สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์มาก
 
1. นางประไพ  ถาวรบูรณทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  กาญจนเกตุ
 
1. นางสาวภัทรสุดา  ชาเรืองเดช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิธี  สุขเกษม
 
1. นางเรณู  พรมมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิรนาถ  อินทโชติ
2. เด็กชายวิธี  สุขเกษม
3. เด็กหญิงศศิธร  นิ่มเจริญ
 
1. นางวิมล  มงคล
2. นางเรณู  พรมมิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.29 เงิน 4 1. เด็กชายวิซา  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายวิศวัฒน์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางวิมล  มงคล
2. นายณัฐพงศ์  ทองปน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์มาก
 
1. นางสุภานัน  เสน่หา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายต่อศักดิ์  เนตรสอาด
2. เด็กชายปิยะดน  อุทธา
 
1. นางสาวภัทรสุดา  ชาเรืองเดช
2. นางสุภานัน  เสน่หา