สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิมดาหรา  วงษ์มณี
 
1. นางนันทณัฏฐ์  มุ่งหาทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซมไธสง
2. เด็กหญิงนิภาธร  ยะหัตตะ
3. เด็กหญิงบุลพร  ทองเจาะ
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา  น้อยสนิท
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราภา  แสนหอม
2. เด็กหญิงฐิติมา  ราชบุรี
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา  น้อยสนิท
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคราช
2. เด็กชายปรัชญา  เหล่าบุตรสา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางระพีพร  ตันเจริญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุลพร  ทองเจาะ
2. เด็กหญิงเกตศิณี  ชมมั่น
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นพโสภณ
 
1. นายบัญชา  พันธ์แก่น
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายสุทัตย์  เมืองแก้ว
2. เด็กชายอานัท  หอยสังข์
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิริรัฐ  หมูนสี
2. เด็กหญิงอินทิรา  คลาดคล้าย
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรดา  มงคล
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางระพีพร  ตันเจริญ
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท