สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธิติพร   บุญเจริญ
 
1. นางวิภา  พิเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัชชนันท์  ภู่ทิม
 
1. นางวิภา  พิเนตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนพร   แก้วโรจน์
2. เด็กหญิงสุชานุช  วงกลม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูมา
 
1. นายฐาปนา  ศรีหะ
2. นางสาวเบญจมาศ  เจริญยิ่ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนัฎพร  ยอดแย้ม
2. เด็กหญิงซูเรีย  เรือนอุ่น
3. เด็กชายภูริ  จงเจริญชัยพร
4. เด็กชายสิทธิชัย  เข็มมลฑา
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  ศรีอนันต์
 
1. นางวิภา  พิเนตร
2. นายฐาปนา  ศรีหะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  สายเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  สวัสดี
 
1. นางสุนิสา  ใจบุญ
2. นายฐาปนา  ศรีหะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  หล่อเข็มทรัพย์
 
1. นางธัณญภรณ์  พันทนา