สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธิติพร   บุญเจริญ
 
1. นางวิภา  พิเนตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  สายเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  สวัสดี
 
1. นางสุนิสา  ใจบุญ
2. นายฐาปนา  ศรีหะ