สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์มาก
 
1. นางประไพ  ถาวรบูรณทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.29 เงิน 4 1. เด็กชายวิซา  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายวิศวัฒน์  ลิ้มเจริญ
 
1. นางวิมล  มงคล
2. นายณัฐพงศ์  ทองปน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายต่อศักดิ์  เนตรสอาด
2. เด็กชายปิยะดน  อุทธา
 
1. นางสาวภัทรสุดา  ชาเรืองเดช
2. นางสุภานัน  เสน่หา