งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม


 
โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดกิจกรรมระดับภาค
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค                18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค          9  ธันวาคม 2560
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค           9 - 14 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค        15 - 20 ธันวาคม 2560
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
การเพิ่มรูปภาพในบัตรสามารถเพิ่มได้จนถึงวันที่ 26 ธ.ค.60 หรือก่อนที่โรงเรียนจะทำพิมพ์บัตร)
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก     4 - 6 มกราคม 2561
เรื่องแจ้งจากกลุ่มสาระภาษาไทย | คลิก |
เรื่องแจ้งจากกลุ่มการงาน ฯ (คอมพิวเตอร์) | คลิก |
คู่มือการเพิ่ม การแก้ไข เปลี่ยนตัว และเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว นักเรียน และครู | คู่มือ |
แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |
หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครู | Word |

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  | PDF |
หนังสือแบบคำขอต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนทุกประเภท
เพิ่มเติม...การเพิ่มจำนวนผู้เข้าแข่งขันและครูเฉพาะโรงเรียนที่จำนวนยังไม่เต็มเกณฑ์ โรงเรียนที่ประสงค์จะเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครู สามารถเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดไว้ โดยเข้าไปเพิ่มในระบบ และ นำเอกสารการขอเพิ่มตามแนวปฏิบัติมายื่น ณ สถานที่แข่งขันในวันแข่งขันแนวปฏิบัติ | (การเพิ่มในระบบให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุลและกดปุ่มเพิ่มดังรูป)

เพิ่มเติม...การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการแก้ไข
 ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือ
เพิ่มเติม...การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับเขตเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เพิ่มเติม...การขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู มี 2 ขั้นตอน คือ
1.โรงเรียนเข้าระบบโดยใช้ username และ password ของโรงเรียน เข้าเว็บไซต์ระดับภาค(สพป.) เพื่อเปลี่ยนตัวในระบบพร้อมแนบสำเนาหนังสือขอเปลี่ยนตัวที่เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
2.นำหนังสือขอเปลี่ยนตัวฉบับจริงพร้อมแนบเอกสารตามแนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขันมายื่นในวันแข่งขันจริงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน
 
| แนวปฏิบัติ |
เพิ่มเติม...เฉพาะการขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกรูปแบบเป็น เปลี่ยนตัว และแนบเอกสาร ตามคู่มือ ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามนี้ด้วย หากเลือกรูปแบบเป็นอย่างอื่นหรือไม่มีเอกสารแนบ คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการขอ  ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัว
จากเดิมรายการที่รับรายงานตัวบริเวณหน้าอาคารเรียนรวม มศว.องครักษ์
เปลี่ยนเป็น รับรายงานตัว ณ ชั้นที่ทำการแข่งขัน 

ระกาศจากกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
รายการที่ 11 เลข ID 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
รายการที่ 12 เลข ID 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม .3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ระกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
 
1. รายการที่ 17 เลข ID 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2. รายการที่ 18 เลข ID 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ม.1-ม.3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
1. รายการที่ 8 เลข ID 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
2. รายการที่ 9 เลข ID 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน


 

 

 
   


ปิดรับการสั่งจองเสื้อ
สังกัด สพป. สั่งจองได้ที่ น.ส.เบ็ญจวรรณ  ราชเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-696-1446 e-mail : benbengee.ra@gmail.com
โอนเงินได้ที่เลขบัญชี : 211-0-54103-2
ชื่อบัญชี งานศิลปหัตถกรรม 67 ธนาคาร กรุงไทย สาขา นครนายก
(เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนที่อีเมลล์ :benbengee.ra@gmail.com)
สังกัด สพม. สั่งจองได้ที่นางประนอม  เสือคุ้ม 
เบอร์โทรศัพท์ : 063-9874165
น.ส.ไปรยา ไฝเจริญมงคล เบอร์โทรศัพท์ : 089-891-5039
โอนเงินได้ที่เลขบัญชี : 211-0-54103-2
ชื่อบัญชี งานศิลปหัตถกรรม 67 ธนาคาร กรุงไทย สาขา นครนายก 
(เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนที่อีเมลล์
:
ooy-sukum-2513@hotmail.com)
ขนาดเสื้อและแบบสรุปใบสั่งจอง

 
  เรื่องแจ้งจากกลุ่มสาระภาษาไทย
อุปกรณ์ที่ผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
**************************************
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
- ชั้น ป.๑ – ๓                                                 ใช้ดินสอดำ
- ชั้น ป.๔ – ๖ , ชั้น ม.๑ – ๓ , ชั้น ม.๔ – ๖           ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ
2. การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
        ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่
- กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน
- แป้นวางเบี้ย
- ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย)
- นาฬิกาจับเวลา หรือแท็บเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน (ระบบ Android)
หมายเหตุ
 1. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันนำมา ต้องทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียน ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหาย
 2. ระบบการแข่งขัน ใช้กฎกติกาและระบบการแข่งขันแบบมาตรฐานสากลของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 19:27 น.
  คุณลักษณะและระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
หน่วยประมวลผลกลาง Core i5 และ Dual Core2
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 / 64 bit และ
Windows 8 / 64 bit
หน่วยความจำ 8 GB
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 12:34 น.
  (ข่าวจาก สพฐ.)คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

         จากการที่ได้รับคำถามจากช่องทางการติดต่อทาง Line @ ทางส่วนกลางจึงได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ได้ที่ Line @ : @xue4845s หรือ Scan QR Code ได้ที่

ดาวน์โหลด  คำชี้แจงกติกาหุ่นยนต์-สพฐ-ระดับภาค-เพิ่มเติม ( ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น.)

วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 23:07 น.
  คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

          เนื่องจากในการแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด มีปัญหาบางประการเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ จึงทำให้เกิดการตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระดับภาคและระดับประเทศ จึงขอเพิ่มคำชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติตรงกันในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ

รายละเอียด คลิกที่นี่

วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 23:01 น.
  คณะกรรมการฝายประสานงานที่พักและแหลงทองเที่ยว
 1. นายสุราช  หงษ์ทอง  089-012-2259  อำเภอเมือง
 2. นายถาวร  สังออน  086-063-1495  อำเภอเมือง
 3. น.ส.ขวัญศิริ  บุญสวรรค์  089-245-5852  อำเภอเมือง
 4. นางปราณีต  หงส์ทอง  089-017-2259  อำเภอเมือง
 5. นายอดิศร เทพเจริญ  086-377-0162  อำเภอบ้านนา
 6. นายชัยวัฒน์ จันทัน  087-996-5169  อำเภอบ้านนา
 7. นางมุกดา  โชติธรรม  098-947-6133  อำเภอองครักษ์
 8. นางณัฐมน  สุวานิโช  089-403-023  3อำเภอองครักษ์
 9. นายชัยณรงค์ นาถิม  061-395-1955  อำเภอปากพลี
 10. น.ส.หทัยรัตน์ ไพโรจน์  091-731-0269  อำเภอปากพลี
 11. น.ส.พรลดา อินทปัญญา  089-459-1628  อำเภอปากพลี
วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 14:06 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค                18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค         9 ธันวาคม 2560
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค          9 - 14 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       15 - 20 ธันวาคม 2560
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก     4 - 6 มกราคม 2561
วันจันทร์ ที่ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 13:46 น.
  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

วันจันทร์ ที่ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 13:45 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 48
จำนวนโรงเรียน 2,945
จำนวนทีม 10,203
จำนวนนักเรียน 31,873
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 17,574
จำนวนกรรมการ 551
ครู+นักเรียน 49,447
ครู+นักเรียน+กรรมการ 49,998

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 17,528
เมื่อวาน 42,341
สัปดาห์นี้ 70,246
สัปดาห์ที่แล้ว 81,681
เดือนนี้ 175,180
เดือนที่แล้ว 124,654
ปีนี้ 310,452
ทั้งหมด 310,452