการ
2. Miss Jiao Jiaoผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ. นครนายกกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ประพันธมิตรครู โรงเรียนศึกษานารี สพม.เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางศศิธร แสงสะท้านครู โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4ประธานกรรมการ
2. Mr.ํYuji Saitoผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. เขต 4กรรมการ
3. นางสาวพร้อมฝน วงศ์พุทธิ์ครู โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิสา สุขผลินข้าราชการบำนาญ สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ศูนย์กลางวิทยากรเชี่ยวชาญ/นักกีฬาครอสเวิร์ด สมาคมนักกีฬาครอสเวิร์ดกรรมการ
3. นางสาวภาวินี ภูผาครู โรงเรียนหัวซาวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางณิชรี ประเดิมรัตนกุลครู โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นายปราโมทย์ บัวสุขครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ แสงศศิธรข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายภานุวิชญ์ อินปัญญาวิทยากรเชี่ยวชาญ โรงเรียนอินเตอร์ ไตรลิงกวล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชัญญา บุญสายบัวครู โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายวิริทธิ์พล ทองเปรมครู โรงเรียนบ้านดอนจั่น สพป.สุมทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิลครู โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนะบูลย์ สหัสสานนท์ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
2. นายสำลี ศรแก้วข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวอุดมศรี วงษ์สง่าข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางยิ่งพัณธ์ ชำนาญณรงค์ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
5. นายผ่อง วงศ์ไชยครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายกกรรมการ
6. นางสุทิน กองแก้วครูโรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สพป.นครนายกกรรมการ
7. นางสาวสมจิตร หนองแสงครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายกกรรมการ
8. นายสุประดิษฐ์ หอมกลางครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายกกรรมการ
9. นางสาวนภาภัทร หอมละออครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อบจ.สระแก้วกรรมการ
10. นายกรานต์ แผ่นพรหมครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อบจ.สระแก้วกรรมการ
11. นางสาลิณี ประเสริฐสุขครูโรงเรียนบ้านโคกไพล สพป.สระแก้ว เขต2กรรมการ
12. นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป.ขอนแก่น เขต5กรรมการ
13. นายพิทักษ์สัน บัวภาครูโรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต2กรรมการ
14. นายรังสิวุฒิ ป่าโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคลอง30 สพป.นครนายกกรรมการ
15. นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร๘ สพป.นครนายกกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อบจ.สระแก้วกรรมการ
2. นายบัญชา ประเสริฐสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล สพป.สระแก้ว เขต2กรรมการ
3. นายมณเฑียร สอนธรรมครูโรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายสมจิตต์ ชอบบันเทิงครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็น สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการ
5. นางจันทิมา ชอบบันเทิงครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็น สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการ
6. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อบจ.สระแก้วกรรมการ
7. นายกิจภูมิ บุญอบครูโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป.มหาสารคาม เขต3กรรมการ
8. นายฐตวัฒน์ รัตนทิพย์ครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป.มหาสารคาม เขต3กรรมการ
9. นายธนกร องคนินันท์ครูโรงเรียนบ้านศรีโกสุมวิทยา มิตรภาพที่209 สพป.มหาสารคาม เขต3กรรมการ
10. นายวิทยา จอมทองครูโรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต21กรรมการ
11. นายสมพร สุทธิประภาครูโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม สพป.นนทบุรี เขต2กรรมการ
12. นายวิเชษ ไชยรินทร์ครูโรงเรียนวัดนิเทศ สพป.ปทุมธานี เขต2กรรมการ
13. นายประสิทธิ์ กองแก้วข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
14. นายสมาน ท่ากลางข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ อ้อยขาวครูโรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายกกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แสนจำหน่ายข้าราชการบำนาญ สพม.เขต7กรรมการ
2. นายบุญช่วย จันทร์พรหมมาข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายณรงค์ จันทรังษีข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทยกรรมการ
4. นายเฉลียว บูรณตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวิโรจน์ หล่อประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญ สพม.เขต35กรรมการ
6. นายสัมพันธ์ ขันธิกุลข้าราชการบำนาญ สศจ.ลำปางกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ วงค์แก้วเขียวข้าราชการบำนาญ สพป.ลำปาง เขต1กรรมการ
8. นายอนันต์ พุ่มพันธ์วงค์ข้าราชการบำนาญ สพม.เขต35กรรมการ
9. นายณรงค์ศักดิ์ อบหอมผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม.เขต35กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ คำเงินข้าราชการบำนาญ สพม.เขต35กรรมการ
11. นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.เขต35กรรมการ
12. นายดำเกิง ทิพกนกครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.เขต35กรรมการ
13. นายสมเจตน์ ไปเร็วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวด สพป.ลำปาง เขต1กรรมการ
14. นายเจริญศักดิ์ ดีแสนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ลำปางกรรมการ
15. ดาบตำรวจประมวล สัตยาข้าราชการบำนาญกรรมการ
16. นายสมชัย เลขยันต์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
17. นายธนพล กุญชรเพชรข้าราชการบำนาญกรรมการ
18. นายสมนึก อบเชยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
19. นายชวลิต ศีตะปันย์ครูโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี สพป.นครนายกกรรมการ
20. นางณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ครูโรงเรียนองครักษ์ สพม.เขต7กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน / สพป.จันทบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ฤกษ์เปลี่ยนโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน / สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสุรัชฌา ตั้งเวทย์ถาวรโรงเรียนวัดลาดปลาดุก / สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายวรัญญู อติศักดิ์กุลโรงเรียนสมุทรปราการ / สพม. เขต 6กรรมการ
5. นายกวี โพธิสุธาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม / สพม. เขต 9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายประกอบ พอดีโรงเรียนบ้านหนองชาก / สพป.ชลบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมลักษณ์ แจ่มศรีโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายธรณัส โสมนัสโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม / สพม. เขต 6กรรมการ
4. นางสาวผาณิตา ไพรอดโรงเรียนวัดหนองคณฑ์(พลานุกูล) / สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
5. สิบโทอภิชา เพ็ชรน้อยโรงเรียนวัดบางฝ้าย / สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางพัชรา แย้มสำราญศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางธัญสมร คเชนทร์เดชาศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ หัสชูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ วัฒนกุลครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 กรรมการ
5. นางดรุณจิต ม่วงมงคลศึกษานิเทศก์ สพป.ระยองเขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์ข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางมณี บัวเผื่อนครูโรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวนิศาชล บุญมาพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์ ครูโรงเรียนวัดหนองรี สพป.นครนายกกรรมการ
5. นายปัญญา จันหลินครูโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี สพม.เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ รังสิกุลครูโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายสัณฑคม เซี่ยงว่องครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอินทุอร จริยากุลวงศ์ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6กรรมการ
4. นางประภาภรณ์ เนียมสุวรรณครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ประกอบทรัพย์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบุญณิศา มะสิโกวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อย สพป.นครนายก ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ชัยจำครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางสุพัตรา รักสวนครูโรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต ๑กรรมการ
4. นายภูริภัทร จรูญฉายครูโรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต ๓กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ภาณุสุวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางทรงศิลป์ สังออนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์(ไลอุทิศ) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายเพชราภรณ์ กุลชาติครูโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวเพชรณรี สายสาระครูโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวจิรานันท์ คำเสียงครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. ดร.นฤมล เทพนวลอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย เรืองฉายอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ดร.ศรชัย บุตรแก้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวันชัย แก้วดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธวัชชัย เรืองฉายอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.มหาชาติ อินทโชติอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุเมธี ขาวงามอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายวันชัย แก้วดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ดร.มหาชาติ อินทโชติอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เจริญผลอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.ศิริพร มิขำอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุเมธี ขาวงามอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดชอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุขอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ยอดเสน่หาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิตอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนวพรรษ จันทร์คำอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เจริญผลอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดชอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. ดร.เพ็ชรรัตน์ พัฒนเศรษฐานนท์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.ปริญญา บรรณเภสัชอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธวัชชัย เรืองฉายอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.นิรุตติ์ พองามอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสุจิตรา ยอดเสน่หาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ดร.ศิริพร มิขำอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดชอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิตรอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุเมธี ขาวงามอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร. เมธี พิกุลทองอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.กุลนิษฐ์ ทองเงาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ดร.นพดล พรามณีอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นางสุจิตรา ยอดเสน่หาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาคอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ สำเนียงนักวิชาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจครู โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาคอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ สำเนียงนักวิชาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจครู โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายวรณัฐ หมีทองครู โรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนัส แปนใจครู โรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
3. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองครู โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวรณัฐ หมีทองครู โรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมนัส แปนใจครู โรงเรียนปากคลองบางขนากกรรมการ
3. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุลครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองครู โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมเดช เจริญสุขครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายกประธานกรรมการ
2. นายสุพรรพงษ์ คู่เจริญถาวรครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายกกรรมการ
3. นายศุภชัย แตงอ่อนครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมเดช เจริญสุขครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายกประธานกรรมการ
2. นายสุพรรพงษ์ คู่เจริญถาวรครู วิทยาลัยการอาชีพคนครนายกกรรมการ
3. นายศุภชัย แตงอ่อนครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศรีสวัสดิ์Supervisor-IT Service Desk บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติคุณ สะอาดวิศวกรข้อมูล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด มหาชนรองประธานกรรมการ
4. ดร.เรวัติ ใจสุทธิอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองประธานกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตาครู โรงเรียนหอวังกรรมการ
6. นายนครินทร์ สุกใสครู โรงเรียนทวีธาภิเษกกรรมการ
7. นางประภากร เชียงทองครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
8. นายณัฐพล บัวอุไรครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศรีสวัสดิ์Supervisor-IT Service Desk บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติคุณ สะอาดวิศวกรข้อมูล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด มหาชนรองประธานกรรมการ
4. ดร.เรวัติ ใจสุทธิอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองประธานกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตาครู โรงเรียนหอวังกรรมการ
6. นายนครินทร์ สุกใสครู โรงเรียนทวีธาภิเษกกรรมการ
7. นางประภากร เชียงทองครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
8. นายณัฐพล บัวอุไรครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป.สระบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย แสนสมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางณิฐากร อิ่มสะอาดครูโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางพรทิพย์ สัมมากสิพงษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71 สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. นายสุทิน เรืองปานกันครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป.สระบุรีเขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย แสนสมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางณิฐากร อิ่มสะอาดครูโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางพรทิพย์ สัมมากสิพงษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71 สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. นายสุทิน เรืองปานกันครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย บุญรื่นครูโรงเรียน OTOP อคาเดมี สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสชนม์ แกล้วกล้าครูโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นายชิษณุภูมิ หาญพละครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางอรนุช พรมสอนครูโรงเรียนวัดเข็มทอง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย บุญรื่นครูโรงเรียน OTOP อคาเดมี สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสชนม์ แกล้วกล้าครูโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นายชิษณุภูมิ หาญพละครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางอรนุช พรมสอนครูโรงเรียนวัดเข็มทอง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวิมลพรรณ สุวิชากรข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วิเศษศรีครูโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางเอื้ออารีย์ ถิ่นนอกครูโรงเรียนวัดครู 2502 สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางอารี เพ็ชรศรีครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระ สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
5. นางกันต์วดี พันธ์สุโภครูโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป.จันทบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ รูปงามอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ สุวิชากรข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายนพดล พิพัฒน์รังสรรค์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71 สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นางกาญจนา วงษ์รัตน์ครูโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน สพป. ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางปราณี อาทิตย์วงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าเกษม สพป.1 สระแก้ว เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเปรมใจ อิฐอมรชัยศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน แตงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางรัตติยา ชื่นอารมณ์ครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางมณีรัตน์ เกษมดายครูโรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสวรรค์ สมสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 1 สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสงคราม ทีน้ำคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาครกรรมการ
3. นางกอบกุล คงเทียนครูโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง ทับธานีครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลปทุมธานี กองการศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี เซ็มครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป. นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ราชบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายฐานุพงษ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
