สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิมดาหรา  วงษ์มณี
 
1. นางนันทณัฏฐ์  มุ่งหาทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอลงกรณ์  เดือนวันเพ็ญสว่าง
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  เที่ยงมน
2. เด็กหญิงสิรารักษ์  สามีรัมย์
 
1. นางสาวระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสมพร  เอี่ยมเฟี้ยม
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภูมิวรินทร์  ศรีสว่างวงศ์
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซมไธสง
2. เด็กหญิงนิภาธร  ยะหัตตะ
3. เด็กหญิงบุลพร  ทองเจาะ
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา  น้อยสนิท
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราภา  แสนหอม
2. เด็กหญิงฐิติมา  ราชบุรี
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา  น้อยสนิท
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  แนวศูนย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  พงษ์สีดา
4. เด็กหญิงชยุดา  รัตนวงษ์
5. เด็กหญิงอรชพร  อ่ำอินทร์
 
1. นายรัณจกรณ์  พันธุมาลา
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคราช
2. เด็กชายปรัชญา  เหล่าบุตรสา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันดาเพ็ง
 
1. นายสินธ์  ศรีพลพา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสุข
 
1. นายสินธ์  ศรีพลพา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุลพร  ทองเจาะ
2. เด็กหญิงเกตศิณี  ชมมั่น
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นพโสภณ
 
1. นายบัญชา  พันธ์แก่น
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายสุทัตย์  เมืองแก้ว
2. เด็กชายอานัท  หอยสังข์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิริรัฐ  หมูนสี
2. เด็กหญิงอินทิรา  คลาดคล้าย
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรดา  มงคล
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท