สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ครองชนม์
 
1. นางสาวจุรีมาศ  พรมวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเจตปรียา  วงศ์วิไลพิสิฐ
 
1. นางสาวจุรีมาศ  พรมวิจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภูทางนา
2. เด็กหญิงมีนา  พนมเวช
3. เด็กหญิงอัยริสา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุดธิดา  ใจตรง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55.6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพรพิมุก  บุญญาสันติ
2. เด็กหญิงอริสา  ม่วงนิยม
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ทำเนาว์
 
1. นางสายใจ  มะยมหิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสายธาร  โทสิงห์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เชื้อวงค์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุรีมาศ  พรมวิจิตร
2. นางสาวกชพรรณ  วงศ์หาญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนราธิป  วงศ์วิไลพิสิฐ
 
1. นางสาวสุดธิดา  ใจตรง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ใหม่พรหมมา
 
1. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสุทัศน์  แขรัตน์
 
1. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เชียงเจริญ
2. เด็กหญิงพรธิดา  แววมะบุตร
3. เด็กหญิงรุจิษยา  มัติโก
 
1. นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรวุฒิ  คำวงษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองชมภู
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไลไธสง
 
1. นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรภาส  สมปอง
2. เด็กชายทีปกร  แก้วทองดี
 
1. นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.62 ทองแดง 5 1. เด็กชายธาดา  สะนีเฮง
2. เด็กชายนราวิชญ์  โล่ห์ทอง
 
1. นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บินรวดเร็ว
 
1. นางสาวรุจี  ใยยั่งยืน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุดชาลักษณ์  ฟุ้งโล้
 
1. นางสาวรุจี  ใยยั่งยืน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรกมล  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  รอดเกิด
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรพล  มัติโก
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริสรา  ใจเย็น
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริยาพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  นิยม
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิราพัชร  รวงผึ้ง
 
1. นางสาววริฏฐา  ศิริธงชัยกุล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  สุยะเหล็ก
 
1. นางสาววริฏฐา  ศิริธงชัยกุล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์  กิมทอง
 
1. นางอรพิน  งาเนียม
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายชุติพนธ์  ปาลแดน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  วิวาสุข
3. เด็กชายตรีเมศ  เดวีเลาะห์
4. เด็กชายธนโชติ  วรรณวิสิทธิ์
5. เด็กชายปัญญาวุธ  สละแดง
6. เด็กชายศุภณัฏ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดธิดา  ใจตรง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กิมทอง
2. เด็กหญิงนันทิพร  เณรอ่ำ
3. เด็กหญิงภูมี  ศรีประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุภัสสร  นันทนาประกาย
5. เด็กหญิงอรนภา  สกุลพราหมณ์
6. เด็กหญิงเพชรงาม  เหลืองอ่อน
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองแพง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์วิไลพิสิฐ
3. เด็กหญิงนภาพร  เหลืองอ่อน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์วิไลพิสิฐ
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ธาราดล
6. เด็กหญิงสิริขวัญ  คูเอิน
 
1. นางพเยาว์  พุ่มพระคุณ
2. นางสาวแสงอรุณ  ชิวปรีชา
3. นางจินตนา  นิลวัตร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บัวผัน
3. เด็กหญิงปูแป้ง  เล่าเปลี่ยน
4. เด็กหญิงมัณฑนา  กำแหง
5. เด็กหญิงมุฑิตา  มัติโก
6. เด็กหญิงอิสราภร  ระเบียบ
 
1. นางพเยาว์  พุ่มพระคุณ
2. นางสาวแสงอรุณ  ชิวปรีชา
3. นางลัดดา  ยศยิ่งยง
 
29 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มูลจันทร์
2. เด็กหญิงภินิสา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงสุชาดา  อินทวิมล
 
1. นางเจียมใจ  จุมณี
2. นางสาวศุภสุตา  รินปาน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สุวมิน
2. เด็กชายพงศธร  วีระวงค์
3. เด็กหญิงอภัสรดา  นิยม
 
1. นางสาวศุภสุตา  รินปาน
2. นางเจียมใจ  จุมณี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวาพร  ปาลแดน
2. เด็กชายศิริโรจน์  ศิริเจริญ
3. เด็กชายสุธิพงษ์  จิตสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
2. นางสาวรุจี  ใยยั่งยืน
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กชายกฤติเดช  สารบรรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์อุดร
3. เด็กหญิงจันนา  เจม
 
1. นางลัดดา  ยศยิ่งยง
2. นางสาวแสงอรุณ  ชิวปรีชา