สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรนิภา  ตันประวัติ
2. เด็กชายภูวดล  คชเลิศ
3. เด็กชายรังษิมันต์  ปัญญะ
 
1. นางเทวิกา  แตงอ่อน
2. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
 
1. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐพงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสวรรยา  โอสถานนท์
 
1. นายสาทิส  บ่ายเจริญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองฉาย
 
1. นายสาทิส  บ่ายเจริญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพนันท์
2. เด็กชายพัทธดลย์  สมบูรณ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงเกศินี  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นางสาวภัทรา  ใหม่อินทร์
2. นายอลงกต  ฐานิดารพีพงศ์