สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  แนวศูนย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  พงษ์สีดา
4. เด็กหญิงชยุดา  รัตนวงษ์
5. เด็กหญิงอรชพร  อ่ำอินทร์
 
1. นายรัณจกรณ์  พันธุมาลา
2. นางสาวอำภา   น้อยสนิท
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันดาเพ็ง
 
1. นายสินธ์  ศรีพลพา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสุข
 
1. นายสินธ์  ศรีพลพา