รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฑาทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ
 
1. นางสุภาพร  วิเชียรพงษ์
 
รวม11
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายอชิระ  เจ็งศิริ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  พละสาร
 
1. นายวรุต  มะติมุ
2. นางสาวฉัตรกมล  ตันชุน
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  คัชชิมา
2. เด็กชายปรีดี  พรหมเจริญ
3. เด็กชายสิทธินนท์  บุญเรืองพะเนา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นายวิชิต  สุขสันติกูล
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กหญิงทิพานัน  จันทเสน
 
1. นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
รวม65
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ตันตะราวงศา
 
1. นางบุญเรือน  ใจเหิม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ตันตะราวงศา
 
1. นางฤทัยรัตน์  เวชพนม
 
รวม22
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชื่นจิตต์
2. เด็กชายสัญญา  ดารินรัมย์
3. เด็กหญิงเกศญา  เข็มจรูญ
 
1. นางสาวตรีทิพย์  นันทสินธ์
2. นางสาววรรณรี  สรประสิทธิ์
 
รวม32
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 1. เด็กชายศิระณัฐ  ดอนมอญ
2. เด็กหญิงสาริณี  เอมบัญดิษ
 
1. นางสาวอักษรศรี  บุญสรวง
2. นางสาววารุณี  ซากุล
 
9 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วัฒนา
2. เด็กหญิงมนทกานต์  วงค์ขำ
3. เด็กหญิงอรอุมา  มาลัย
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นายจิราวุฒิ  บัวพรมมา
 
รวม54
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีรัมย์
2. เด็กชายอิทธิพล  พรหมเลิศ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางยุพิน  พันพะมา
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กชายณัฐพล  กลสรร
2. เด็กชายวิสุทธิวัฒน์  จันทนัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางยุพิน  พันพะมา
 
รวม44
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงณหทัย  ตันสงวน
 
1. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  หอมจันทร์
2. นางสาวสิริรัตน์  สุดชาติ
 
1. นางกนกวรรณ  แพไธสง
2. นางสาวอรอุมา  ดาษดา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นอภัย
2. เด็กชายอธิศักดิ์  องอาจ
 
1. นางกนกวรรณ  แพไธสง
2. นางสาวอรอุมา  ดาษดา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายธรรมนูญ  ชำนาญปืน
 
1. นางสาวตรีประดับ  คิดสุข
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เกตุอุดม
2. เด็กชายวรเมธ  สุริด
3. เด็กหญิงสดารัตน์   ผามั่น
4. เด็กหญิงสุนิสา   ถึกไทย
5. เด็กหญิงเพชนรัตน์   พัฒนชาญสกุลชัย
 
1. นางสาวณัฐชยาพร  พิทักษ์โสธรสกุล
2. นางสาวตรีประดับ   คิดสุข
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรายหมอ
2. เด็กหญิงเกวริน  ด้วงทอง
 
1. นางสาวตรีประดับ  คิดสุข
2. นายวีระ  หาดขุนทด
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายพันธการ  พร้อมจันทึก
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุญแย้ม
 
1. นายณัชทรัพย์  จิราธิพัชร์
2. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายธนฑัต  คล้ายคูณ
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายชนาธิป  หาญณรงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
รวม1714
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 1. เด็กหญิงพรรณมณี  แสนทรศิลป์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสายรุ้ง   สาระสุภาพ
2. นางสาวจิดาภา  ทองเชิด
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 1. เด็กชายกฤติกร  หาจัตุรัส
2. เด็กหญิงผการัตน์  ผกามาต
3. เด็กชายเดชา  เสียงเอก
 
1. นางมนัสนันท์   นิรุตติ์เมธีกุล
2. นางวิไลวรรณ์  โพนงาม
 
รวม54
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กชายกรินทร์  วัฒนวิพัฒน์
2. เด็กชายวรวุฒิ  เบญมาตย์
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงญาดา  แสงศรี
2. เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วรรณ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  บุญเทวี
4. เด็กหญิงวชิราวัลย์  เงางาม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยไซ
 
1. นายอดุลย์  บุญขาว
2. นางสาวจุรีกรานต์  ลุผานา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงชนาภา  นามเจริญ
2. เด็กชายชยพล  ศรีอำพล
3. เด็กหญิงพุธิตา  โชติกมาศ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ตำสารี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กองแก้ว
 
1. นายสิทธาทร  สครรัมย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงขาว
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทะพันธ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กชายณัฐวุธ  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ไพรพนม
3. เด็กหญิงพัชริดา  มาพบ
4. เด็กชายภานุพันธ์  อ่อนมา
5. เด็กชายภูรินาท  คำจันทร์
6. เด็กชายเนติพงษ์  สุดหล้า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขันตี
2. นายสิทธาทร  สครรัมย์
3. นางน้อย  พลเยี่ยม
 
รวม2011
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายพัสกร  อุดมศรี
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  โสภาคำ
3. เด็กชายสุริยะ  ศรีเมือง
 
1. นายสุวัฒน์   แสงปาก
2. นายท๊อป  ยอดสิงห์
 
รวม32
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงนงนุช   ภาคภูมิ
 
1. นางสุวลักษณ์   ปรปักพ่าย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา   เชื้อเพชร
2. เด็กชายอธิชา   เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
 
1. นางหทัยชนก    จันทร์อาหาร
 
รวม32
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงนฤมล  นวลแสง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เคล้าศรี
3. เด็กหญิงมณัฐสวี  คงถาวร
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
33 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่นศรีจันทร์
2. เด็กหญิงรจนา  โหลทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  มีทอง
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางพรรณราย  บุญแผง
 
รวม64
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายพัชรพล  ทองวัน
 
1. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงหไทย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มมา
3. เด็กหญิงสโรชา  ดอกยี่สุ่น
 
1. นางอุษา  ฤทธฺิ์ปล้อง
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำเครือ
2. เด็กชายภูริภัทร  พันวอ
3. เด็กชายอลงกต  คำแสง
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายกรานต์ชัย  เปลี่ยนโกมล
2. เด็กชายชนกันต์  ดาวเรือง
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ศิลาวงษ์
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาววาสนา  จั่นจำรัส
 
รวม107
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ปุ่น
 
1. นางศิริรัตน์  วงค์ษา
 
รวม11
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กชายธนกร  ปินะสา
2. เด็กหญิงมนัสญา  เกล้ากลาง
 
1. นายขจรศักดิ์  ภูจริต
2. นายไชยะนันท์  นาถาบำรุง
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงกรพิณ  ยมหา
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ไชยโชค
3. เด็กหญิงนวพร  พิมพ์บุญ
4. เด็กหญิงนันทิดา  รามณู
5. นางสาวน้องเล็ก  เต่า
6. เด็กหญิงสรารัตน์  ลิ้มตระกูล
 
1. นางสาวรณิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นายชัยณรงค์  โตนวล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 1. เด็กหญิงจิรัสญา  จันทนา
 
1. นางสาวนวนันท์  ริพล
 
รวม95
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวาย 1. เด็กหญิงนฤมล  คงลอย
2. เด็กชายอมรเทพ  บุญรอด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เนติภัทรรักษ์
 
รวม21
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงพรรณธิญา  เชิดชู
2. เด็กชายเทพ  -
3. เด็กชายเอกรินทร์  พระพายพาน
 
1. นางสุรารักษ์  ระกาศรี
2. นางจิราภรณ์  โพธิสอน
 
รวม32
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากยิ่ง
2. เด็กหญิงนิสิตา  สร้อยรอด
3. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะพันธ์
4. เด็กหญิงศรีประภา  พวงยอด
5. เด็กหญิงสุวณี  แสนกระจาย
 
1. นางสาวสรารัตน์  ศิรินัย
2. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
45 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบนาดี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแพง
 
1. นายวรวุฒิ  อัมภรัตน์
 
รวม63
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกษิดิศ  รักษาทรัพย์
2. เด็กชายอนุชาติ  หนูดำ
 
1. นางวาสนา  ชุมพังงา
2. นางสุดารัตน์  เชิดชู
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธีพัท  คำสุมาลี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานแก้ว
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน  แมมขุนทด
2. เด็กหญิงธิติมา  สมจิตร
3. เด็กหญิงบุญฑิตา  สวนทอง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หนูดำ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  ภาษี
6. เด็กหญิงอริษา  หนูแดง
7. เด็กหญิงอัจฉรา  อังกระโทก
 
1. นางอุดม  บุญเรือน
2. นางพัชรี  ไชยกำบัง
3. นางสาวกาญจนาพร  เสียงกลม
4. นางปาลิดา  สินศิริ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปาริณีย์  เรียบไทสงค์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นายประสิทธิ์  ขวัญนอน
2. นางสาวณิชาพัฒณ์  ใจอาษา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  นาคนุช
2. เด็กหญิงปิยะดา  ขงวน
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หรื่อนุน
4. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  พรรณรักษ์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วแก่นคูณ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูแดง
 
1. นางวาสนา  ชุมพังงา
2. นางสุดารัตน์  เชิดชู
3. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
 
51 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปาริดา  ทองดี
2. เด็กชายอดิศร  คุชิตา
3. เด็กหญิงอภิสรา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
2. นางสุดารัตน์  เชิดชู
 
52 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปริยากร  ใจเมือง
2. เด็กหญิงพรนภัส  บาลไธสง
3. เด็กชายวัชรพิพัฒน์  ภูมี
4. เด็กชายวีรพัฒน์  แก้วประโคน
5. เด็กชายอภิชัย  ลาโสเล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานแก้ว
2. นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์
3. นางสาวกาญจนาพร  เสียงกลม
 
รวม2717
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวอลิษา  สินคง
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายณัฐพล  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
3. เด็กชายรัฐนันท์  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสิทธิ์
 
1. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายสุรวุฒิ  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  วิทนา
2. เด็กชายธนภูมิ  อินทนิน
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองทา
4. นายวรรธนะ  สุขสะอาด
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่เล้า
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวดารุณี  กำแพงใหญ่
2. นางสาวธนพร  ทองโชติ
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
รวม139
59 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงพิชญา  สุขโสม
 
1. นางทิวา  อาษาดี
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คมสัญ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผะกาแดง
 
1. นางสาววรรณภา  วงเวียน
2. นางทิวา  อาษาดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูเด็น
 
1. นายเด่นชัย  ศรีหาตา
 
รวม44
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนโคตร
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  โคพิมาย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  พลวงค์
5. เด็กหญิงปิณชาน์  พลวงค์
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  ปิ่นนะโรจน์
7. เด็กหญิงพจนพร  แสนศรี
8. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  กิลี
9. เด็กหญิงอินทราณี  แกล้วกล้า
10. เด็กหญิงไปรยา  มุ่งแสง
 
1. นางพภัสสรณ์  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวสุภัค  ใหม่บุตรดา
3. นางสาวนพรัตน์  เดชบุญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กชายธนบูรณ์  ธรรมดา
2. เด็กชายรพิพล  อาศัยนา
3. เด็กชายอิทธิโชค  เสาร์ประทาน
 
1. นายสมบูรณ์  เบ็ญมาศ
2. นางสาวศศิอาภา  สายยศ
 
รวม135
64 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 1. เด็กหญิงศศิธร  คำขะ
2. เด็กหญิงศศินา  เฉลิมจารย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางจินตนา  แสงสุข
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลาวุฒิ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ซิ้มเทียม
 
1. นางจินตนา  แสงสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  วิสันต์
 
รวม53
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายชาญณวัฒน์  แก้วโรจน์
2. เด็กชายวัชรพล  สุภาวหา
3. เด็กชายอัมรินทร์  อินประเสริฐ
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
รวม32
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 1. เด็กชายหนุ่ม  เดือน
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สินตะนิส
 
รวม11
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงนริศรา  คงเครือ
2. เด็กหญิงนิพาดา  ลาภบุญมี
3. เด็กหญิงสวรรยา  วิมาลา
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงจิราพร  ไกลลืม
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วะรินทรา
3. เด็กหญิงอรปรียา  พันดวง
 
1. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
2. นางสาวสกุลทิพย์  จตุรทิพย์คันธา
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุูงสุข
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงสอ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรศรี
 
1. นางสาวสกุลทิพย์  จตุรทิพย์คันธา
2. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายคมสันติ  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทร์กนก   อิ่มเต็ม
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวฉัตรระพี  เลิศวศินกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงสงกรานต์  กวินปกรณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงสงกรานต์  กวินปกรณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงจินตนา  เหลาแตว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภูนิคม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิ่มเสนาะ
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทุมมาตร
5. เด็กหญิงณัฐมน  อินอ่อน
6. เด็กหญิงณิชา  เผือกโสภา
7. เด็กหญิงทรรศนันท์  ทองดี
8. เด็กหญิงวรัญญา  จงกลกลาง
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
รวม2718
81 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์พาสกลาง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ลาดเลา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขสาร
 
1. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
2. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงกนกพันธุ์  กิมานุวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ย่นปลิว
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภานิกร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญบาล
5. เด็กหญิงณิชนันท์  มีผล
6. เด็กหญิงทิวาภรณ์  สุจริต
7. เด็กหญิงนวลวรรณ์  ประสงค์สุข
8. เด็กหญิงนิชาภรณ์  สุขเกษม
9. เด็กหญิงปริตา  แก้วงอน
10. เด็กหญิงพราวแพรว  ชื่นหทัย
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อาจเชื้อ
12. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อิงอาจ
13. เด็กหญิงรัตนกร  วงค์นันทา
14. เด็กหญิงวนิดา  ยศสียา
15. เด็กหญิงอภิสรา  บัวขาว
16. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
2. นางนิภาพร  ศิระวงษ์
3. นางกัญญาวีร์  บุตรจันทร์
4. นางนันทิกา  นิกรประเสริฐ
5. นางชนาภา  อัครศรี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิสัย
2. เด็กชายทศพล  ฉลาดดี
3. เด็กหญิงปิยะเนตร  งามขุนทด
 
1. นางสาวนาวิน  จินโจ
2. นางสาวทวารัตน์  แม้นเสถียร
 
84 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทร
3. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจำพลัง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เจริญสุข
2. นางสาวสิทธิยา  เพียรพิทักษ์
 
รวม2511
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  คนคล่อง
2. เด็กหญิงพรหมพร  เกษี
 
1. นายทิวา  มะลิลำ
2. นางสาวภคินี  พรมบุตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงฐิดาภา  สุดารัก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีรัตนสมบูรณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสง่า
4. เด็กหญิงดารารัตน์  กล้าแข็ง
5. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
6. เด็กชายพิทักษ์  แก้วสง่า
7. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วสง่า
8. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
10. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วมณี
11. เด็กชายสิทธิกร  นามพิชัย
12. เด็กชายสุวัชชา  บรรหาญ
13. เด็กหญิงอริษา  สมนาค
14. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
15. เด็กหญิงโชติกา  ตลอดไธสง
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายเทียนชัย  วันเอเคิลปูล
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  ใหญ่ยงค์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศรีบุญชัย
2. เด็กหญิงบุญญิสา  อยู่ทอง
3. เด็กหญิงวรินธร  วงษ์จันทร์
 
1. นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ
2. นางสาวรินนา  รินทะระ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
2. เด็กชายวริทธิ์  ฆารประเดิม
3. เด็กชายวีระพล  บุราณรมย์
 
1. นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ
2. นางสาววาสนา  รวดเร็ว
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงกิตติกา  ขุนประยูร
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีโพธิ์ลี
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงปัณชญา  ไชยศรีรัมย์
2. เด็กหญิงสุจิรา  วิสุมา
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
 
93 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. นางสาววรฤทัย  คนคล่อง
 
1. นางหน่อย  ดุษฎี
 
รวม3015
94 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  กระจ่างจิตร
 
1. นางกมลรส  แสนสามารถ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกำธร  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงฉันชนก  อินทนัย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างปั้น
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ดอก
5. เด็กชายธณดล  คงสุข
6. เด็กชายธนวัฒน์  กัณฑ์หา
7. เด็กชายธีธัช  สังข์เอี่ยม
8. เด็กหญิงพรพิมล  บุญช่วย
9. เด็กหญิงพัชราภา  จุดงาม
10. เด็กหญิงรัชฎา  ทัพไทยดี
11. เด็กหญิงรัชนียากร  กระจ่างจิตร
12. เด็กหญิงวิภาวัลย์  วาจาดี
13. เด็กหญิงศศิกานต์  สมัยกลาง
14. เด็กชายสุพัฒน์  จันทร์สมุทร
15. เด็กหญิงสุภาพร  ประสารสุข
16. เด็กชายอภิรัตน์  สุพรรณ
17. เด็กชายอภิวิชญ์  ญาติชัยภูมิ
18. เด็กชายเสกสรร  มงคล
19. เด็กชายโชครวี  รัตนเพชร
20. เด็กชายไกรวิช  แก้วเกษ
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ
3. นางสาวรุจิรัตน์  บุญยารักษ์
4. นางกมลรส  แสนสามารถ
5. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกฤตพจน์  รักคำมี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาจาดี
3. เด็กชายคุณากร  มุขมนตรี
4. เด็กหญิงจันทิมา  ภักดี
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ลาน้ำคำ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  มุขมนตรี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำราญ
8. เด็กชายทินกร  ภักดี
9. เด็กชายธนภัทร  บุญช่วย
10. เด็กหญิงธนัชพร  สุขกระจ่าง
11. เด็กหญิงปวีณา  แสนสำอางค์
12. เด็กหญิงพรไพลิน  นาแซง
13. เด็กหญิงพวงผกา  ศรีสลุง
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำลือ
15. เด็กหญิงพิฆเนศ  สังข์เอี่ยม
16. เด็กชายภาสกร  แซ่เอ็ง
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมลตรี
18. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์โพธิ์
19. เด็กชายอนุภาพ  ตะนาดไธสง
20. เด็กชายเอกรัตน์  สารกูล
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
3. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
4. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
5. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายกฤษดา  สุทาวัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงจันจิรา  ศรีหะจันทร์
4. เด็กหญิงจินตพร  ชาติมูลตรี
5. เด็กชายชนาธิป  แก้วอำไพ
6. เด็กชายชินวัตร  วันวิญ
7. เด็กหญิงญาธิการ  พิมพ์จันทร์
8. เด็กหญิงฐิติพร  บุญช่วย
9. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาสุทธศรี
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญมงคล
12. เด็กชายณัฐศาสตร์  ภู่ฉัตร
13. เด็กชายธนกร  ช่างเกวียน
14. เด็กชายธรณ์เทพ  ล้วนศรี
15. เด็กชายนันทพงค์  นาคประสิทธิ์
16. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยปัญ
17. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มยืนยง
18. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงไธสง
19. เด็กชายปิยพงศ์  ดาวนันท์
20. เด็กหญิงปูชิดา  กัลยาราษฎร์
21. เด็กหญิงพัชรี  คำลือ
22. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีหะจันทร์
23. เด็กหญิงมาริษา  เทียมจิตร
24. เด็กหญิงมุทิตา  ช่างเกวียน
25. เด็กหญิงรัตติกาล  นาแซง
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทวีสุข
27. เด็กหญิงวันวิสา  เยื่อไม้
28. เด็กหญิงศลิษา  โทดำมา
29. เด็กหญิงศิรประภา  โทดำมา
30. เด็กหญิงสวรินทร์  ธนูทอง
31. เด็กหญิงสุตธิตา  ลีสินลา
32. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสารสุข
33. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญช่วย
34. เด็กหญิงอนงค์นาถ  จันทโชติ
35. เด็กชายอนุรักษ์  ตึกกระโทก
36. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  กระจ่างจิตร
37. เด็กชายเสกสรร  วุฒิยา
38. เด็กหญิงแสงเดือน  จันทร์ฝักมะดัน
39. เด็กชายแอม  กุณแสน
40. เด็กชายโชคชัย  แสงเพิ่ม
 
1. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
2. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
3. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
4. นางกมลรส  แสนสามารถ
5. นางสาวสุมาลี  แพนนิล
6. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
7. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน
8. นายนิติพัฒน์  กาญจนกุล
 
98 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทา
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
99 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงอัมพร  พรหมมะ
 
1. นางกมลรส  แสนสามารถ
 
100 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายไกรสร  สมานใจ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ
 
101 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายปฏิภาณ  หล่มชารี
2. เด็กชายวีระพล  อัครชาติ
 
1. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
2. นางสาววัลยา  วิเศษ
 
รวม8825
102 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงธนัชชา  นิลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วคำ
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
103 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ฉลอมพงษ์
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
รวม32
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันนี  เยียดโมทย์
2. เด็กหญิงรัตนา  เยียดโมทย์
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงและซา  ปะ
2. เด็กหญิงโน  ริน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางละอองดาว  วระชุน
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเม็ง  อิด
2. เด็กชายเลียบ  ฮวน
3. เด็กชายไซ  สวน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
107 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอนทองดี
 
1. นายเชาวลิต  ศรีเกษม
 
รวม87
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุษดีวงค์
 
1. นางขนิษฐา  จันทะราช
 
รวม11
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไตรพันธ์
2. เด็กหญิงนัธ์ชนัน  ศิริคาม
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  ชัยวัฒน์โยธิน
4. เด็กหญิงมีนา  เจริญวงษ์
5. เด็กหญิงสุกัลยา  อาษาแข็ง
 
1. นางสาวนภาพร  ยะหัตตะ
2. นางสาวเอรวรรณ  แก้วแสนชาติ
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกขะศักดิ์
2. เด็กชายบัลลังก์  ชัยวัฒน์โยธิน
3. เด็กหญิงยลลดา  จ่าเลิศ
4. เด็กชายวีระยุทธ  เพียรอนุกูลบุตร
5. เด็กหญิงอภิชา  เงินโสม
 
1. นายภิรวัฒน์  หล่มวงษ์
2. นางสาวอุรุสุชาดา  มณีโชติ
 
รวม104
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กชายถิรเดช  บุญทองเถิง
2. เด็กหญิงทักษิณา  เอี่ยมเหนือ
3. นางสาวทิพวรรณ  แก้วนิลทร
4. นางสาวธนพร  สโมสร
5. เด็กหญิงนารากาญจน์   ตะวงศ์ษา
6. เด็กชายปณิธาร  กลสรร
7. นางสาวพิจิตตรา  บุญยั่งยืน
8. เด็กชายพีรพัฒน์   บุตรดีวงศ์
9. นายวีระ  พันธ์ชนะ
10. เด็กหญิงสวรินทร์  วงศ์เมือง
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
3. นายอดุลย์  มีชัย
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแร่ 1. เด็กหญิงชิดชนก   ป้องขาว
2. นางสาวสุภัสสรณ  พันธ์ทับเที่ยง
3. เด็กหญิงอาทิตยา    เนตรแก้ว
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
รวม135
113 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กชายสมชาย  มุ่งหวัง
 
1. นางสาวกาญจนา  นพเกตุ
 
รวม11
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงอธิชา  แก้วอินทร์ชัย
 
1. นางสาวแพรวนภา  พรมสิทธิ์
 
รวม11
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 1. เด็กหญิงภาสวร  ศรีปรีเปรม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เจริญสุข
 
รวม11
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มุกดา
2. เด็กชายสิงหา  สืบจันทร์
 
1. นายมานิตย์ไว   สีประสงค์
 
รวม21
117 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงกันยรัตย์  ปางเดิม
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลเดชา
 
1. นางสาวโสดาพรรณ  จันทสิทธิ์
2. นางนิตยา  เสาร์ทอง
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ถะเกิงสุข
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นะรัยรัมย์
3. เด็กหญิงปภัสรา  หนองหว้า
4. เด็กหญิงสิรินญา  วงคง
5. เด็กชายอภิวัฒน์  เจริญศิริ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จงกล
7. เด็กหญิงโสภิตา  คำประเสริฐ
 
1. นายอนุรัตน์  จันทะเกิด
2. นายปกรณ์  ปกิรณะ
3. นายฉัตรชัย  เรืองศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงอรทัย  สืบเทพ
 
1. นายธีร  ทองประกอบ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กชายจิรวริทธิ์  จันทร์รอน
 
1. นายธีร  ทองประกอบ
 
121 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างเตย 1. เด็กหญิงปทุมพร  คำจุมพล
2. เด็กหญิงวรรณษา  บุญเรืองจักร
3. เด็กหญิงศศินิภา  นามวิเศษ
 
1. นายพงศภัค  กำมะเลศ
2. นางจารุวรรณ  วงษ์คำ
 
รวม159
122 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไกรทวี
 
1. นางมยุรา  มีภู่
 
รวม11
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงกัลญา  สุภาวะหา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรังประโคน
3. เด็กชายธนากรณ์  เอี่ยมจรูญ
4. เด็กชายประชานาถ  ฟ่งชัยเจริญ
5. เด็กหญิงปัญญาพร  ถาวร
6. เด็กชายอดิเทพ  ประสายกา
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
2. นายชัชวาล  แสงทอง
3. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  ศรีทุนา
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
รวม128
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรมปรี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ธนูทอง
3. เด็กหญิงจันทรวิมล  คำพอง
4. เด็กชายธเนศ  ล้วนสุคนธ์
5. เด็กหญิงนันทนา  สมรส
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  แซ่เตีย
7. เด็กชายรัฐภูมิ  ยิ้มแย้ม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์   หวังมี
9. เด็กหญิงอาภัสรา  กองสินแก้ว
10. เด็กชายเอกพล  คานท้าว
 
1. นางสาวณัฏฐพิชชา   สุนทรี
2. นางพับพลึง  หางแก้ว
3. นางสาวสุพรรนี  มอญใหม
 
128 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงสมฤดี  ขอนแก่น
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
129 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายพสุธา  โพธิ์รักษ์
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
130 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายธนวัฒน์  นิโรรัมย์
2. เด็กชายภูริจักรษ์  บุญก่อเกื้อ
3. เด็กชายอรรถพล  สีดำ
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
2. นายวรวิทย์  รัตนรินทร์
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงเกษรา  พิมพิสาร
 
