สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
 
1. นางสาววรีพร  กุมภีร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
2. เด็กหญิงปภัสรา  บุตะเคียน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  กันทศร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองฉาย
5. เด็กหญิงสวรรยา  โอสถานนท์
 
1. นายสาทิส  บ่ายเจริญ
2. นายอลงกต  ฐานิดารพีพงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงนวพร  บุญจันทร์
 
1. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภคพร  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ดาวกฤษ
 
1. นางเทวิกา  แตงอ่อน
2. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายศุภณัท  สีสถาน
2. เด็กชายสิทธานนท์  สิงห์วาหะนนท์
 
1. นายสาทิส  บ่ายเจริญ
2. นายอลงกต  ฐานิดารพีพงศ์