สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุรีวัลย์  กันโทน
 
1. นางสาวศันสนีย์  ไชยฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยันต์ธร  ปัญญะปูน
 
1. นางบุญนำ  คำวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรัตตานี  คุ้มตะ
2. เด็กชายหนึ่ง  สมเจน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางบุญนำ  คำวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงเซยเมา  สุขอุดม
3. เด็กหญิงเปมิกา  ตมสันเทียะ
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  โองอินทร์
2. นายภูมินทร์  เดชดำรง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอน  เจีย
2. เด็กชายจาน  เจ๊ก
 
1. นางพิศมัย  กิตติพัฒนกุล
2. นางพิศมัย  กิตติพัฒนกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายสอง  สมเจน
 
1. นางสาวสงบ  ระวิโรจน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศิรดา  ภูมินทร์
 
1. นางสาวอริษรา  พึ่งเกษม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอน  เจีย
2. เด็กหญิงนฤมล  บัวทอง
3. เด็กหญิงนิค  ไม่ปรากฎนามสกุล
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  ม่วงขาว
5. เด็กชายวรรณะ  วนสะวดี
6. เด็กหญิงไท  ยืน
 
1. นายจตุรภัทร  ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวอริษรา  พึ่งเกษม
3. นายภูมินทร์  เดชดำรง
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนวิชญ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพรทิวา  พิรมย์พลัด
3. เด็กหญิงอาริสา  วงษ์สืบ
 
1. นางสาวสงบ  ระวิโรจน์
2. นางสาวสงบ  ระวิโรจน์