1. นายกิตติคุณ  เจริญศรี
 
รวม168
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   สูงชัยภูมิ
 
1. นายสมพร   ไทรศาศวัต
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์   เข็มลาย
 
1. นางสาวฐิภารัตน์   สมสมัย
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงณัชชา   บำรุง
2. เด็กหญิงธีราพร   จันทนี
3. เด็กหญิงปูชนีย์  อ้นขวัญเมือง
4. เด็กหญิงวนัสนันท์   เปี่ยมแจง
5. เด็กหญิงอภิญญา   หล้าสมบูรณ์
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ   คำขะ
 
1. นายปัญญา   เต็มจิตร
2. นางสาวสุทธิจิตร   สุวรรณโพธิ์
3. นางบรรจง   ไทรศาศวัต
 
135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กหญิงกชมน   จำพานิชย์
2. เด็กชายธัญษา   จันทรดาษ
 
1. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
2. นางชลนิชา   ทั้งจันทร์แดง
 
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 1. เด็กชายณัชพล   นิ่มเอนก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยเจริญ
3. เด็กชายพิชัยวัฒน์   ไทยเจริญ
 
1. นายจักรี   ชินนะบุตร
2. นางสาวณัชรดาวรรณ์   อภิรัชตะธนกุล
 
รวม139
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กหญิงชนินาถ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฏกาญจน์  ตะเภาทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมสีนวล
4. เด็กชายปวริศร์  มาลิลี
5. เด็กชายพงศกร  นพดวง
6. เด็กหญิงพิชญา  อินทสร
7. เด็กชายวุฒิวากรณ์  พยุงวงค์
8. เด็กหญิงศตกมลวรรณ  กุลากูล
9. เด็กชายสรภพ  เทียนถาวร
10. เด็กชายอนุพงษ์  มณฑาทิพย์
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางงามนิจ  เกิดขาว
3. นายกมล  วุ่นหนู
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 1. เด็กหญิงฐิติมา  นพฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุลภรณ์  การัมย์
3. เด็กหญิงวรินธร  ศรีวงษา
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
2. นางสาวปัทมพร  พงษ์เพชร
 
รวม135
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทำมา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอมแย้ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์วรดี
4. เด็กหญิงมนนิสา  ทองดี
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สะเภา
6. เด็กหญิงวรพรรณ  วงค์เมือง
7. เด็กหญิงวรรณภา  มากพันที
8. เด็กหญิงศิริวิมล  พรหมบิน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สาคร
10. เด็กหญิงอุษามณี  วงษาพรม
 
1. นายนิรุต  ทุนดี
2. นางสาวทิพารัตน์  เนาวลักษ์
3. นางสาววีรกานต์  พุทธรักษา
 
รวม103
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญจิต  ลาไธสง
 
1. นางสาวเนตรา  โชติรัตนพิทักษ์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นนทีจันทร์
 
1. นายวิภพ  กองชุมพล
 
142 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงวิชุดา  โคลงพิมาย
3. เด็กหญิงอภิญญา  รุ่งแสง
 
1. นางสาวอัมไพพันธุ์  นาคสมพันธุ์
2. นายสมบูรณ์  โคนเคน
 
รวม54
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ลักขษร
 
1. นายประชา   คำพรม
 
รวม11
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
 
1. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐพงศ์
 
รวม11
145 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงยาง 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทองไพจิตร
2. เด็กชายสุรักษ์  บุญหลาย
3. เด็กชายอมรเทพ  อิ่มอุระ
 
1. นางสาวธนาภา  สินพิชัย
2. นางสาวพิรญาณ์  นิราช
 
รวม32
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายสิทา  ทัง
 
1. นางณภัค  เจริญจิตร
 
รวม11
147 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงศุภัชญา  หมื่นหาญ
 
1. นางสุธาทิพย์  กองอังกาบ
 
รวม11
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายก้องทรัพย์  ศรีมุณี
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายชวกร  โกมล
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายธนัญชัย  เพียรนภา
2. เด็กชายพีรภัทร  แข็งกล้า
3. เด็กชายวรพงษ์  เพียรนภา
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ม่วงขาว
 
1. นางสาวปราณี  ที่รัก
 
รวม75
153 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา
 
1. นางกัลยา  วิเวกชาติ
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงรุ้งสิริ  บุญศรี
2. เด็กชายวิรุฬห์  ศรีใสคำ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  หนูมาทะวงษ์
2. นางสาวกมลวรรณ  ก้อนแก้ว
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสาริสา  พันธุ์ธรรม
 
1. นายพุทธพงษ์  พรบุญทองขาว
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี
2. เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  มงคลเขตชัย
 
1. นางกัณณ์ณิศา  สันติบวรวงศ์
2. นางเนตรชนก  ใจคุ้มเก่า
 
157 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงณัฐชา  ลี้วาทินแสนสุข
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล
3. เด็กหญิงภัทรภร  บุตรวัน
 
1. นายเทพไพบูลย์  ทองทำ
2. นางศิริพร  แรงจบ
 
158 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม
2. เด็กชายพุฒิเมธ  เสนาะสัน
 
1. นางเนตรชนก  ใจคุ้มเก่า
2. นางกัณณ์ณิศา  สันติบวรวงศ์
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกฤษณาพร  จันทเกตุ
2. เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ
3. เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา
4. เด็กหญิงวิชญาดา  หลอมทอง
5. เด็กหญิงโชติกา  เพิ่มพูล
 
1. นางพัชรดา  นันทสินธ์
2. นางสาวกิตติพร  หงษ์จันทา
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงฐานิตา  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทัศนการ
3. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  เอี่ยมนิรันดร์
5. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางสาวพัชชา  จันมี
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายกฤษณล  ไชยพงษ์
2. เด็กหญิงณฤพร  สังอ่อนดี
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปราโมทย์
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำริห์
5. เด็กหญิงปุณยาพร  แสนใจงาม
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาวสุชาวดี  อุ้ยเจริญ
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นามบุญลือ
2. เด็กหญิงจันทนา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พงสาลี
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมปัญญา
5. เด็กหญิงณัฐนิชชา  ก้อนทอง
6. เด็กหญิงนฤมล  ดวงดาว
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  งามประยูร
8. เด็กหญิงพรรณภัค  ทิสมบูรณ์
9. เด็กหญิงวรารัตน์  เข็มเฉลิม
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วงษ์ปุ่น
 
1. นายพลวัตร์  ถั่วทอง
2. นางสาวธนาภรณ์  มั่นคง
3. นางสาวกัลยาณี  เกตุแก้ว
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง
 
1. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายคชณณณ์  ทัศนะ
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงอาภัสรา  คชสาร
 
1. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายคชณณณ์  ทัศนะ
2. เด็กหญิงจตุพร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
4. เด็กหญิงประภาสิริ  ด่านนอก
5. เด็กชายพงศกร  สายนต์
6. เด็กหญิงพิมพิกา  บุญพร้อมสรรค์
7. เด็กชายมนต์พจน์  วงค์กำภู
8. เด็กหญิงอาภัสรา  คชสาร
9. เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
2. นางสาวพนิดา  ทองสุข
3. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายกฤติพงค์  สุทธิ
2. เด็กชายคชณณณ์  ทัศนะ
3. เด็กชายค้ำคูณ  เกาไศยนันท์
4. เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่
5. เด็กชายตรีภพ  หงษาชุม
6. เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา
7. เด็กหญิงนลินพร  อินทศร
8. เด็กหญิงประภาสิริ  ด่านนอก
9. เด็กชายพงศกร  สายนต์
10. เด็กชายพีรณัฐ  ราชวงษ์
11. เด็กชายมนต์พจน์  วงค์กำภู
12. เด็กชายศุภกฤต  เกตุสุรรณ์
13. เด็กชายสิรเกียรติ  สว่างศรี
14. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ผาแก้ว
15. เด็กหญิงอาภัสรา  คชสาร
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
2. นางสาวพนิดา  ทองสุข
3. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
4. นายชัยยุทธ์  อบกลิ่นจันทร์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายค้ำคูณ  เกาไศยนันท์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  นพโสภณ
3. เด็กชายตรีภพ  หงษาชุม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  เกษอุดม
5. เด็กชายพชรดนัย  เหล่ากว้าง
6. เด็กหญิงพัณณ์พิชญา  สุจริตาภา
7. เด็กชายมนต์พจน์  วงค์กำภู
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ขาวเจริญ
9. เด็กหญิงรวินท์นิภา  จักกะพาก
10. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ผาแก้ว
 
1. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
2. นางสาวพนิดา  ทองสุข
3. นายชัยยุทธ์  อบกลิ่นจันทร์
4. นางหทัยรัตน์  วัชรศัสตรา
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  เอี่ยมนิรันดร์
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกันทิมา  อาวรณ์
2. เด็กหญิงชนาพร  ทิพยานนท์
3. เด็กหญิงฐานิดา  กรัตพงษ์
4. เด็กชายธราเทพ  อิ่นคำ
5. เด็กหญิงนภัสสร  รอดบุญชัง
6. เด็กหญิงปนัดดา  เกื้อกูลวงศ์
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  เสรีพาณิชย์การ
8. เด็กชายพงศธร  ดุลยสิทธิ์
9. เด็กหญิงพิชชาภา  เอียนรัมย์
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีวรรณ
11. เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่นคง
12. เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันโท
 
1. นางสาวพัชชา  จันมี
2. นายประเดิม  เทียนปัญจะ
3. นายชัยยุทธ์  อบกลิ่นจันทร์
4. นางสาวพนิดา  ทองสุข
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เศรษฐวัชราวนิช
 
1. นางวรรณภัสสร  เกิดกำบท
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  หอมขจร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ์  ทองน้อย
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายทินภัทร  นิยมสุข
2. เด็กหญิงปราชวิณ  คันโธ
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวปรีดาภรณ์  ต้นสุวรรณ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ศรีวิจารณ์
2. เด็กหญิงธนัญทรัพย์  คำวงษ์
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนุช
 
1. นางทัศนันท์  เดชาธนไพบูลย์
2. นางสาวณัฎฐินี  เศวตสุพร
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พุ่มสงวน
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ
 
1. นางสาวผกายมาศ  เขียวสอาด
2. นางสาวสมฤทัย  ล้อแก้วมณี
 
รวม9949
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคลธารพิพย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กชายปพนธีร์  สุวทิตย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
รวม22
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญรักษา
2. เด็กหญิงอรกัลยา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงอริสรา  วินากรม
 
1. นางสาวศุภกานต์  นนทิจันทร์
2. นางอนงค์  สียา
 
รวม32
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  จันทร์ใจงาม
 
1. นางภคพร  พวงแก้ว
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กชายกันติทัต  ฮะเอี๋ยน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศิริอุดมสิน
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปั้นแหยม
4. เด็กหญิงณริภากร  จิ้มลิ้ม
5. เด็กชายถิรวัสส์  เหลืองรุ่งรัส
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูเจริญ
7. เด็กชายพนมวรรณ์  วีระสุข
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เสน่หา
9. เด็กชายพีรวัส  เจียมอาตม์
10. เด็กชายภูมินทร์  ปัญญาเลิศ
11. เด็กชายภูรพล  สิริวิระกุล
12. เด็กชายรัฐภูมิ  เหมือนเมือง
13. เด็กหญิงวาสนา  มะลึคะ
14. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทเลิศ
15. เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมิ
16. เด็กหญิงสิริวรรณ  สีทอง
17. เด็กชายสุภัทร  รัศมี
18. เด็กหญิงสุภาพร  ชูเจริญ
19. เด็กชายอนพัทย์  รัศมี
20. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  สุขสบาย
 
1. จ่าสิบเอกสมเดช  วงษ์เมธา
2. นายพิภพ  เกิดเจริญ
3. นางมลินี  เกิดเจริญ
4. นายศิรพงศ์  สาระโชติ
5. นางสาวพรสุข  ตรียะประเสริฐ
6. นางสาวยุวลักษณ์  แดงศิริ
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตลาด 1. เด็กชายจิณณวัตร  เสน่หา
2. เด็กหญิงปริตา  เปรมบำรุง
 
1. นางมลินี  เกิดเจริญ
2. นางสาวภัทราพรรณ  วรรณประเสริฐ
 
รวม239
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 1. เด็กชายจิรายุ  สวรวงศ์
 
1. นางแน่งน้อย  ไวยสนิท
 
รวม11
186 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพงษาราม 1. เด็กหญิงวรินทรา  กิ่งงาม
2. เด็กหญิงอริณธิดา  ชอบบันลัง
3. เด็กหญิงอารยา  ยะคะเรศ
 
1. นางสุธิดา  คำวิชัย
2. นางสราญรัตน์  อ่อนเจริญ
 
187 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพงษาราม 1. เด็กหญิงกันย์สินี  ศรีเบญจรัตน์
2. เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ศรีเบญจรัตน์
3. เด็กหญิงนปภา  ศรีนาค
 
1. นายอภิชาติ   ขวัญศิริ
2. นางสาวสาลินี  พรมพิบาล
 
รวม64
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สาทิพย์จันทร์
2. เด็กชายดนัยณัฐ  พินทอง
 
1. นายองอาจ  เมรสนัด
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  พินทอง
2. เด็กหญิงธนพร  พุทธา
3. เด็กหญิงธนัชพร  นนทะวงษ์
4. เด็กหญิงธัญญธร  พุทธรัตน์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขทวี
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุตรบริบูรณ์
 
1. นายฐิตินันท์  สุณาวงษ์
2. นางอรอนงค์  จีนะวัฒน์
3. นางขวัญเรือน  ลภนโชติ
4. นางกิ่งแก้ว  เพ็ญสุริยะ
 
รวม85
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระสองตอน 1. เด็กชายธนากร  สิริพรม
 
1. นางนาถญาณินท์  พิพัฒน์ปกิตกุล
 
รวม11
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามแยก 1. นางสาวแสงดาว  แตงแย้ม
 
1. นายสมเจตน์  คำพันน้อย
 
รวม11
192 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กหญิงรัดทา  วัน
 
1. นางวิภาวดี   เปี่ยมเจริญ
 
รวม11
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กชายธันวา  ขุนสกุล
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปาตอง 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ดับโศรก
 
1. นางณัชชาพร  ทองดี
 
รวม22
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเค็ด 1. เด็กหญิงนิตยา  สุภาสาย
 
1. นางสาวกาญจนี  คงสวัสดิ์
 
รวม11
196 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  นาวาพนม
2. เด็กหญิงสุปรียา  อาจุฬา
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  จบศรี
 
1. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
2. นางอุไรรัตน์  ดาศรี
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กชายปาย  เย็น
2. เด็กชายเปรย  เลียง
 
1. นายชินวัฒน์  สมัครช่วย
2. นางสาวอริสรา  สมิทธ์ปรีชา
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหน 1. เด็กชายก้องภพ  นพรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญญาสีห์
3. เด็กหญิงภาสินี  มีสุข
 
1. นายสมศักดิ์  เศวตสุพร
2. นางสาวอุบลวรรณ  ขันแก้ว
 
รวม86
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. นายนัฐพงษ์  พินิจมนตรี
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
 
200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายรัฐฤทธิ์  อิ่มสะบาย
2. เด็กชายอนุวัต  วงศ์ไกร
 
1. นางจุฑาทิพย์  ธรรมเจริญจินดา
2. นายยงยุทธ  นกงาม
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 1. เด็กชายศุภชัย  สิงหา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พลอำนวย
 
1. นางสาวชลธิชา  วายุภักดิ์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
รวม55
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายกิตติธัช  สระบุรินทร์
2. เด็กชายนราธิปต์  โสเสมอ
3. เด็กชายเฉลิมชนม์  โสภารัตน์
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสงคราม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฟ้าลิขิต
 
1. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
2. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
 
รวม54
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 1. เด็กชายคมสัณห์  วิเศษกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเพ็ชร
3. เด็กชายธนวินท์  ศุภกูล
 
1. นายพงศกร  สำราญ
2. นางพัฒน์รดี  สมพร
 
205 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้องทับทัย
3. เด็กหญิงณัฐวรา  ปิ่นโพธิ์
4. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีปลั่ง
5. เด็กหญิงพลอย  ผลทับทิม
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงรัตนาพร  ประกอบกิจ
8. เด็กหญิงวรัญตรี  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวิญัญญา  บุญช่วยรักษา
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  สีโนนยาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ
2. นางสาวอัมพิกา  สิริพรม
3. นางสาวหทัยชนก  สุณาวงค์
 
206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีภักดิ์
2. เด็กหญิงวงเดือน  ชันษา
 
1. นางพัฒน์รดี  สมพร
2. นางสาวภรณ์ประภา  วิลานัน
 
รวม157
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
รวม22
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 1. เด็กหญิงชุรีพร  พรามกุล
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอมเปีย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บรรจงหาร
2. Mr.Xiaoxin  She
 
รวม22
210 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 1. เด็กชายภารินธร  พิมพงาม
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญลอด
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
รวม22
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เชียงเจริญ
2. เด็กหญิงพรธิดา  แววมะบุตร
3. เด็กหญิงรุจิษยา  มัติโก
 
1. นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย์
 
212 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สุวมิน
2. เด็กชายพงศธร  วีระวงค์
3. เด็กหญิงอภัสรดา  นิยม
 
1. นางสาวศุภสุตา  รินปาน
2. นางเจียมใจ  จุมณี
 
213 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงชีวาพร  ปาลแดน
2. เด็กชายศิริโรจน์  ศิริเจริญ
3. เด็กชายสุธิพงษ์  จิตสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
2. นางสาวรุจี  ใยยั่งยืน
 
รวม95
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กชายชยันต์ธร  ปัญญะปูน
 
1. นางบุญนำ  คำวงษ์
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กชายจอน  เจีย
2. เด็กหญิงนฤมล  บัวทอง
3. เด็กหญิงนิค  ไม่ปรากฎนามสกุล
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  ม่วงขาว
5. เด็กชายวรรณะ  วนสะวดี
6. เด็กหญิงไท  ยืน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวอริษรา  พึ่งเกษม
3. นายภูมินทร์  เดชดำรง
 
รวม74
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชา  จำปางาม
2. เด็กหญิงอชิรญา  พรมปรุ
 
1. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
2. นางสาวปรมาภรณ์  อ่อนนุ่ม
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ทองประเสริฐ
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักริน  สวมศิริ
2. เด็กหญิงทิพย์อนงค์  ทองดี
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประจุทรัพย์
4. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาวงศ์
5. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วสุคนธ์
6. เด็กหญิงนริศรา  บรรดิษฐ
7. เด็กชายนันท์  หาผล
8. เด็กหญิงปทิตตา  พันธ์จันทร์
9. เด็กหญิงปัณณพร  เขาทอง
10. เด็กชายพงศกร  คำดี
11. เด็กชายภานุวัฒน์  ยกพล
12. เด็กชายมานพ  หาผล
13. เด็กหญิงรณิตตา  พันธ์จันทร์
14. เด็กชายรัชชานนท์  บุญส่ง
15. เด็กหญิงวาสนา  องค์อินทร์
16. เด็กชายวุฒิชัย  พลวงค์
17. เด็กหญิงสริดา  เทียมสิงห์
18. เด็กหญิงสุพรรณษา  ภูมิเจริญ
19. เด็กหญิงสุภาวิดา  ปรางศรี
20. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สามเสน
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
2. นายสุขเกษม  สินสงวน
3. นายปัญหา  สิทธิพล
4. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
5. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
6. นางสาวธิติกา   ณ วารี
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายมานพ  หาผล
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายมานพ  หาผล
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
รวม2511
221 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร่ม 1. เด็กชายกรชนพน  เกษมสุขสันต์
2. เด็กชายธรรมธร  อรุโณทยากร
3. เด็กหญิงพัชรี  เกตุมา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  ชัยนอก
 
