สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสืบศักดิ์  ฮามวัน
 
1. นางเทวิกา  แตงอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
 
1. นางสาววรีพร  กุมภีร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายศุภนัท  สีสถาน
 
1. นางจุรีรัตน์  เศรษฐพงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงภคพร  บุตะเคียน
 
1. นางจุรีรัตน์  เศรษฐพงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
2. เด็กหญิงปภัสรา  บุตะเคียน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  กันทศร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองฉาย
5. เด็กหญิงสวรรยา  โอสถานนท์
 
1. นายสาทิส  บ่ายเจริญ
2. นายอลงกต  ฐานิดารพีพงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงนวพร  บุญจันทร์
 
1. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภคพร  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดาวกฤษ
 
1. นางเทวิกา  แตงอ่อน
2. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรนิภา  ตันประวัติ
2. เด็กชายภูวดล  คชเลิศ
3. เด็กชายรังษิมันต์  ปัญญะ
 
1. นางเทวิกา  แตงอ่อน
2. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
 
1. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐพงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสวรรยา  โอสถานนท์
 
1. นายสาทิส  บ่ายเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองฉาย
 
1. นายสาทิส  บ่ายเจริญ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายศุภณัท  สีสถาน
2. เด็กชายสิทธานนท์  สิงห์วาหะนนท์
 
1. นายสาทิส  บ่ายเจริญ
2. นายอลงกต  ฐานิดารพีพงศ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
2. เด็กชายพัทธดลย์  สมบูรณ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงเกศินี  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
2. นายอลงกต  ฐานิดารพีพงศ์