3. นายวิชัย อิ่มน้อยครูโรงเรียนบ้านลาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสุกัญญา สารีบทครูโรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ วัฒนวิเชียรครูโรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย จันทร์สว่างครูโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสมใจ มั่งคั่งครูโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวธนพร กลุดกรับครูโรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร เหล็กสงครูโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวสนอง บุญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ก้อนเงินครูโรงเรียนวัดลิรัญดอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางกาญจนา เที่ยงตรงครูโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
5. นางฉวี บำรุงสุขครูโรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ ภูเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เลิศอำนวยโชคข้าราชการบำนาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต3กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชะอม สพป.ปราจีนบุรี เขต. 1กรรมการ
5. นางสาวสุนทรี เตียงกูลครูโรงเรียนวัดศรีประขาราม สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ คูณศรีครูโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์ครูโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ทิตา ชัยศิริธณจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสุนิสา จันทร์แดงครูโรงเรียนวัดสีล้ง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ แจ่มศรีครูโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ คูณศรีครูโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์ครูโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางณัฎฐ์ทิตา ชัยศิริธณจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสุนิสา จันทร์แดงครูโรงเรียนวัดสีล้ง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ แจ่มศรีครูโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ เรืองศรีครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางจุรี ชนะคุ้มครูโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางกรองทิพย์ พึ่งสุขครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวจรินทร ประดิษฐ์กูลครูโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ยากรณ์ครูโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ เรืองศรีครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางจุรี ชนะคุ้มครูโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางกรองทิพย์ พึ่งสุขครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวจรินทร ประดิษฐ์กูลครูโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ยากรณ์ครูโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี สารสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน แสงเมืองครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา เรืองจำเริญครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นางพิศวาส เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางชณิกานต์ ไทยเขียวครูโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี สารสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน แสงเมืองครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา เรืองจำเริญครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นางพิศวาส เพ็งสุวรรณครูโรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางชณิกานต์ ไทยเขียวครูโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางปราณี คำแท้ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางสวรรยา พรมปะข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ วีระยุทธศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางปราณี คำแท้ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายนนทิศักดิ์ ผาผายศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสวรรยา พรมปะข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสาวสมศรี วงษ์มณฑลครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจิราวรรณ พันนุกิจศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางชไมพร ฉายเหมือนวงค์ครู รร.คลองห้า สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
3. นางละอองแก้ว สุวรรณวงศ์ครู รร.วัดเขาน้อย สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวพชภร คำเรืองครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชลบุรี เขต12ประธานกรรมการ
2. นางสวรรยา พรมปะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางกิ่งกมล แก้วประทุมครู รร.บ้านคลอง ๓ ดรุณศึกษา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาณัติ แซ่โค้วครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา มีคลองโยงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จ่าภาครู รร.บ้านเขาบายศรี สพป.ชลบุรี เขต3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุจานาฏ บุญญโสผอ. รร.บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี สายสุทธิครู รร.อนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสาวสมาพร สามเตี้ยครู รร.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร์ สุวรรณกล่อมครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา รักหน้าที่ครู รร.บ้านดงแขวน สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ฐิตกรนวัตครู รร.วัดนาพร้าว สพป.ชลบุรี เขต3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพุมเรียง สุฉันทบุตรผอ. รร.วัดหนองส้ม สพป.เพชรบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัยครู รร.คลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต1กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ บุญเฉลียวครู รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปภาดา กระดี่ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์ครู รร.คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) สพป.สมุทรปราการ เขต1กรรมการ
3. นางปิยะพร รุ่งเรืองครู รร.บ้านคลอง๓ ดรุณศึกษา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพณิตา กอนจันดาศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี คงมั่นครู รร.อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวกัญญณัช บุญเฉลียวครู รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร พันธุ์งามครู รร.วัดเข็มทอง สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครู รร.วัดบ้านนา สพป.ชลบุรีเขต 3กรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีครู รร.วัดช่องพราน สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีระ ใจแสนผอ.รร.บ้านแหลม สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ปีกขาวครู รร.วัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพิชาภัค ทนเสถียรครู รร.บ้านดงแขวน สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวอมร ผันผินครู รร.บ้านเขาอำนวยสุข สพป.ชลบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ เปรมปรีดิ์ครู รร.จารุศรบำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริครู รร.บ้านดงแขวน สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญรัตน์ รัตนวิจารณ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญณัช บุญเฉลียวครู รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางนพพร ปิ่นทองครู รร.วัดท่าช้าง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววาทืนี ป่าจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระยองประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา อ่อนเรือง ครู รร.บ้านปากคลอง 17 สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อินไชยะครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัตครู รร.วัดนาพร้าว สพป.ชลบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตต์ชญาณ์ วสุเดชารัตน์ครู รร.ไทรโยคใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวดวงพร ทองระย้าครู รร.วัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ บุญเฉลียวครู รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา สุวรรณจันทร์ฉายครู รร.วัดท่าช้าง สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายรณกร โรจนประทีปรร.บ้านคลองใหญ่ สพป.ตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา เกตุพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร เชื้ออินทร์ครู รร.วัดจันทร์เรือง สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวสู่ขวัญ ตลับนาคครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริครู รร.บ้านดงแขวน สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายสำเริง สันจะโป๊ะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร อินไชยะครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางทรงศรี คงมั่นครู รร.อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ศิกร กุจะพันธ์ครู รร.วัดบ้านนา สพป.ชลบุรีเขต 3กรรมการ
3. นางสาวเลขา โค้วตระกูลครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกพิชญ์ ป้องอ่อนครู รร.วัดเชิดสำราญ สพป.ชลบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครู รร.วัดบ้านนา สพป.ชลบุรีเขต 3กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จ่าภารร.บ้านเขาบายศรี สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ แซ่ลิ่มครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพัฒน์ หุ่นสมครู รร.วัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรีเขต 3กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ บุญเฉลียวครู รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ วรานนท์ครู รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร สายจันทร์ยูรครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางพเยาว์ สุขพูลครู รร.วัดโพธิ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบุญจิรา ชูพันธ์ผอ.รร.บ้านหัวหมอน สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี อินอ่อนครู รร.ธรรมิกวิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางนฤมล แสงมานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ สมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์ครู รร.วัดบ้านนา สพป.ชลบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ แย้มกลีบครู รร.บ้านคลอง 3 วิทยา สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาววนิดา เจือจันทร์ครู รร.วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบัญชา พรหมขำผอ.รร.อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ พันนุกิจศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญญณัช บุญเฉลียวครู รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทธ์ธีรา มงคลครู รร.วัดบ้านนา สพป.ชลบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางอำไพพัชร์ พนมพรครู รร.วัดนาหินลาด สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายวัชโร บุญนาคครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุชา สมศรีผอ.โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เครื่องสายครูโรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริครูโรงเรียนบ้านดงแขวน สพป.นครนายกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววศินี มุกดอกไม้ผอ.รร.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญครู รร.วัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นางสมหมาย เกษรครู รร.วัดสว่างอารมณ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ หลักบุญผอ.รร.วัดเทพประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สำราญผลครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมืองสอนครู รร.ธรรมิกวิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร พันธุ์งามครู รร.วัดเข็มทอง สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา สืบส่งครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางอุบล เพิ่มทองครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศึกษานิเทศก์ กศจ.นครนายกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทพงศ์ศักดิ์ จิตสอาดครู รร.บ้านวังกวาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางปุณยวีร์ อ่อนทองคำไพศาลครู รร.อนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวชมนาถ ลือภูเขียวครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเหมือนดาว เกิดสีครู รร.บ้านท่าเสล่า สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางจินตนา ดวงรัศมีครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช ขุนแท้ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวปานฤทัย วรรณดีครู รร.บ้านห้วยหวาย สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ คนเสงี่ยมผอ.รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อินทบุตร์ครู รร.วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายวินัย หลาบงามครู รร.บ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย พันธุ์งามครู รร.วัดจันทร์เรือง สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายวัชโร บุญนาคครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญครู รร.วัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้รองผอ.รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายรณกร โรจนประทีปครู รร.บ้านคลองใหญ่ สพป.ตราดกรรมการ
3. นางสาวอารีวัลย์ บุญยังครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศน.กศจ.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้รองผู้อำนวยการ รร.อนุบาลองครักษ์กรรมการ
3. นางกมลพรรณ วิรุณหะครู รร.บึงเขาย้อน สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววศินี มุกดอกไม้ผอ.รร.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ขอกรดสำโรงครู รร.วัดบ้านนา สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นายธนบูรณ์ ศรียานุเคราะห์ครู รร.วัดหนองทองทราย สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประการ รังสิกุลผอ.รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายพันธุ์ศักดิ์ โพธิอำพลครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิชครู รร.สาริกา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางดวงชีวะัน ภาวโนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมย์ ผุดผ่องครู รร.บ้านไทรงาม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสุดใจ วรานนท์ครู รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้งผอ.รร.วัดวังไทร สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ภาวโนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวภรณี มีเชื้อครู รร.บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิชครู รร.สาริกา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พินารมย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางปริศนา พรหมเมศครู รร.วัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ปรีเปรมครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีรัตน์ กำเนิดสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวกษมา จันทร์แต่งผลครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจน โปธาติ๊บครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิภา ทองเทือกครู รร.ธรรมิกวิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสุดใจ แจ้งเหตุผลครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ ลอยทะเลครู รร.คลองห้า สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร แสงสุตาครู รร.วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ รักษาพลครู รร.วัดเลขธรรมกิตติ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุกนก ช่วงเปียครู รร.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายอาณัติ แซ่โค้วครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาณัติ แซ่โค้วครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ผะเดิมครู รร.วัดแหลมมะขาม สพป.ตราดกรรมการ
3. นางจุฑามณี เมยมงคลครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์ศักดิ์ จิตสอาดครู รร.บ้านวังกวาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล จ่าภาครู รร.บ้านเขาบายศรี สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางวิไล ธนธรรมครูโรงเรียนวัดท่ามะปราง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีรยุทธ เหหาสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพ พัดทองครู รร.วัดบ้านนา สพป.ชลบุรี เขต 3กรรมการ
3. นายสมพร สนธิเพชรครู รร.วันครู 2502 สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอิสระ อินทชินครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางยุพา วัฒนบุตรครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ชลบุรี กรรมการ
3. นางอัญชลี โคตรนิยาครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิสา รื่นเริงผอ. รร.คลองปลัดเปรียง สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี นันทสอนครู รร.บ้านห้วยหวาย สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางชณิกานต์ ไทยเขียวครู รร.วัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนภร หอมจันทร์ผอ.รร.วัดนิคมสามัคคีชัย สพป.ลพบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุชัญสินี นเรนทราชครู รร.วัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา โสภาครู รร.หัวเขาแก้ว สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิยะดา ศรีครูครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์ศักดิ์ จิตสอาดครูโรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ สพป.นครนายกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท ด้วงสงค์ผอ.รร.บ้านไร่ป้า สพป.กาญจนบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางชวนชื่น ทัศนาครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายเชาวลิต สีชัยลาครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววิยะดา ศรีครูครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลงครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางนพวรรณ ตันจ้อยครู รร.อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต สีชัยลาครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางชวนชื่น ทัศนาครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวศิริกันยา พิกุลครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต สีชัยลาครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญครู รร.วัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ อินชิตครู รร.วันครู 2504 สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชวนชื่น ทัศนาครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางภาณุมาส กล่ำอยู่สุขครู รร.บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นายธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ครู รร.บ้านเขาไม้ไผ่ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวยศวรรย์ ทรัพย์มาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ แต่งศรีครู รร.วัดหนองส้ม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอุบล เพิ่มทองครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเผด็จ ผะเดิมครู รร.วัดแหลมมะขาม สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภรณ์ งามล้วนครู รร.วัดห้วยโป่ง สพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ หน่องพงษ์ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]