รวม32
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสียัดพัฒนา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เข็มมลฑา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ตอศรี
3. เด็กหญิงสุปราณี   เข็มมลฑา
 
1. นายสมคิด  สมดี
2. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสียัดพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิเนตร
2. เด็กชายกัณตภณ  ใสสัง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แฉล้มล้ำ
4. เด็กชายจักรวุฒิ  แหวนประประดับ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เมืองแก้ว
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  จงกล
7. เด็กชายชนินทร์  อินทนา
8. เด็กชายชัชพิสิฐ  ปราสาททอง
9. เด็กชายชินวัตร  หงษ์หิรัญ
10. เด็กหญิงดุจดาว  ศรีชาเนตร
11. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  อินทร์วงค์
12. เด็กชายธนพล  ขันขาว
13. เด็กชายธีรวัฒน์  แขกน้อย
14. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมประโคน
15. เด็กหญิงนิดาวรรณ  สำรวมจิต
16. เด็กหญิงปภาวรินท์  บัวผัน
17. เด็กชายปรัชญากร  ประเสริฐ
18. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ใจเอื้อ
19. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
20. เด็กชายปรีชา  เอื้อนไธสง
21. เด็กชายปัญญวัฒน์   เข็มมลฑา
22. เด็กหญิงปานรวี  แพงศรีชา
23. เด็กหญิงพรไพลิน  อินธิวงค์
24. เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวฉะอ้อน
25. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุคนธ์ทรัพย์
26. เด็กชายภัทรพงค์  อนันต์ทวีสุข
27. เด็กชายภูริภัทร  พาธุระ
28. เด็กหญิงรณกร  หมื่นพรม
29. เด็กชายรวิโรจน์  หาญดี
30. เด็กหญิงลีลาวดี  ใจหาญ
31. เด็กชายวันเฉลิม  อุดร
32. เด็กหญิงวิภารัตน์  กัญญาโพธิ์
33. เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงชาติ
34. เด็กหญิงศิริรฐา  ขนวน
35. เด็กชายศิวกร  สาระวัน
36. เด็กชายสรยุทธ  สอนคำหาญ
37. เด็กชายสุวินัย  สอนคำหาญ
38. เด็กชายอังศุธร  อุดม
39. เด็กหญิงเขมิกา  กะลำพัก
40. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หอมวิลัย
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นายสมคิด  สมดี
3. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
4. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
5. ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท  ยิ่งชนะ
6. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
 
รวม438
224 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายปภังกร  วิลัยพันธ์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ตะเภาทอง
3. เด็กชายวีรพงษ์  ทิพย์น้อย
 
1. นางสาววัลภา  ยงพฤกษา
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
รวม32
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองบุตร
2. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีทัศน์
 
1. นางสาวนทณัฐ  นานอก
2. นายชูชาติ   นานอก
 
รวม22
226 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตะปอก 1. เด็กหญิงณปภา  พลศรี
 
1. นางสาวแววดาว  ทับลา
 
227 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตะปอก 1. เด็กชายนฤเบท  ผิวพรรณ
2. เด็กชายรักษิต  โกสัสโพธิ์
3. เด็กชายเอกราช  ทองไพจิตร์
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์สุรินทร์
 
รวม42
228 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 1. เด็กหญิงชิดชนก  ดิษยะบุตร
 
1. นายสมศักดิ์  โพธิ์ทอง
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 1. เด็กหญิงรุจิรา  โยกระโทก
 
1. นางสาวทัศณีญา  มีสีบู
 
รวม22
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โอวาทปฏิมากร
2. เด็กชายชัชพงษ์  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายณัฐพล  เม่งครื้น
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เหลาทอง
5. เด็กชายธนกฤษฎ์  บุญปลอด
6. เด็กชายธีรภัทร์  ศักดิ์สวัสดิกุล
7. เด็กหญิงนพรัตน์  ตันฮะเส็ง
8. เด็กชายปวริต  สมบูรณ์เจริญ
9. เด็กชายปิยะศักดิ์  หรรษา
10. เด็กหญิงพรชนิตกา  เอี๊ยบฮวย
11. เด็กหญิงพรทิพย์  เพียรพิจิตร
12. เด็กหญิงพรเพ็ญ  หมายซ่อนกลาง
13. เด็กหญิงพิชญา  ใหม่หะลา
14. เด็กหญิงพิยดา  ศรีสุพล
15. เด็กชายภาคิน  รอดพิทักษ์
16. เด็กชายภูวดล  คงเจริญ
17. เด็กชายวรกิต  จิ๋วตะคุ
18. เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์น้อย
19. เด็กชายวีรภัทร  ทัพเจริญ
20. เด็กหญิงศศิธร  เอี๊ยบฮวย
21. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายนต์
22. เด็กชายศุภกิจ  วงค์ใหญ่
23. เด็กชายสาริน  ซิ้มเจริญ
24. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทาพูน
25. เด็กชายสุทธิราช  พรหมจรรย์
26. เด็กหญิงสุธิดา  ชโรธร
27. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วงา
28. เด็กหญิงสุพรรษา  มิตกัลยา
29. เด็กหญิงสุพรรษา  สุมิรัตนะ
30. เด็กหญิงสุพัฒฌา  กองทอง
31. เด็กหญิงสุภารัตน์  ทรัพย์สกุลผล
32. เด็กชายสุริยนต์  คำนะดี
33. เด็กชายอธิชัย  สราภัค
34. เด็กหญิงอลิษา  กิจนุกุล
35. เด็กชายเจษฎาพร  พันสลาบขวา
36. เด็กหญิงเปรมฤดี  ผ่องศรี
37. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฟากวิลัย
38. เด็กชายโกมินทร์  เนตรพิภพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  หวลถึง
2. นางสาวจิราภา  เข็มมลฑา
3. นายจีรพันธ์  สมคิด
4. นายจีรายุทธ  ยศเกตุ
5. นางสาวนริศร  พลอยขำ
6. นางสาววรรณวิสา  การงาน
7. นายสกล  ไพรบึง
8. นายอำนาจ  เจริญศรี
 
รวม388
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์   ศิริ
2. เด็กชายเทพทัต   แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวสุนิสา  บินยูซบ
2. นางสาวกรชนก  พรทวีศุข
 
รวม22
รวมทั้งหมด806419